วัดความเร็ว Internet ของคุณ

วัดความเร็ว Internet ของคุณ


บริการเช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตจาก Assmannet . Com

เวลาที่ใช้ในการ LOAD คือ

ความเร็ว Internet ของคุณ คือ

ขอขอบคุณ Www.Assmannet.Com สำหรับ INTERNET CHECK 2.0

ขอขอบคุณ Www.Codetukyang.Com สำหรับ บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต ต้นแบบ

ขอขอบคุณ ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น