Compositions of Sri UtthukkAdu Venkatasubbaiyar

UtthukkAdu Sri Venkatasubaiyar lived before the trinity composers, believed to have been born in early 18th century (1700 - 1765). He composed songs in simple Tamil and dignified Sanskrit. Most of his krithis are addressed to his ishta devata, Krishna. His works are marked with beautiful flow of rhythmic patterns and laya. His works show he was indeed a master of rhythms. In this page the term "Sri UVS" refers to Sri UtthukkAdu Venkatasubbaiyar.

Life of Sri UtthukkAdu Venkatasubbaiyar

( There are good cassettes and CDs of UtthukAdu's songs rendered by 
Maharajapuram Santhanam, Sudha Ragunathan, Bombay Sisters etal.. )


  Please follow the pronunciation guide below for reading most of the lyrics.
  Please bear with us for the inconsistency in the transliteration.

  a - pronounce like 'u' in thus
  A - pronounce like 'o' in god
  I - pronounce like 'ee' in tree
  L - to be pronounced as hard 'la' with tongue touching the middle palate
  zh - to be pronounced as 'zh' in thamizh (sorry ;) actually should be 
     pronounced as harder 'la' with tongue touching the throat or inner palate.
  O - pronounce like 'ow' in crow
  N - to be pronounced as hard 'na' with tongue touching the middle palate
  E - pronounce like 'ay' in pray
  d - pronounce like 'd' in day
  dh - pronounce like 'th' in the


   ADum varai - (huseni)
   alaipAyudhE- (kAnadA)
   bhajanAmrta paramAnanda - (nATTai)
   brndAvana nilayE - (rIthi gowlai)
   Eka dhantham - (nATTai)
   engum illAdhoru - (aTANA)
   enna puNNiyam - (rIthi gauLai)
   ennaththai chonnAlum - (vAchaspathi)
   gOpa kumArA - (aTANA)
   ippadiyum oru piLLai - (durbAr)
   koDutthu vaiththavan - (nATakurunji)
   kSaNamEva - (bhUpALam)
   kuzhalUdi manamellAm - (khAmbhOji)
   lOla gOpa bAla - (bhairavi)
   mAdhava hrdi - (kalyANi)
   maNi nUpura - (nIlAmbari)
   marakatha maNimaya - (Arabhi)
   muddu krishNa - (cenjuruTi)
   nAdha muraLi - (hamIrkalyANi)
   nee thAn mecchikoLLa vENum - (srI ranjani)
   padmAvathi ramaNan - (pUrvi kalyANi)
   pAl vaDiyum - (nATTa kurinji)
   pArvai ondru pOdhumE - (suruTTi)
   pazhamO pazhamO - (gowrI manOhari)
   pODi pODi ahamkAri- (khamas)
   rAsa lOka - (thODi)
   rasika mahOttama - (sarasAngi)
   sEnApathE namOsthuthE - (gauLai)
   shatakOTi - (Anandabhairavi)
   srI vigna rAjam bhajE - (gambhIranATTai)
   svAgatham krishNA - (mOhanam)
   thAyE yashOdhA - (thODi)
   udaja gOpa- (umAbharaNa)
   uyndhadhu uyndhadhen - (dEva manOhari)
   urugAda manam - (tODi)
   varam ondru thandharuLvAi - (shaNmughapriyA)
   vENu gAna ramaNA - (thODi)
   yArenna sonnAlum - (maNirangu)

   
Shri Kamakshi Navavarna Krithis
1st Nav. santatam aham - (bilahari) 2nd Nav. bhajasva shrI - (nAdanAmakriyA) 3rd Nav. sarva jIva - (shuddha sAvEri) 4th Nav. yOga yOgEshwari - (Anandabhairavi) 5th Nav. nIla lOhita - (balahamsa) 6th Nav. sadAnanda mayI - (hindOlam) 6th Nav. sadAnanda mayI (another version) - (hindOlam) 7th Nav. sakala lOka - (Arabhi) 8th Nav. shankari shrI - (madhyamAvathi) 9th Nav. natajana kalpavalli - (punnAgavarALi) 9th Nav. shrI chakra mAtangi (another version) - (suraTTi)

ADum varai

Krithi : ADum varai Raga : Huseni Tala : Rupakam pallavi: ADum varai avar ADaTTum arindhu konDEnaDi mayangEnaDi kuRaiyEnaDi (ADum varai) anupallavi: thEDum varai ennai thEDaTTum therivikkAdhE aDi iDaithai maTTum Etra maTTum (ADum varai) charanam: ingidham endrAlE vIshai enna vilai endru kETpAr andha mannan - adhai eDutthu cholla vandhu nindrAlE peNNE nee ErkkumODi endhan eNNam ? sanghItham ivariDam kOyiR kurangAga thavikkudhE en sholla innum saraLi varisai muraLikkAchchu janDai varisai koNDaikkachchu alankAra pAmbhu mElE ADiyAchchu pADiyAchchu (ADum varai) Purport: In this krithi, Sri UVS imagines himself as Krishna's lover and complains to her thOzhi (friend) that Krishna is so involved in the dance that he forgot her. In the charanam she describes what is Krishna's music and dance like.

alaipAyudhE

Krithi : alaipAyuthE Raga : KAnadA Tala : Adhi pallavi: alaipAyudhE kaNNA en manam miga alaipAyudhE anupallavi: nilai peyarAdhu oru silai pOlavE ninra nEramAvAdhariyAamalE miga vinOdhamAna muraLIdharA en manam (alaipAyudhE) charanam: theLindha nilavu paTTappagal pOl theriyudhE - un thikkainOkki en irupuruvam neriyudhE kanindha un vENu gAnam kAtril varugudhE kaNgaL sorugi oru vidhamAi varugudhE kadhiththa manaththil uruththi padhaththai enakku theLitthu magizhththa vA oru thanittha vanatthil aNaitthu enakku unarchchi koduththu mughizhththa vA karaikadal alayinil kadhiravan oLiyena inaiyiru kazhalena kaLiththavA kadhari manamuruga nAn azhaikkavO ? idhara mAdharudan nI kaLikkavO ? idhu thagumO? idhu muraiyO? idhu dharumam thAnO? kuzhaloodhidum pozhudu Adidum kuzhaigaL pOlavE manadhu vEdhanai migavodu (alaipAyudhE) Purport: In this krithi, Sri UVS imagines himself as Krishna's lover and describes how his vENu gAnam has disturbed her mind so much that she can't stay away from his thoughts. That He is still ignoring her.

nee thAn mecchikoLLa vENum

Krithi : nee thAn mecchikoLLa vENum Raga : Sri ranjani Tala : Adhi pallavi: nee thAn mecchikoLLa vENum - engaL neela nira mEni mAdhavan seivadhu nimisham pOvadhu yughamAi Agudhu (nee thAn) anupallavi: kAdhAra kuzhalUdhi kandroDu viLaiyADi kaN munnE vandhu nindru ATTamum ADi EdhEdhO jAlangaL seivadhum ODi ODi Ezhiluru mangaiyar manai thanil pugundhu kaLavADiDum enadhAruyir maganai (nee thAn) charanam 1: seiyum dhushTath thanaththirkOr ellaiyE illai thEDi piDikka ennAl shakthiyum illai kayyum kaLavumAkka kAlamum vallai kAlam thavarAdhu kOL solla vandhu nindra mAdharkku viDai solla nEramum illai (nee thAn) charanam 2: kaTTa eNNi kayitrai thEDiyum kANOm kaikkAna kayirellAm aLavAgha kANOm maTTamena uralODu kaTTiDa thONum -AnAl maDa maDavenum oli sevi pugha vandhAl marudha maram iranDu kANavE kANOm (nee thAn) Purport: In this krithi, Sri UVS imagines himself as Krishna's mother, Devi Yashodha and complains that she is totally occupied with Krishna's all kinds of mischiefs in the AyarpAdi.

pArvai ondru pOdhumE

Krithi : pArvai ondru pOdhumE Raga : surutti Tala : Adhi pallavi: pArvai ondru pOdhumE sanga padhuma nidhi iranDum valliyar thandhAl enna - kaNNan (pArvai) anupallavi: kArmughil pOlanna kadhirena madhienna karuvizhi kaDalai satrE thirandhu karuNai mazhai pozhindharuL agam kuLira - kaNNan (pArvai) charanam: annai yeshOdhA aruginilE sendru veNNai thiruDi vandha vindhai solla pOga annaiyin pinnE sendru aNaitthukoNdu nindru sollAdhE endru kaNNAl solliDum - kaNNan (pAvai) Purport: In this krithi, Sri UVS tells that just Krishna's graceful look is enough for him, compared to all the wealth in this world.


varam onRu thandharuLvAi

Krithi : varam onRu thandharuLvAi Raga : shanmughapriya Tala : Adhi pallavi: varam onRu thandharuLvAi - vaDivElA engaL maragadha mAmayil Erum ARumukhA (varam) anupallavi: param enRa sollukkoru poruLE - paraththil (param) iLam pacchaikkum icchaikkum naDup porulE pala poruL kETTunai adhu idhu enAdhu paTTendru oru poruL kETTiDuvEn - andha (varam) charanam: ponnum maNiyum endhan bhuddhiyilE paTTavai puLitthu puLitthu pOchchE - EnendrAl un punnagai mugham kaNDadhAl AchchE innum ivvulagil oru inbham enDravai eppaDiyO marandhudhAn pOchchE - un Erumayil naDam kaNDadhAl AchchE unnum manamuruga murugA murugA endru mOghamiga thalai suTral AchchE - solla vandha mozhi kUDa marandhudhAn pOchchE ponnAr mEniyan kAdhil sonnAyE - EdhO ponnAr mEniyan kAdhil sonnAyE andharangham pOdhumendru kEtkavum Asai AchchE (madhyamakalam) punidhamAna arupaDai veeDuDaiyAi porumadhak kaLiru naDaiyuDaiyAi inniththa naruvan kalavaiadhanilum iniththa thinai iNai suvai uDaiyAi ennakum oru padham thandharuLa maNa maNakka varum thamizh aruL uDaiyAi annaiyinum sirandhadhAna aruLoDu niraindhadhAna aRumukha vaDivElA (varam) Purport: In this krithi, Sri UVS requests Shanmugan (vadivElan) to grant him the life's gift of mOksham. In the charana vAkyams, Sri UVS describes how Muruga's beautiful face, his dancing peacock attract him and make him forget all the material wealth and worldly pleasures.


vENu gAna ramaNA

Krithi : vENu gAna ramaNA Raga : thOdi Tala : misra chApu pallavi: vENu gAna ramaNA athi vitharana guNa nipuNa (vENu) anupallavi: chANUra mura matha hara nanda nandhanA Sowvarna lOla kuNDala dyuthi vadhanA - Sri (vENu) charanam: kAruNya kOmaLa shyAmaLa nayanA kAlinthi thatarUta pallava shayanA chAru kalAbha rAjitha jitha madhanA sowrabha valayitha vanamAlika bharaNA - Sri (vENu) Purport: In this krithi, Sri UVS glorifies his ishta devata, Sri Krishna's vENu gAnam.


thAyE yashOdhA

Krithi : thAyE yashOdhA Raga : thOdi Tala : Adhi pallavi: thAyE yashOdhA undhan Ayar kulaththudhiththa mAyan gOpAla kr~shnan seyum jAlathaik kELaDi (thAyE) anupallavi: thaiyalE! kELaDi undhan paiyanai pOlavE indha vaiyaghaththil oru piLLai ammammA nAn kanDadhillai ! (thAyE) charanam 1: kAlinil silambhu konjha kai vaLai kulungha muththu mAlaigaL asaiya theru vAsalil vandhAn ! vAnOrgaLellAm maghizha mAniDarellAm pugazha nIla vaNNa kaNNan ivan nardhanam ADinAn ! bAlan endru vAri aNaiththEn - aNaiththa ennai mAlai iTTavan pOl vAyil muththam ittANDi ! bAlan allaDi un maghan jAlamAghach cheivadhellAm nAlu pErgaL kEtkach chonnAl nANamigha vAgudhaDi (thAyE) charanam 2: mundhinAL andhi nEram sondhamuDan kiTTE vandhu vindhaigaLai mighach cheidhu viLaiyAdinAn ! pandhaLavu Ayinum veNNai thandhAl viDuvEn endru muththugilai thoTTizhuththu pOrADinAn ! andha vAsudhEvan ivandhAn - aDi yashOdhE ! maindhanendru eduththaNaiththu maDimEl vaiththEn sundara mughaththai pArkkum vELaiyilE vAithirandhu indra jAlam pOlIrEzhu lOkamum kANbhiththAnaDi ! (thAyE) charanam 3: anroru nAL inda vazhi vanda virundivarum ayarndu paDutturangum pOdinilE-kaNNan tinradu pOgak kaiyyil irunda vaNNaiyai anda virundinar vAyil niraittu maraindananE anda nindai mighu pazhi ingE pAvamangE enrapaDi cintai migha nondiDavum sheyya taghumO nanda gOparkkinda vidam anda mighu piLLai pera nalla tavam sheidAraDi enna sheivOmaDi (tAyE) charanam 4: veNNai tArum enrAn veNNai tandAl tinruviTTu peNNai tArum enru kETTu kaNNaDikkirAn vaNamAi niruttam Adi maNNinaip padattAl Etrik kaNNIlE iraittu viTTu kaLavADinAn paNNIshaiyum kuzhalUdinAn kETTU ninra paNBilE arugil vandu vambungaL sheidAn peNNinattukkenru vanda puNNiyangaL kOTIi kOTi eNNI unakkAghumaDi kaNNImaiyAip pOgudaDi (tAyE) charanam 5: mundAnAL andi nErattil sondamuDan kittE vandu vindalgaL palavum sheidu viLaiyADinAn pandaLavAgilum veNNai tandAl viDuvEnenru mundukilai toTTizhuttup pOrADinAn anda vAsudEvan ivan tAn aDi yashOdE maindanenat toTTizhuttu maDimEl vaittEn vaittAl sundara mukhattai kaNDu cintai mayangunEram antara vaikuNTHamODu ellAm kATTinAn (tAyE)
Purport: In this krithi, Sri UVS imagines himself as a gOpikA and complains to Krishna's mother about the mischiefs of Krishna and how she saw seven worlds inside the child's mouth.

yArenna sonnAlum

Krithi : yArenna sonnAlum Raga : maNirangu Tala : Adhi pallavi: yArenna sonnAlum anjhAdhE nenjhamE aiyan karuNaiyai pADu rAga AlApanamuDanum pADu - muDindhAl ATTam pOTTum jathiyODum ADu pala vagaiyAi vandha piravigaLO pala Ayiram thandhAlum varumO - Adhalin (yArenna) anupallavi: nAradha gAnamum vEdhamum nANa g~nana kuzhal ondru thAnUdhuvAn nIradhar kazhalAda gOpiyarum pADa vegu nEr nErena cholli thAnaDuvAn - andha aiyan karuNaiyai pADu... (yArenna) charanam: thOlai arindhu kani dhUra erindhu verum thOlai thuNindhoruvan thandhAnallavO mElai piDi avalai vENumendrE therindhu virumbhi oruvan andru thandhAnallavO kAlamellAm thavam irundhu kanindha kani kaDiththu suvaiththoruvaL thandhALallavO - indha jn~alamum Ayiram sonnAlum nAmadhai namakkedharkku endru solli nAmamum Ayiram sollichcholli aiyan karuNaiyai pADu... (yArenna) Purport: In this krithi, Sri UVS challenges those who are averse to worshipping Krishna. He says to those who worship, to not be afraid of anybody but just sing the mercy and glory of the Lord. In the charana vakyams, Sri UVS brings out how Krishna has blessed bhakthas like vidhura, kusela and sabari.


srI vigna rAjam bhajE

Krithi : srI vigna rAjam bhajE Raga : gambhIranATTai Tala : kandam pallavi: srI vignarAjam bhajE - bhajEham bhajEham bhajEham bhajE - thamiha (srI vigna) anupallavi: santhathamaham kunjaramuham shankarasutham shankari sutham - thamiha santhathamaham dhanthi sundhara mukham - antha kAnthaka sutham - siva shankari sutham - thamiha charanam 1: sEvitha surEndhra mahaneeya guNasheelam japatha samAdhi sukha varadha - anukUlam bhAvitha suramaNi gana bhaktha paripAlam bhayankara vishanga mAthanga kulakAlam (srI vigna) charanam 2: kanaka kEyUra hArAvali kalitha gambheera gowragiri shObham sushObham kAmAdhi bhaya bharitha mUda madha kalikalusha kanthitha makhanda prathApam - prathApam sanaka sukha nAradha padhanjali parAchara mathanga munisanga sallApam - sallApam sathya para mabja nayanapramudha mukthikara thathvamasi nithya nigamAdhi swarUpam (srI vigna) Purport: In this krithi, Sri UVS glorifies Sri Vinayaka.


Eka dhantham

Krithi : Eka dhantham Raga : nATTai Tala : khaNda triputa pallavi: Ekadanta vinAyakam bhajAmi mAnasa Isha priyakara tanujam guruguha vinutam anisham (Eka) anupallavi: nAgaratna maNi kuNDalAnkrtam nava vyAkaraNa paNDitAdi pUjitam yAga yOga japatapa dhyAnAdi kArya vara prasiddham sakala lOka pAlakam sangIta shAstra rAga tALa bhAvapradam sadAnanda sahitam (Eka) charanam: mAtanga mukha candrabimba vadanam mahA tripurasundarI nandanam Atangamukha bhakta manOratha abhISTa vara prdAyakam sundaram nAda lOlam nirAmaya kOsham naLina vilOcana ravikOTi prakAsham vEda nigama sakalAgama sannuta vitaraNa guNashIlam bAlam vEda vEdAnta bOdhaka caturam vYasa vinuta mahanIyam vAram vAram vAram (Eka) Purport: In this krithi, Sri UVS glorifies Sri Vinayaka


sEnApathE namOsthuthE

Krithi : sEnApathE namOsthuthE Raga : gaulai Tala : Adhi pallavi: sEnApatE namOstutE dInAti bhanjana sharavaNa bhava shiva guruguha dEva dEva (sEnApathE) anupallavi: dAnava samsAra vEla satyAya tAkSipAla shrngAra vEla madhyama kAlam: puLinta kanyA manamOhana lOla bhUta gaNAdi sEvita pAla sanaka sanandana munigaNa sannuta SaNmukhajnAna dayApara shiva (sEnApathE) Purport: In this krithi, Sri UVS glorifies Lord Muruga who is the chieftain of the army of Gods.


uyndhadhu uyndhadhen

Krithi : uyndhadhu uindhadhen Raga : dEva manOhari Tala : Adhi pallavi: uyndhadhu uyndhadhen manamE ini uvamai iladAna guru malaraDiyinai uNarndhu teLindhu kalandha marukaNamE (uyndu) anupallavi: aimperum bhUthangaL aghandrE ODavum akhaNDa peruveLiyil en manam nADavum anbenum Aru karai puraNDODavum aDiyavar kUDavum kaLinaTam ADavum Ananda muraigaLum ninaindu parasukhamAga (uyndadu) charanam: nAnoru gOpiyAi AnEnE brndAvanattiDai pOnEnE tEnenum rAsattil shErndEnE engaL dEva dEvanODu tiLaindu para sukhamarindhu oru manamAghavum rAdaiaghalAda kaNNanODu migha vaNNamAga naTamADavum nAnenumANavam Odavum jnAna veLiyil manam uyndadu nADavum Ananda kUttADavum (uyndadu) Purport: In this krithi, Sri UVS describes how his mind has unified with Sri Krishna after he meditated on His Lotus Feet. He contemplates on his divine experience of being a gOpikA in the br~ndhAvanam along with Krishna and Radha.


enna puNNiyam

Krithi : enna puNNiyam Raga : rIthi gaulai Tala : Adhi pallavi: enna puNNiyam sheidEnO sadguru nAthA ettanai tavam sheidEnO nin aruL peravE anupallavi: pannarum vEdangaL paDittu uNarndAlum unnaruL illAviTTAl onrukkum udavAdu tinna teviTTAda teLLamudE sadguru dEvA dEvA dEvA dEvA un aruL peravE charanam 1: vADiya payirukku peyyum mazhaiyai pOlE vaLar mullai koDikkoru kozhu kiDaittArppOlE tEDiyum kANAda draviyamE sadguru dEvA dEvA dEvA dEvA un aruL peravE (enna) charanam 2: kOL sholvadhenrAl nAkku koNDamaTum tuLLum gOvindA enru shonnAl koNDuvurakkam taLLum pAzhpaTTa inda en pApamellAm pOkki parama bhaktanAgi pAlikkum aruLperavE (enna) Purport: In this krithi, Sri UVS says he is really blessed to receive the grace of Lord Krishna.


padmAvathi ramaNan

Krithi : padmAvathi ramaNan Raga : pUrvi kalyANi Tala : tripuTa pallavi: padmAvathi ramaNam jayadEva kavirAja bhOja dEva suta padmapAda smaraNam guru mAnasa (padmAvathi) anupallavi: yatgOpi vadanEndu pada candra cakOram shrI (padmAvathi) charanam: dindu bilva sadanam ati ati divya mangaLam vadanam sundarAnga shubha shObhita madanam sumukhi ramAdEvi priyakara sutanam madhyamakAlam saha paNDita samUhasEvyam shata manmata jita mahanIyam satata krSNa prEma rasamaghna samAna rahita gIta gOvinda kAvyam (padmAvathi) Purport:


bhajanAmrta paramAnanda

Krithi : bhajanAmrta paramAnanda Raga : nATTai Tala : Adhi pallavi: bhajanAmrta paramAnanda bhAgavata santa caraNarEnum nirantaram vahAmyaham harinija (bhajamAmrta) anupallavi: vraja rAjakumAra manOhara vENugAna shravaNAnanda vraja sundari jana pada pankaja sama anukampita hrdi smara sambhava nija (bhajanAmrta) charanam 1: nArAyaNa nAma rasana paramAnandayuta hrdaya jitakalmaSa narasimha dayA nitimiva dharaNa sadA kanakakashipu suta Adaya (bhajanAmrta) charanam 2: parahita karuNAkara varasmita mukha bhava parAbhava parama pAvanasara sijabhava sukumAra sanaka sanandana sanAtana nArada sukha ati (bhajanAmrta) charanam 3: tAraka mantra sadApaTanam krta tarakaradala sanjIvi girim krta dasharatha rAjakumAra hitam krta sadA gati pavana kumArAdi hari (bhajanAmrta) charanam 4: dashamukha sOdara guha shabarI sugrIvAngada sucarita mahAbhAgya rAmENa bahubhASita bhAvita vIkSita rakSita mitra pavitrita (bhajanAmrta) charanam 5: bhAgavata gatAha paTana shravaNa sadA smaraNa bhajana guNa kIrtanaya tA gatita krSNa carita varNanam tathAnukUla prakaTana vitaraNa hari (bhajanAmrta) charanam 6: nandIsha matanga vyAghrapAda sahasrapanA makuTa dhara tumburu caNDIsha mrkaNdu suta munigaNa santa tanuja rajata shailastitha shiva (bhajanAmrta) charanam 7: shivahari sharavaNabhava guha bhajana nirantara mAlAlankrta shObha vAgIsha shiva pAda hrdaya suta manivAcaka sundaraDiNDima kavirAja madhurakavi rAja rAmAnuja kulashEkhara viSNucittapara kAla purandara tuLasidAsa charaNAravinda dhULi hari shiva guha (bhajanAmrta) charanam 8: krSNa gatA karNanavita japatapa stOtra ghvaNitArcana yOga rAsa mahOtsava vibhava bhAva paramadbhuta nartana vara nrtya catura (bhajanAmrta) agaNita rAga nava vidha tALa kramalaya gatIshvara tantrisamanvita AnandAtishaya sukha nimaghna ananta mahAnta caraNAravinda (bhajanAmrta) charanam 9: rAma rAghava kEshava raghukula nandana maithilI ramanA krSNa gOkula vaibhava nanda nandana kALIya phaNa naTanA sOmashEkhara sundara naTana cidambara shailajA ramNA bAhulEya sikhivAha dayApara pAhi itividha nAma nija hari (bhajanAmrta) charanam 10: kSaNamapi hariguNa gatita mahOttama kSaNamapi shravaNa sukrta karamOttama kSaNamapi darshita sadsangha parOttama janma janmamapi pankaja padamiha antakaraNa krta antaranga (bhajanAmrta) Purport:


brndAvana nilayE

Krithi : brndAvana nilayE Raga : rIthi gowlai Tala : Adhi pallavi: brndAvana nilayE rAdhE brnda hAratara krSNa manOhari ninditEndu mukha bimba kalAdhari (brndAvana) anupallavi: shrngAra rasOllAsa caturE shrIranga krSNa vadanAmbuja madhupE rAsa maNDala madhyE ati tEja mangaLa nityE rati kOTi sundara citrE nandagOpa kumAra caritrE madhyamakAlam: janita makaranda sugandha parimaLa kusumAkara lalitE vasudEva dEvaki nanda mukunda gOvinda kALinga nartana rasikE takkiTa taddhimi tattari tajjhaNutAm sA ni dha ma gA ri sa ni takkiTa taddhimi tattari tajjhaNutAm kiTatOm dhIngiNatOmta dhIngiNa tOmtAm tAm dhingiNa tOmtAm tAm dhIngiNa tOmtAm taka tika tadhingiNa tOm tAm ga ga ma ri ga ma sa ga ri ga ma ni ni sa ga ri ga ma ni ni sa sa nI sa sa ri sA ghiNatOm taghiNatOm tadhighiNatOm taka tadhighiNatOm taka tika tadhighiNatOm (brndAvana) Purport:


rasika mahOttama

Krithi : rasika mahOttama Raga : sarasAngi Tala : tisra triputa pallavi: rasika mahOttama krSNA shrI rAsa mahOtsava dAsa janArcita (rasika) anupallavi: visika manasija vikasita vraja yuvatI janamadhyE samAlankrtAkAra madhyamakAlam: taNantadhimi dhInuta takajhaNutAm dhimi takanakatara syamanta samanIlamaya kacitA makara kuNDaladhara taNantadhimi dhINuta takajhaNutAm jhaNuta jhaNutataka sananda sanaka munigaNa sannutA natajana shubhakara taNantadhimi dhInuta takajhaNutAm dhimita dhimita taka vidhIndranuta pallava padayugaLAdaLa daLa ravimukha caraNa raNita sukhanaka maNimaya nUpura dhara kankaNa kirITa jala jhvalita taNanta ravi mukAmbuja shrI nAdAnkariyuga nikunjadala Purport:


muddu krishNa

Krithi : muddu krishNa Raga : cenjuruTi Tala : Adhi pallavi: muddu krSNA mEmudam mukunda mAdhava rAsa vilAsa kaLEbhara maNDala (muddu) anupallavi: nitya yauvanA lankrtAkara nIlamEgha kOmaLAnga sharIra navanItacOra mahanIya rUpa rAdhAvilOlatara vENugAnagOpAlA varabAlA agaNita vitaraNa guNashIlA dhittariku tarikutaka tadhingiNatOm taka tadhingiNatOm takatika tadhingiNatOm ga ma pa pA dha ma dha pa ma ga ri sa ri ga ma pA tatAm tadhIm taNam takum takkiTadhimi tirikiTadhimi taLAngutakajham tiri takkiTadhimi tarikiTadhimi taLAngutakajham tiri takkiTadhimi tirikiTadhimi taLAngu takajhaNu taLAngu takajhaNu kALinga nartana (muddu) Purport:


nAdha muraLi

Krithi : nAdha muraLi Raga : hamIrkalyANi Tala : Adhi pallavi: nAda murali vilOlA kalyANa krSNA nArada muni sannuta varabAla gOpAla (nAda) anupallavi: mAdhava madhusUdanA harE mukundA mangaLa varadAyaka prabhO giridhara gOpAla madhyamakAlam: tAkiTTaka taritakajhuNu tAm tattadhIm tai pA ma ma mA ma mA ri ri sa ni tAkiTTaka taritakajhuNu tAm tattadhIm tai tai taitya kAla tAkiTTaka taritakajhuNu tAm tattadhIm mA ga pA ma ga ma pa dha ni sA tAkiTTaka taritakajhaNu tadingiNatOm tAkiTTaka taritakajhaNu tadingiNatOm tAkiTTaka taritakajhaNu tadingiNatOm (nAda) charanam: manda gamana jita vAraNE bhava bandha bhaya haraNa nivAraNE ati sundara manmata rUpiNE mukha mandahAsadyuti dhAriNE bhuvi- kAranE giridhAriNE taka dhImta dhImta taka dhImta dhImta taka tAm tadingiNatOm tAm tadingiNatOm tAm tadingiNatOm tAm pa ma ma ri ri sa sA sa pa pA ma dha dhA dha pa dha pa pa ma mA ga pa pA ma ga ma pa dha niI sA NagaNagaNAm NigiNigiNIm vara nupura kankaNa kinkiNi shalanga shabdha vicitram tAm kiTataka tarikiTatOm tarikiTa takajhaNu kitataka tarikiTa tOm tarikiTa takajhaNu kiTataka tarikiTa tOm tarikiTa takajhaNu (nAda) Purport:


koDutthu vaiththavan

Krithi : koDutthu vaiththavan Raga : nATakurunji Tala : Adhi pallavi: koDuththu vaiththavan puNyavAn kuTramillAda harikathaiyai shaTru kaNamEnum kETTavar evarO koNDu pAdam paDi ninravar evarO gurupada malar tozhudavar evarO avarE (koDuththu) anupallavi: koDuththu vaiththavan enru edarkkedarkkO shollik koNDAn aDittavarkAL idu kELum neDutta ittaraimElE harikathaiyai tavira nIrum mAkkaLum onrutAn pArum madhyamakAlam: ninru aLavAnAl jAN eTTutAnE nErAga yaman vandAl aduvarai tAnE anru avan kayirukkoru shuTru tAnE attanaiyum nErumunnam arindavar tAnE migha (koDuththu) charanam: kaNNanagalAda chintai sheyya vENum kAlonru iTradenru maTravTril kANum tiNNamum eNNa eNNa puNNiyam kANum tiruvaruLukkidai viDa vErenna vENum madhyamakAlam: shinattilum manattilum dhanattilum uzhanru tirindu tirindu alaindAnadu vINE teLindu maNanda gurunAthan vandu tiruvaruLAnadu palan idutAnE kanavu kaNDadoru nEramum tAnE kaTvAngan kaNDadu atishayam tAnE manamAna muraNenna kAlonru tAnE mati koNDu tudi koNDu pizhaittavar tAnE migha (koDuththu) Purport:


urugAda manam

Krithi : urugAda manam Raga : tODi Tala : Adhi pallavi: urugAda manam enna manamO? Udu kuzhal nAdamoDu kAdaluravAgi avan uLLamuzhudum kaLLa maLLinavaiyum kETTu urugAda manam enna manam-illai Ur vambu shumakkum durguNamO kEttu (urugAda) anupallavi: virikanda mandAra malarAna vELai mellIrum IrAna paNNArum vELai ariyAna shidal enrAl Angoru vELai AnAlum manidarkkO Ayiram vELai madhyamakAlam: adu taghum idu perum Ashaiyai maNandu Ashaiyai maNandu Udalil iNaindu poduvil uNarndiDa vaghai ariyAdurappukkina dettanai ettanaiyO nagu nagumenrivai jnAnamughandu arivAnadu mayangum attanaiyO nallavai arindu allana erindu mellana ezhundu mighupadamidenru (urugAda) charanam: vaNangAda talai enna talaiyO illai vaNI vAzhum manai vAshal nilaiyO alladu aNangArin mukham kaNDa kalaiyO AnAL haribhakti enrAl vIshai enna vilaiyO adu taghum idu perum Ashaiyai maNandu Ashaiyai maNandu Udalil iNaindu poduvil uNarndiDa vaghai ariyAdurappikkina dettanai ettanaiyO nagu nagumenrivai jnAnamughandu arivAnadu mayangum attanaiyO nallavi arindu allana erindu mellana ezhundu mighudavam Idenru (urugAda) Purport:


svAgatham krishNA

Krithi : svAgatham krishNA Raga : mOhanam Tala : Adhi pallavi: svAgatam krSNA sharaNagatam krSNA mathurApuri sadanA mrduvadanA madhusUdanA iha (svAgatam) anupallavi: bhOgatabdha sulabhA supuSpa gandha kaLabA kastUri tilaka mahipAma makaranda nandagOpa kanda (svAgatam) charanam: muSTikAshUra cANUra malla malla vishArada kuvalayApITha mardana kALinga nartana gOkula rakSaNa sakala sulakSaNa dEva shiSta jana pAla sankalpa kalpa kalpa shatakOTi asamaparAbhava dhIra munijana vihAra madana sukumAra daitya samhAradEva madhura amdhura rati sAhasa sAhasa vrajayuvatI jana mAnasa pUjita sa dha pA ga ri pa ga ri sa dha sA dhit takajhaNu tAm takajhaNu tAm tattit takajhaNu tAm takatari kuku taNa kiTataka dhIm takatari kuku taNa kiTataka dhIm takatari timu taNa kiTataka (svAgatam) Purport:


shatakOTi

Krithi : shatakOTi Raga : Anandabhairavi Tala : Adhi pallavi: shatakOTi manmatAkAra sarasAngA uttungA rAdhA manOramNa (shatakOTi) anupallavi: nandagOpa vadUjana hrdayAnandA sadAnanda Ananda nandagOpa kanda madhyamakAlam: 1. ambujadaLa vilOcana vikasita samyata sahita shikhipinja jAlapam paramadupa rucita vanamAla kambukaLa nirata brndanuta hari 2. saratcandra candrikA dhavaLasama spuratratna gEyura hAradhara karadhrta prakaTamba dhara muralIgAna lOla karuNAlavAla hari 3. kAntini tanujArcita shObhita kALinga phaNa nrtya padAmbuja gandhamAlyAdi brnda hAradhara mandahAsa vadanAmbuja harihari (shatakOTi) Purport:


pazhamO pazhamO

Krithi : pazhamO pazhamO Raga : gowrI manOhari Tala : Adhi pallavi: pazhamO pazhamO pazham (bhAgavata) bhavabhayamenum oru iruLai keDutta shukamuni enum kiLi kotti koDutta (pazhamO) anupallavi: azhagAna mAmarait tarumElE idu yArukkum aridAnat tanmaiyAlE muzhu mOnap poruLukku ivaipOlE mun sheida tIvinai enum nArillAda mUNDiDum bhAvamenum vaNDu tuLaikkAda (pazhamO) charanam: tEDi tirindAlum kANa kiDaikkAdu deiva aruLai pOlE kaDaiyil kiDaikkAdu ADikkATril vizhavO eLidAi irukkAdu adarkkenna matroru kAlamAghaTTum appOdu pArppOmE enrAl eppOdum kiDaikkAda (pazhamO) Purport:


gOpa kumArA

Krithi : gOpa kumArA Raga : aTANA Tala : rUpaka pallavi: gOpa kumArA nandagOpa kumArA nanda kuvalayadaLa nIla nayana kusumita brndAvana dala (gOpa) anupallavi: shObha sharIra nIla shObha sharIrA sundara vallava yuvati jana kusha kunkuma mudrita gOduLi virAjita nIla kaLEbara rAsa manOhara haricandana kairika dhruva mrgamada tilakAlankrta dhrta avalambita lalita gIta sthanita madhura kOmaLa muralIdhara karadala naishiki vAma nigA sukharAdaya dOha samUha parIta ananta shalIla nirantara dayAlavAla (gOpa) Purport:


engum illAdhoru

Krithi : engum illAdhoru Raga : aTANA Tala : ?? pallavi: engum illaadhoru piLLai peRRaaL yasOdhai ini mEl avaLukku enna kuRai? anupallavi: Eduththuch chonnaal adhu oru abhachcharam Endi namakkuL intha vivagaaram Koduththu vaiththavan nandha gOpa maharaajan Kulam engaNum nirai mangaLam udhavumpadi padhapankajam - (engum) charaNam 1: Sankai illaadhu inthap piLLaip peRRuk koLLa ThavangaL iyaRRiyathu eththanai Thangu thadaiyinRi aasai niraivEra Dhaana dharumangaL eththanai Gangaiyum kaasiyum raamEsvaramumaai Kanda kshEththirangaL eththanai? Kai mEl palanaaga uRi veNNaith thayir paalum KaLavaadum neelach chamaththanai - (engum) Purport: In this krithi, Sri UVS wonders how blessed is yaSOdhA to become a mother of the great Lord.


lOla gOpa bAla

Krithi : lOla gOpa bAla Raga : bhairavi Tala : Adhi pallavi: lOla gOpa bAla karuNAlavAla vanamAlA vrajayuvati jana (lOla) anupallavi: jAla muditavullOla virahata aLakadara pAla dEsha candana tilaka kAnta kalAmbodhara sharIra brnda brnda (lOla) caraNam: pUjita sajjana paripUrita muraLI gAna puSpa parivila sat saurabhAkrSTa bhrngarAja iva satata rAdhikA vadana kamala maNi kaTaka vatAkara parihasana atishaya spaTika shObha nava vraja yuvatIjana (lOla)


mAdhava hrdi

Krithi : mAdhava hrdi Raga : kalyANi Tala : Adhi pallavi: mAdhava hrdi gElini madhuripu samadana vadana madhupE jaya (mAdhava) anupallavi: vitOpamAna vENugAna nAdasulaya rasikE rasAlayE nAnAvidha puSpitAgra sugandha (mAdhava) caraNam: rAdhE rasayuta rAsa vilAsE hari smaraNa sukha vara prasAdE manOmudita lIlA vinOda hariNA ubhakUhita shankara hItamapi shrasta jagana rucira kanakavasanE mrdu vacanE (mAdhava) 1: pA gA ga ri ri ga ri ri gA ga ri ri ga ri ri gA ga ga ri ri sa sa sA shrI......hari prEma......akhaNDa sA sA sa nI rI gA pA mA gA ma rI maNdala sAmrAjyAdhipatE (mAdhava) 2: gA ma pa gA ma pa ga ga pa ma pa dha pa dha sA ni dha ni dha dha pa pa dha pa ma ga ri ga ma nindita sArasa ripukiraNa dhavaLa radana vikasitOjvalayuta manasija (rAdhE) 3: pa pa ni dha pA pa pa dhA pa ma ga ri sa ga ma pA pa pa gA ma pA pa ma pA pa nagadhara gOpa vadhujana kutuka naTanAdbhuta kamprahAra samAna ma pa dhA dha dha pa dha ni sa dha ni sa ni sa ri sA ni dha dha pa ma ga dha pa ma ga ma rI sAmIkara sarasija karatala mrdutALa kalakala ravamaNi valayE (rAdhE) 4: sa' sa' ni ni dha dha pA ni ni dha dha pA dha dha pA dha pa ma ma pa ma gA ma pa ma pA pa kradala kamalE ratisamayE jita mAdhava maNimaya kuNDala gElita sa' dhA ni sA' sa sA' ri sA' sa' dhA dha ni sa' ni dha dha pA pa pa ma pa ma ga ma rI sukANikE prabhItatat subhASita shrutiyugaLE sarasarasarasanE (rAdhE) 5: sa' sa' ga ri sa' ni ri sa' ni dha sA' ni dhA pa ma pa sa' ri sA' ni dha pa ma ga ni ni dha pa ma ga ma rI samadhika nava nava vraja taruNijana calAkala naTana kOlahala samayE ga ma pA dha ni dhA ma pa dha ni sA sa' sa' sa' ni sa' ri sA' sa' sa' sa' dha ni sa' sa' krta rUSita mAdhava sahitE muni manasAmapi kalilatannnaTana dha dha nI nI ri ga ri sA' sa' sa' sA' sa' sa' ni dhA ga' ga' rI' sa' sa' sA' ga' rI' gA'gA' niravadhi sukhAnanda nimaghna hrdayE sadayE ati adbhutAnanga ga' ga' rI' ri sa' sA' ga' ri' sA' ga' ri' sa' ni' ri sa ni dha sa ni dha pa ni dha pa ma ga ri ga ma gELi vilAsa caturE bhAvita tribhuvana madhurasa rasikE madhukara (rAdhE)


rAsa lOka

Krithi : rAsa lOka Raga : thODi Tala : Adhi pallavi: rAsa lOka vaibhOga yOga sukha nanda gOpa sukumAra rAdhA vihAra (rAsa) anupallavi: pAshamAna gEyura hAra dhara [arshabandha racanAyuta kutuka paraspara krta madhurasmita bhASita sukha (rAsa) caraNam: rAdhikA mukunda nandini gOvinda lalita madhusUdana rAjini hari ramanI giridhara gOpAla cArunI mAdhava campakavalli nandabAla mallikA shyAma suruci shrI krSNa rAsa madhyE vihAra naTanOdbhuta suci vIra hAsanugrOsha vikrta citra bhISmOgradrAsa rasa madana madana mrdu vadana hasanamaNi kanaka kaTakadhara gOpAla vijita rati vadana shikhara mrgadruci nayana yugaLa yuvatIlOla kanaka vasana ati durita gati naTana maNimaya makara kuNDala lOla vinuta vidhi amarapati suramuni gaNa vinata kusumapada gOpAla sumadhura hirNyamaya cEla suvasuna dEvaki varabAla rucira manOramya gOpAla bAla guNashIla shIla kALinga lIla lOla (rAsa)


kSaNamEva

Krithi : kSaNamEva Raga : bhUpALam Tala : Adhi pallavi: kSaNamEva gaNya manyE pUrva puNyEna shrI krSNAnusmaraNa (kSaNa) anupallavi: guNagAna bhajana vaibhava bhASita hari gOvinda madhusuDana nAma ghOSita (madhyamakAlam) 1. nigama gAna cara nIraja samakara ri ga pa gA ri sa dha madhu muraLIdhara nagadhara matakara madhu murahara vara mAdhava sucarita nigadhita shubhakara (kSaNa) 2. nIla rUpENa ranjita kOmaLa nirmala padayuga nUpura ghalghala lOva vurasthala kaustubha maNivara mukhatara smita nasmikara smaraNa (KSaNa) 3. sAra sAsana sanaka sanAtana sujana gaNAdi vinuta nartana kOMaLa pada brndAvana viharaNa gOpa gOpIjana jIvana smaraNa (kSaNa) 4. avatamsita kEki pinja kuntala ghanalAlana maNI maNDita kirITa navanIta nirargaLa cOra dEva dEva manOhara mOhana smaraNa (kSaNa)Udaja gOpa

Krithi : Udaja gOpa Raga : umAbharaNa Tala : Adhi pallavi: udaja gOpa sundarA giridhara vUlUka lAlAna dAmOdarA murahara hari (udaja) anupallavi: vitakta kOpa vadUjana jIvana vENugAna vinOda vAdana (udaja) caraNam: sadA madhura muralIgAna sudhArasa adarapAna samAna latA nikunja kuTIra nidAna rAja rAjagOpAla madhusUdana (udaja)maNi nUpura

Krithi : maNi nUpura Raga : nIlAmbari Tala : Adhi pallavi: maNI nUpura dhAri rAjagOpAla kankaNa kinkiNa gaNa (maNi) anupallavi: maNI gOmEtaka lOhi taganIla marakata vAla vAyuja jAla makuTa virAjita cigura manOhara mudira samakara kaLEpara kinkiNi gaNa (maNI) caraNam: malayaja ranjana yakSa kartama varNakamishrta anubOdha tilaka makaika sugandha vilEpana tribhuvana prakaTita pratApa jaladhara nIla samadhyuti bAla svAmi shrI rAjagOpAla lalAma kalOla lalita lalATa mAlatamAla suvarNa kapOla lAlita gOpa gOpIjana lOla kALinga lIla karuNAlavAla lalAtava (maNi)


pAl vaDiyum mukham

Krithi : pAl vaDiyum mukham Raga : nATTa kurinji Tala : Adhi pallavi: paal vadiyum mugam ninainthu ninainthu en uLLam paravasam migavaaguthE kaNNaa (paal vaDiyum) anupallavi: neelak kadal pOlum niraththazhagaa enthan nenjam kudi koNda anRu mudhal inRum enthap poruL kaNdum sinthanai sellAdhozhiya (paal) charaNam: vaana mugattil saRRu manam vanthu nOkkinum un mona mugam vanthu thONudhE theLi vaana thaNNeer thadaththil en sinthanai maaRinum un siriththa mugam vanthu kaaNudhE saRRu gaanak kuyil kuralil karuththu amainthidinum angum un gaanak kuzhal Osai mayakkudhE karuththa kuzhalodu niraththa mayil iRagu irukki amaiththa thiraththilE kaana mayil aadum mOnak kuyil paadum neela nadhiyOdum vanaththilE kural amudha ezhil asai (ya) kuzhaiya varum isaiyin kuzhalodu miLir iLa karaththilE kathirum mathiyum ena nayana vizhigaL iru naLinamaana salanaththilE kaaLingan siraththilE kathiththa padhaththilE en manaththai iruththi kanavu nanavinodu piRavi piRavi thoRum kaninthu uruga varam tharuga param karuNai (paal)


kuzhalUdhi

Krithi : kuzhalUdhi manam Raga : kAmbhOji Tala : Adhi pallavi: kuzhalUdi manamellAm koLLai koNDapinnum kurai Edum enakkEdaDi sakhi (kuzhal) anupallavi: azhagAna mayilADavum kATrila ashaindADum koDi pOlavum madhyamakAlam agamagizndilakum nilavoLi tanilE tanai marandu puLLinam kUva ashaindADi migha ishaindODi varum nalam kANa oru manam nADa taghumIdu ena oru padam pADa takiTa tadhimi ena naTam nADa kanru pashuvinamum ninru puDai shUzha enru malarumukha irauvan kanivODu (kuzhal) caraNam: makara kuNDalam Adavum adarkkErppa makuTam oLi vIshavum mighavum ezhilAgavum kATril miLirum tughil Adavum madhyamakAlam agamagizndilakum nilavoLi tanilE tanai marandu puLLinam kUva ashaindADi migha ishaindODi varum nalam kANa oru manam nADa taghumIdu ena oru padam pADa takiTa tadhimi ena naTam nADa kanru pashuvinamum ninru puDai shUzha enru malarumukha irauvan kanivODu (kuzhal)Krithi : ippaDiyum oru piLLai
Raga  : durbAr
Tala  : jampai

pallavi:
  ippadiyum oru piLLai engEyum illai
  inbam tharum thollai ithaRku eedu iNaiyum illai- (ippadiyum)

anupallavi:
  PoRpuyaththE vanamalarum poop punaiyum bala raamaa
  Thappitham aagaatha unthan thambi enRaal aRam aamO
  IppOthE nee senRu engal mozhi ithu enRu
  Entha vithamO idhai yasOdhaiyidam sollu- (ippadiyum)

charanam 1:
  Eppadiyum uri kalayam etta mudiyaa uyaram
  Katti oru vagai seithu kaaval vaiththup pOna pinnar
  Oppukku uRRa kaavaludan uRRa thuNai yaarudanum
  Thappi uL puguntha unthan thambi enRaal aram aamO- (ippadiyum)

charanam 2:
  Yaar enRu vinava emmai anchuvOm enRu kaNdu un 
  PEr solli unnudanE piranthOn enRaan
  Paaar ingE vanthu thayir paanaiyuL Ethu enil
  Kaar onRaith thavirntha iLam kanRu onRai kaanUm enRaan- (ippadiyum)

charanam 3:
  Iththanaiyum seithu pinnar engaL manam nOgum enRu
  Muththam onRu eenthu naangaL muyangi ninRa vELaiyilE
  Kaththaik kuzhal paRRi ezhil mikka mayil peeli vattam
  SuRRi oru kaiyil kuzhal paRRi virainthu Odinaan- (ippadiyum)ennaththai chonnAlum

Krithi : ennaththai chonnAlum Raga : vAchaspathi Tala : triputa pallavi: ennaththaich chonnaalum kannan sirupiLLaiththanam insuvai migavaaguthE maRRa ninaivellaam engEyO Odip pOguthE (ennaththai) anupallavi: annamE idhu evarum ariyaadha maayam en iyan koNdathu enRum azhiyaatha nEyam vaNNak kuzhal oothiduvaan kuzhal aagi Kuzhal isai vadivaagi Isaip poruL aagi (poruL) payan aagip payan nugarvu aagi (nugarvu) uNarvu aagi en eNNaththodu kalantha ezhilaan kaNNaik kavar surunda kuzhalaan aanaal veNNaik kudam aLaintha viralaan thannaiyE (Ennaththai) charaNam: niththam oru ezhil, nimisham oru vaNNam aththanaiyum kaaNa pathinaayiram kaNgaL vENum muththanna nagaiyaadum mugaththazhagaik kaNdu piththam pidiththalaiyum en chiththamum kooda naaNum vidhdhaigaL charaNaagum vENugaanaththaik kEttuththan vEgam adangi nirkum yamunai nadhi thaanum eththisaiyum pORRum kaaLinga nadam idhai eththanaik kaN kondaalum aththanaiyum vaNNak kaNNan paRRi (Ennaththai)


pODi pODi ahamkAri

Krithi : pODi pODi ahamkAri Raga : khamas Tala : Adhi pallavi: pODi pODi ahankaari nee pullaanguzhal oothum nandhakumaaranin pOkkum varavum arivEnadi pOdi (pODi pODi) anupallavi: Soodik koduththa sudark kOdhai avaL Sonna vazhi irukku ippOdhai avaL Paadik koduththa thirup paavai Paravasam aagida vazhi onru irukkuthu paaradi Un dhayavu Enadi (pODi pODi) charanam 1: vazhi solladi enraal vaayaal vanthapdi pazhi solluraai Azhagi samaththu yaarum nigar illaathavaL enru Adikkadi thannai mechchikkoLLuraai Suzhichchu eththanai adhu pOttaalum poojyam Sollik koLLu thannaiththaanE mamathaiyin raajyam Vizhichchathu raagu kaalam vedichchathu thaachchiyam vEdhanaiyil unnai solla Edhu yOgyam (pODi pODi)

alaivAip-pazham

Krithi : alaivAip pazham Raga : mOhana Tala : Adi pallavi: alaivAip-pazham udirum shOlai paramkunram malaiyEragam taNikai Avinan kUDi tEDi aruLamudam kaninda nin Arumukha malaralarnda paNNInai nADa amarar tAnavarum munivar yOgiyarum arupaDai vITTinil uLam nADa (alaivAi) anupallavi: shilai mAran tennavanait-tiral sheTra dEvan tirukkumarA murugA dEvaki taru kumaran marugA (alaivAi) charaNam: onrum perAda pazham onrinukkAgha Odi vandu ANDiyAghalAmO onrum ariyAda kuravanjiyai- kaNDu tavam udarit-taLLi viDalAmO kunru tOrADi ninra kumarA enrAl en kuraigaLai-yAdirukkalAmO kokkarak-kokkO enrum kukkuTak-koDi piDittum kurai enra bhava mAyai iruL tangalAmO madhyama kAlam: dEvasEnai kuravaLLi marungaNai tigazhIraru pon kirittOrum sherinda marakata tOghai virittADa shivanda oLi maNik-kadir vElum nAvalarndashen tamizh maNandilagu nalam kalandiDu kavi pOlum nadi kalanda kaDalmaNandadena nidhiyuvandunadu padamaNanida paDi


Akkap-poruttavarkku

Krithi : Akkap poruttavarkku Raga : kAmbhOji Tala : Adi pallavi: Akkap-porttavarkku Arap-porukkAmal avasarappaDalAmO idu taghumO (Akkap) anupallavi: bhAgyavati dEvaki tarum bAlA paNNArnda kuzhalUdum bAlagOpAla (Akkap) charaNam: mattup-puriyaNaindu vAngik-kaDaiyumunnE vambu sheidAl veNNai vandiDumO paNNArnda kuzhalUdum kaNNan un peyar shonnAl veNNai enna tAnAit-tiraNDiDumO kattum karavaikku ettanai shonnAlum kaTTi veNNaiyAgak-karandiDumO gAna mayilin muDi kaTTazhagan vandAn kaNNan vandn enrAl (veNNai) pongiDumO kaNNA (Akkap)


brndAvanam enbadillaiyO

Krithi : brndAvanam enbadillaiyO Raga : kurinji Tala : Adi pallavi: brndAvanam enbadillaiyO andap-pErukkut-tAn enna shuvaiyO andap-perumaiyil kallum pullum pEshik-koLLudE pEshiyum manamidai koLLai koLLudE urimaiyODu vArum ena sholludE uNmaiyil bhaktikkaDal Azham taLLudE (brndavanam) anupallavi: mandAkini nANum yamunai nadi kANum manadirkku vegu pazham shondam enat-tONum idai madhyama kAlam arivadarkkoru tiranilaiyE paNNArnda kuzhalishai maDuttana ivaiyE arugum Arumurai terindadoru vazhi aNuvaLavum kUDa kaTradumilaiyE malaraDi kuLirnda vaNNamiyanradumAna talangaLum aghanradilaiyE vaikuntam kailAyam adu idu enbadellAm vArtaiyilAllAdu pArttadumillaiyE (brndavanam) charanam: EyOTTum shiruvargaL kuzhalishai iduvO iduvE ippaDi enrAl ennaiyyan eduvO OyAda anbuk-kellai UrenrAl iduvO OhO hO bhakti enrAl gOkulam tAn pOduvE (brndavanam)


ivan tAn

Krithi : ivan tAn Raga : vasantA Tala : Adi pallavi: ivan tAn ivan tAnE viDAdE viTTAl ettnaik-kAlamAmO teriyAdE anupallavi: ivan tAn ivanE tAn aiyamillaiyE ettanai tAn koLLai koNDAn kaNakkilaiyE bhuvanam muzhudum ivanukku IdillaiyE ivanaip-pOghaviTTut-tEDuvadu eLidallavE charanam1: AyarpADit-teruvinil yAraik-kETTAlum Alukkonru sholluvAr attanaiyum mAyam mAyanivan sheidadellAm enda enda nALum marandu pOghAdaDiyE enakk-orukAlum charanam2: Adum tOghai ivanukku azhagAna kirITam adan kIzhE shuTTi onru ninru ninru Adum pADum kuzhal kaiyilEri paNshurattaip-pADum pArttu ninra pazhavinaigaL pakkam pArAdhODum charanam3: vIshi naDai naDandAlO vEdam pinnE Odum veinguzhalin gAnattirkku vINai shruti pODum mAshilAda kuzhalishaikku maddaLamum pODum mannavan azhagaik-kaNDu vari variyAippADum charanam4: ninaindAl paghalellAm iravAga mArum nenjam vandAl kadirmatiyam onrAga shErum munaindAl malai kUDa kuDaiyenru Aghum - cinna muttaLavu veNNai aNDa mugaDenRu Aghum charanam5: Ara amarndhu eNNa avakAsham Edu AghaiyinAl nI ezhundu avan pinnE Odu tIravillaiyAnAl idait-teLindhu nI pADu avan tirumbavillaiyAnAl endan pErai mAttippODulAvaNya kEvala

Krithi : lAvaNya kEvala Raga : Tala : kALinga maradana prabhAvam lAvaNya kEvala sArarUpa lalita nIlAmbutApa panduka shObha ratnAmbara nyasta muraLIra vAlApa sundarAnanda sarasanAbha vraja tarNi brnda sallApa navanIta cOra shrI dhEnusvAsa dEvAdi dEva jaya namO namastE dEhEna tAtAtmikAnAm janana maraNa hEtavahA aprAbhyam ityEvam cintatamayi vara karuNyA mama bhangamAruDha shrI dhEnusvAsapura dEvAdi dEva divyAlankAra shObhAyamAna kalhAra varNa tava pAda sarOruham namastE kALinga ratna gaNaphaNa sanga pAda kamalAyatAkSa prEma Alinga kOpa yuvatI janAnka kuca kumkumAnikta sharIra kamlAmbutApa kanakAbha tunga vakSasthalEna taraLa nIla brndAdi hArahE dhEnusvAsa puranilaya jayasE namastE Ananda sAgara samudbhUta candramukha nIlAmbu tpabhanga vENUravagvaNita rAga prasangapara vidyAvatUsa sanga AlOla kuNDala sadAkAra mandahAsanA nIla nAga ranga shrI dhEnusvAsapura dEvAdi dEva jaya dEvA namO namastEkaN kaNDa

Krithi : kaN kaNDa Raga : bEgaDa Tala : Adhi pallavi: kaN kaNDa deivamE iru engaL gati nIyE gurunAthA kazhalE tuNai enna kaimEl phalan AghumE iduvE mei mei enalAgumE anupallavi: paN koNDa kuzhalUdum paramanaDi kATTi bhaktiyil muktiyil pATTinil AshaiyUTTi kaN enra kural kATTi kAlil shadangai mATTi eNNamellAm brndAvanat-tiDaiyOTTum charanam: cintai kaDalADi vindai mighavAna pErinba muttu onru peTrEnE uDanE pADum paNI sheyya kaTrEnE nandagOpan manai vandu pirandavanai nAthA enru sholla uTrEnE uDanE Adi antam ellAm aTrEnE madhyamakalam: ittanaikkum yArena mighaiyAghA engaL gurunAthanaruL allavO idai ettanaiyum shonnAlum attanai amudUrum Ananda nilai enru shollavO


kANirE kanjamalar

Krithi : kANirE kanjamalar Raga : khamAs Tala : Adi pallavi: kANirE ……… kanjamalar kaNNan vandu ninraduvum kai veNNaiyait-tinraduvum anupallavi: tUNirutta tANa naDu tongum uri mElE tuppuk-kaNDu koNDAn yArO sholli vaittArppOle nANikkONi ninra oru nangaiyavaL mElE (madhyama kAlam) nalla maNam kamazh padam koNDEri mella uriyADi vindakkaLavADa charanam: AnAlum veNNai veNNai veNNai enrAn AnAlum veNNai veNNai veNNai enrAn - kaNNan AnAlum veNNai veNNai veNNai enrAn enrAn AnAlum veNNai veNNai veNNai enrAn ivanukku appaDittAn veNNai enna shuvaiyO - annai ivanaip-pera enna tavam sheidALO AnAlum inimElum kuraiyO pOnAlum vandAlum …….. kaNNan pOnAlum vandAlum ……. KaNNan munnazhagaik-kATTi pOnAlum vandAlum …….. kaNNan pinnazhagaik-kATTi ……. POnAlum vandAlum ……. KaNNan tannazhagaik-kATTi en buddhiyai mayakkurAn idennavO (madhyama kAlam) pudu malar vaNDu karu vizhiyAgap-punnakai taNNoLi nilavenru Agha karu karuvenna kuzhalalaindu Adi kAr mughilO ena oLiyadumAga kuLir mati nIlat-taDanudal vandu kuDi pughunda-denat-tilakamAgha koTravan sheida kaLavai naTravamenak-karudi kUDa nI pADa gOvindanumADa


kaNNallavO swAmi

Krithi : kaNNallavo Raga : suruTTi Tala : Adhi pallavi: kaNNallavO svAmi kAr mEni kaTTazhagA nI endan anupallavi: vaNNa malar pOlum cinnam shiru peNgaL vandu vandu naghaippadaip-pArAi paNNaru kuzhal UdiDum piLLAi inkitamO taghumO shollAi eNNamODu shinamAnadu taLLAi ennediril muttam tara nillAi charanam1: koimalar nIlakkuvaLai vizhiyAlE vaiyAdu vaiginra kaNNA kaiyaLavu veNNai tandAl meyyavum pdAdenru paiyappaiyya vAtADugirAi ayyayyayya ayya nI charanam2: Occhal-ozhivillAdu un kAval sheidAl UrArenna sholvArO kaNNA AcciyargaL ingE vandu kUcchaliTTup- pOnArgaL pEccenna inimElEcchEcchEcchEkonjum mazhalai

Krithi : konjum mazhalai Raga : kAmbhOji Tala : Adhi pallavi: konjum mazhalai pEshi kuru naghai vIshi kuTram tanai maraikka pArAdE nAn kOpam koNDAl konjattinil mArAdE charanam1: kenjinAl minjum kaNNA minjinAl kenjumvarai kiTTa kiTTa vanda pOdu anjuvAi panjamO ingu enna pAlukkum veNNaikkum bhayandODa pArAdE AindOindu pArAi charanam2: sheidadai sheiduviTTu shiTrannai pinnAlE shellam koNDu maraindAlE pOdumA meyyellAm veNNai pUccu veTTa veLicchamAcchu vENu gAnam Udi viTTAl pOdumA kaNNA charanam3: onRiraNDu eNNuvEn eTTinukkuLLE OdODi vandAl unnai onrum sheivadillai panri enrum Amai enrum pAdhi mrgamenRum paRpalavAga vaiya enrAl pAzhum manam vallaiyE


madanAnga mOhana

Krithi : madanAnga mOhana Raga : khamAs Tala : Adi pallavi: madanAnga mOhana sukumAranE vraja vanitaiyar uLLam magizhum vAsudEvanE anupallavi: taruNappAdhA nI sA nI dhA pA mA tAmaraippAdhA ni sA nI dha pA mA shen-tAmarai malarppAdhA ni sA nI dha pA mA ga ma pa dha ni sa rAdhEya vairi jAyA sOdara rAdhikA kAnta nanda gOvinda charanam: ettanai nEram nAn pADuvEn un innishaiyam kuzhal vENugAnattil takiTa dhImkiNatOm takiTa tadingiNatOm ena ettanai nEram nAn AduvEn ingu nanda kumAranin gAnattirkku ishainda paDiyum angu en mAmiyAr nAttanAr sholpaDi Ada vENum idu pADAgap-pOccu Adi vacchAcchu

manadarindadO. Raga: kAmbhOji. Adi tALA.

P: manadarindadO alladu ariyAmalO en mannanai nADiDudE kaNGaL
kaNNanai-tEDiDudE

A: inmariyA oru eNNa mElOngi inbamayamAgudE idai ninaittoru ninaidorum
vanamalarO mayilO iru makarakkuzhaiyO nUdalO kuzhalO paraviDum
punal nadiyOt-turaiyO vanamO pashukkaNbO iDainaDamO ishaiyO
idil mananrai edu ninaittAlum maTreduvum sukham kANumO
mAdhava munivarum kANariya ezhilai vaDa madurait-turaiyaik-kaNam nADiDum

pOdaruL karuNai taDankaDaLaip-pughaliDam kANumE manam
pughalairyadAna pongum Anandap-punal AdumE hrdayam
pugazh pADumE kalanda para sukhangaLaiyum maranda mana

C: eNNum sukham onrE pOdum idarkku IdillaiyE endap-pOdum aruL irundAl
kaNNAl kANbadonrE pOdum idaik-kATTilum vErillai inbam eppOdum maNNinil
nAn
sheida mAdhavam Edum vandu tAn Agum kaimEl phalan tandu tAn Agum
vanamalarO……mAnE avartAnE. Raga: AbhOgi. rupka tALA.

P: mAnE avara tAnE varavaghai irukkudu shonnEn vArAda kAraNam ArAyappOi
vanda
A: gAnamudak-kuzhal tEnAi ishaikkinra kaNNan inguvarum vaNNam onru
sholvEn
kAdODu kAduTruk-kELAi rAsakkalavaramidilE maranda kanruDan varum pashu
onrinai
kayiraNaindirukkirEn pArAi oru kaNamAghilum iNai piriyA mAnamAnadu
ini tEDavum kaninduruga parandu varuvAraDi tEDiyE Odi
C: marai munivOr sheyyum mAdhavam enrAlum mAdhavan sheivadu haTamE AnAl

mandaip-pashuvODu kanrinam shUzhndAlO mannanukku iruppiDamE
yamunait-turai ttanilE
pashum shOlaiyiDaiyilE tom tom enrADuvAr naTamE anda kalavaramidilE
maranda tEDiyE ODimanjanam ADa. Raga: rItigauLa. Adi tALA.

P: manjanam ADa nI vArAi kaNNA malar mukhamadu mAdhava yAdavakula
tAmarai nAyaka
A: konjum kiLi annamE engaL gOkulam vAzha vanda deivamE unnaik-
konja vENumO innamE Ayark-kulam vAzha vandu ninra nalam tErum shelvamE
  (madhyama kAlam)
kiNNamum eNNaiyum pungam pulAvum vempunalum vara taNNenrAgudu
pon perum AdaiyaLAvi eDuttadu pOdu munakkoru puNNiyamAgudu
C: kathaikkengE pOvEnO svAmi engum kANAda rAja gOpAla svAmi kathai
edaiyum shonnAl enakkaduvum teriyum enrAi inimElE en kathai onru tAn
svAmi
  (madhyama kAlam)
indaLam shrianda paNNoDum kalanda ezhilAna kuzhalUdi iduvarai-yariyAdoru
mAdhava
mAmunigaLum mAmalaraDi paNi mAdhava nidhiyaraindu nItiyarindu ninniLa
mukha sannidhi
arinda mA sundara mukhamoDu manda naghai miLira vandaruLuga ini
andamurum naDaiyoDunanrAga iru. Raga: shahAnA. Adi tALA.

P: nanrAga iru tAyE yashOdE nanda kumAranum rAmanum nIyum
sondamODu kulam viLanga viLangap-pallANDu vAzhvAyE pala nUrAyiram kOTi
A: kunrAda pugazhODu kulamum shelvamum kuraiyAda tozhuvamum niraivAna
pashuvum
tonrAnat-tavamum tOnrinadO enat-tUmalar kaNNanum nIyum pala nUrAyiram
kOTip-
C1: appanaippOl piLLait-tappAmal irukku AnAlum nandanilum ivan nalla
karuppu
tappAmal kaNnanaik-kAppadun poruppu shariyO tappO pEccil karuttugaL
irukku
  2: kaNNanait-teruvinil alaiya viDAdE kaNDavar varuvArgaL kaiyil
koDAdE
maNNaiyum kallaiyum tinna viDAdE undan mAmi nAn shonna shollai marandu
pODAdE
  3: nandanum kuzhandaiyAi irundadanda kAlam shahAnA rAgattilE azhivAn
sholvOm innALum
maindanum avvidhamE irukkAn AnAlum mAmuni karkkar shollum poikkAdu oru
kAlum
  4: mUttadu mOzhai iLaiyadu kALai enru munnOr shol uNmaiyAi irukkum
oru vELai
vAittadenrun kaNNanaik-konjiDum vELai adO vandu ninra rAman manattil EdO
kavalai
  5: piLLai enrAl maTra piLLai pOl ivan illai pEccilum azhagilum
ulagamE koLLai
uLLattai shollavO enakkuyirAshai illai (innum) nAn oru kOTi vAzhndAlum
bAdakam illai
  6: un mAmanukkum enakkum uNDoru pEccu uNmaiyAi enakkuttAn
tOlviyAip-pOccu
en tOlviyAl endan naghaiyellAm pOccu irundAl enna endan pEranukkAccu
  7: nam kula deivattukkup-pUjaiyaip-pODu nAzhi tavarAmal kaN
shuTrip-pODu
shemmaiyAi andaNarkkup-pandiyap-pODu en shelva marumaghaLE unakku yAru
tAn IDunIlamalar kOla. Raga: vasantA. Adi tALA.

P: nIlamalar kOlat-tirumEni kaNDu mOham koNDu nenjam niraivAna tEn
nidhiyenum atishaya
A: shOlai tanil naTamADum tUi kuzhalishai pADum sukhamurum
ashuNamum magizha virittADum iraghu nizhamalarum ezhilukkezhilAna
C: vAna villil kNuginra vaNNa niram ellAm vandu vandu sharaN pughundadO

mOna ezhil kANa nANi vAnamati Anadanji mUla nA shaDai pOnadO
gAna mazhai pozhindiDa gandaruvar kinnararum mAma\manji maraindanarO
tEnaruvi pOloLirum un vadana tIn shuvaiyil viLaiyADum karamenapOdum pOdum. Raga: sArangA. Adi tALA.

P: pOdum pOdum kaNNA inda bhuvanamengum indra jAlam sheyyum mOhana
muraLi gAnam
A: nAda mayamAgi gIta mayamAgi inda jnyAlamengum indra jAlam sheyyum
mOhana muraLi gAnam
C: vIDu tirumba vENDAmO vITTin kaivElai tIra vENDAmO kaNNA
mADu karakka vENDAmO engaL mAmiyAr tEDum munnE manai pOga vENDAmOpOgha viTTu. Raga: rItigauLa. t/tripuTa tALA.

P: pOgha viTTup-puram shollit-tirivadellAm buddhiyum AghAdaDi idu
sattiyam AghAdaDi
punita mAmaiyiliragum Adavum pa ni dha mA enak-kuzhalil pADavum
kaNicamAgavum AramADavum kaNDOr manamellAm kUDap-pOghavum

A: nAgamuDi mEloru naTTamiDuvAn enrum nangaiyar manai shenru
koTTamiDuvAn enrum
EkavuruvAgi iSTam pOlE tirindu mOha mighavAgi oru muttamiDuvAn enrum
mundaip-pala pala vinaigaLum aDiyuDan Eka muttu naghaiyAga kottu
malarAga
mukha azhaginil agham negizha negizha mOha mighavAgi vanamidilE
shenradum nI tAnO nAn tAnO kaNNan ……..nO

C: veLLip-pallakkil Eri mELa tALAm adira mEniyellAm ponnakai minnena
oLira
meLLavE kaikkaNai veNNai kalayam shEra vENa tamizhmarai kaTTiyam kUra
uLLavum kaLLamAgiyuTra iDattil shEra oyyARa kaNNan vazhi neyyAru
enru Oda mundaip-pala pala ……… kaNNan ………nOshrI rAma jayamE. Raga: nATa. Adi tALA.

P: shrI rAma jayamE jayam shelvattilE mudalAghiya vEdam sheivadilE
talaiyAghiya bOdham uyvadilE mudalAghiya nAdam ulagattilE mudalAghiya
gItam
  (samaSTi caraNAs)
1: pArALum dasharathan bhAgyamAi pAyasam vaittadoru pAttiramAi
shIrALum kOsalaikkE vAittadumAi dinakaran tan kulattirkkoru nEtramAi
  (madhyama kAlam)
tIrAda paramAnanda taru tiruttavak-kaushikanum kETTadu tEDi vanda
tATakai enum arakki
dEvalOka-muravum kaNai pOTTadu ArAlumiyalAda shiva dhanushai
alakSiyamAga vaLaittup-pOTTadu
azhagAgina janakan maghaLait-tirumaNam koNDu ayOddhinagar mITTadu
  (Raga: varALi)
2: parashurAman tiru tavattinai vAngi paTTAbhiSEkamurum sheidiyAl Engi
varamiraNDAl kaikEyi kai Ongi vAkku tandapaDiyE paTTaNam nIngi
  (madhyama kAlam)
paDagilEri guhanuDanaLavaLAvi mandAkini karai kaDandu shenradu
bhaktiyoDu vanda sattiya neri enum bharatanukkE pAdukaiyum tandu
aDavittalamAna pancavaTi shenru alaiyu-mArIca mAnaik-konradu
Aruyir dEviyait-tEDum vazhi tanilE hanumantanaik-kaNDEviyan koNDadu
  (Raga:Arabhi)
3: vAnara mannanuDan nEshattaik-koNDu vAlitanatkum mOkSattaiyE tandu
jAnakiyai lankApuri kaNDu tAvi vanda hanumAnaip-pugazhndu
  (madhyama kAlam)
taDangalariyAda kaDalinaik-kaDndAgilum aNai kaTTiyum ninradu
tanjamena vanda vibhISaNanukkut-tAnAga lankApuriyinait-tandadu
diDham koNDu rAvaNanaiyum mayakki shenrirundu nALai vA enradu
jayam koNDu puSpaka rathamEriyum tirumbi nannagar ayOddhi vanu
  (Raga: gauLa)
nanmaNi vaTTakkuDai bharatanum tAnga lakSmaNan shatrughnanum cAmaram
Enda
pon perum padattinai hanumanum tAnga puNNiyak-kaDalinuLLE yAvarum nInda
  (madhyama kAlam)
bhuviyum vAnulagum onru kUDivara pOTri ishai pADa vAzhttiyum ninradu
pongu mangaLa-milanga dundubi muzhanga marai mozhi shzhangavum ninradu
tava nirai sindhu gangai kAviri gOdAvari narmadai pUmpunalIndu
daNDaka maNDalam vaittu vasiSTarum tan karap-paTTAbhiSEkamum koNDadu
  (Raga: maNirangu)
4: kAshikkum vIshamena karuNaiyai sheyyum gangaikkum adhikamAi mangaLam
sheyyum
vAsiyAm mUlattiDai manadarindE uyyum mAmAyai idaik-kETTAl
tAnAghap-poyyum
  (madhyama kAlam)
vAridhiyai aNaik-kaTTi naDandadu vAnattilE malai shumandu shenradu
vanattilE kiDanda perum pAraiyai mAshu nIkki peru vAzhvaiyum tandadu
kAriyamedilum tuNaiyAga ninradu kAlanaiyum vazhakkADiyum venradu
gatiyillAda kaNam nidhiyena vandadu kaviyilum vEnkaTa kaviyum UnarndaduthU thU thU thU engaL. Raga: bilahari. Adi tALA.

P: thU thU thU thU engaL tUmararkkaNNan pEril yArO kaN vaittirundAl
A: Udum kuzhal mElO kiLi pOl pEshum mozhi mIdO uLLam mOdum punnakai
mIdO kaNNan munninravargaL cintai kalandu tannai marandu kaN
vaittirundAl
C: nittam oru kaNDam vandu pizhaittAlum nEram pOvadu bhAram tAnE kuTram
sholli enna
payanO mAnE Ayar kulam vAzha vanda gOvindan ninra nilai kaNDu yArum kaN
vaittirundAlvallarI samAnE. Raga: mALava. Adi tALA.

P: vallarI samAnE mAdhava kara shAkE ArOhita muraLI samAna lOlana
A: vallavI kusumita brndAvana mAdhava gAna sudhArasa bhAvita mOhana
lOlana kOmaLa
C: pAda kaTaka nUpura maNi kiraNE padma daLa nikara kOmaLa caraNE pIta
saurabha nava
navAbharaNE vEda nigama sama nAda muraLIdhara mAdhava manasi vibOdha
dyuti kanakavandu kETpAr

Krithi : vandu kETpAr Raga : rAgamAlikA Tala : Adi pallavi: (hindOLa) vandu kETpAr illaiyO en manamAnadai oru shiruvan vandu vAri veNNaiyena vizhungurAnidai A: nandagOpan tanakku shellap-piLLai AnAl naDandadu ennamO naLLiravu koLLai inda azhagil vEru peNgaLuDan shaLLi ennamO pO en manam tAn pOgudu koLLai koLLi (Raga: aThANA) C1: vandu pirakku munnE mAman kAttirundAn manamArap-peTravanO dattu tandirundAn vanda iDattil annai kaTTip-pOTTirundAn adai vaDDiyum mudalumAi pazhi vAnga vandAn (Raga: bilahari) 2: gAnak-kuzhal onru kannak-kOlAyAccu kannam vaitta iDam kAdugaLAyAccu Ana kAval aindum AdarangamAccu andandO en manamellAm koLLai koLLaiyAgap-pOccu

Sri Kamakshi Navavarna Krithissantatam aham

Krithi : santatam aham Raga : bilahari Tala : Adhi pallavi: santatam aham sEvE shrI trailOkya mOhana cakra nilayE madhyamakAlam: sarvam siddhi samUha sEvitE sakalAgamanuta lOka bhAvitE (santatam) anupallavi: cintAmaNi shrIpura madhyE uttunga shObhita vEdikE bindu cakra nilayE karuNAlayE madhyamakAlam: brahmAdi pramukha sammmAnita mahanIya marakata mAlikE (santatam) charanam: brAhmI mAhEshvaryAdhyaSTa dEvI samUha kElita pratama prAkArE vEda sa......rE samkSOpiNi vidrA viNyAti dashamudrA gaNa sannutE ramya tripurAdi cakrEshvari rAjarAjEshvari shivakAmEshvari madhyamakAlam: lambamAna shadayASTikA ratnamAlini prakaTa yOgini (santatam) Purport:


bhajasva shrI

Krithi : bhajasva shrI Raga : nAdanAmakriyA Tala : Adhi pallavi: bhajasva shrI tripura sundarIm pAhi SODashadaLa sarvAshA paripUraka cakrEshvari mAmpAhi (bhajasva) anupallavi: nija sudhA lahari pravAhini nityA kAmEshvari madhyamakAlam: gajamukha janani shashadhara vadani shishirita bhuvani shivamana ramaNi (bhajasva) charanam: ati sundara savyakaratala pAshAnkusha dharaNE shashikiraNE vidhi hari haranuta caraNE hAra kEyUra kirITa kanakAbharaNE shrti nigamAgama ramaNE vEda vEdAnta vitaraNE madhyamakAlam: adhyadbhuta tamanIya phalaiva kuca maNDala maNDita hArE (bhajasva) Purport:


sarva jIva

Krithi : sarva jIva Raga : shuddha sAvEri Tala : Adhi pallavi: sarva jIva dayApari shankara hrdayEshvari sadAnanda shiva bIja mantrEshvari sarvadA sadA tvAmEvanamAmi (sarva) anupallavi: sarva samkSObhaNASTa daLa padma cakrEshvari gupta tara yOgini ananga kusumAdhyaSTa dEvI svarUpa mOhini para mantra tantrEshvarIi vyApaka bhaNDAsura mada bhanjani (sarva) charanam: AnandA karSita sthUla sUkSmamaya bAhyAntara prapanca pAlini jnAnamaya svaprakAsha rUpiNi kAma kalA pradarshini dIna jana rakSiNi sarvAkarSiNi mahimAtisiddhi natapradAyini madhyamakAlam: nAnAvidha yantra rUpiNi nAma rUpa yantra vimarshini gAna rUpa tantri samanvita vINA dhAriNi nArAyaNi (sarva) Purport:


yOga yOgEshvari

Krithi : yOga yOgEshvarI Raga : Ananda bhairavi Tala : khanda tripuTa (2 kalai) pallavi: yOga yOgEshvarI tripura vAsini yOjaya mAmapi tava pAda padma mUlE muni janAnukUlE shrI vidyA jnAna bhakti nAda gAna (yOga) anupallavi: tyAgEsha hrdayEshvari prasiddha caturdasha kONEshvari bhOga mOkSa varadAyaki sarva saubhAgya dAyaka cakrEshvari madhyamakAlam: AgamAdi sakala shAstrArtha rUpE akhila bhuvana pAlita vara pratApE nAgaratna tALa patra kanakAbhE natajana mana para karuNAyuta shObhE (yOga) charanam: sampradAya yOgini parivArE sadAshiva hrdaya vihArE amba hamsadhULikA talpa sArE mahAmAyA mantrArtha sArE EkAmra tarumUlE shrI kAncipura kSEtrE pavitrE tAmra varNAnga matanga muni putrE sucaritrE (yOga) Purport:


nIla lOhita

Krithi : nIla lOhita Raga : balahamsa Tala : khandajAti dhruva pallavi: nIla lOhita ramaNI jaya jaya jayatvattO jagadbhavati tvayyEva tiSTati layam gacchati sarvArtha sAdhaka cakrEshvari jaya (nIla) anupallavi: shrI lalitE kulOttIrNa yOgini samUha stuti niratE paradEvatE vashitva siddhi varadE vidhIndra vinutE (nIla) madhyamakAlam: kOlAhala nava yauvana nirbhara kumkuma kaLabhAnkita kucamaNDalE sEvita munijana maNDalE gandha tamasa iva bhava tATaka vara mitra sama ratna kuNDalE mangaLasampada kAmitArtha phaladAyini dukkha vimOcani sarvAnmOdini shUlini sarasija mAlini (nIla) charanam: bahirdashAra cakra stithavarE nirvisESa para tatva dIpikE sAmyAdi panca stithi simhAsanastithE mahanIya savikalpa samAdhi sukhavara bindu pITha nilayE sadA varada sankalpa karuNAlayE mihira kOTi sama shObhayutE mrdu mandahasita mukhE vishvAtmaka haim klIm saum bIjavara mantrArtha bOdhakE candramukhE madhyamakAlam: aham brahma tatvArtmaka vitaraNa nirvikalpatara cintAmaNi madhyE saccidAnanda para vidyE atyatishaya shubha phala vara taru samUha kadambavana madhyE Ananda nrtyE dyuti pallavakara kOmaLa dhrta pAshankusha citrE bhaNDAsura samhAra caritrE (nIla) Purport:


sadAnanda mayI

Krithi : sadAnanda mayI Raga : hinDolam Tala : khanda maTya pallavi: sadAnandamayi cinmayi sadAshivamayi dasha trikONayuta sarvam rakSAkara cakrEshvari (sadA) anupallavi: sudhAsAgara bindumadhya nilayE nikhila kalAlayE dvaita nivAraNAlayE kAncIpurAlayE madhyamakAlam: sanAtana jnAna shakti pradAyini sukhadAyini paramEsha hrdaya nivAsini tripuravAsini suvAsini (sadA) charanam: panca kOshantargata prANa nitya prakAshinI nigarbha yOginI tripura mAlinI guNashAlinI prapanca shubhadha sarva mahAnkushA mudrArUpiNI (sadA) madhyamakAlam: kunjaramukha guha janani nava nIrajanaya nIraja nIkara shEkara ranjani manjuLa vacana niranjani (sadA) Purport:


sadAnanda mayI

Krithi : sadAnanda mayI Raga : hinDolam Tala : khanda maTya pallavi: sadAnandamayi cinmayi sadAshivamayi sarva rakSAkarAntardashAra cakramayi sarva jnAna mayi dEvi (sadA) anupallavi: sadA sEvita nigarbham yOgini samUhE sarva mahAnkushA prAkAmya varadE madhyamakAlam: sadA vinuta sura vAsava pAvaka shayana nairuta yAdasAm pati pavana dhanata IshAnAdi shAmpatayE nArada munIndra gandharva gAna rasika suhrdayE mayi sadayE (sadA) charanam: manObhava bhuti sambhava bhaNDAsura chEdini mahA padmAdi navanidhi phaladAyini sanAtanAdi munikula pAlini tripura mAlini nirupama guNashAlini dhanAdhipa hara haya samarpita marakata maNimaya mAlini shiva hrdaya sammOdini madhyamakAlam: anAdyanta sharaNAgata pAlini akhilAgama krta vaibhava mAlini vAshinyAdi para vANgmaya paradyuti dhAriNi bhaga mAlini manOramya citvilAsini jayini gEyarata nava parvAntara bhAsini nikhila lOka hitakara cintAmani grha vAsini SanmAtura janani jaya jaya candra sUrya nayani mAmava (sadA) Purport:


sakala lOka

Krithi : sakala lOka Raga : Arabhi Tala : Adhi pallavi: sakala lOka nAyikE tvAmEva sharaNam prapadyE (sakala) madhyamakAlam: sarva rOga hara cakramayE sarvAnandamayE mangaLamayE (sakala) anupallavi: a ka ca Ta ta pa yara lava sAdi kSAnta akSaramayi vAngmayi cintayAmi shuka nArada kumbhaja munivara stuti gAyaka jana sannutE (sakala) madhyamakAlam: nAganAyaka sadat-dashAra phaNa lOka vahita dhara kara valayE lOka lOka sammOhita hitakara buddhi siddhi nata puranilayE (sakala) charanam: bhavarOga hara vaibhavE parama kalyANaguNa nikarE nava rasAlankAra kAvya nATaka varNitE shubhakarE kuvalayadaLa nava nIla sharIra gOvinda sOdarE shrIkarE shiva hrdaya kamala nilayE tripurAsiddhIshvari nata shrI nagarE madhyamakAlam: avanata rahasya yOgini kUlE shata dinakara samadyati mukhajAlE bhuvana prasiddha hrInkAra kAmEshvara bhIja mandara lOlE (sakala) Purport:


shankari shrI

Krithi : shankari shrI Raga : madhyamAvati Tala : Adhi pallavi: shankari shrI rAjarAjEshvari jaya shiva sarva siddhi pradAyaka cakrEshvari kAmEshvara vAmEshvarI bhagamAlini satatam tava rUpamanta cintayAmi aham cintayAmi (shankari) anupallavi (tisram): mangaLakara kumkuma dhara mandasmita mukha vilAsini ankusha dhanuhu pAsha daNDa bhAskara cakra nivAsini madhyamakAlam: bhrngi sanaka munigaNa vara pUjita paramOllAsini bhutajana hitakAriNi parapOSaNa vannivAsini vEnkaTa kavi hrdi sarasija vivaraNa paTutara bhAsini vidhi harihara sura sammata nityAntara prakAshini charanam: parigI krta nAdAntara nityAntara anga rakSAkara traya prakArE ati rahasya yOgini parivArE girirAja rAja vara tanayE shrSTi sthityAdi panca kAraNa krtyEndra gaNa sammAnitE yatIndra gaNa sammOditE sharaNAgata nija jana varada sankalpa kalpataru nikarE sahaja stiti savikalpa nirvikalpa samAdhi sukha varadE madhyamakAlam: para tatva nidhidhyAsana vitaraNa sarva bhIja mudrAdhipatE bhaNDAsura mada khaNDana vaibhava cintAmaNi nagarAdhipatE taruNAruNa mukha kamalE sakalE sArasa hita vidyAdhipatE sadA cidambara nartana padayuga samakara naTanAdhipatE jaya shiva (shankari) Purport:


natajana kalpavalli

Krithi : natajana kalpavalli Raga : punnAgavarALi Tala : Adhi pallavi: natajana kalpavallI avanata sarvAnanda mahA pITha nilayE sadA vitara vitara tava sudhAkara drSTimayi marakatamayi (nata) anupallavi: stita jAru nava malli mandadaLa dhavaLa mukha kamalavallI madhyamakAlam: shata makhAdi sura pUjita samasta cakrEshvari paramEsha manOhari parAparAti rahasya yOgini mahA tripurasundari mAhEshvari charanam: cidAkAra taranga Ananda ratnAkarE shrIkarE sadA divya mAnava yOgi gaNa guru maNDalE sumangalE shiva gaNa natha pAda padma yugalE vikalE sudhA sindhu sama shObhita shrIpura bindu madhyE sharadindu mukhE madhyamakAlam: sadAcAra bhUsura sura sajjana nAradAdi gandharva ghOSapara sAra sAra navAvaraNa gAna dhyAna yOga japa tapa rasikE (nata) Purport:


shrI cakra mAtangi

Krithi : shrI cakra mAtangi Raga : suraTTi Tala : Adhi pallavi: shrI cakra mAtangi dEvadEva shailEndra nandini shivabhAgA nandinIkAnta nirantara kadambavana ranjani kAmakOTi kalApITha virAjini (shrI) anupallavi: bhU cakra mEru nikEtanE bhuvanEshvari hamsagamanE puruhUta jAyA pUjita caraNE pullAravinda nayanE mAmava (shrI) charanam: bhavAni madhuravANi sukhavANi nutaramAvANipAshAnksha- 1: dharaNE kalAvikalA karakampita lOlA chAmarI (bhavAni) 2: pancAyatana sanAtana pUjana pAvana bhAvanAkSari lOlana padmAsana dhyAna manana dhAraNa sEvana dhIra nirantara vinutE (bhavAni) 3: kamalApura sadanE kamanIya vadanE karuNAyata nayanE kara kanjanEkSu dhanurAkrta gambhIra madhukaiTabha sadanE gangA bhujanga kamala vairitara jaTA makuTa kallOla vilOkya karAdhurukrama lIlE niduvana shIlE sa nigama lIlE jaya jaya (bhavAni) 4: lalitE lAvaNya sAramangaLa vigrahE kalpalatikE lakAra lAlana tatva nirAmayi cinmayi lambOdhara guruguha janani lalAma marakata lAlayata lalATa sindhUra tilakE lagudhara sarvArgapavarga sukhadAyinE sumatE mahAdEvi sarasijAkSi (shrI) Purport:


Compiled by V Chandrasekaran         Last updated March 19th, 2001.
Most of the lyrics above are courtesy Lakshman Ragde
Counter