UNIVERSITETI I PRISHTINES
FAKULTETI I INXHINIERISE ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE
Dr. Edmond Beqiri
Kontakti:
Dr. Edmond Beqiri
Emri:
upfet@yahoo.co.uk
Email:
QERSHOR 2001
REZULTATI I PROVIMEVE  2001/2002
“Programimi i orientuar ne objekte (POO)”
NENTOR 2001
JANAR 2002
PUNIMET 2003
Punimi 1-H. Mydyti 20
Punimi 2-Y.Dema 15
Punimi 5-L.Hyseni+L.Zhilivoda 20
Punimi 6-M.Zeneli (17)
MENYRA E NOTIMIT:
50% gjate semestrit
   - vijimi i rregullt       10%
    - disa teste               20%
   - punimi seminarik   20%
50% ne provim.
Studentet qe nuk i vijojne ligje-ratat jane te detyruar qe te punojne deri ne dy punime seminarike (2x15%=30%). Studentet jo te rregullt mund te fitojne maksimalisht 80% te notes.
Nota fitohet:
51%-60%   - 6 (gjashte)
61%-70%   - 7 (shtate)
71%-87%   - 8 (tete)
88%-94%   - 9 (nente)
95%-100% -10 (dhjete)
PRILL 2002
Punimi 7-Besim Abdullai (17)
Punimi 3-F.Krasniqi 16
Punimi 4-A.Ibraj 16
Punimi 8-Albert Maloku 17
QERSHOR 2002
SHTATOR 2002
Merrni literature elektronike gratis per POO C/C++, Java, kompjuter ...

Punimi 9-Zejnu. Aliu 10
Punimi 10-Kyvete Xhemaj 19
Punimi 11-Shpr. Hoxha 18
Punimi 12-Ard.Krasniqi  19
Punimi 13-Fad.Krasniqi (skam punim)
Punimi 16-H.Kelmendi 19
Punimi 17-Shp. Hoda 18
Punimi 18-R. Minci 17
Punimi 14-A. Kelmendi 20
Punimi 15-A. Hulaj 19
Punimi 19-N.Saliu 19
Punimi 20-G. Ibrahimi (17)
Punimi 21-B. Mirtezani 19
Punimi 22-S. Rika 16
Punimi 23-R. Hasani (17)
Punimi 24. N.-Kovaqi (skam punim)
PROVIMI QERSHOR 03