Krithi : gajamukha anujam
Raga  : kEdAra
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  gajamukha anujam nitya kalyANa subrahmanyam nityam 
  bhaja bhaja manasA nityam

anupallavi:
  vraja rAja tanaya bhAginEyam vidhinuta caraNam 
  bahulEyam vEda nAda praNavAkarabOdham
  vishvarUpam akhila stithi nAdam 
  jAta rUpa gEyUra makuTadhaara shaktyAyuda dhAram pratItam

charanam:
  ArAdhita sajana samAgama Ananda bhASpamEva dhArA sampAda smititha padAmbujam
  abhijAtam kSIra varNa bhasmAnkita pAlam madhyAdyuti kumkuma dharam ati shObham nIrada
  sama nava nIla yauvana rOkiSajA vallI samEtam nirantara naTana mayUra vAham nuta sura
  munigaNa sujana samUham sura ripu hara nava vIra vyUham sundarEsha vAmAnag rOham


Krithi : Gambira nadaiyodu vanthan
Raga  : Aanandha bhairavi
Tala  : Aadhi
Pallavi:
  gambeera nadaiyOdu vandhaan thiruk
  kalyaaNa mandapaththE ninRaan
  karamalar valaththinai udhdhavan thaanga 
  kaarigaiyar manamellaam kaadhalil Enga 
  thirai kadal soozh puvi sei thavamOngath 
  thEdi vandha koottamellaam vazhivittu neenga [ gambeera]

Anupallavi:
  vambavizh malar soodum mangaiyargal onRaai 
  vaai thirandhu gouri kalyaaNamE paada 
  ambalavaaNar pangil uRaibavaL azhuththam 
  thiruththamaaga vaibOgamE paada

CharaNam [madhyama kaalam]
  aanandhamaaga thumburuvum naaradharum
  angaiyil chaamaram thannaalE pOda
  angirundha veeNaiyai akrooran eduththu
  aanandha bharavi raagaththaip paada
  gaanamum kaandhaaramum izhumenRu
  kalam koNda balaraaman kai kaattip 
  paada kai niRaiya pooveduththu gandharuvar pOda
  kaarigaiyar ovvonRaai kalandhisaiyum paada [ gambeera]


Krithi : Gananayagane thunaiyaguvan
Raga  : KEdhaaram
Tala  : Aadhi
Pallavi:
  gaNanaayagan thuNaiyaaguvaan
  gandharva vEdha sangeedham paada

Anupallavi:
  phaNi raja kankaNa paaNi - san
  kara thanaya mangaLa kaarakaa

CharaNam:
  aadhaara sruthi neengaamalE
  anniyargaL baaNi vaaraamalE
  kEdhaara raagam gambeera raagam
  kEtta pinnar maayai OngaamalE


Krithi : gAnam krSNa gAnam
Raga  : khamAs
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  gAnam kSNa gAnam kAdenriraNDu paDaittAlidaik-kETka vENum krSNa

anupallavi:
  jnAnam tarum pErinba mOnam bhaktiyil abhimAnam kiDaikkak-
  kaNamenum manamuruga vEnum mAdhava madhusUdana yadu nAyaka jaganmOhana

charanam:
  tatvamillA jnAnam irundadennavO ilAdennavO sakala ulagum hari mayamenruNarttumoru
  dharmam illAda karmam irundennavO ilAdennavO verum sattiyamillAda pEccaip-pEshi
  enna pEshAdenna tAnaDangAt-tavangaLai sheidu enna sheyyAdenna bhatiyillA
  pATTukkaLaip-pADi enna ADi enna paTrarutta sukar shonna bhAgavatam anna krSNa


Krithi : gati nIrE gurudEvA
Raga  : kalyANi
Tala  : cApu tALA

pallavi:
  gati nIrE gurunAthaA um kamala malaraDi en manadilura sadA

anupallavi:
  nadi onru kaDal shenru mIrumO nArAyaNanaik-koNDa manam mArumO
  surudi marai mozhiyinai mIrumO nI shollik-koDutta pATham en kAdil ErumO

charanam:
  pOghAda Urukku vazhi kETTEnO mei bOdham uNarndAl pera mATTEnO
  EkAnta vAsikkuLLE irukkum hariyai marandu EdEdO sholli tALam pOTTEnO


Krithi : gOkulat-teruvinilE
Raga  : cenjuruTi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  gOkulat-teruvinilE janma kOTi tavam sheidAlum kANariyA
  mAdhavam nADit-tavazhttu varudE navanIta nATTiyamADi varudE
  kumudam malarndu muzhu mati kANudu kozhi kamalam alarndu kadir
  kANudu amudam maNandu engO pOghudu antarangamaTTum ingu Aghudu

anupallavi:
  vAri vagiDeDuttu mallikaip-pU shUDi vAri viTTudu shAyak-koNDai
  mAmayil pIli adan aNDai varisaiyAgha tOraNa maNi kaTTi marakatamaNi
  muttAramadu kaTTi iru purac-cUraNa kuntalangaLoDu irum irum ena
  viLaiyADu maNi shUTTi darishanamura veghu lAvaNyamAgha tamAlat-
  tazhai alankramadu kaTTi tayiroDu veNNaiyum uriyoDu pAlaiyum
  taTTi koTTi varum paramETTi idO eTTi

charanam1:
  vEdAnta mozhiyinuL viLaiyum parattuvam oru kai veNNaikku shonnapaDi
  ADum sarasattuvam nAdAnta mOnattil ADum praNatvam nANakkuzhal isaikkum
  Anandam rasatvam tAtaka tiritaiya tiritai ena tALamiDu daNDaiyODu naTamADi
  tayiruk-koru vaghai pAlukkoru jati dadhi kaDainda veNNaik-koru naTanam
  tIdara vaghuttu niruttam ADudu shenrorukAl kanrin pin Odudu AdaravuDan
  en nenjam pughundu attanaiyum koLLai koNDAghudu

charanam2:
  pashu veNNai tayir koNDa uri kaTTinarO param poruL tanaip-piDikkap-
  pori kaTTinarO dashai mUDum uDal koL piravi eDuttArO illai dAmOdaranukku
  mALikai eDuttArO dishai parandu oLi vIsum shen-kadirum tingaLum oLi payinra
  poruLiduvO teru paranda pudiyaLaindazhagoDu shiruvar arugADi sheyalaNindadO
  isai ezhuduLai tiranadu viLangu kuzhal Enda karamAghi ninradO alladu
  enadunadu ena pEshappaDum mAyaiyai Lam kanrAkki oTTiyaNaittadO

charanam3:
  endap-poruL uvamai shonnAlum adarkkum oru Etramaik-karpikkum alankAram
  antarangamellAm vilai pEshi koLLai koLLum aLavuk-kaDangA oyyAram
  cintittavrukkellAm tittikkum tEnaDi tittikkum tEnai minjum engaL perumAnaDi
  anda mighu tunbattai porulAgha shUTTi aNDattai maNakka vaikkum engaL perumAnaDi

charanam4:
  nazhuvu vizhum kambaLattai lAvakamAi eDuttu nAgarIkamAi aNiyum azhagu tanakku
  Ezhu Irulagam vilai kANAdu pODi Etram teriyAdaDiyO unakku tozhum aDiyavar
  tanakkum oru lIlai duSTar tamai azhikka oru lIlai sundara mighu oru gOpiyar
  shonna vaNNam turu turuvena viLaiyADum oru vElai kozhu kozhuvadenat-
  tellai vaghuttiDum kuNDalangaLuk-kOyAda vElai kunindu paDam virinda
  kALiyan talai naDandadoru lIlai nalla vELai

charanam5:
  attanai yOgiyargaL maNNAi irukkArO engaL kaNNan kazhal paTTu munna
  ittanai pErinuLLum bhAgyam shilarukku engaL ayyan eDuttoru piDi dinna
  iLam kamalam daLam virindu vazhiyinil ingum angum nOkkudu poruL enna
  engEnum aDiyArgaL kUviDa adai irundaruLak-kANuvadO oru cinna
  vaLam kaNDa kazhal vazhiyE tuLLiDum pashum kanru varuvadO adu munna
  vAnavar Anavar pUmalar tUviDa mAdhava yOgyarAnavar EviDa


Krithi : gOpa kumArA
Raga  : aThANA
Tala  : rUpaka tALA

pallavi:
  gOpa kumArA nandagOpa kumArA nanda kuvalayadaLa 
  nIla nayana kusumita brndAvana dala

anupallavi:
  shObha sharIra nIla shObha sharIrA sundara vallava yuvati 
  jana kusha kunkuma mudrita gOduLi virAjita nIla kaLEbara
  rAsa manOhara haricandana kairika dhruva mrgamada tilakAlankrta 
  dhrta avalambita lalita gIta sthanita madhura kOmaLa
  muralIdhara karadala naishiki vAma nigA sukharAdaya dOha samUha parIta 
  ananta shalIla nirantara dayAlavAla


Krithi : gOvindan avatAram
Raga  : Arabhi
Tala  : Adi tALA

  gOvindan avatAram kaNDu viTTadaip-pOlE koTTil perukkudAm pashuu mATTin vAlum
  koNDADi parishonru tandadAm tOghai kUDak-kozhittadAm mahEndra nIlam

  vAnattaik-konjamum aNNArndu pArttAlO marakatat-taTTilE vaiDUryak-kOlam
  mAdhavam sheiginra munivarkku minjiyE mAdarkku vandadAm puNniyam ErALam

  tAvannamOvenna tAnAyirAvennadmOdarA enru jatiyODu tALam
  tattik-kudikkinra yamunaiyO ippOdu taNNIrukkuLLaiyE pODudAm pAlam

  manattODu konjamum talai nITTinAlum vADai maNakkudu sampangi Elam
  mayil onru ADudu kuyil onru pADudu mandAri rAgam rUpaka tALam

  kumkumam sindUram candaNak-kOlam tenral aDikkudu naDu nasikkAlam
  ippO tIyavan kamsanukku yamakhNDa kAlam


Krithi : guru padAravinda
Raga  : shrIranjani
Tala  : rUpaka tALA

pallavi:
  guru padAravinda kOmaLam ennuL koNDa pOdE kOlahalam

anupallavi:
  parama yOga yAgam vEdam paDittilEn paDittadu pOl naDittilEn
  pArvai onrilE viLalinda bhAgyamidu Arkkumidu aridAnadu parimaLa sad-

charanam:
  tumbi pirandadu nIrilAyinum tOnrina pira karugiDumO (iragu) adu pOl
  vambuLLa mAyaiyil pirandEn guru vazhangum karuNaiyil shirandEn
  nambinAl nambungaL ennaiyE marandEn nAnini vINAna vAtattil porundEn
  
(madhyamakalam)
  nvArat-tArakamenum oru nAmamum uNDu rAmAyaNa bhAgavatamum pArAyaNam uNDu
  AvAvena gurunAthanin aruLamudam kaNDu koNDu hari nAmakad ghOSaNa sambhASaNa sadAnanda


Krithi : idutAn teriyumO
Raga  : cakravAkam
Tala  : cApu tALA

pallavi:
  idutAn teriyumO avarkkinnamum teriyumO enridaik-kETTu vA pODi
  
(madhyamakalam)
  innishayan-kuzhalUdi OrirEzhu ulagODu yAvaiyumE OrEzhenum ishaiyODu vilai pEshum avarkk-

anupallavi:
  poduvil kuzhalUdum puNNiyam tAnO bhUmElum mayilADum puNNiyan tAnO eduvum avarai
  sholli enna payan tAnO EnO en manattukku inda Ashaiyum tAnO innishai .... vilai pEshumavark-

charanam:
  kaLLamADum cinnap-piLLaittanam ellAm kaNNukkinnamum pOghAdO kaiyanai veNNai tandAl
  karuttaiyum konnaikku kaNakkiTTAr kurumbenru AghAdO innishai .... ilai pEshumavark-


Krithi : iduvE enakku
Raga  : Arabhi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  iduvE enakku lakSam kOTi ennuyirk-kaNNA iLamati pOlum mukha naghaiyADi
  ennediril vandu oru muttam tandAi AnAl aduvE enakku lakSam kOTi kOTi kOTi

anupallavi:
  meduvAi mazhalai mozhiyADi vENumenru kanrODu viLaiyADi poduvAi puzhudi
  aLait-tirumEni uDan pUp-pOl aNaiya vandoru muttam tandAi AnAl aduvE enakku lakSam kOTi

charanam:
  vAyengum veNNai maNam maNakkudE kUDa maN vADai adanODu kalakkudE
  tUyavA unnuDal migha ghanakkudE EnO tONudillai ninaikkavum inikkudE
  tUyarozhi cintanaiyODuravAgiDum tUmaNi marakata mAmaNiyE tuLLu vizhi engu
  shelvadO enru tONumAru shollAyiniyE mEi vanda pashuvODu ninru oru men-kuzhalUdi
  ughandanaiyE mEni nekkuruga vindai koNDu muttam taruga enru vandanaiyE


Krithi : iduvE phalan
Raga  : dhanyAsi
Tala  : Ai tALA

pallavi:
  iduvE phalan AmODi sakhiyE idai viTTu phalan EdaDi O sakhiyE
  ihapara sukhamennum para sAdhanam enrum veghu vidha mOham enrum
  ettanai ettanai siddhigaLAnavai irundiDinum hari caraNa bhakti enum

anupallavi:
  poduvinil Aghum AgamangaL puNNiya vazhiyinilE shErum pulangaL iduvaraiyum
  arindilAda pErAnandam taru nandan maindan tarug-antam peru mangaLamum tarum

charanam:
  muTrum turanda sanakAdi yOgiyargaL munivargaL kUDa onrai eNNinAr
  mOr kaDaindu virkkum oru gOpi ena AghAmal mOsam pOnOmE enru eNNinAr
  paTrEdum illAda shuka munivar Ashai koNDu bhAgavatam enru idai shonnAr pakkuvam illAda
  manamum paN paTTu viDum nammai toTTu viDum bhakti enum nittiya sukhamaLIkkum


Krithi : illai illai illaiyammA
Raga  : mOhana
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  illai illai illaiyammA ittanai pEr sholvadellAm attanaiyum poyyE

anupallavi:
  tolvai ivvazhakku shonnAr innavargaL yArum tuNivAgap-poyyai shonnAr AnAlum kELum
  allai ninra tOzhargaLai kETTup-pArum kETTu Ana pinnar daNDanaigaL vENavarait-tArum

charanam1:
  nAlu pErgaL kETka sholla nANamAgudenrAr anda nangaiyar perum kUTTattil sholli ninrAr
  mAlaiyiTTavan pOl vAyil muttamiTTEnenrAr anda vazhakkum aRivEnO ammA vArtaiyai nambAdE shummA

charanam2:
  virundinar vAyil pUsha veNNai kANumA veNNai pUshum varai avar tUnga vENumA
  marundukkum pAghalil neyyum vaDiyumAghumA inda vArttaiyinaik-kETTu nIyum nambalAgumA

charanam3:
  tannillam maranda andap-peNNaik-kELum EdO dayavAl koNarndu viTTEn anda nALum
  inridai marandu ingE vandu shonnAlum Enandap-peNNaik-kUTTi varakkANum adaik-kELum

charanam4:
  piLLai kiLLi viTTEnenru shonnAr poyyai vENumemrAl nanrAi pAru endan kaiyai
  uLLa nagham onru kUDak-kaiyyil illai uNmaiyenru nambinAlO onrum illaiyammA

charanam5:
  Arum illA nEra pArttu innavarin vITTu ammE ammE enru kattum kural kETTu
  andak-kAriLam kanru UTTat-tavaippadaip-pArttukaTruk-koDuttEnammA kadaiyai nambAdE shummA

charanam6:
  vAyil veNNai vaittirundAl pEsha varumA anda vazhakkum meyyAyirundAl kOpam varumA
  tAyAna unniDam vandu sholla vENumA tavam sheidum ivarukkup-peNNillai pOdumA

charanam7:
  ADina pandai oLittu allal sheidAr ariyEnE enru sttiyam sheidAr tEDina pandukku
  sari vENNait-tArumenrEn adait-tiruTTuttanam enru sholli karuttai maraittArE taLLi

charanam8:
  attai vITTu vazhi kETTEn attanaiyum mei tAn Attangarai vazhi kETTEn attanaiyum mei tAn nilA
  muTrattukku vazhi kETTEn ammA AnAl ivaL muttattukku enru shonnAL ciTTattukkuL enna tAnO


Krithi : inda vazhi
Raga  : Anandabhairavi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  inda vazhi pOgha vENDam engaL maharAjan kuzhalUdum
  kaNNan edirAga vandu ninru vazhi maraippAne

anupallavi:
  sundara mukham kaNDu tuLLu punnakai kaNDu shondamenra
  manam antarangamiDa vanda vazhi eduvumenru marandiDavO

charanam:
  shenrAlum naditturai vanam pashu niraiyiDai tirumbi tirumbi
  ninru pArAdE appaDiyE ninrAlum nIlat-tirumEni azhagu kaNDAl
  nenjam pOnAl tirumbi vArAdE kunram shumanda engaL koTravan
  mEniyil oru koDiyyena paDarndAlum tIrAdE venra aravu paDam
  mIdADum padam kaNDu menru menru vizhungi ninrAlum aghAdE
  
(madhyamakalam)
  antaramiDa gOvardhana giri tanai aLLiya karamidaik-kANuvAi
  adanuDan IrEzhu bhuvanamum tAzhvum marvadu pOlavum kAnuvAi
  mandara malaiyaDi mundiyoru taramum tangiya puramidaik-kANuvAi
  makaram nuzhiyAda kaDalaDiyiDai nI nagarvadu pOlavum kAnuvAi
  kantukamatak kaLiru ena naDaiyuDan kAlakAla menalAyilum manadu
  ughandu karuNaiyai ninaindu enaiyuDan marandu tirindiDuvAi enavE


Krithi : innum enna
Raga  : takkEsi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  innum enna vENum shollaDi engum iNaiyillAda sadguru
  malaraDigaLum irundiDa adanilum shiranda oru poruL

anupallavi:
  ponnum maNiyum pala kOTi kUDak-konjam pOTTuk-koDuttAlum enna kANumODi paNNum takkEsi
  tanil pADip-pADi parugiDa varu sukham tanakku oru poruL ediriDa varumO enakkadu taghumO

charanam:
  ayyan pEr pADi ADa ADa azhagAna kAliraNDu uNDu uNDu aLavaLAvip-pEshi Akkai
  marandiDa aridAna satsangam uNDu uNDu meyyenru tALam pODa vilaikkenru vAngAda
  vENpaDi kaiyiraNDu uNDu uNDu meyyidu meyyidu perumaiyillai enakkuyyavum kaNNan
  kathai uNDu ayyan pugazh pADa gurunAthanuNDu attanaiyum kETka kAdugaLum uNDu


Krithi : Innum varak kaaNEnE
Raga  : Yadhukula kaambhodhi
Tala  : Misra chaapu
Pallavi:
  innum varak kaaNEnE -mannan raja gOpaalan EnO aRiyEnadi- 
  peNNE -enna seigiRaanOdi

Anupallavi:
  munnam than thoNdarkkai mundhik kanindhadhellaam 
  sonna sol thannOdE thuNaiyaanathOdi

CharaNam:
  vidhuran thandha kanjiyum vELviyar thrum sORum
  veNNaiyum maNNum uNdadhaalE mandham adhuvum sairandhari
  kaiyaal chandhaNak gandhangaLum angamEl poosina 
  aanandham podhuvil sollap pOnaal bOdhaiyum thalaikkERi
  puNNiyath thoNdar paadum pORRiyum kaadhil 
  Eri nadhi maiyaththadam thEdi naanum kanaak 
  kooRi nanRaagath thoonginaanO ennadi sEdhi


Krithi : innamudu anna
Raga  : mukhAri
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  innamudu anna un vaNNa mukham kaNDu shonnapaDi
  Adudu manamE ingu tuLLit-tuLLip-pAdudu munnamE

anupallavi:
  pinnum shAyak-koNDaiyum kuzha mayil pIli onru nirantaram
  vAzha minnaloLi kaDaik-kaNNil tAzha nIla mEni muzhudAna
  vanamalar mAlaigaL mirundu tAzha kaDaidalirAda

charanam:
  meyyuNarnda marai mAdavar Anavar meipporuL idenru unai nADa nIla
  mEni paDum sutamAnadai oru Avinam mikka arugil aNiandu kUDa
  aiyan un mukha vaNNanai ArArO shollak-kETTu arampayargaL maNNulagam nADa
  arundatiyum kUDa tannilai izhandu AvaTTamiDa tUdu pADa .................
  
(madhyamakalam)
  adilum iduvanru taku dhimi enevoru Adaga mayil naTamADa
  angingenAdu tangi uravADum tenralum vandu kuzhal kUDa
  poduvil naTamADum punita narc-cuDalai pUttuk-kulungi vanamAgha
  pongu kaDalaravu malaiyena ilAdu porum enAdu oru pOdum kaDaiyAda


Krithi : innum mayakkudu
Raga  : kIravANi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  innum mayakkudu svAmi ettanai ettanai lIlaigaL sheidAi engaLukkena aruL mazhai
  peidAi kaiyattanai veNNaikku nirttanam sheidAi Edamara bOdhamura kAdauravAghinadE

anupallavi:
  shonna mAmaraiyin tUya narp-poruLE tozhudu ninrOrkku tuNaivarum poruLE mannavA oru
  varam uvandu nI aruLE mAdhavanunai dinam kAdalurappaDum mAvaram onru pOdum unnaduruvam

charanam:
  anru gOkulattil veNNaik-kaLavADi annai mun kuTravanAghi ninrAi azhaguLLa malark-kaN mai
  karaiya karaiya ninru AnAlum vESamiTTu ninrAi shenru shenralaindu tEDum kayiruk-kellAm
  teNNilaiyAghAdu ninrAi tEDum anniyinadu vATTam nOkkiyaruLi cinnam shiru kayirukku ALAkki ninradE
  kanrinamoDu karavaigaL pin shenru gAnak-kuzhalUdi vaiyyam mayangura gAndhAri mukhAri sAvEri
  kanakAmbari bhairavi nIlAmbari navacandramadAri punnagavarALi rasALi kadamba daLAvaLi
  enum pala vAdanamDa manamOhanamura para sAdhanam tarum yadunAthanE


Krithi : innum ninaittAlum
Raga  : kIravANi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  innum ninaittAlum kaNNan mukham vandu ediredirE nirkkudE
  innisaiyum kuzhal Udina azhagai ingum angum naTamADina ezhilai
  en mukham kaNDuravADina azhagai eDuttoru piDi avaluNDa avvazhagai

anupallavi:
  tannalam ariyAda svAmi idu kELum sattiyam sholvEn nalla kAlamum mILum
  innalum varumaiyum innoru mALum en manam antarangam sholvadu kELum
  iduvarai avanaDi malariNaigaL anri Edum ariyAda cintaiyinOm
  ippOdulaga murai ninaivu tara ninra EdO avan karuNai idu arivOm
  poduvil piNi pashi varamai tarum tavamadum puNNiyanaik-kANa vazhi pughuvOm
  pOi vArum vArum pugazhinai shErum kAsAmbu mEniyinaik-kaNNAlE pArum

charanam:
  pandADi vinai vanda pancavar guruvai pArttu pArttu eNNAdIr
  pangayak-kaNNan mukham pAl vaDiyum azhagai pArtta pin sholla marakkAdIr
  sindAda mangala nIr siddhap-paDutti vaittEn shighram vArum tayangAdIr
  teru vAsal ODi ummait-tEDi varuvEn pArum tiruvaruLai shErttu vArum dEvanai uDanE pArum
  tEdi vanda mangaiyar mayanga nilai shiritta azhagum parutta muDiyum
  tiriyum karu nIla mEghamiDai vaNNa teLitta vaLaiyam pazhitta toghaiyum
  poruttamuDan naDai naDanda pakkattoruttamuDan karam aNaitta azhagum
  karuttinoDu aghaluvadilaiyE peruttavam aDutta enakkoru kSaNamum


Krithi : ippaDiyum
Raga  : rAgamAlikA
Tala  : jhampa tALA
    
pallavi:  (rAgA: darbAr)
  ippaDium Or piLLai engEyum illai inbam tarum tollai idark-kIDiNaiyum illai

anupallavi:
  porppuyattE vanamalarum pUppunaiyum (bala) rAmA tappidam-AgAda 
  undan tambiyenrAl aramAmO ippOdE nI shenru engaL mozhi 
  idenru enda vidamO idaya shOdaiyiDam pOi shollu


charanam1:  (rAgA: dhanyAsi)
  eppaDiyum uri kalayam eTTa muDiyA uyaram kaTTi oru vaghai sheidu 
  kAval vaittup-pOna pinnar oppuk-kuTra kAvaluDan uTra tuNaiyAruDanum 
  tappiyuL pughunda undn tambiyenrAl aramAmO

charanam2:  (rAgA: vasantA)
  yArenru vinava emmai anjuvOm enru kaNDun pEr sholli 
  unnuDanE pirandOn enrAn pAr ingE vandu tayir pAnaiyuLLEdu enil 
  kAr onrai tavirnda iLam kanronraik-kANumenrAn

charanam3:  (rAgA: madhyamAvati)
  ittanaiyum sheidu pinnar engaL manam nOgumenru muttam onru Indu 
  nAngaL muyangi ninra vELaiyilE kattaik-kuzhal paTri ezhil mikka 
  mayil pIli vaTTam shuTri oru kaiyil kuzhal paTri virandODinAn


Krithi : ittanai parivu
Raga  : shuddhasAvEri
Tala  : rUpaka tALA

pallavi:
  ittanai parivu EnaDi illam illamAi pughundu kaLLamiTTavariDam

anupallavi:
  metta samarttuLLa mEni ezhil mAnE shuddhasAvERi padam pADinadariyEnE

charanam:
  Adiyil virandODi tAyE yashOdE enru attanai vazhakkADi ninradellAm pOccO
  ayyanallavO enrum meyyum uruga ninru meyyum poi ena Aghi viLaindAi accE
  pAdip-pinnal shuruTi mEni ezhilaik-kATTi kaLLap-pArvai onrinAlE mayangi
  ninradAi accE nItimati sholli neTTu maramEri ninra nilaiyellAm nETrODEyAccE


Krithi : ittanaiyum poi
Raga  : kalyANi
Tala  : rUpaka tALA

pallavi:
  ittanaiyum poi urakkam idu engaL kaNNanukku munnAL pazhakkam

anupallavi:
  muttu shirunaghai-yannamE kELAi mOhanat-tunjalai innumE pArAi
  kattum kuyil shOlaik-kAvirit-tiTTilE kAlaiyum kaiyaiyum nITTit-tuyil koLvadu

charanam:
  anru yashOdai mun ATTamum pATTamum AdiyadengE tAn
  Attai randU paNNi kUttukkaLADina aTTangaLum engE tAn pOccO
  kanru karavaiyin gAnak-kuzhalUdi ninru naDandadum pOccO
  kAvirit-tITTilE tUviri shelvamAi nAvirit-toNDar mun rangattalamAna

  (another version)

pallavi:
  ittanaiyum poi urakkam idu engaL kaNNanukku munnAL pazhakkam

anupallavi:
  shokkum malar vizhi annamE kELAi sundaram kaNDu mayangAdE nErAi
  kakkum maDaip-punal kAviri tiTTilE kAlaiyum kaiyaiyum nITTit-tuyil koLLum

charanam:
  anru yashOdai mun ADiya ATTamum AvAramum engE pOccO
  Ayarkulap-peNgaL attanai pErukkum mAyam sheidadennavAccO
  Anru paravaiyin gAnak-kuzhalUdi ninru naDattum pOccO
  GAnam kETTut-tALam kAlil pODak-kaNDAi nAn shonnum uNmaiyAccO


Krithi : ivan tAn
Raga  : vasantA
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  ivan tAn ivan tAnE viDAdE viTTAl ettnaik-kAlamAmO teriyAdE

anupallavi:
  ivan tAn ivanE tAn aiyamillaiyE ettanai tAn koLLai koNDAn kaNakkilaiyE
  bhuvanam muzhudum ivanukku IdillaiyE ivanaip-pOghaviTTut-tEDuvadu eLidallavE

charanam1:
  AyarpADit-teruvinil yAraik-kETTAlum Alukkonru sholluvAr attanaiyum mAyam
  mAyanivan sheidadellAm enda enda nAnum marandu pOghAdaDiyE enakk-orukAlum

charanam2:
  Adum tOghai ivanukku azhagAna kirITam adan kIzhE shuTTi onru ninru ninru Adum
  pADum kuzhal kaiyilEri paNshurattaip-pADum pArttu ninra pazhavinaigaL pakkam pArAdODum

charanam3:
  vIshi naDai naDandAlO vEdam pinnE Odum veinguzhalin gAnattirkku vENa shruti pODum
  mAshilAda kuzhalishaikku maddaLamum pODum mannavan azhagaik-kaNDu vari variyAppADum

charanam4:
  ninaindAl paghalellAm iravAga mArum nenjam vandAl kadirmatiyam onrAga shErum
  munaindAl malai kUDa kuDaiyenru Aghum cinna muttaLavu veNNai aNDa mukaDenru Aghum

charanam5:
  Ara amarndu eNNa avakAsham Edu AghaiyinAl nI ezhundu avan pinnE Odu
  tIravillaiyAnAl idait-teLindu nI pADu avan tirumbavillaiyAnAl endan pErai mAttippODu


Krithi : jaganmOhana sundarAnga
Raga  : mOhana
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  jaganmOhana sundarAnga dhrta rathAnga karuNApAnga
  sarasa kalyANa guNa madhura lalita sAhasa mrdu mandahAsa mukha

anupallavi:
  nigamATa viSya kAnta carita nirupamAna manOllAsa kara lIlAmrta tunga gOpIjana

charanam:
  santajana manO ramaNa cidvilAsa dayAkara mahOtsava ranjana
  cintanIya tanIya nIya ta yata para samsAra ghOra bhaya haraNa


Krithi : jagatu rAma
Raga  : malayamAruta
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  jagatu rAma Govinda sakala jIva mangaLa sangIta paramOdavitEna

anupallavi:
  upa gIyamAna gOpijanEna uttama prEma rasa bhAvEna
  ga pa ni dha pA dha sa ni dha rAgEna kara kalita tALa janita nAdEna

charanam:
  kumuda kanda vahita malaya pavanEna kunjara nindita gamana caraNEna
  sImukha bhAva vidura racanEna shObhita lavanga kunja kuTIrENa


Krithi : janani tripurasundarI
Raga  : navarasakannaDa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  janani tripurasundarI nadi muparashayE guruguha

anupallavi:
  sanakAdi munigaNa vinutE sAkEtAdhipa rAma sahOdari
  
(madhyamakalam)
  Ananda navakONa madhyagata akhila lOka paripAlitE sadAnanda navakONa madhyagata
  akhila lOka paripAlitE varadE shiva sakhitE kOTi dinakara sanniyE guruguha

charanam:
  sarva mangaLa vara taru nikarE sadA varada abhayakarE caturE
  garvita mahiSAsura hara caritE kAmakOTi nilayE karuNAlayE


Krithi : jaTAdhara shankara
Raga  : tODi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  jatAdhara shankara dEva dEvA shashAnkadhara 
  mangalakara gangAdhara bhujanga-valayitAlankAra

anupallavi:
  naTanAnanda cidambarAnanda laharI vihAra svacchandha 
  kuTAra pinAka kuranga kOlAhala tANDava kAlAntaka krIDA 
  kirAda girijA samEta girIsha chitikhaNDa uDDaNDavara

charanam:
  pAlaya lOkam adhunA parama pAvana bhakta janAvana

charanam1:
  madamaya tArukA vana muni manOhara nipuNa-magadanA danadhanada

charanam2:
  pAmarajana kumuda candra bhAgadEya nIlakaNTha vrSa turanga para
  paramEsha bhAsadhra madaharA bahu vara dAyaka madhu murahari sannuta

charanam3:
  niravadhi kamanIya ramaNIya ramaNI mukha jhala jhala madhupa mukha
  sharaNAgata jana pAlana tAmasAdi hara bhASadhara candra pancamukha

charanam4:
  sAmagAna rasa bhUritAja mukha sAdhu mAnasa nirantarA carita
  nAgabhOga parivItamadbhuta virAjitAnga vaparAjitAnga vara
  pAlaya lOka adhunA parama pAvana bhakta janAvana
  kAla kAla kapAla vidhAraNa kailAsa giri sadanA trinayana


Krithi : kaDaindALE tayir
Raga  : shrIranjani
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kaDaindALE tayir kaDaindALE kara kamalam mattuppuri
  izhukka kaNNan mukha kamalam karuttum izhukka tarai tanil
  mutthu neTri nIr tuLigaLum tAnAgha vandaDaiya tayirinai izhuttu

charanam:
  shaDaiyum chAyak-koNDaiyin tOghaiyum tangumiLa mangaLa mukundan
(mukha) punnakaiyum kaDainda amudam tanai pOla accutan kamala mukham
  tanai orutaram nOkki kAriyam taDaipaDu enru shinam tara kaDukaDuttavaLai
  pOlavum Akki naDaiyoDu nandagOpa rAjanukku nADavum adu kaNDu
  ezhundiDa nOkki nArAyaNanadu pErAl adu keDa tIradena vegu vEgamAgavE


Krithi : kAdalAgi vasham
Raga  : rItigauLa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kAdalAgi vasham izhandEn guru nAthan aravindap-
  pAdamalar kaNDu bOdhai mighak-koNDu pEda ena ninru

anupallavi:
  shItaLat-tiru mukham muzhumati nilavO cintai koLLai koLLai enra sheyal viLaivO
  bhUtala mIdinil IDiNaiyuLavO en puNNiya gurunAthan sannidhi munam ninru

charanam:
  engengE shenrAlum vandAlum ninrAlum niddiraik-koNDAlum en gurunAthan mukha
  maNDalamAnadu ediredirE vambukku vandu nirkkudE pongum kuru naghaiyum candanat-
  tilakamum pUnduLabha maNI mAlaiyum kait-tALamum angaiyil aNaitaru tamburAvum
  hari nAma guNa gAna sangItamum Ananda nilaiyil ennai sokkudE vEdam Ayiram kOTi
  samAnamilAdoru antaranga kaN vIccilE amudam pozhidaru sumukham nilaviya taLavaLAvum
  appEccilE kaLItaru manamoDu murai muraiyuvaliya gambhIram ezhil tOTrattilE
  karuttoDu vandu niruttamiDum kurukurutta karuvizhit-tOTrattilE


Krithi : kadir Eghum
Raga  : Ahiri
Tala  : cApu tALA

pallavi:
  kadir Eghum matiyAghum pozhudAyum innum indak-kaNNan varak-kANEnE nAn sheyyum vaghai tONEnE

anupallavi:
  munnam oru taram ippaDiyAccu muzhuvadum ivaruDan tOtakamAip-pOccu

charanam1:
  varum vazhiyilE evaL vizhiyil shokkinArO vambu perutta evaL valaiyil shikkinArO
  tirumba manaminri tayangit-tavittArO dEvAdi dEvan en vinai tIrArO vArArO

charanam2:
  vAngi vaitta malar mAlaiyum vADudE maraittu vaitta veNNai I moittup-pOghudE
  Engi varum vazhiyai iru kaNNum nOkkudE eNNAda eNNamellAm eNNip-puNNAghudE


Krithi : kai varishai
Raga  : husEni
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kai varishai kATTAdIr kaNNapuram aghalAda shrI shaurIrAja

anupallavi:
  mei varishai vanamAlai mighu tEnaiyuNDu viLi muralum paNNinru mAmaiyal koNDu
  vaivenum vAzhttennum ariyAda vaNDu vandu shuTruvadu pOl endan munnE ninru

charanam:
  nAL EzhAi vAnavarkOn malai tUkka vaittAn nAn mukhanO OrANDAi mADAkki vaittAn
  kALingan unnai iccaippaDiyATTi vaittAn karuNaik-kEngum nAngaL en sheivOm unnaittAn
  
(madhyamakalam)
  gAnam taru kuzhalUdiyum taghunda kAlODu shilambu maNi golusum
  tALam tara ADiyum cancalen-taraLamAna mAlaigaLADavum vizhi -
  yODiya shevvari kUDavum kuru naghaiyADiyum kurumbu nirai kannam kuzhi
  taDanda makara kuNDalamADiyum naDandu vanduLam kavarndu koLLavum
  lAvaNya kEvala (kALinga maradana prabhAvam.)
  lAvaNya kEvala sArarUpa lalita nIlAmbutApa panduka shObha ratnAmbara nyasta muraLIra vAlApa sundarAnanda
  sarasanAbha vraja tarNi brnda sallApa navanIta cOra shrI dhEnusvAsa dEvAdi dEva jaya namO namastE
  dEhEna tAtAtmikAnAm janana maraNa hEtavahA aprAbhyam ityEvam cintatamayi vara karuNyA mama bhangamAruDha shrI dhEnusvAsapura dEvAdi dEva divyAlankAra shObhAyamAna kalhAra varNa tava pAda sarOruham namastE
  kALinga ratna gaNaphaNa sanga pAda kamalAyatAkSa prEma Alinga kOpa yuvatI janAnka kuca kumkumAnikta sharIra kamlAmbutApa kanakAbha tunga vakSasthalEna taraLa nIla brndAdi hArahE dhEnusvAsa puranilaya jayasE namastE
  Ananda sAgara samudbhUta candramukha nIlAmbu tpabhanga vENUravagvaNita rAga prasangapara vidyAvatUsa sanga AlOla kuNDala sadAkAra mandahAsanA nIla nAga ranga shrI dhEnusvAsapura dEvAdi dEva jaya dEvA namO namastE
  nandAdi gOpakulasanga prasiddhapara sammOha mOhanAnga sindUra sOpamada kanThIravadyatara shrngAra bhASa tunga indIvara bhramara kallOla nATaka sadAnanda rAsaranga shrI dhEnusvAsapura dEvAdi dEva jaya dEvA namO namastE
  AkEta pArayuta ghOSapramatta pashu Ananda sangablA sAnanda gOpayuvadhIsanga kElita mahA tantra jAlA gOvar- dhanOddhAraNa gOpAnganA ramaNA gOvinda kamskAlA shrI dhEnusvAsapura dEvAdi dEva jaya dEvA namO namastE
  AbhIra vAmanava sEnA samudragata mOhAtananga lIlA ArOhaNa spuritadAlUra kampitasha AndOLa jArujAlA DhAyAdi lakSaNa mahA jhampa tALayuta pAdAra vinda lOlA shrI dhEnusvAsapura dEvAdi dEvA jaya dEvA namO namastE
  OmkAra citrayut-kALinga nartana mahA ranga jAla vESA kallOla bhIkara vadUsanga ghOSa hrta gambhIra kOpa vESA nIlAmbari sarasa rAdI shashAnkamukha bAsI cakOra vESA shrI dhEnusvAsapura dEvAdi dEvA jaya dEvA namO namastE


Krithi : kaLLamE ariyAda
Raga  : amrtavarSaNi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kaLLamE ariyAda kaNNanai gAnakkuzhal edireli mAtuLaba gAnattiDaiyulavu
  nIla oLi tanaik-kaNDapaDi shollap-pOghAdE idu antarangamAga AghAdE

anupallavi:
  meLLa maraipADum dEvanai vENadu tarum karpakak-kAlinai teLLavE kuzhalUdum
  dEvAdi dEvanai meLLa manai shenru ulladayir kaNDu aLLa mighayuNDa kaLLattanamanri

charanam:
  tenralUra varum cinnak-kuzhalishaiyil cintai vazhi kATTa shenrOmE
  ninra azhaginilE nenjArattandingu cintai kavar kaLvan enrOmE
  kanrODu pashuvellAm kAkkum aruLAnan karuNaiyinAl vandadu enrOmE
  kai perum veNNaiyuNDa karuNaiyai manamra kaLLan kaLLan kaLLamenrOmE
  tonru mudal vandoru kOTi piravi tUyadenavAgha vanadE
  shollazhagilum pannazhagilum Agha shonnadoru uravum AnadE
  gatiyenavAnadum tudiyenavAnadum kALIya naTanamum AnadE
  kaN kaNDa deivam paN koNDa deivam kai koNDu veNNaiyadu uNDaridanri


Krithi : kaNDum kANAdadu
Raga  : rAgamAlikA
Tala  : Adi tALA

pallavi:  (rAgA: sAvEri)
  kaNDum kANAdadu pOl kaDugi naDappadenna kaNNan shenra vazhi iduvallavE

anupallavi:
  uNDenrAl uNDenru uLLadai shollaDi uyir pOlum kAdal vazhiyEgum mAnE unai nADi nAnum tuNaiyAguvEnE

charanam1:  (rAgA: vAcaspati)
  talai shumaNdAi tayirk-kalaiyam AnAlum taLumbi vazhiyengum pODudE kOlam vilaiyenna enrAlE viDaiyonrum kAnOm vindaiyilum vindai arivEnE nAnum

charanam2:  (rAgA: sAmA)
  manaik-koNDa teruvilanrO makkaL iruppAr tayirai manam vandu vAngiyum vilaiyunaik-kaLippAr unnai vAriyaNaikkum kaNNan tAn iruppAr peNNE

charanam3:  (rAgA: cenjuruTi)
  kunjattalam varai shellu AnAl kuzhalishai kETkum varai nillu uLLE konjum kETkum varai nillu uLLE konjum kuralil kETkum shollu kETTuk-kOpiyAdE mAtE adu rAdhE enakkoLLu

charanam4:  (rAgA: madhyamAvati)
  Animuttu malaiyADum kaNNan rAsam ADi ulagil purakkum mannan kaNDu nANi Odum kArmukhilin vaNNan avanai nADi nADi Odum mAtE nAnArenru pr ippOdE


Krithi : kalyANarAma
Raga  : hamsanAda
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kalyANarAma raghurAma rAma kanaka makuTa marakata maNi lOla hAra dasharatha bAla sItA

anupallavi:
  mallikAdi sugandha maya nava mAlikAdi shObhitagaLEna
  ulhAsa parishIlana cAmara ubhaya pArshvEna kuNDala kElana

charanam1:
  Agata suravara munigaNa sajjana agaNita janakana ghOSita mangaLa
  rAghava raghurAma rAma janakajA ramaNa manOhara sItA

charanam2:
  gautama vashISTa nArada tumburu kAshyapAdi munigaNa vara pUjita
  aupavAhya skanda dEsha alankrta haima simhAsanasthita sItA

charanam3:
  bhAgadEya bahumAna sudhAya ubhatArpita dishi dishi rakSakavara
  mEgha vAhanaravAhanAdhinuta EkarAja mahArAja mamarAja


Krithi : kaN kaNDa
Raga  : bEgaDa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kaN kaNDa deivamE iru engaL gati nIyE gurunAthA kazhalE
  tuNai enna kaimEl phalan AghumE iduvE mei mei enalAgumE

anupallavi:
  paN koNDa kuzhalUdum paramanaDi kATTi bhaktiyil muktiyil pATTinil AshaiyUTTi
  kaN enra kural kATTi kAlil shadangai mATTi eNNamellAm brndAvanat-tiDaiyOTTum

charanam:
  cintai kaDalADi vindai mighavAna pErinba muttu onru peTrEnE uDanE pADum paNI sheyya kaTrEnE
  nandagOpan manai vandu pirandavanai nAthA enru sholla uTrEnE uDanE Adi antam ellAm aTrEnE

(madhyamakalam)
  ittanaikkum yArena mighaiyAghA engaL gurunAthanaruL allavO
  idai ettanaiyum shonnAlum attanai amudUrum Ananda nilai enru shollavO


Krithi : kANAda atishaya
Raga  : shrIranjani
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kANAda atishaya piLLai tanakkenra kaNNil oLi kANudE yashOdaiyai kANuvadu aridAnadE tanakkenra garvam mIri pOnadE kanaikkaDal shUzhvulagamODu ErEzhu bhuvanangaLum mayangiDavum evarum

anupallavi:
  pUraNap-ponmaNi kinkiNi shadangaiyum tONAda vidham nUru alankAram sheidAlum kANAda vidhamODi kanrODum viLaiyADi kaimElum meimElum tUshiDaidAgadaidAga enavarum

charanam:
  kaNNA amuduNNa vA enna shonnAlum niraivAna tUvAna marakata vaNNA amuduNNa vA enru paNNAlum shollAlum pAlannam tandAlum pArAdu tuLLiyODi nErAga pAl veNNai kaLaviDum


Krithi : kANak-kiDaittadE
Raga  : chenjuruTi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kANak-kiDaittadE kOTi karuNaiyin uruvE enaduLa niraivE ini enakkorutaram

anupallavi:
  vENap-parandirukkum mikka marait-tEDa mEdinit-tavanirai meyyaDiyavar tEDa
  Anavarai muyanra attanaiyum tEDa inda aDiyEnukk-kenru un aruL vandu kUDa
 
(madhyamakalam)
  AnandamAna padam paDu tOraNai angingenAdu meittadum azhagura Uda kuzhalinai
  eDuttu adarantanilAi vaittum mOna mukham aghalAdadumAna muruvar-shirandu
  tiLaittadum mundi uTra tavamum phalanum idu inru yAr mukhattil vizhittEnO ena

charanam:
  azhagan enrirundEn agham koNDirundEn angirasa enbavarai pazhittuk-koNDirundEn
  pazhitta shApam malaip-pAmbenrirundEn pAdamalar toTTadum bhAgyam enrirundEn


Krithi : kaNgaLum pOdAdE
Raga  : shankarAbharaNa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kaNgaLum pOdAdE (kOTi) gOvindan rukmiNiyaik-kaikoNDa kAkSi koDDuttu vaittadu iraNDu
  kaN tAnE chI chI pUvum maNamum pOlE porundina mAkSi bhUmiyellAm ingu vandu tiraNDadE sAkSi

samashti charanam:
  pADiDum vEda parama svarUpan pAindoru muDimElE Adum pratApan
  ADippADa aruLum aravinda nAbhan azhagAna muDimElE ADum kalApan
   
(madhyamakalam)
  takiTa dhimi tAka dhimitagata jhamta ma dha ma pa ga ri sa ni sa sa sa sa sA attanaiyum pOdA-denru kuzhalUdi aLLi manamADuginra kaLLattanattAn takiTa dhimi tAka dhimitagata jhamta ma dha pa ma ga ga ma ri ga ma pa pa pA kaLLattanattaik-kaNDu uLLam koDuttavarukku kaNakku vazhakkumillai indappaDittAn shuddha manat-tiDai uttavarukkiNai mettap-piDittadu eppaDittAn ettanai Ayiram AyiramAnAlum eNgaLum pOdAdu paNgaLum pOdAdu


Krithi : kANirE
Raga  : khamAs
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kANirE ......... kanjamalar kaNNan vandu tinraduvum kai veNNaiyait-tinraduvum

anupallavi:
  tUNirutta tANa naDu tongum uri mElE tuppuk-kaNDu koNDAn
  yArO sholli vaittArppOle nANikkONi ninra oru nangaiyavaL mElE
  (madhyama kAlam)
  nalla maNam kamazh padam koNDEri mella uriyADi vindakkaLavADa

charanam:
  AnAlum veNNai veNNai veNNai enrAn AnAlum veNNai veNNai veNNai enrAn kaNNan
  AnAlum veNNai veNNai veNNai enrAn enrAn AnAlum veNNai veNNai veNNai enrAn ivanukku
  appaDittAn veNNai enna shuvaiyO annai ivanaip-pera enna tavam sheidALO AnAlum inimElum kuraiyO
  pOnAlum vandAlum ........ kaNNan pOnAlum vandAlum ....... KaNNan munnazhagaik-kATTi
  pOnAlum vandAlum ........ kaNNan pinnazhagaik-kATTi ....... pOnAlum vandAlum ....... KaNNan
  tannazhagaik-kATTi en buddhiyai mayakkurAn idennavO
  (madhyama kAlam)
  pudu malar vaNDu karu vizhiyAgap-punnakai taNNoLi nilavenru Agha karu karuvenna kuzhalazhaindu Adi
  kAr mughilO ena oLiyadumAga kuLir mati nIlat-taDanudal vandu kuDi pughunda-denat-tilakamAgha
  koTravan sheida kaLavai naTravamenak-karudi kUDa nI pADa gOvindanumADa


Krithi : kanjikku IDAghumA
Raga  : shankarAbharaNa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kanjikku IDAghumA karpakamum viNNulagum nava
  nadigaLum kUDa kanjikku IDAghumA aduvum Arina

anupallavi:
  minjit-tarum amuda sudhAkaran aNDam IrEzhum annai munnaE maN enru uNDa konji gOpigaL
  tarum veNNaiyinaik-koNDa vEda vEdyan niravdhyan sangIta vENugAna lOlanirundu uNDa

charanam:
  yArAlum iyalAda kaNNan kaiyai ingu Akki vaittadE pattu kaiyAi anru
  peTravan iru kaiyai kuraikka shonnAn adarkkid-adhikamAccu meyyAi
  ghOramAgha mazhai peyya gOvardhanattai anru kuDaiyAkkinadoru kaiyE
  
(madhyamakalam)
  koTTi kanji sila vazhiyiladu ODa gOvindan karam koNDu avai vazhiyait-tEDa
  eTTiyum mUNu nAlu anju Aru Ezhu eTTu innum iraNDu ena pattu karam kUTTIvecca


Krithi : Kanaga sabhai naayagaa
Raga  : Naattai
Tala  : Aadhi
Pallavi:
  kanaga sabhai naayagaa
  gathi tharum thillaich chidhambarEsa 
  kavinuRu solliRkanindha eesa 
  madhimukha vallik kuvindha nEsa 
  mangaLaanga natana raaja siva mahEsa [kanaka]

Anupallavi:
  anaga naaradha munivarum moovaayiraththu andhaNargaL
  pORRI enap paada dhanadharum dhinakarum sanakaadhiyarudan 
  chaNdeesan nandheesan thaaLangal pOda sankara sambO siva magEsa
  bava chandhra kalaadhara saamba sadhaasiva 
  ainkaran shaNmugan anbodu kulaviya ambikai baaga chidhambara naathha

CharaNam:
  vEdhak kaattilE viLaindha meignaana
  viththagamEviya kaRpagamE aruL vindhaiyE 
  vimala nagaru bOtha mulaavi aLaaviyum 
  ayantharumantharu mangai niRaindhadhen 
  sindhaiyE naadhamennum moolaadhaarak koottilE 
  naduvirukkum viLivaNdE naavilooRum 
  amudhaagiya panchaakshara vadivaagiya 
  namasivaayavenum naRunthEnaiyaLiththa nanmalarE

Madhyama kaalam
  naadhruthakka thakthakthOm  thiruthakathakkaththOm 
  thakkaththOm thinaththinaavena
  naguntharagu dhinathilaana 
  dhiththilaana dheemtharana dhee.....ra na  .... 
  thaanguthaNaththari jomugu thaNaththari thaNagina thaNagiNa [thiri] thaangu   thaNaththari jomugu thaNaththari thaNagina 
  thaNagiNa thaakthinaaktha nakajanu dheem tha 
  thaa thadhee thathaitha jomtha kitaku tharikitaku 
  dhiththilaaththathakajam thirithilaaththathakajam 
  dhiththilaaththa thirithilaaththa thakajam thakajam 
  thdhigiNathom thdhigiNathom thdhigiNathom [kanaka sabhaa]


Krithi : kaNNA ezhundirum
Raga  : bhUpALa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kaNNA ezhundirum piLLAi kAlaik-kadiravan udayamAginrAn kanai kaDal muzhumati
  munaiyaip-pOghinrAn nIlap-ponnuDai taritta munnavan nEramAgap-parihAsam pEshurAn

anupallavi:
  uNNAramuda mozhiyAnE ungaL uLLam koLum nIla vizhiyAnE taNNAr shuruNDa kuzhalAnE
  padam tattikkum taNDaik-kazhalAnE tayiriNaik-kaDaindiDa veNNaiyumAccu tandaiyunaik-kANa
  vandiDalAccu iru iru ammA enru ennennavO pEccu EdEdu vara vara piDivAdamAccu

charanam1:
  tUnginavan kAl ennat-tALam pODumAmO tuLLu vizhi mUDinAl punnakai varalAmO
  tEngina veNNaiyai aNNan tinna viDalAmO janma nakSattiram unakku shEdi teriyumAmO
  tEDinAlum kANariya garga muni vandAr en shelvan engE engE enru kETTu ingu ninrAr
  kOTi tavam sheidAlum kaNDariyA nAradarum un kuru naghai kaNDu pADa vINai mITTi ninrAr

charanam2:
  kazhuttil EdaDA puttam pudu mAlai kAdil yAranda peNNinadu Olai vizhikku
  mun mai kANudE yAruDai kai vElai vESam pOdum ezhundiraDA vizhindadu kAlai


Krithi : kaNNait-tirandu
Raga  : bilahari
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kaNNait-tirandu pAr manamE endak-kAlamum tavam sheidAlum kANalaridAgina
  mAdhavan vegu nEramAga kAttirukkinrAn undan munnamE jnAnak-

anupallavi:
  paNNum iyalum shErndolikka iru pArvaiyenum nIlamaNi jolikka paNNum
  tavam ellAm palikka undan pArvai munnE vandu ninru sEvai tandu kaLikka

charanam:
  nIlavaNNat-tOghaiyonru nEraninru Adi Adi nirttamuDum muDiyinaik-kANAi
  nenjE unaiyALLum mandAra mAlaiyum ninru ashaindADuvadaik-kaN tirandu kANAi
  kAlai vaLaittu ninru gAnakkuzhal Udum andak-kATSiyinaik-kaN tirandu kANAi unnaik-
  kANak-kANa sholliyum nI kANAdu pOnAl kAlamellAm pOgudu vI.....Nai
                      
(madhyamakalam)
  kaninda vidhavidhamAna mozhi palavum kannattiDai kuzhinda kuzhiyum
  nalamarinda nannaghaiyum piravum nAn shollat-taghumO
  inik-kANa peruvadu nIyena nAnena Elam viDuvadu taghumO
  ihapara sukhamO idanilum madu-vadhikamO iNai perumO konjamEnum


Krithi : kaNNallavO
Raga  : suraTi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kaNNallavO svAmi kAr mEni kaTTazhagA nI endan

anupallavi:
  vaNNa malar pOlum cinnam shiru peNgaL vandu vandu naghaippadaip-pArAi
  paNNaru kuzhal UdiDum piLLAi inkitamO taghumO shollAi
  eNNamODu shinamAnadu taLLAi ennediril muttam tara nillAi

charanam1:
  koimalar nIlakkuvaLai vizhiyAlE vaiyAdu vaiginra kaNNA kaiyaLavu veNNai tandAl
  meyyavum pdAdenru paiyappaiyya vAtADugirAi ayyayyayya ayya nI

charanam2:
  occal-ozhivillAdu un kAval sheidAl UrArenna sholvArO kaNNA
  AcciyargaL ingE vandu kUccaliTTup-pOnArgaL pEccenna inimElEccEccEccE


Krithi : kaNNan pirandadai
Raga  : kEdAra
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kaNNan pirandadaik-koNDADinAr karavaiyODu kanrinangaLum kalandu mAmE
  enak-kUva kanniyarAnavar mAmalar shUDi tannilaiyAghavum tuLLi viLaiyADa

anupallavi:
  eNNam kozhitta iyalAlum nandan eTTina vayadO aimbadAnAlum vaNNam
  kozhittAn irubadu vayadAnArp-pOlum vaLaiya vaLaiya vandAn anda purattODum

charanam:
  mAgada shUda vandigaLAnavar mangaLa vArttaigaL kUra maddaLa bhErikai koTTu muzhangangaLum
  vAzhi vAzhi enru sholli nal varavu kUra gOkulam engaNum kOlangaL jAlangaL koDigaL vidAnangaL
  koNDATTamAga komboDu varNangaLum mAlaigaLum shUDi kudittu kudittu engum tALangaL pODa
  
(madhyamakalam)
  vilayazhinda ponnangi makuTamODu veguvaNinda gOpAlargaL kUDi vida vidamAgina poruLadai
  shumandu viraivil nandanadu manaiyinai nADi alai kuzhal vAri muDintta shrukkiyar anjana kumkumamum
  iDam mAri avasaramAgavum naghaiyum iDam mAri ayyanaik-kaNDadum mOham talaikkEri


Krithi : kaNNan varuginra (kAvaDicindu)
Raga  : mAnji
Tala  : Eka tALAm

  kaNNan varuginra nEram karaiyOram tenral kaNDu kozhittadu pArum indak-
  kAnattiDai mOnak-kuyil oShaik-kiDayAnattaram mAnak-kuzhalishai kETkum pOna

  AviyellAm kUDa mILum shalla caLanamiTTODum nadi pADum vanam tangi tangi shuzhanrADum nalla
  tudi pADiDum aDiyavar manamAnadu idupOl ena tuLLi tuLLik-kudittODum pugazh

  sholli sholli ishai pADum nilattamAnattin kUTTam kaLIyATTam toTTu nenjattu mAlaiyin ATTam anda
  ninaivO vara niramArinadara vEyara tuLirAgiDum nEsha ninaivinukkIDu engum

  nErAdu enringu pADu kaNNan naghai pOlum mullai iNaiyillai enru kaNDadum vaNDonrum vallai ivai
  kanavO vala ninaivO ena karudAdiru manamE oru kAlamum poyyonrum shollEn engaL

  kaNNan anri vEru illEn nEram ariyAda gAnam nIla vAnam ingu nEshan pugazh pADum mOnam
  nenjattODu niraivAnavan konjat-tiNaiyadu pOlavum nErndiDum kOTAnu kOTi yugamum

  nIrum nAnum sholvOm pADi cittam kuLirudE shonnAl shollumunnAl tONudE inbangaL tannAl
  teLLat teLi vAyamudura meLLak-kuzhaladu UdiDum dEvAdi dEvanin peyarum pADa

  teLLudE nAvinil pArum tAzhai maDal nIttu nOkkum mullai pArkkum enna saukhyamO
  enru kETkum aDamozhi pEshiDa iduvO pozhudenavO adO varu mAdhavan muttu
  muDiyinil shErvOm angE mettap-pEship-pEshi nErvOm


Krithi : kaNNanO kaNNan
Raga  : simhEndramadhyam
Tala  : rUpaka tALA

pallavi:
  kaNNanO kaNNan enru kanindu vilai nayandulagam marandu ivan
  tuNindu sholum kaNNanO kaNNan enum sholukku kANumO vayam

anupallavi:
  eNNmellAm avan mElE irunda nilai tannAlE kaNNum karuttum
  onrAlE ninru kATTavum gOpiyar nATTamum pOlE

charanam1:
  vENa maTTum vilai pOgum enil vindaip-poruL iduvAgum manam
  tONumaTTum vilai shonnAlum Aghum kaNNan kUDai tanil vandu ninrAlum Aghum

charanam2:
  mIdamAnAl anri sholvAr enil metta vilai enru taLLAr vIta
  vinAviDai sholla shollat-teviTTAda poruL enru taLLAr

charanam3:
  kaNNan enrAl malark-kaNNan kalam koNDAn kaiyil ivan aNNan ivan
  paNNum naTamum pAngum nammai EdO paNNum enru shollit-tiNNam kUDi varum


Krithi : koDukkak-kaNNan
Raga  : Arabhi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  koDukkak-kaNNan irukka kUDa rAdhai irukka kurai tAnE kANOmaDi
  kuvalayadaLam shirandiDu kaNgaL kurukurutta karuNaiyilE Uri
  tavamighutta puNNiyap-phalandena daNDAmaraip-padangaLinAl vAri

anupallavi:
  paDattai viritta kALiyan mEl naTamATTam paghal shenrAl iravinilE gOpiyar ATTam
  kuDattil irunda veNNai mEl kaNNOTTam kUvinAl ODi nirppAn onrum ariyAdavanATTam
  kurai pOgha vazhi maNanda maraiyO muraiyOdiDa vEdAnta muDivinil oruvanAghat-tiriginravan
  tanjamana vandArkkut-tanaiyE taruginravan agham uNarnda tavattoDum ninru AnandamellAmum
  tAnE tAn enru pEshina pEccukkum pADina pATTukkum piLLattanamAgha kaLLamiTTuk-koNDu

charanam:
  ettanai tAn kETpaduvO varam ettaittAn kETpaduvO

charanam1:
  shankai illAdapaDi mangaik-karam piDittu gangaip-punaleDuttu angam teLittadu pOl

charanam2:
  tukkANi kASukkoru mukkANi nanjai vAngi dikkAlukkoru kAval mikkAghi viTTadu pOl

charanam3:
  kailAsam munnam vandu tailAyam vAramuDi kailAsam eNNiyoru poi lAbhamAnadu pOL

charanam4:
  nArAyaNam kaNNukku nErAgha vandirukka rAmAyaNam tEDi pArAyaNattdu pOl

charanam5:
  Ayiram pon koDuttu Anai onru vAngiviTTu attai kaTTum sangilikku pittam piDittadu pOlE

charanam6:
  paTraruttu viTTEn enru shuTrattilE sholli viTTu muTrattu kAyum nellukku muraiyum iTTadu pOlE

charanam7:
  nADALumenru sholli tEDA padavi vandum IDAna poruLukku vIDAna shonnadu pOl
  ettatittAn kETpaduvO vAi tirandu ettaittAn kETpaduvO muttu nighar pallazhagil
  mOnamiDum punnakaiyil cittamellAm pOnadAccE O tOzhi


Krithi : koDUttu vaittavan
Raga  : nATakuranji
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  koDuttu vaittavan puNyavAn kuTramillAda harikathaiyai shaTru kaNamEnum kTTavar
  evarO koNDu pAdam paDi ninravar evarO gurupada malar tozhudavar evarO avarE

anupallavi:
  koDuttu vaittavan enru edarkkedarkkO shollik koNDAn aDittavarkAL idu kELum
  neDutta ittaraimElE harikathaiyai tavira nIrum mAkkaLum onrutAn pArum
  
(madhyamakalam)
  ninru aLavAnAl jAN eTTutAnE nErAga yaman vandAl aduvarai tAnE
  anru avan kayirukkoru shuTru tAnE attanaiyum nErumunnam arindavar tAnE migha (koDutta)

charanam:
  kaNNanagalAda chintai sheyya vENum kAlonru iTradenru maTravTril kANum
  tiNNamum eNNa eNNa puNNiyam kANum tiruvaruLukkidai viDa vErenna vENum
  
(madhyamakalam)
  shinattilum manattilum dhanattilum uzhanru tirindu tirindu alaindAnadu vINE
  teLindu maNanda gurunAthan vandu tiruvaruLAnadu palan idutAnE
  kanavu kaNDadoru nEramum tAnE kaTvAngan kaNDadu atishayam tAnE
  manamAna muraNenna kAlonru tAnE mati koNDu tudi koNDu pizhaittavar tAnE migha (koDuttu)


Krithi : koLLAda Ashai
Raga  : bilahari
Tala  : cApu tALA

pallavi:
  koLLAda Ashai uNDAghudE gOvindan kathai amudittinai koTTuginra kuvalaya
  malarO nin tirumukha malarndu paerugiya vaNDena nAn uNDu kaLttalum migha migha

anupallavi:
  uLLE oLi kANum jnAnigaLum nalla uttamat-tavam koNDa yOgigaLum
  taLLAdaviyan caturavEdigaLum dharmam tanai koNDa nItigaLum
  
(madhyamakalam)
  taLLappaDAda iyalinait-taLLi tavam payanum taLLi migha migha varum dharmamum
  karmamum tAnE tAnAi uNarvoDu payil kalai taliyAghiya padaviyait-taLLi yadukulamenum
  AyarpADiyil tayirO tayirena vilai kUriDum sattAghiya nark-kathaiyinil migha migha


Krithi : konjum mazhalai
Raga  : kAmbhOji
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  konjum mazhalai pEshi kuru naghai vIshi kuTram tanai
  maraikka pArAdE nAn kOpam koNDAl konjattinil mArAdE

charanam1:
  kenjinAl minjum kaNNA minjinAl kenjuvarai kiTTa kiTTa vanda pOdu anjuvAi
  panjamO ingu enna pAlukkum veNNaikkum bhayandODa pArAdE AindOindu pArAi

charanam2:
  sheidadai shiduviTTu shiTrannai pinnAlE shellam koNDu maraindAlE pOdumA
  meyyellAm veNNai pUccu veTTa veLiccamAccu vENu gAnam Udi viTTAl pOdumA kaNNA

charanam3:
  onrirNDu eNNuvEn eTTinukkuLLE OdODi vandAl unnai onrum sheivadillai
  panri enrum Amai enrum pAdi mrgamenrum parp-palavAga vaiya enrAl pAzhum manam vallaiyE


Krithi : kSaNamEva
Raga  : bhUpALa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kSaNamEva gaNya manyE pUrva puNyEna shrI krSNAnusmaraNa

anupallavi:
  guNagAna bhajana vaibhava bhASita hari gOvinda madhusuDana nAma ghOSita
  
(madhyamakalam)
1. nigama gAna cara nIraja samakara ri ga pa gA ri sa dha madhu muraLIdhara
  nagadhara matakara madhu murahara vara mAdhava sucarita nigadhita shubhakara
2. nIla rUpENa ranjita kOmaLa nirmala padayuga nUpura ghalghala
  lOva vurasthala kaustubha maNivara mukhatara smita nasmikara smaraNa
3. sAra sAsana sanaka sanAtana sujana gaNAdi vinuta nartana
  kOMaLa pada brndAvana viharaNa gOpa gOpIjana jIvana smaraNa
4. avatamsita kEki pinja kuntala ghanalAlana maNI maNDita kirITa
  navanIta nirargaLa cOra dEva dEva manOhara mOhana smaraNa


Krithi : kSaNattinil AghAdO
Raga  : nAdanAmakriyA
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kSaNattinil AghAdO (arai) kAlamennum vaTTat-
  tirugi shuTrum karattin ezhilOi tiruvaruL tara

anupallavi:
  kSaNattinil AghAdO kAdu kELAdO gAnak-kuzhalishai mOnam keDAdO
  vanam tigazh brndAvanattinukkumen manattinukkum veghu tolaivO

charanam:
  aram tigazh pAncAli kadariya kural onru aram tigazh dvArakai tannil eTTavillaiyO
  taram shonnAl adu kUDa ingu illaiyE svAmi tanjam enrEnE innum shollavO sharam damAla
  mAlai shUDi taghum ena adanuDan kaustubhangaL shUDi tara malariDai oru kamala malar
  tEDi kai viDAdu adai shUDi naTamADi viripaDa kALiyan shiramuDan tAvi vidha vidhamAna
  naTanangaLum ADi vENumenru haTam sheyyum nIlak-kurumbanE enai nADi ODi vAra


Krithi : Kummi
Raga  : Not mentioned

Charanam 1:
 eNNamellam unakku engEyadi - adhai
 enakkuch chollath thayangaadhadi
 vaNNak kuzhaloodhum kaNNanidamenRu
 vandha sollum nenjil thangaadhadi

Charanam 2:
  vaNNak kuzhal enRaal enna poruL enRu
  maayamaai manadhai mayakkudhadi
  kaNNan oodhavenRu eNNumoongil thandha
  kaadhalil paattum kozhikkudhadi

Charanam 3:
  vENamattum thinnum paNdam irundhida
  veNNaith thirudinadhu EnOdi
  kaaNum poruLgaLil thoNdar manam pOlE
  kaaNuvadhaal adhu thaanEdi

Charanam 4:
  vEnumenRu oru paambu thalaimElE
  viththagam seivadhum EnOdi
  paadham neettith thuyil paLLi koLLa enRaal 
  paambugaL vambum seyyaadhOdi

Charanam 5:
  kaaNum poruLgaLil kaNNan mugam vandhu
  kaNNOdu kaNNaich chimittudhadi
  kaNNOdu kaNNaich chimittuvadhaal 
  endhan kaadhalin piththamum muRRuthadi

Charanam 6:
  veNNaiyum paalum kaLavaadi ninRaalum
  maNNaiyum thinRadhum EnOdi
  puNNiyaththOr palar vandhu piRandhadhil
  boomiyil kaadhal thiRamOdi

Charanam 7:
  paal pidikkum pazhamthaan pidikkum uyar
  pazhani malaiyuchchithaan pidikkum
  vEl pidikkum kandhan sondham enRaal 
  avan virumbiyadhin mikkaththaan pidikkum 

Charanam 8:
  solli solli sugam aanadhinaalE andha
  thooyavan ninaivu mOdhudhadi
  thooyavan ninaivu mOdhudhalaal pakkam
  soozhuvadhu ellaam inikkudhadi

Charanam 9:
  maaraa nee emmidam vaaraadhE undhan
  maamalar ambinaip pOdaadhE
  nEramidhuvalla neela malark kaNNan
  nErumun ithdhisaip paaraadhE

Charanam 10:
  naanmuganE ennai En padaiththaai unai
  nallavan enRu ninaiththOmE
  naaraNanukku ennai aapdhththaayenil
  naaLaiyE pOrum thoduppEmE

Charanam 11:
  nenjam niRaindhitta naaL mudhalaai inRu
  ninaivil EdhOdhO thONudhadi
  ninaivil EdhOdhO thONuvadhaal kaNNan
  konjaththil vandhadhaik kaaNudhadi

Charanam 12:
  EzhEzhu ulagam thaazhaamalE kaaththa
  engal kaNNan mugam kaaNudhadee
  inmalar pooththa nal punnagaik kaNdaalE 
  engal udal manam naaNudhadi


Krithi : kunrin mEliTTa
Raga  : kAmbhOji
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kunrin mEliTTa dIpam engaL kurai enum iruL pOkkum varadarAja dIpam

anupallavi:
  manril mANikka marakata dIpam engaL mAdarasi dEvaki Etriya dIpam

charanam:
  navanItam maNakka varum dIpam nArada gAnam kETTu tuLLi ezhum dIpam
  kuvalai malar nIla dIpam Ayar kulam vAzha vandu ninra nalam tERum dIpam
  avaiyinaip-pAncAli azhaitta dIpam Ayiram kOTi vaNNamAip-pOi ezhunda dIpam
  divi gaNa munivargaL kuviyum karam kaNDu uvaghaiyoDu aruLum bhuvana dIpam
  cittamiDai vandu tava shuddha sattuvam kalandu nittiyamiDa vazhangumatta giri enrumoru


Krithi : kuzhalE nI
Raga  : Arabhi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kuzhalE nI enna koDuttu vaittanaiyO gOvindan unnai Uda engaL gOpAlan
  unnai Uda konjiyuNai shen tAmarai malaranna karam koNDu aNaittiDa
  kuviyidazh-adaram unadiru amudinai koLLai koNDavarai parugiDavena

anupallavi:
  kazhalO unakkenattALangaL pODa adaik-kaNDavuDan amarargaL mAmalar tUva
  mazhaiyO vandena mAmayilgaL Ada engaL manamO lajjaiyai viTTu gajjai kaTTi Adi
 
(madhyamakalam)
  madu maNandu porAdadAgiya karu vaNDinam kaNDu indaLam pADa mAzhai marakatam
  minnoLi iNaiyena vandu vandu balamunturavumADa gatiyiranda mAdhavarAnavar iLa
  kanniyarAghavum tayir vilai kUra kaiyaNaittu meiyaNaittu kAdal sheivadenru hariyODu muravADa

charanam:
  kONAmal nANAmal mAmalait-tUkki kuDaiyAghap-piDittAn mAmazhai nIkki
  AnAlum inrunai kaikkuravAkki AnAnE mukkONan AvadarkkuL nOkki


Krithi : kuzhalUdi manamellAm
Raga  : kAmbhOji
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  kuzhalUdi manamellAm koLLai koNDa pinnum kuraiyEdum enakkEdaDi oru shiru kuraiyEdum enakkEdaDi

anupallavi:
  azhagAna mayilADavum (migha) kATRila ashaindADum koDi pOlavum
    
(madhyamakalam)
  agamagizhndilagum nilavoLi tanilE tanai marandu puLLinam kUDa
  ashanidADi migha ishaindODi varum nalam kANa oru manam nADa
  taghum idu ena oru padam pADa takiTa tadhimi ena naTam ADa
  kanru pashuvinoDu ninru puDai shUzha enrum malarumukha iraivan kanivODu

charanam:
  makara kuNDalam ADavum adarkErppa makuTam oLi vIshavum .................
  mighavum ezhil lAghavum ......... kATril miLirum tughil Adavum....................
  (repeat madhyamakAla sAhityam)


Krithi : lOla gOpa bAla
Raga  : bhairavi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  lOla gOpa bAla karuNAlavAla vanamAlA vrajayuvati jana

anupallavi:
  jAla muditavullOla virahata aLakadara pAla dEsha candana tilaka kAnta kalAmbodhara sharIra brnda brnda

charanam:
  pUjita sajjana paripUrita muraLI gAna puSpa parivila sat saurabhAkrSTa bhrngarAja iva satata rAdhikA
  vadana kamala maNi kaTaka vatAkara parihasana atishaya spaTika shObha nava vraja yuvatIjana


Krithi : madanAnga mOhana
Raga  : khamAs
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  madanAnga mOhana sukumAranE vraja vanitaiyar uLLam magizhum vasudEvanE

anupallavi:
  taruNappAdA nI sA nI dhA pA mA tAmaraippAdA ni sA nI dha pA mA shen-tAmarai malarppAdA
  ni sA nI dha pA mA gamapadhanisa rAdhEya vairi jAyA sOdara rAdhikA kAnta nanda gOvinda

charanam:
  ettanai nEram nAn pADuvEn un innishaiyam kuzhal vENugAnattil takiTa dhImkiNatOm
  takiTa tadingiNatOm ena ettanai nEram nAn AduvEn ingu nanda kumAranin gAnattirkku ishainda paDiyum
  angu en mAmiyAr nAttanAr sholpaDi Ada vENum idu pADAgap-pOccu Adi vaccAccu


Krithi : mAdhava hrdi (version 1)
Raga  : kalyANi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  mAdhava hrdi gElini madhuripu samadana vadana madhupE jaya

anupallavi:
  vitOpamAna vENugAna nAda sulaya rasikE rasAlayE nAnAvidha puSpitAgra sugandha

charanam:
  rAdhE rasayuta rAsa vilAsE hari smaraNa sukha vara prasAdE manOmudita lIlA vinOda
  hariNA ubhakUhita shankara hItamapi shrasta jagana rucira kanakavasanE mrdu vacanE

charanam1:
  pA gA ga ri ri ga ri ri gA ga ri ri ga ri ri gA ga ga ri ri sa sa sA shrI hari prEma
  akhaNDa sA sA sa nI rI gA pA mA gA ma rI maNdala sAmrAjyAdhipatE

charanam2:
  gA ma pa gA ma pa ga ga pa ma pa dha pa dha sA ni dha ni dha dha pa pa dha pa
  ma ga ri ga ma nindita sArasa ripukiraNa dhavaLa radana vikasitOjvalayuta manasija

charanam3:
  pa pa ni dha pA pa pa dhA pa ma ga ri sa ga ma pA pa pa gA ma pA pa ma pA pa nagadhara gOpa vadhujana
  kutuka naTanAdbhuta kamprahAra samAna ma pa dhA dha dha pa dha ni sa dha ni sa ni sa ri sA
  ni dha dha pa ma ga dha pa ma ga ma rI sAmIkara sarasija karatala mrdutALa kalakala ravamaNi valayE

charanam4:
  sa' sa' ni ni dha dha pA ni ni dha dha pA dha dha pA dha pa ma ma pa ma gA ma pa ma pA pa kradala
  kamalE ratisamayE jita mAdhava maNimaya kuNDala gElita sa' dhA ni sA' sa sA' ri sA' sa' dhA dha ni sa'
  ni dha dha pA pa pa ma pa ma ga ma rI sukANikE prabhItatat subhASita shrutiyugaLE sarasarasarasanE

charanam5:
  sa' sa' ga ri sa' ni ri sa' ni dha sA' ni dhA pa ma pa sa' ri sA' ni dha pa ma ga ni ni dha pa ma ga ma rI
  samadhika nava nava vraja taruNijana calAkala naTana kOlahala samayE ga ma pA dha ni dhA ma pa dha ni sA
  sa' sa' sa' ni sa' ri sA' sa' sa' sa' dha ni sa' sa' krta rUSita mAdhava sahitE muni manasAmapi kalilatannnaTana
  dha dha nI nI ri ga ri sA' sa' sa' sA' sa' sa' ni dhA ga' ga' rI' sa' sa' sA' ga' rI' gA'gA'


Krithi : mAdhava hrdi (version 2)
Raga  : kalyANi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  mAdhava hrdi gElini madhuripu samadana vadana madhupE jaya

anupallavi:
  vItOpamAna vENugAna nAda sulaya rasikE rasAlayE
  nAnAvidha puSpitAgra sugandha latA nikunja mandira sadanE

charanam:
  rAdhE rasayuta rAsavilAsE

charanam1:
  shrI hari prEma akhaNDa maNDala sAmrAjyA atapatE (rAdhE)

charanam2:
  sapta vimshati muktA mAlika shObhita kandarE (rAdhE)

charanam3:
  nindita sArasa ripu kiraNa dhavaLa radana vikasitOd-jvalayuta manasija

charanam4:
  nagadhara gOpa vadhUjana naTanAdbhutakam prahAra samAna (rAdhE)
  shAmIkara sarasija kara tala mrdu tALa khala khala ravamaNI valayE

charanam5:
  karatala kamalE rati samayE jita mAdhava maNimaya kuNDala khElita
  su-karNikE prabhIta tat su-bhASita shruti yugaLE sarasara sarasanE (rAdhE)

charanam6:
  samadhika nava nava vrajata guNIjana kalA cala naTana kOlAhala samayE
  krta rISita mAdhava sahitE muni manasAmapi kalita tannaTana
  niravadhi sukhAnandata nimaghna hrdayE sadayE ati adbhutAnaka
  kELI vilAsa caturE bhAvita tribhuvana madhurasa rasikE madhukara (rAdhE)
  rAdhE rasayuta rASa vilAsE hari smaraNa sukhavara prasAdE manOmudita lIlA vinOdE
  hariNA upa kUhita sanghrahItam api shastra jagana rucira kanakavasanE mrdu vacanE (mAdhava)


Krithi : madhura madhura
Raga  : aThNA
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  madhura madhura vENugIta mOhA madana kusuma sukumAra dEhA

anupallavi:
  mrdutara pallava patakara yugavara mudita manOhara mOhana giridhara
  jaNuta shAstaNaku jEku tatarisA tattit taLAngu takajham takadhit-taLAngu
  taka jham takatika taLAngu takajham

charanam1:
  bahu vidha kaLabha kastUri tilaka gandham sugandham samamsamAgama
  guhuguhu itividha kOkila kalarava kUjita brndAvana sadanA

charanam2:
  mAhEndra nIla dyuti kOmalAnga mrdu mandahAsa vadanA
  kunda vrnda makaranda bindu samabrndahAra taraNa
  candra sUrya nayanA nAgEndra shayana ramaN rimArisa taNam takiTa
  sarimapari tattit taLAngu taLAngu takajham takatika taLAngu takajham


Krithi : mahAshaya hrdaya
Raga  : AbhOgi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  mahAshaya hrdaya gOpa nandana matIya praNayAnanda gItEna

charanam1:
  madhukara campaka vana vihAra manamOhana madhusUdana nava bhUSaNa

charanam2:
  madhukara campaka vana vihAra nava pallava padacara madana gambhIra

charanam3:
  madhukara campaka vana vihAra gOvardhana tara bhujaga nartana caraNa

anupallavi:
  mahsahA saurabhAtishaykara manjarIshani kunjalIlaka
  vihAya viSayA viSayAdi kAma vEda dhurantara vinuta nirantara
  
(madhyamakalam)
  vikasita pankaja mukhavara gandhita vilasita bambara yuga nayanA
  vijita kara mura nara baka shakaTa muSTika cANUra mardana vara gamana

charanam1:
  nAda muraLi gAna madhupa gIta bhramara carA madhukarA carita
  niranjana su-dhrta naTana nIlabAla gOpa vESa nirupamakara

charanam2:
  sAnanda mauLi vinuta suranutA surama tApahara kara
  pItAmbaradhara nIlAnga taraLamaNi rjita virAjita sarOruhaja vinutavara


Krithi : manadarindadO
Raga  : kAmbhOji
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  manadarindadO alladu ariyAmalO en mannanai nADiDudE kaNGaL kaNNanai-tEDiDudE

anupallavi:
  inmariyA oru eNNa mElOngi inbamayamAgudE idai ninaittoru ninaidorum
  vanamalarO mayilO iru makarakkuzhaiyO nUdalO kuzhalO paraviDum
  punal nadiyOt-turaiyO vanamO pashukkaNbO iDainaDamO ishaiyO
  idil mananrai edu ninaittAlum maTreduvum sukham kANumO
  mAdhava munivarum kANariya ezhilai vaDa madurait-turaiyaik-kaNam nADiDum
  pOdaruL karuNai taDankaDaLaip-pughaliDam kANumE manam
  pughalairyadAna pongum Anandap-punal AdumE hrdayam
  pugazh pADumE kalanda para sukhangaLaiyum maranda mana

charanam:
  eNNum sukham onrE pOdum idarkku IdillaiyE endap-pOdum aruL irundAl
  kaNNAl kANbadonrE pOdum idaik-kATTilum vErillai inbam eppOdum maNNinil nAn
  sheida mAdhavam Edum vandu tAn Agum kaimEl phalan tandu tAn Agum vanamalarO......


Krithi : manamE arivODum
Raga  : yadukulakAmbhOji
Tala  : cApu tALA

pallavi:
  manamE arivODum munamE kaLavAccu ini munamE
  nalamEAghum illaiyenil matanE namamE Aghum

anupallavi:
  jAti campaka mAlati kankaNa anguLIyaka nUpura shrngala
  mANavaka tarala ratna bhUSaNa manOhara gOpa vadhUjana jIvana

charanam:
  saugandhika sarasija hallaka navadaLa parimaLa kairava kuvalayAdi
  jAlaka su-manasAdi viracita tamAla mAlAmiva svIkurujaya


Krithi : manattuk-kiniya
Raga  : nATakuranji
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  namattuk-kiniya gOpAla caritram mAdhavam iduvAmE
  maTradu Edu uvamai illAdadumAghiya Eka caritram

anupallavi:
  anattuk-kennum alaiyum guNattai nirutti brndAvanattuk-
  Kazhaittuk-kaNNan tanakku aDimaiyAkkum

charanam:
  analait-toTTAl adu shuDum harikathaiyai toTTAl vinai keDum punalait-toTTAl uLLam
  kuLirum adupOla pullAnkuzhalait-toTTAl bhuvanamellAm kuLirbavanamAghumpaDi


Krithi : mandAkinik-karai
Raga  : simhEndramadhyam
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  mandAkinik-karai amarndAn mADhavarAdanu
  mAradanumAnamannar mannan abhimanna kumAranum

anupallavi:
  vandArum munivarum vAnavarum kUDi vAyAra manamAra hari
  guNam pADi cintAkulam tIra dEvanai nADi simhEndramadhyama pallavi
  pADi jaya vijayIbhava jaya vijayIbhava tavam iduvE shiranda mAdhavamena

charanam:
  guNamunai pEraru mAmanaiyAgha kUrum maraip-poruLum koLLum uNavAgha
  maNam perum vaNNam vaDakku mukhamAgha manamarivu yAvum kUDi mAdhavan
  padamAgha mati ughandapaDi vidhiyuNarndu paragati idenru mAnidhi arindapaDi


Krithi : mAnE avartAnE
Raga  : AbhOgi
Tala  : rUpaka tALA

pallavi:
  mAnE avara tAnE varavaghai irukkudu shonnEn vArAda kAraNam ArAyappOi vanda

anupallavi:
  gAnamudak-kuzhal tEnAi ishaikkinra kaNNan inguvarum vaNNam onru sholvEn
  kAdODu kAduTruk-kELAi rAsakkalavaramidilE maranda kanruDan varum pashu onrinai
  kayiraNaindirukkirEn pArAi oru kaNamAghilum iNai piriyA mAnamAnadu
  ini tEDavum kaninduruga parandu varuvAraDi tEDiyE Odi

charanam:
  marai munivOr sheyyum mAdhavam enrAlum mAdhavan sheivadu haTamE AnAl
  mandaip-pashuvODu kanrinam shUzhndAlO mannanukku iruppiDamE yamunait-turai ttanilE
  pashum shOlaiyiDaiyilE tom tom enrADuvAr naTamE anda kalavaramidilE maranda tEDiyE ODi


Krithi : mangaLa tunga (mAdhava pancakam)

charanam1:
  mangaLa tunga nirantara candra brnda dharAdhipatE
  mAdhava kaura vasana maNI nUpura marakata hAra surAdhipatE
  ankita candaNa anupama samguNa anjana rUSita nayanapatE
  hari hari mAdhava madhusUdana jaya anagha dundubi bhAgyapatE

charanam2:
  shankha gadA vanamAla sudarshana dhAraNa taruNa karajvalasE
  cala cala nayana sudhAkara bhASaNa tantra svatantra svarUpa nidhE
  amara gaNairapi vAncita padayuga amala kamaladaLa saumyanidhE
  hari hari mAdhava madhusUdana jaya anagha dundubi bhAgyapatE

charanam3:
  bhadra vicitra caritra pavitra sumitra sumitra sumitrapatE
  bhAvita lOka carAcara pAlana pAdayugaLa karuNA jaladhE
  agaNita munigaNa ghOSaNa hari hari nAma sudhAsayutE
  hari hari mAdhava madhusUdana jaya anagha dundubi bhAgyapatE

charanam4:
  lAlana lAlita lalita vilulita lalATa lalAmaka lasitapadE
  nava nava bhAva manOhara khEda nikEtana hEtu vinOdagatE
  Anana vikasita hasana mandabhara akaluSa sundara rUpanidhE
  hari hari mAdhava madhusUdana jaya anagha dundubi bhAgyapatE

charanam5:
  ramya sugandha madhukara madugamata rAgamapAda ma pA dha pa mA
  nAda gIta para kanjara yutavana nAnAvidha daLa hArapatE
  amita ramita ghana kOlAhala shikhi arpita pinjala cirurapatE
  hari hari mAdhava madhusUDana jaya anagha dundubi bhAgyapatE


Krithi : manjanamADa nI
Raga  : rItigauLa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  manjanamAda nI vArAi kaNNA manjanamADa nI vArAi
  engaL malar mukham adu mAdhava yAdavakula tAmarai nAyaka

anupallavi:
  konjum kiLi annamE engaL gOkulam Ala vanda deivamE unnaik- kenja
  vENumO innamE Ayar kulam vAzha vandu ninra nalam tErum shelvamE
  
(madhyamakalam)
  kiNNamum eNNaiyum pungam pulAvum vempunalum vara taNNenrAgudu
  pon perumADaiyALavi eDuttadu pOdum nakkoru puNNiyamAgudu

charanam:
  kathaikkengE pOvEnO svAmi nAn kathaikkengE pOvEnO svAmi
  engum kANAda rAjagOpAla svAmi kathai edaiyum shonnAl
  enakku aduvum teriyum enrAi inimElE en kathai onru tAn svAmi
  
(madhyamakalam)
  indaLam shiranda paNNODum kalanda ezhilAna kuzhalUdi
  iduvarai ariyAdoru mAdhava mAmunigaLum mAmalaraDi paNI mAdhava
  nidhiyarindu nItiyarindu nin iLamukha sannidhi arinda mA
  sundarmoDum anda naghai miLira vandaruLuga ini andamurum naDaiyoDu


Krithi : maNi nUpura
Raga  : nIlAmbari
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  maNI nUpura dhAri rAjagOpAla kankaNa kinkiNa gaNa

anupallavi:
  maNI gOmEtaka lOhi taganIla marakata vAla vAyuja jAla makuTa
  virAjita cigura manOhara mudira samakara kaLEpara kinkiNi gaNa

charanam:
  malayaja ranjana yakSa kartama varNakamishrta anubOdha tilaka makaika sugandha vilEpana
  tribhuvana prakaTita pratApa jaladhara nIla samadhyuti bAla svAmi shrI rAjagOpAla lalAma kalOla lalita
  lalATa mAlatamAla suvarNa kapOla lAlita gOpa gOpIjana lOla kALinga lIla karuNAlavAla lalAtava


Krithi : manjanam ADa
Raga  : rItigauLa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  manjanam ADa nI vArAi kaNNA malar mukhamadu mAdhava yAdavakula tAmarai nAyaka

anupallavi:
  konjum kiLi annamE engaL gOkulam vAzha vanda deivamE unnaik-
  konja vENumO innamE Ayark-kulam vAzha vandu ninra nalam tErum shelvamE
  (madhyama kAlam)
  kiNNamum eNNaiyum pungam pulAvum vempunalum vara taNNenrAgudu
  pon perum AdaiyaLAvi eDuttadu pOdu munakkoru puNNiyamAgudu

charanam:
  kathaikkengE pOvEnO svAmi engum kANAda rAja gOpAla svAmi kathai
  edaiyum shonnAl enakkaduvum teriyum enrAi inimElE en kathai onru tAn svAmi
  (madhyama kAlam)
  indaLam shrianda paNNoDum kalanda ezhilAna kuzhalUdi iduvarai-yariyAdoru mAdhava
  mAmunigaLum mAmalaraDi paNi mAdhava nidhiyaraindu nItiyarindu ninniLa mukha sannidhi
  arinda mA sundara mukhamoDu manda naghai miLira vandaruLuga ini andamurum naDaiyoDu


Krithi : manruLADi magizhndE
Raga  : bhairavi
Tala  : rUpaka tALA

pallavi:
  manruLADi magizhndE peTra maghanE ArumukhanE inda mayilApuri nagar
  mEviyum mayilAnadu nagarAdena oyilAghavum naTamADiya uruvE shiva guruvE tiru

anupallavi:
  kunru panniraNDAl AnadO shivak-kumarA un tirut-tOLgaL kulam uyya mun vandu
  ninradO undan koi-malart=tAmarait-tALgaL kumudam peru candra kalai amudam peru
  mandara malai timiram keDum un mukham taru darishana nilai taghum taghum ena

charanam:
  paccai marakata nIlam muttu padumarAgam vaittizhaitta pavazhamO viritta tOghai
  paranda tiruvAsik-kOlam ecceyal enrariyAdE nI Endiya vEl enna jAlam eTrukkO avuNargaL
  tanakkO mana urugavO aDiyavargaL kuDi uyara tavam uNarum veTrikkO virimarai
  tanakkO vidhi paNiyavO gatiyariva-damarapati kazharu mozhip-paTrukkO phala varam
  adarkkO padam tarughavO paramashiva guruparanE sharavaNanE


Krithi : marakata maNimaya
Raga  : Arabhi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  marakata maNimaya cElA gOpAla madana kOTi saundarya vijita paramAnanda gOvinda mukunda

anupallavi:
  tara karatala muraLI navanIta vadana kamala Ananda hasana tara
  nayana kamala Ananda jvalita mama hrdaya kamala nirantara jagannAtha
  
(madhyamakalam)
  tAm takiTa takataka dhimi ri sa ni dha tajhaNu sa ri ma ga ri da sa ri ma pA
  tajhaNu sa ri ma ga ri tajham jham takiTa dhitlAm kiTa dha pa ma ga ri tadingiNatOm

charanam:
  mAnita guNa shIlA dayALA mAm pAlaya varabAlA gOpAlA sA ni dha pa ma ga ri
  muraLIdharA nanda mukunda mama mAnasa pada sarasIruha dala yugaLA Adi
  madhyAnanda rahita vaibhava ananta kalyANa guNA mama rakSaka
  
(madhyamakalam)
  takiTa dhrimita taka taka dhimi dhImtaka taka tika tOm taka tOm taka dhiranA
  vanaja nayana rAdhAmukha madhukara rasika rasikavara rAsa vilAsa
  takiTa dhrimita taka taka dhimi dhImtaka taka tika tOm takatOm taka dhiranA
  navarasa kaTitaTa shObhita vallabha nava vrajayuvatI manOllAsa
  taka tika tOm taka taka tOm taka dhiranA kanaka maNimaya nUpura dharaNA
  taka tika tOm taka tOm taka dhiranA kamala bhavanuta shAshvata caraNA
  kalpita kali kaluSajvara mardana kALinga nartana katitha janArdana


Krithi : muddu krSNA mEmudam
Raga  : cenjuruTi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  muddu krSNA mEmudam mukunda mAdhava rAsa vilAsa kaLEbhara maNDala (muddu)

anupallavi:
  nitya yauvanA lankrtAkara nIlamEgha kOmaLAnga sharIra navanItacOra mahanIya rUpa rAdhA vilOla tara vENugAnagOpAlA varabAlA agaNita vitaraNa guNashIlA dhittariku tariku taka tadhingiNatOm taka tadhingiNatOm takatika tadhingiNatOm ga ma pa pA dha ma dha pa ma ga ri sa ri ga ma pA tatAm tadhIm taNam takum takkiTadhimi tirikiTadhimi taLAngutakajham tiri takkiTadhimi tarikiTadhimi taLAngutakajham tiri takkiTadhimi tirikiTadhimi taLAngu takajhaNu taLAngu takajhaNu kALinga nartana
   (version 2)

anupallavi:
  nitya yauvanA lankrtAkAra nIla mEgha kOmaLAnga sharIra navanIta cOra mahanIya rUpa rAdhA vilOla tara vENugAna gOpAlA vara bAlA agaNita vitaraNa guNashIlA dhittariku tariku tadingiNatOm taka tadingiNatOm takatika takatika tadingiNatOm ga ma pa ni dha pA dha ma dha pa ma ga ri sa ri ga ma pA tatAm tadhIm taNam takum tatAm tadhIm taNam takum tatAm tadhIm taNam takum takkiTa dhimi tirikiTa dhimi taLAngu takajham tari takkITa dhimi tirikiTa dhimi taLAngu takajham tiri takkiT dhimi tirikiTa dhimi taLAngu takajhaNu taLAngu takajhaNu kALinga nartana


Krithi : mummata vEzha
Raga  : nATa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  mummata vEzha vinAyakan moimmalaraDi paNivOm mukti namakkadu niccayamAgha mOna
  nilayadu akSamAgha bhakti paramparai siddhi perumpaDi paraviDa karpaka valli tarum shiru

anupallavi:
  tom mudalAna shivakAmam tarum udAraNangaLidE tighamozhi
  pAshAnkusham Ashaik-kaLavi idE taghudiyidE sammatamenat-tanakkoru
  karam tanjam enbavarkku oru karam idE taruNa vAraNak-kara
  bhUSaNam paripUraNat-toru mOdakam adu kAraNam

charanam1:
  tattikkum tattikkum taka dhikkum taka dhikkum buddhikkum eTTikkum pulavarkkum paravikkum
  tattikkum tattikkum taka dhikkum taka dhikkum pudumaikkum pazhamaikkum poduvennum paDiyirukkum
  tattikkum tananta tanku taNattari jhantattiri tadhImta tA tana ettikkum polinda veLLi malaikkoru
  tankga giri pirandadO ena takadhIm dhInuta takku taNam kiTa takajham taraNam
  tarikum taridhimi himavan inda maghaTkoru maran ibhamA mukhavan ivanE enavE

charanam2:
  tattillAna takur tillAna takur tina tom taranA taranA ena vittumAghi vikitamAghi
  mighudiya tOm mighumA maraiyOdiya takku tOm taka takkutam tanA tanakrtom tajham taNAkiTa
  tattuvam para tattvuvam parA padattuvam param parApara sattuvam guNa nityam pera sattiyam sAnityam taru


Krithi : mun sheida
Raga  : bhUpALa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  mun sheida tavap-payanE engaL mukti tarum mAdhavanai bhakti sheyya kiDaittadu

anupallavi:
  munnoru kAlaDiyil mUvulagaLandOn ippO mUvulagum vAzha gAna
  mazhai pozhindOn punnakai shiradAmE puLLin vAi piLandOn cinnap-
  
(madhyamakalam)
  pullAnkuzhalaik- koNDu ellA ulagALa vallAn-ivanaip-pADa vAyAra tOnUra

charanam:
  ninaindAlum oru sukhamE ninaindu ninaindu ninaindu ninaindu
  manam kashindu kaNNIruruga nanaindAlum oru sukhamE

charanam1:
  jnAnamenam Ayar vAzh manaiyil vandu tAnumuravAgum tanmaiyadu sholli

charanam2:
  AduvAr AdAdavar pugazh sholli pADuvAr pADAdavar marai vazhi pugha
  tEDuvAr tEDAdavar yAvaruLamum arindu aruL mazhai pozhindu ninradai

charanam3:
  aghamura veLLAnai Eri madam kuraiya aDiyavar koDu pUshanai azhiyavum tarumena
  vanda mAmazhait-taDukka malai shumandu aruL mazhai pozhindu ninradai

charanam4:
  shangODu shArngamum Azhiyum kuDai kamaNDalamum kODari kOdaNDamum
  ingivai AghAdena vanamalar mAlaiyum pon tughilum mAmayil iraghum
  tangiya marakata mEniyum avarik-kombODu kuzhalum kuncitap-padamum
  engengu nOkkinum pongu kuru naghaiyum mangaLa mukhamoDu mAnmata tilakamum

charanam5:
  araikkashainda jnANoDu puli nakham ashaindADa kinkiNi shadangaiyoli
  karavaigaL aNipaNi nAdamODu kAdal maDavArtaru karavanaiyoligaLum
  kanru kuLam poliyum malarin madu vandu nugharndiDu vaNDoliyum kalam
  koNDu ishaiyum shiruvargaL palaruDan vanam ninru kuzhalUdum paNNishaiyum ingu

charanam6:
  marai mudaliDai andamAghiya poruLum maN viNNoDu parandadoru veLiyum
  aramum aram tamakkOr uruvamum arivum Avanavum nAnE ena
  pirai vazhi vandArk-koDu shamariDaiyinil perum pavana malark-koDi nizhalum
  tirandaruLum vAyiduvE manaidorum tEDi veNNaiyuNDa vAI iduvE ena

charanam7:
  enaiyALum ErEzhu ulagALum aDiyavar manamALum yadukulam tanaiyALum kaNNanai
  munaindODum yamunait-turaivanai evvuyirkkum iraivanai ene mana niraivOnaip-pADap-pADa


Krithi : mundi varum
Raga  : bhairavi
Tala  : cApu tALA

pallavi:
  mundi varum ishaiyilE en cintai koLLai koNDarIl pindi varum
  unakku uNDu kolO Avinam toDara pashuntuLabam ashaindu varum

anupallavi:
  andi veyyil mEnikku azhagu vaNNam pUra aNiyAbaraNattoLi aLLi aLLi vIsha shindum
  oLikkiraNam shenru kaNNai kUshacinnam shiru vAyAl kanru kavari vIsha A......varum

charanam:
  munnellAm enra shol attanaiyum maTrai eduvum marandu pOnadE ippOdu iduvE shirandu
  AnadE shonna marai mozhi inna vidham enru muzhudum marandu pOnadE ippOdu iduvE shirandu
  AnadE kannam kuviya pozhi gAnak-kuzhalUdi cinnap-padam koNDu shella naDai payinru
  Avinaait-toDara pashuttuLabham asahindu varum


Krithi : muttivarum
Raga  : bhairavi
Tala  : t/tripuTa tALA

pallavi:
  muttivarum ishaiyilE en.... Cintai koLLai koNDAl pindivarum unakku
  uNDu kOlO A.....vinam toDara pashuntuLaba-mashaindu varum

anupallavi:
  andi veyyil mEnikku azhagu vaNNam pUsha Ani abharaNattoLi aLLi aLLi vIsha
  shindum oLik-kiraNam shenru kaNNaik-kUsha cinnamchiru vAlAl kanru kavari vIsha

charanam:
  munnellAm enra shol attanaiyum maTraiyeduvum marandu pOnadE ippO,,,,,diduvE shirandu AnadE
  shonna maraimozhi innavidham enru muzhudum marandu pOnadE ippO....diduvE
  shirandu AnadE kannam kUviya pozhi gAnak-kuzhal Udi cinnap-padam koNDu shella naDai naDattu varum

Back to the lyrics page

Lyrics Compiled by Lakshman Ragde
Formatted by V Chandrasekaran         Last updated June 28th, 2003.

1