บรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น อทว. บร.14 ปี 2548
ณ สมาคมจีนอุทัยธานี