บัญชีรายการครุภัณฑ์ คณะวิชาพื้นฐาน

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

ลำดับที่

รายการ ขนาด ลักษณะ

จำนวน

ราคาหน่วยละ

1.

โต๊ะข้าราชการระดับ 3-6 พร้อม เก้าอี้

2

1,900.-

2.

กล้องจุลทรรศน์ 600 เท่า

3

3,020.-

3.

กล้องจุลทรรศน์ 900 เท่า

2

3,600.-

4.

กล้องจุลทรรศน์ 1,000 เท่า

2

9,600.-

5.

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ

2

10,000.-

6.

เครื่องชั่งแบบสองจาน

2

2,400.-

7.

แผ่นภาพของพืชและสัตว์

1

600.-

8.

นาฬิกาจับเวลา

1

1,200.-

9.

ตู้เก็บเครื่องแก้ว

2

5,000.-

10.

ตู้เก็บควันพิษ

1

8,000.-

11.

ตะเกียงบุเสนพร้อมถังแก๊ส5 กิโลกรัม

5

1,000.-

12.

โต๊ะปฏิบัติการเคมีพร้อมอ่าง

5

10,000.-

13.

เครื่องแยกของผสมมือหมุน

1

1,230.-

14.

อุปกรณ์ปฏิบัติการเคมี

1

19,650.-

15.

อุปกรณ์ปฏิบัติการชีววิทยา

1

20,000.-

16.

อุปกรณ์ปฏิบัติการฟิสิกส์

1

20,000.-

18.

เครื่องมือผ่าตัดแมลง

10

500.-

19.

เตรื่องชั่งวิเคราะห์พร้อมตู้กระจก

1

12,000.-

20.

ชุดเครื่องมือบรรจุกล่องไม้

10

200.-

21.

แผ่นพลาสติกแสดงอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆของพืชและสัตว์

1

600.-

22.

หม้อนึ่งความดันขนาดไม่ต่ำกว่า15 คว๊อต

1

9,500.-

23.

ตู้อบแห้ง

1

18,000.-

24.

เครื่องชั่วไฟฟ้าทศนิยม ขนาด3 ตำแหน่ง

1

40,000.-

25.

หม้อดูดความชื้นแบบมีก๊อกØ 21 ซ.ม. ขึ้นไป

1

2,000.-

26.

ชุดปฏิบัติการทางภาษา ประกอบไปด้วย

1

250,000.-

.

1)เครื่องรับโทรทัศน์สี

2

-

.

2)เครื่องวีดีโอเทป

1

-

.

3)เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

1

-

.

4)เครื่องฉายสไลด์ พร้อมเครื่องเทปซิงโคไนซ์

1

-

.

5)จอ-เทปบันทึกเสียงนักเรียน

1

-

.

6)โต๊ะครู-นักเรียน พร้อมเก้าอี้

1

-

.

7)สโตเรจสำหรับเก็บซอฟแวร์

1

-

27.

โต๊ะทำงานระดับ 3-6พร้อมเก้าอี้

2

2,300.-

28.

ตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ตอน

2

2,800.-

29.

พัดลมเพดาน 56" ฮูซัน 3 ใบพัด

10

800.-

30.

เครื่องทำน้ำเย็นแบบแก้วครอบพร้อมฐานรอง

1

3,100.-

31.

เก้าอี้เลคเช่อร์เบาะพับ(สีฟ้าตะแกรงใต้โต๊ะ)

100

405.-

32.

ตู้แช่แสตนเลสขนาดไม่ต่ำกว่า20 คิวบิกฟุต

1

1,400.-

33.

ตู้เย็นเก็บสารเคมี ขนาดไม่ต่ำกว่า8 คิวบิกฟุต

1

15,000.-

34.

เก้าอี้เลคเช่อร์แบบพับได้

500

420.-

35.

รถเข็นโรยปูนสนามฟุตบอล

1

4,100.-

36.

ผ้าม่านพร้อมราง(สีน้ำเงิน)

4

2,284.34

38.

ชุดปฏิบัติการทางภาษา

1

386,200.-

39.

หูฟังพร้อมไมโครโฟน

1

1,200.-

40.

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มี 10 รายการ ประกอบด้วย

1

518,000.-

.

1. เก้าอี้

30

-

.

2. โต๊ะอ่างน้ำติดผนัง

1

-

.

3. เครื่องชั่ง

1

-

.

4. เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง

1

-

.

5. กล้องจุลทรรศน์ขนาด 40 เท่า

1

-

.

6. ตู้ดูดควันพิษ

1

-

.

7. ตู้เก็บอุปกรณ์

1

-

.

8. ตู้เก็บเครื่องแก้ว

1

-

.

9. นาฬิกาตั้งเวลา

1

-

.

โต๊ะปฏิบัติการ

3

-

1