Krithi : sadAnandamayi (sixth AvaraNam)
Raga  : hindOLa
Tala  : khaNDa maTya tALA

pallavi:
  sadAnandamayi cinmayi sadAshivamayi dasha trikONayuta sarvam rakSAkara cakrEshvari

anupallavi:
  sudhAsAgara bindumadhya nilayE nikhila kalAlayE dvaita nivAraNAlayE kAncIpurAlayE
  
(madhyamakalam)
  sanAtana jnAna shakti pradAyini sukhadAyini paramEsha hrdaya nivAsini tripuravAsini suvAsini

charanam:
  panca kOshantargata prANa nitya prakAshinI nigarbha yOginI tripura
  mAlinI guNashAlinI prapanca shubhadha sarva mahAnkushA mudrArUpiNI
  
(madhyamakalam)
  kunjaramukha guha janani nava nIrajanaya nIraja nIkara shEkara ranjani manjuLa vacana niranjani


Krithi : sadAnandamayi (sixth AvaraNam) (alternate version)
Raga  : hindOLa
Tala  : sankIrNa maTya tALA

pallavi:
  sadAnandamayi cinmayi sadAshivanayi sarva rakSAkarAntardashAra cakramayi sarva jnAna mayi dEvi

anupallavi:
  sadA sEvita nigarbham yOgini samUhE sarva mahAnkushA prAkAmya varadE
  
(madhyamakalam)
  sadA vinuta sura vAsava pAvaka shayana nairuta yAdasAm pati pavana dhanata
  IshAnAdi shAmpatayE nArada munIndra gandharva gAna rasika suhrdayE mayi sadayE

charanam:
  manObhava bhuti sambhava bhaNDAsura chEdini mahA padmAdi navanidhi phaladAyini
  sanAtanAdi munikula pAlini tripura mAlini nirupama guNashAlini dhanAdhipa hara
  haya samarpita marakata maNimaya mAlini shiva hrdaya sammOdini
  
(madhyamakalam)
  anAdyanta sharaNAgata pAlini akhilAgama krta vaibhava mAlini vAshinyAdi para
  vANgmaya paradyuti dhAriNi bhaga mAlini manOramya citvilAsini jayini gEyarata
  nava parvAntara bhAsini nikhila lOka hitakara cintAmani grha vAsini
  SanmAtura janani jaya jaya candra sUrya nayani mAmava


Krithi : sakala lOka (seventh AvaraNam)
Raga  : Arabhi
Tala  : Adi

pallavi:
  sakala lOka nAyikE tvAmEva sharaNam prapadyE
  
(madhyamakalam)
  sarva rOga hara cakramayE sarvAnandamayE mangaLamayE

anupallavi:
  a ka ca Ta ta pa yara lava sAdi kSAnta akSaramayi vAngmayi cintayAmi
  shuka nArada kumbhaja munivara stuti gAyaka jana sannutE
  
(madhyamakalam)
  nAganAyaka sadat-dashAra phaNa lOka vahita dhara kara valayE
  lOka lOka sammOhita hitakara buddhi siddhi nata puranilayE

charanam:
  bhavarOga hara vaibhavE parama kalyANaguNa nikarE nava rasAlankAra kAvya nATaka varNitE shubhakarE
  kuvalayadaLa nava nIla sharIra gOvinda sOdarE shrIkarE shiva hrdaya kamala nilayE tripurAsiddhIshvari nata shrI nagarE
  
(madhyamakalam)
  avanata rahasya yOgini kUlE shata dinakara samadyati mukhajAlE
  bhuvana prasiddha hrInkAra kAmEshvara bhIja mandara lOlE


Krithi : samattuk-kuTTiyaDI
Raga  : mOhana
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  samattuk-kuTTiyaDi engaL gOpAlan tAnAgha valiya vandu pErAnandam taru nandan
  tiru maindan tayiroDu veNNaikku tANDavamADi samaikkum pOdu iDaik-kurumbugaLADi
  kuyilishaik-kuralAlE tAlATTu pADi nam kuzhandaiyai tUnga vaikkirAnaDi pODi

anupallavi:
  bhuvanam mayakka pullAnkuzhalODu gAnam pOdAk-kuraikku mOhana mukha sannidAnam
  vivaram terindAl kUDa mAnAbhimAnam vENDiyirukkumODi vEda gIta jnAnam aDiveghu

charanam1:
  nIrADa shelgaiyil kUDavum varuvAn nillAmal Azham mEDu sholliyum taruvAn
  ArODum shollAmalE maram EruvAn appuram ATTangaL ADi sElait-taruvAn

charanam2:
  veNNait-tIrndAl enna tayirum irukku vENDiyavarai kaDaiya tAzhiyum irukku
  kaNNaik-kavarndAnAnAl karuttAvadikku karuttaiyum kavarndAnAl vErenra irukku

charanam3:
  oru piDi avalukku ulagaiyE taruvAn oru kai veNNai enrAl tannaiyE taruvAn
  tarugirEn enru sholla eNNinAl pOdum avan taruvadO ennavenru ilaiyAdadAghum

charanam4:
  kAlukku oru sAkSi kALiyan Agha kaTTazhagu naDai sAkSi yamunaittaTam Agha
  shAlukkuL veNNai tinna kaiyaLandAgha sarva sAkSi nAnE enru engaL uriyAgha

charanam5:
  gOkulak-kuzhandaigaL ivanoDu kUTTam kUTTam kUDinAl vEdam kaLinaDamATTam
  Aghum kAriyangaL attanaiyum tETTam ariyAdu pOghumaDi antaranga nATTam


Krithi : santatam aham (first AvaraNam)
Raga  : bilahari
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  santatam aham sEvE shrI trailOkya mOhana cakra nilayE
  
(madhyamakalam)
  sarvam siddhi samUha sEvitE sakalAgamanuta lOka bhAvitE

anupallavi:
  cintAmaNi shrIpura madhyE uttunga shObhita vEdikE bindu cakra nilayE karuNAlayE
  
(madhyamakalam)
  brahmAdi pramukha sammmAnita mahanIya marakata mAlikE

charanam:
  brAhmI mAhEshvaryAdhyaSTa dEvI samUha kElita pratama prAkArE vEdasarE samkSOpiNi vidrA
  viNyAti dashamudrA gaNa sannutE ramya tripurAdi cakrEshvari rAjarAjEshvari shivakAmEshvari
  
(madhyamakalam)
  lambamAna shadayASTikA ratnamAlini prakaTa yOgini


Krithi : sarva jIva (third AvaraNam)
Raga  : shuddhasAvEri
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  sarva jIva dayApari shankara hrdayEshvari sadAnanda shiva bIja mantrEshvari sarvadA sadA tvAmEvanamAmi

anupallavi:
  sarva samkSObhaNASTa daLa padma cakrEshvari gupta tara yOgini ananga kusumAdhyaSTa
  dEvI svarUpa mOhini para mantra tantrEshvarIi vyApaka bhaNDAsura mada bhanjani

charanam:
  AnandA karSita sthUla sUkSmamaya bAhyAntara prapanca pAlini jnAnamaya svaprakAsha
  rUpiNi kAma kalA pradarshinidIna jana rakSiNi sarvAkarSiNi mahimAtisiddhi natapradAyini
  
(madhyamakalam)
  nAnAvidha yantra rUpiNi nAma rUpa yantra vimarshini
  gAna rUpa tantri samanvita vINA dhAriNi nArAyaNi


Krithi : satva guNa
Raga  : rasamanjari
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  satva guNa viracitAnga shailAvatAtanga shubhAnga

anupallavi:
  satya makuTa dharma kaTaka mangaLa tAraka nAma hArAlankAra

charanam:
  nitya jIvana jIvana tanaya nirupama guNa gaNa nirmala vinaya bhakta brndAraka
  bhAvita gaNya paramOttama raghurAma dUta divipati natAnucAra kSiti nutAnuvara


Krithi : satyam param
Raga  : shankarAbharaNa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  satyama param dhImahi (shrI)sarva nigama sAra bhUtama akhaNDa niranjana sampada

anupallavi:
  nityam nigama para mukhyam panca bhUta
  
(madhyamakalam)
  lIlAmaya nirvihAra nirguNa niradhi shayam niyatajayam

charanam:
  janmAdi lOka kAraNa mUlam rasa sapta rUpa gandhAdi jAlam
  brahmmAdi pramukha sadAnuta shIlam jIva brahmmaikya mOhita lOka pAlam
  
(madhyamakalam)
  satva guNa bharita nivAsam dharma rUpa vara bhAsaka bhAsam
  matsya kUrma varAha narasimha vAmanAdi bahurUpa vilAsam


Krithi : saukasIkAra krSNan
Raga  : aThANA
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  saukasIkAra krSNan sundara nandakumAra manOhara su-hrda janahrdaya dhrta dhimi naTana

anupallavi:
  nakha nakha marakata maNi alankAran nangaiyar uLaN kavarndiDum azhagan inkita nirai mangaLa sangIta

charanam:
  kottuk-kuravagan mallikai davana kurinji mandAra vAram guNam kamazh ponnira vaNDugaL anantam
  kUDudu A.....ra.....vA....ram mattuppuri aNaindu giru giru giru ena vAngi kaDaivadu bhAram anda
  mangaiyar nenjattil iruppaduvO oru malai shumandiDum navanIta cOran sA* sA* ri sa* dhimi taNangu
  ni sa rI* ga* ma* rI* sa* ni kaLangamilAdazhagu muzhumati pOluLa mukhamaNDalam ta takiTa jhantaNa
  kuku jhantanam gandha kastUri tilaka maNDalam makara kuNDalam tikiTata kiTa tadhingiNNattOm takiTata
  kiTatadhi giNa tomta tingiNNattOm tAm bhuvana muzhudu aLavu padu pork-koNDaik-kaTTum


Krithi : sEnApatE namOstutE
Raga  : gauLa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  sEnApatE namOstutE dInAti bhanjana sharavaNa bhava shiva guruguha dEva dEva

anupallavi:
  dAnava samsAra vEla satyAya tAkSipAla shrngAra vEla
  
(madhyamakalam)
  puLinta kanyA manamOhana lOla bhUta gaNAdi sEvita pAla
  sanaka sanandana munigaNa sannuta SaNmukhajnAna dayApara shiva


Krithi : shankari shrI (eighth AvaraNam)
Raga  : madhyamAvati
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  shankari shrI rAjarAjEshvari jaya shiva sarva siddhi pradAyaka cakrEshvari kAmEshvara
  vAmEshvarI bhagamAlini satatam tava rUpamanta cintayAmi aham cintayAmi
  A (tisram): mangaLakara kumkuma dhara mandasmita mukha vilAsini ankusha dhanuhu pAsha daNDa bhAskara cakra nivAsini
  
(madhyamakalam)
  bhrngi sanaka munigaNa vara pUjita paramOllAsini bhutajana hitakAriNi
  parapOSaNa vannivAsini vEnkaTa kavi hrdi sarasija vivaraNa paTutara
  bhAsini vidhi harihara sura sammata nityAntara prakAshini

charanam:
  parigI krta nAdAntara nityAntara anga rakSAkara traya prakArE ati rahasya yOgini parivArE girirAja
  rAja vara tanayE shrSTi sthityAdi panca kAraNa krtyEndra gaNa sammAnitE yatIndra gaNa sammOditE
  sharaNAgata nija jana varada sankalpa kalpataru nikarE sahaja stiti savikalpa nirvikalpa samAdhi sukha varadE
  
(madhyamakalam)
  para tatva nidhidhyAsana vitaraNa sarva bhIja mudrAdhipatE
  bhaNDAsura mada khaNDana vaibhava cintAmaNi nagarAdhipatE
  taruNAruNa mukha kamalE sakalE sArasa hita vidyAdhipatE
  sadA cidambara nartana padayuga samakara naTanAdhipatE jaya shiva


Krithi : sharaNam gOpabAlA
Raga  : maNirangu
Tala  : cApu tALA

pallavi:
  sharaNam gOpabAlA sharaNam enrum un dayavu irukka vENum

anupallavi:
  arumai ariyAda vEdan en pErum aDimai enrEn idai Am enru kUrum
  urimaik-koNDEn un kaDaikkaNNAl pArum uyndEn uyndEn enakkidu onrE pOdum

charanam:
  sattiya lOkamum shArnda vaibhOgamum un sannidhi munnAlE kaikkudE
  sAlOka sAmIpa sArUpa sAyujyam taLirppadam kaNDAl poikkudE
  nittiyat-toNDar ingE nigazhndadai sholvArgaL ninaindAlum uLLattil taikkudE
  nIla vaNNak-kaNNA nEyA mAyA vOyA nenjam aghalAdE enait-taLLAdE


Krithi : shatakOTi
Raga  : Anandabhairavi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  shatakOTI manmatAkAra sarasAngA uttungA rAdhA manOramNa

charanam1:
  nandagOpa vadUjana hrdayAnandA sadAnanda Ananda nandagOpa kanda

charanam2:
  ambujadaLa vilOcana vikasita samyata sahita shikhipinca jAlapam
  paramadupa rucita vanamAla kambukaLa nirata brndanuta hari

charanam3:
  saratcandra candrikA dhavaLasama spuratratna gEyura hAratara
  karadhrta prakaTamba dhara muralIgAna lOla karuNAlavAla hari

charanam4:
  kAntini tanujArcita shObhita kALinga phaNa nrtya padAmbuja
  gandha mAlyAdi brnda hAradhara mandahAsa vadanAmbuja harihari


Krithi : shEdi ellAm
Raga  : husEni
Tala  : cApu tALA

pallavi:
  shEdi ellAm terindum cittam teLiyAdE oru tUdai anuppat-taghumO ini mElE
  Edum verukkat-taghumO pADip-paraviDum aDiyavar kAN paNNArnda kuzhalonrUdiDum avar

anupallavi:
  mEdini ellAm kuzhal nAdattil ADa viLangum aravonrum padattin kIzh ADa
  jyOtip-poruL pOlum tulangum kuzhai ADa tUyan tAn enrAlum mAyan allavO peNNE
  OrEzhenum isaiyAl valai vIsi IrEzhenum ulagaiyum vilai pEshum avar
  pADip-paraviDum aDiyavar kAN paNNArnda kuzhalonrUdiDum avar

charanam:
  kAr mEgham kaNDoru sholla enrAl kaNnan niram kaNDu nANam AghAdO
  gAnak-kuyilE shaTru tUdu sholla enrAl kaNNan kuzhalaik-kETTu kaDan maravAdO
  pEr shollum kiLiyE nI pEshAyO tUdu enrAl piLLaip-pirAn mozhiyil tannai maravAdO
  pEDai aghalA nalla annamE nI enrAl pittam koLLudE anda azhagum ennAdO
  pADip-paraviDum aDiyavar kAN paNNArnda kuzhalonrUdiDum avar


Krithi : sheida tavam ennavO
Raga  : dEvamanOhari
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  sheida tavam ennavO paranda karuNai dEvAdi dEvA
  nI nirantaramum en manam vandu kaDikoLLa

anupallavi:
  kai tAn veNNait-tAngum gAnakkuzhal tAngum kArmukhil alaindiDum
  mAmalaiyum tAngum mei tAn oruvELai mEdiniyum tAngum nIla
                 
(madhyamakalam)
  mEniyezhilAL rAdhai maNavALan tOghai muDiyALa nI en maNavALa nAn

charanam:
  en manam unniDam evvidham enrAlO eNNi eNNi irumbUdu eyyudE
  kaNNA innavenr-ariyAda eNNamum mElOngi inbamenru ennai eyyudE
  un mukham mun vandu oLi vIsha oLi vIsha ulagengum inbamAi meyyudE
  kaNNA pannilaip-pAzh piravi mAyaiyum piravellAm pADAghap-pOi aghanru poyyudE nI
                 
(madhyamakalam)
  pADaveNNi en manam kuzhalenru Aghum pashikku veNNaiyena AnAlum Aghum
  ADaveNNi en manam Aravu paDamADum attanaikkum rAdhaiyum AnAlum Aghum nAn


Krithi : shenru vA rAdhE
Raga  : rAgamAlikA
Tala  : rUpaka tALA

pallavi:  (rAgA: kalyANi)
  shenru vA nI rAdhE indap-pOdE ini cintanai sheidiDa nEramillaiyaDi

anupallavi:
  kanru pashu mEikkum nATTattilE avaraik-kANa varum Ayark-kUTTattilE shaTru ninru pEsha enrAl nEramillaiyaDi

charanam1:  (rAgA: kAmbhOji)
  shonnAlum puriyAdE unakkut-tannAlum tOnrAdE anda
  mannanai nambAdE anda mAyan vAkku ellAm maN tinra vAi tAnE

charanam2:  (rAga: vasantA)
  ulagai aLandOrkku unniDam vandoru poi OTTi aLappadum bhAramA kaNNan nalam vandu Ayiram shonnAlum nAm adai nambiviDl enna nyAyamA Ayar kulattiraivan nanda gOpan tirumagan koLvadellAm uNmaiyAgumA nam talattarugE inru inru tanittu vara enrAl tavap-payanAgumE vinaiyappan pOgumE


Krithi : sholla vallEnO
Raga  : shuddhasAvEri
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  sholla vallEnO kaNNanai shuTramena vAzhum toNdarinamODu uttavan ena oru bhaktar perumaiyai nAn

anupallavi:
  sholla vallEnO sholla iyalAdenru nAn taLLa vallEnO taLLinAl pullanallEnO
  tanakku nigharAga kaNNan shonna mozhi enakku nigharAnadivan enrAl perumai

charanam:
  naDayuDai tanmai yAvum kaNNanaip-pOlE naghai mukha mozhi yAvum kaNNanaip-pOlE
  iDaiyarAdu kaNNanai eNNuvadAlE Etra uru kaNDulagam mayakkum orukAlE
  ezhiluru tOghai muDiyinaik-kaLaindadum ivA avar ena mayakkAvadinAlE
  azhagura nittam aNaittiDumAna annaiyumayakkam AvadinAlE


Krithi : sholla varam
Raga  : sAmA
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  sholla varam taruvAi gurunAthA unai sholli sukham peruga varam taruvAi

anupallavi:
  tuLLi varum bhakti ennum nava nidhiyai aLLit-taruginra karpakamE unnai

charanam:
  allavai Anavai ellAm niraindAlum arivuttaDam koNDu engu shenrAlum
  tollai tarum mAyai ellaik-kaDandAlum shOdanai Ayiram vAdanai AnAlum
  ponnum maNiyum inda buddhiyil nADAmal pugazhinait-tEDit-tEDi engum ODAmal
  vaNNam ishai mArgam onrum keDAmal bhaktiyAl unnai enrum viDAmal


Krithi : sholli kaLIppOm
Raga  : kuntalavarALi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  sholli kaLippOm nALai sholli kaLippOm tumburu nArada
  gAnamellAm oru turumbena varumpaDi muraLI gItam tanai

anupallavi:
  tollisai ilakkaNam vazhuvAdE karudilayam tuLi pishagAdE
  allA vazhiyil shenru alaiyAdE AnandamAnadu aNuvum kuraiyAdE

charanam:
  kAmbhOji yadukulakAmbhOjiyAnadu kalyANi yamunAkalyANiyAnadu
  tAm taka tai enbadu tillAnA Anadu sArangai brndAvanasArangai Anadu
  taruNiyar kUTTam takudhimi ena ATTam dharma neriyAnadu tETTam
  darishana maraivAnadu vATTam tirumbi gOpigaLadu nATTam
  marupaDiyum yamunaik-karai UTTam mangaiyaradu vATTam karuNaiyODirangi
  manmatha manmatha madhusUdanan kaLi mathanamoDum munnAghiyadum vaghai


Krithi : sholli muDiyumO
Raga  : suraTi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  sholli muDiyumO engaL tUya gurunAthan endan sondamenna sondamenru

anupallavi:
  alliki kuLattil malarndAlum vAnattazhagu matikkenna sondam adu pOl
  pullam malarum kamalam tanakkum anda pon kadirOn tanakkum enna sondam
  purindavar uNDO adanilum pulamaiyAna turavAghilum maNam kamazha
  pOdavidazh malarttAduDan tEnalaindu muralum paDiyAna toru vaNDuDan
  mullai malarkkedu uravO adu purindum mozhi varumO adanilumidu
  shollum perAdu uLLam mirAdu teLLam paDAdu kaLLam irAdu

charanam:
  Ayiram Ayiram vEdangaL sholvadai aruL kaDaikkaN onru shollumE nAn sheida
  Ananda tavamellAm vellumE pOyidai yAriDamum shonnAlum puriyAdu purindavar
  yAr enru shollumE anda puNNiya sangattil ennait-taLLumE mAyaiyenum tirai mUDi
  maraindiDum Ayinum oru kaNam vENumO maravi tan adan amaran anilan avanivan
  enbadum manadarinda maru kaNamO Ayamudal ulagellAm avanaruL ivanilAdu tiruvaruL
  perumO Aruyir tanakkum mei tanakkum edu uravO adanilum mighunda uravenin idai


Krithi : sholli terivadillaiyE
Raga  : shrIranjani
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  sholli teriyavillaiyE shonnAlum shol muyala vAkkum illaiyE shollum tiranillaiyE
  tUya nirai sukhamA munivan veghu nEyamuDan aruLum bhAgavata mahimai

anupallavi:
  nellikkani angai mElE ninrirukkum tanmai adaip-pOlE aLLi aLLi sAram attanaiyum
  koTTi koTTi amuda shuvaiyoDu aLavTriDu kaDal adu veTkiDa bhagavatak-kathai mahimaiyai

charanam:
  manamAra nEyam tanuDan uravADi maNandadenbadu iduvallavO
  maTru engilum kANa muDiyAda mahimai uLadenra nAn shollavO
  nirppadu kunrumaNi uraippadu kallAnAlum nirppadu mIdam ponnallavO
  ninaittadum punaittadum nenjArap-paNittadum illAmal pOvadum allAmal vEronrum


Krithi : shollinilE
Raga  : shankarAbharaNa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  shollinilE varum sukhamE sukham nammai nal vazhi paDuttum gurunAthA enra

anupallavi:
  nalladu tIdenru jnAna oLi kATTum kaLLam kapaTam nammil uLLAmal kAkkum

charanam:
  pAsha bandhangaLai pOkkum yama pAsham varAmalE kAkkum nalla
  nEsham tanil nammai Ukkum nikunja rAsattil oruvaLAi nammaiyE shErkkum


Krithi : shollittAn tara
Raga  : shahAnA
Tala  : rUpaka tALA

pallavi:
  shollittAn tara vENumO tONAdu pOghumO

anupallavi:
  mellak-kuzhalUdi vindai mozhi pEshi kallum karaindiDak-kAdal nayam pEsha

charanam:
  mEni tanil aNi dAvaNiyum enna vindai kUrumenna kETTAL Eninda kOpam
  tAninda sElai unnadu tAn enru shonnArgaL enrAr vaNNa mEni ellAm
  vATTamEn enrAL vazhi engum unait-tEDi alaindAl enrAr


Krithi : shonnadaik-kEL
Raga  : nATa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  shonnadaik-kEL (ayyanE) kaNNA un turu turutta viSamattanam yAvaiyum marandu en shol uNarndu nAn

anupallavi:
  munnam nam Uril gOkulattil munaindunakku vanda iDargaLai eNNi brndAvanamidil kudi
  pugha vandOmEgOpAlA vaLariLa matiyE matimukha nidhiyE enaduDal uyirE yadukula nidhiyE

charanam:
  iDarillA ivvUril kizhakkilum terkkilum vaDakkilum shenrukoL AnAl tavariyum kuDa dishai shellAdE
  gOpAlA angE kuTramuLLa iDamenum eccarikkai sheidEnE pakSamuLLa endanuyir acyutanE inimEle


Krithi : shonnadaik-kEL
Raga  : kAmavardhini
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  shonnadaik-kEL kaNNA tOm takiTa tiri tAka tana tOmena arava paDamADum ayyA

anupallavi:
  tinnavum veNNaiyum shelvamum tAnirukka shelvamum shIrum annai nAnirukka punnakaiyum
  nannaghaiyum kATTi pOdAdena oru kuzhalishaik-kUTTi innavena ariyA uLam mITTi ennghamum niraivAi iraivA

charanam:
  allai ayalmanai shenru kaLavADum tollai vazhakkukku nI pOghAdE avar sholla vandak-kOLuraigaL
  illai enru sholvadu tUyavan nI unakkadu AghAdE pullaik-kaDai tAngi mella ashai pODum ponnAna
  pashumandai nIngAdE kaNNA ellai vanam tANDip-pOghAdE pOnAl iruLAgum pOdu tangalAgAdE
  shonna shollai mIrum endan piLLai enru sholla tONum paDi naDavAdE shonna shollai taDavAdE


Krithi : shrI cakra (ninth AvaraNam) (alternate version)
Raga  : suraTi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  shrI cakra mAtangi dEvadEva shailEndra nandini shivabhAgA nandinIkAnta
  nirantara kadambavana ranjani kAmakOTi kalApITha virAjini

anupallavi:
  bhU cakra mEru nikEtanE bhuvanEshvari hamsagamanE puruhUta
  jAyA pUjita caraNE pullAravinda nayanE mAmava

charanam:
  bhavAni madhuravANi sukhavANi nutaramAvANipAshAnksha-

charanam1:
  dharaNE kalAvikalA karakampita lOlA chAmarI

charanam2:
  pancAyatana sanAtana pUjana pAvana bhAvanAkSari lOlana
  padmAsana dhyAna manana dhAraNa sEvana dhIra nirantara vinutE

charanam3:
  kamalApura sadanE kamanIya vadanE karuNAyata nayanE kara
  kanjanEkSu dhanurAkrta gambhIra madhukaiTabha sadanE
  gangA bhujanga kamala vairitara jaTA makuTa kallOla vilOkya
  karAdhurukrama lIlE niduvana shIlE sa nigama lIlE jaya jaya

charanam4:
  lalitE lAvaNya sAramangaLa vigrahE kalpalatikE lakAra
  lAlana tatva nirAmayi cinmayi lambOdhara guruguha janani
  lalAma marakata lAlayata lalATa sindhUra tilakE lagudhara
  sarvArgapavarga sukhadAyinE sumatE mahAdEvi sarasijAkSi


Krithi : shrI gaNEshvara
Raga  : saNmukhapriyA
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  shrI gaNEshvara jaya jagadIshvara sEvita janamukha varada abahayakara
  shrI vidyOpAsana bOdhakara sadAnanda cinmayAkAra jaya shrI

anupallavi:
  yAga yOga phala kArakA pancAyatana prapUjA nAyaka
  rAga rahita mAnasIka vAsika dharmAdi phaladAyaka
 ` 
(madhyamakalam)
  Ekadanta girirAjasudhA suta hiraNyamaNikara shEkhara hitakara dAnavakula bhIkara jaya

charanam:
  anala sarala antargata vighna yantra haraNa danta sundarA
  manasija kOTi parAbhava vakuLa mAlikAbharaNa kandarA dhana kanaka
  vAhanAdi aishvarya dAyaka sadayA sAgarA vinata suramunigaNa
  jaya jaya ghOSa vEda pArAvara vihAra
 
(madhyamakalam)
  ghana samAna sEnAla hariyuta gajamukha viSanka bhIti harajaya kAnti sundara tuNDa lOlakara
  tANDava kOTi divAkara samAna sannibha kOTi kOTi hEramba nAyaka dayAkara AmOda
  pramOda sEnA nAyaka nAyakavara brndAraka jaya shiva


Krithi : shrI gOvinda
Raga  : rAgAmAlikA
Tala  : Adi tALA

pallavi:  (rAgA: nATa)
  shrI gOvinda nAma sankIrtanam shrImad bhAgavatam sheivadOr
  adbhutam tAraka nAma padam dAmOdara nAma patanjana ranjana

anupallavi:
  AghAk-kamsan ariyAdE arum shiraiyil avatAramAnadE
  Anaka dundubikkum dEvakikkum Aru kaDandiDa onrum mAra
  AyarpADiyil nanda yashOdaikkum Aru kaDandiDa onrum mAra
  PEyena vandiDu pUtanaikkum oru pizhai tirutti pErinbam Agha
  Pinju padattinai konji udaittiDa poDipaDu shakaTAsuran dhIra

charanam1:  (rAgA: rItigauLa)
  mahura pullAngkuzhal Udi mangayar manam kavarndanAga Aghi
  tudupaDu navanIta cOranum Aghi kOL sholla vandavargaLai vella ninravanAghi
  taripaDu kayiraDan kaTTuNDirunda taru murittu dAmOdaranAnandu
  tAvi kudittoru maDuvil kALingan talai midittu tANDavam Adiyadu
  mariyoDu shiruvarai oLitta vacceyal malarayanum mana mayanga ninradu
  malai eDuttu kuDai piDittu gOkulam mazhai taDuttu tAnakamamAnadu

charanam2:  (rAgA: Arabhi)
  bhuvanamuyya rAsa lIlaigaL ADi pongum uvagai iDai oLindAnAgi
  yuvatigaL gOpikA gItamum pADi yOgEshvaran darishanam tandu Aghi
  avadhiyuru kanjan Anai koNDa akrUranukkAgha tarum tavamAnadu
  azhagiya maduraik-kUni nimirndiDa azhagum tandadu aruLum tandadu
  navanava mAlaigaL shATriya sudhAman nargati peravum porp-padamIndadu
  naDunga vandiDu kuvalayApITha nAshakAla yAnai pOkki ninradu

charanam3:  (rAgA: aThANA)
  mallar iruvaraiyum porudi azhittadu mAmyak-kamsanai mAyavum tIrttadu
  valvlangara annait-tandaiyai mITTadu vAnODum pugazh pADa tAnAga Etradu
  ellai irum kaDal shUzha dvArakaiyai ezhilura amaittu kolu arasETradu
  EndizhaiyAr anda rukmiNi dEviyin eNNamarinda tUdinaik-kETTadu
  tollai tarum shishupAlan ayarndiDa svayamvara maNTapam ayarndiDa vETTadu
  sogusuDan rukmiNi kai koNDiDa tumburu nAradar sangItam kEttadu

charanam4:  (rAgA: maNirangu)
  ugrasEna mahArAjan vasudEvan uttavan akrUran balarAman kUDa dharma
  putranum tambigaLODE upacarikka bhUsurargaL akSataiyum pODa
  agrakhaNDaya bhISmarODu drONarum AshigaL kUra dEva mangaiyar ADa
  amararODu gandharvaraum munigaLum Ayar pADiyin iDaiyargaLODE
  takkadAna uravinil perum uravu sambandi uravenak-kaNDu koNDADa
  tAliyum puDavaik-kUraiyum kaikkoNDu tatva munigarkkum koNDADa

charanam5:  (rAgA: suraTi)
  tAzhAdiru vEda nAdangaL olikka taruNiyargaL mangaLamum pADa
  talaimElE pUraNa kumbangaL tUkki tatva munivargaL gadyam pADa
  vAzhai kamigiLa tOraNa vAsalODum mAdhavan tirumaNa maNTapam nADa
  mAdhava yOgigaL pallANDu pADa mAppiLLai peNNODu Unjalum ADa
  kIzh EzoDu mElezhu bhuvanangaLum kiDaitta tavamena naDakkalAghAdu
  geTTi mELangaL koTTi muzhakkiDa krSNa rukmiNi vivAhamadAnadu
  mAzhai mukhail ena varNam koNDa hari mAdhava mOhana gItamidAnadu
  vAkkinil vEnkaTa kaviyum maNandu mangaLa gAna paramparaiyAnadu


Krithi : shrI rAghava dUtam
Raga  : suraTi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  shrI rAghava dUtam samOdam cintayE bhakta prakhyAtam
  dinakara kula sAgara candra miLita rOhiNIkaram nutajana bhayaharam

anupallavi:
  ArAdhita sarva lOka jIvana anila tanayam ativinayam paripIDita
  airAvata sindhUra tilakam ashOkavana kalaham pulaham mahi rAvaNa
  mada bhujagiri kIDita mangaLa tAraka saurabha madhukam

charanam:
  para vimOkSamapi rAma pAda sukha manOlaya vihAram
  karadhrta sanjImudAram sad-kavijana hrdaya vihAram sudhIram
  kAruNya para sAra sharIram kaidava dAnava mAnasa ghOram
  gagana mEgha taraLita sancAram kali kaluSAdi tOSApa hAram


Krithi : shrI rAma jayamE
Raga  : nATa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  shrI rAma jayamE jayam shelvattilE mudalAghiya vEdam sheivadilE
  talaiyAghiya bOdham uyvadilE mudalAghiya nAdam ulagattilE mudalAghiya gItam

charanam1:
  pArALum dasharathan bhAgyamAi pAyasam vaittadoru pAttiramAi
  shIrALum kOsalaikkE vAittadumAi dinakaran tan kulattirkkoru nEtramAi
  (madhyama kAlam)
  tIrAda paramAnanda taru tiruttavak-kaushikanum kETTadu tEDi vanda tATakai enum arakki
  dEvalOka-muravum kaNai pOTTadu ArAlumiyalAda shiva dhanushai alakSiyamAga vaLaittup-pOTTadu
  azhagAgina janakan maghaLait-tirumaNam koNDu ayOddhinagar mITTadu

charanam2:  (rAgA: varALi)
  parashurAman tiru tavattinai vAngi paTTAbhiSEkamurum sheidiyAl Engi
  varamiraNDAl kaikEyi kai Ongi vAkku tandapaDiyE paTTaNam nIngi
  (madhyama kAlam)
  paDagilEri guhanuDanaLavaLAvi mandAkini karai kaDandu shenradu
  bhaktiyoDu vanda sattiya neri enum bharatanukkE pAdukaiyum tandu
  aDavittalamAna pancavaTi shenru alaiyu-mArIca mAnaik-konradu
  Aruyir dEviyait-tEDum vazhi tanilE hanumantanaik-kaNDEviyan koNDadu

charanam3:  (rAgA:Arabhi)
  vAnara mannanuDan nEshattaik-koNDu vAlitanatkum mOkSattaiyE tandu
  jAnakiyai lankApuri kaNDu tAvi vanda hanumAnaip-pugazhndu
  (madhyama kAlam)
  taDangalariyAda kaDalinaik-kaDndAgilum aNai kaTTiyum ninradu
  tanjamena vanda vibhISaNanukkut-tAnAga lankApuriyinait-tandadu
  diDham koNDu rAvaNanaiyum mayakki shenrirundu nALai vA enradu
  jayam koNDu puSpaka rathamEriyum tirumbi nannagar ayOddhi vanu

charanam4:   (rAgA: gauLa)
  nanmaNi vaTTakkuDai bharatanum tAnga lakSmaNan shatrughnanum cAmaram Enda
  pon perum padattinai hanumanum tAnga puNNiyak-kaDalinuLLE yAvarum nInda
  (madhyama kAlam)
  bhuviyum vAnulagum onru kUDivara pOTri ishai pADa vAzhttiyum ninradu
  pongu mangaLa-milanga dundubi muzhanga marai mozhi shzhangavum ninradu
  tava nirai sindhu gangai kAviri gOdAvari narmadai pUmpunalIndu
  daNDaka maNDalam vaittu vasiSTarum tan karap-paTTAbhiSEkamum koNDadu

charanam5:  (rAgA: maNirangu)
  kAshikkum vIshamena karuNaiyai sheyyum gangaikkum adhikamAi mangaLam sheyyum
  vAsiyAm mUlattiDai manadarindE uyyum mAmAyai idaik-kETTAl tAnAghap-poyyum
  (madhyama kAlam)
  vAridhiyai aNaik-kaTTi naDandadu vAnattilE malai shumandu shenradu
  vanattilE kiDanda perum pAraiyai mAshu nIkki peru vAzhvaiyum tandadu
  kAriyamedilum tuNaiyAga ninradu kAlanaiyum vazhakkADiyum venradu
  gatiyillAda kaNam nidhiyena vandadu kaviyilum vEnkaTa kaviyum Unarndadu


Krithi : shrI shiva
Raga  : lalitagandharva
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  shrI shiva nAyikE tripurAmbikE kEvala sukhadAyikE ayE

anupallavi:
  hAsa prakAsha mukhE subhagE mandahAsa prakAsha
  mukhE shubhagE hAlAsya nagara vibhavE mInAmbikE
  
(madhyamakalam)
  bhAsura marakata kanaka kaTka gEyura sharAvaLi bhUSita shubhagE
  bhUsura suravara munigaNa vinutE bhuvanaika paripAlana caritE

charanam:
  sOma sundarEsha jAyE vijayE jaya shubhadAnarkka marakata maNicchAyE
  shrI mAdhava sOdari shubhakari sEvita bhArati mA gaNapatE
  
(madhyamakalam)
  sAmIkara sarOja taTAka taTa karuNAlayE dAnavAdi
  bhAyankara navAvaraNa nilaya caraNa yugaLE mAmava


Krithi : shrI vighna rAjam
Raga  : gambhIranATa
Tala  : khaNDam

pallavi:
  shrI vighna rAjam bhajE

charanam1:
  santatam aham gujjara mukham shankara sutam tamiha

charanam2:
  santatam aham danti sundara mukham andakAntaka sutam tamiha

anupallavi:
  sEvita surEndra mahanIya guNa shIlam japatapa samAdi sukha vAta anukUlam
  pAlita sura munigaNa bhakta paripAlam bhayankara viSanga mAtanga kula kAlam

charanam:
  kanaka gEyUra harAvaLi kalita gambhIra gauragiri shObham su-shObham
  kAmAdi bhaya bharita mUDha mada kali kaluvu khaNDitam akhaNDa pratApam
  sanaka shuka nArada patanjali parAshara matanga muni sanga sallApam
  satyaparam abja nayana pramuta muktikara tatvamasi nitya nigamAdi svarUpam


Krithi : sogasu kAra
Raga  : aThANA
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  sogasu kAra krSNan sundara nndakumAra
  manOhasa su-hrdda jana hrdaya takrta dhimi naTana

anupallavi:
  nakha nakha marakata maNI alankAran nangaiyar uLam
  kavarndiDum azhagan inkita nirai mangaLa sangIta

charanam:
  kottuk-kuravaka mallikai davana kurinji mandAra vAram
  guNam kamazh ponnira vaNDugaL anantam kUDudu vAra vAram
  mattup-puri aNaindu giru gir gir ena vAngik-kaDaivadu bhAram anda
  mangaiyar nenjattil iruppaduvO orumalai shumandiDum navanIta cOran
  (sholkaTTu)
  sA sA ri sa dhi mi taNamgu ni sa rI sa ni kaLangamilA-dazhagu
  mukha mati pOluLa mukha maNDalam tatakiTa jhantaNa kuku jhantaNam
  gandha kastUri tilaka maNDlam makara maNi kuNDalam takiTata
  kiTa tadingiNatom tom tAm takiTata kiTata tadingiNa tom
  taddingiNNa tom tAm bhuvana muzhudu aLavu paDu pork-koNDaik-kaTTum


Krithi : Sollak kidaithadhebaagyam
Raga  : Senchurutti		
Tala  : Aadhi

Pallavi:
  sollak kidaithadhE baagyam naras
  thudhiyinaich cholli naavu koosaamal
  thoNa thoNa enRu ulagu vambu pEsaamal
  gathi vidhi enRu solli alaindhu 
  saagaamal kaNNan naRum kadhaiyaik kaNamum veeNaakkaamal [sollak]

Anu pallavi:
  nalla thavam siRandha gnaanam 
  uLLOrE kELum naanum umakkuch cholla 
  vallEnO poRuththaaLum alladhu inRu pOlE
  aanadhu uNdaamO kELum aanaikkup 
  poonai sollum adhisayam thane kaaNum
  kallO orukaalum uNavum aagaadhu
  kanavu kaNda poruL pagalil udhavaadhu
  thollai viLaiyum indha sukhamum nilaikkaadhu 
  thooya hari kadhaiyE enRum azhiyaadhu [solla]

CharaNam:
  aRam poruL inbam veedu aththanaiyum 
  Edhu aaraaindhu paarththaal idhil onRum irukkaadhu
  puRam munam enbadhu pOl poruL thulangaadhu puNNiya
  hari kadhaiyE oru pOdhum salikkaadhu
  karaipadu manamaal palan ennavaachchu
  kaariyamO thanaik kaappadhil aachchu
  thuRai thuRaiyaagina sol ellaam pOchchu
  thooya hari kadhaiyE sondham enRaachchu 		[solla]


Krithi : sundara nandakumAra
Raga  : madhyamAvati
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  sundara nandakumAra surucira nava tuLasi hAra

anupallavi:
  mandara giridhara dhiRA gOvardanadhara yamunAvihAra

charanam:
  prANanAtha rAjagOpAlA rAdhikAlOla grhANa rAjagOpAla

charanam1:
  bAsamAna kamaladaLa vikasita samAna lOcana madhumura mOcana
  rAsagAna rasikavara surucira suvarNa cArusimhAsana-midam grhANa

charanam2:
  amarAdhipa sannuta padapankaja nava yauvana manmatakara
  sumana gOpIjana sammata sumana sAkSatayuta pAdhyamitam grhANa

charanam3:
  sarvamangaLa surAsura vandita naga naga nagamaNi kinkiNi sincita
  garvita dAnava khaNDita mangaLa kalashasmita argyamitam grhANa

charanam4:
  kamalAkara muraLidhara musalItara sOdara murabhIkara ati ati
  ramaNiya tava yamunA shubhajala samAyukta AcamanIya sangrhANa

charanam5:
  gOpakula tilaka malayaja tilaka manOhara mOhita lOka vilOcana
  shObhaniya rAdhAmukha ramaNa suganddha manOhara dhUpamidam grhANa

charanam6:
  nava nava pallava mallikAdi valayita vanamAlikAbharaNa mrgamada
  tilaka pAlaka kanaka cEla nIla sarOruha tara karnadhyuti jAla
  lAvaNya mrdu mandahAsa vadanAmbuja ravikOTi tEjarAja
  mAdhava halatara sOdara shubhakara mangaLakara dIpamidam sangrhANa

charanam7:
  pAyasAdaya sUpa rucikaratara pAkatOka navanIta sASkulya
  dadhinava phala citrAnna samanvita SaDrasayuta bhuktamidam sangrhANa

charanam8:
  gOpIjana mana ranjana madhu muraLIdhara darAdharAruNa karavita
  bhUhibala samyukta nAga vallIdaLayuta tAmbUlamidam grhANa

charanam9:
  kalyANaguna karuNAlavAla kALIya phaNa pada lOla
  chANUra paga pralambaka sakaTa dhEnukAdi kula kAla
  candra varNa manamOhana nava vraja sundarI gaNavilOla
  vENugAna viSANa taraNa priya gOsamUha hrdi pAla
  viTapa mUla navanIta nijakara tarOttama gOkulabAla


Krithi : SundharEsvara
Raga  : Navarasa kaanada
Tala  : Aadhi
Pallavi:
  sundharEsvara jaayE
  sundhara naaga aanana pura aalayE
  svarNa saraseeruha saraseethada 
  sObana maNimaNtapa sadhanE [sundhara}

Anupallavi:
  nandhithaanatha naravara munigaNa
  navarasa kannada sthithi geethE
  bandhukaadhi chONaadhara mrutha
  bhaashithE maNi bhooshithE
  mandhaakini jataamakuta sivE
  malayadhvaja paaNdya suthanaya
  gandhaaruNa kamalaayatha nayanE
  karuNaarasa paripooritha vadhanE 	[sundhara]

CharaNam:
  sundhara varadha raja priyakara
  sOdhara madhuraa nidhE
  sOma kalaa nikhilam paraabhava
  sumukha suthaLa sannidhE
  vandhitha maNivaachaga siva paadhathanaya 
  vaageesaadhaya thava paadha padhma makarandha 
  madhupa kulanaathha sivE paramOdhabavE [sundhara ]


Krithi : svAgatam krSNA
Raga  : mOhana
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  svAgatam krSNA sharaNagatam krSNA mathurApuri sadanA mrduvadanA madhusUdanA iha

anupallavi:
  bhOgatabdha sulabhA supuSpa gandha kaLabA kastUri tilaka mahipA mama kAntha nandagOpa kanda

charanam:
  muSTikAshUra cANUra malla malla vishArada kuvalayApITha mardana kALinga nartana gOkula rakSaNa
  sakala sulakSaNa dEva shiSta jana pAla sankalpa kalpa kalpa shatakOTi asamaparAbhava dhIra munijana
  vihAra madana sukumAra daitya samhAradEva madhura amdhura rati sAhasa sAhasa vrajayuvatI jana
  mAnasa pUjita sa dha pA ga ri pa ga ri sa dha sA dhit takajhaNu tAm takajhaNu tAm tattit takajhaNu tAm

(tisragati)
  takatari kuku taNa kiTataka dhIm takatari kuku taNa kiTataka dhIm takatari timu taNa kiTataka


Krithi : svAmi saurirAja
Raga  : simhEndramadhyam
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  svAmi saurirAja perumAnaDi sarvAnga sundaranaDi

anupallavi:
  kAmakOTi sundaran karuNAkaran karAmbujattil enna nIrAmbal
  pUkkumO kaN malar azhagaik-kaNDAl eNNamum palikkumO

charanam:
  vAnattODu maNNaiyum aLandu maTroru aDi tanakkEngiDum pAdam
  maN mEl maNNai vaittu eTTa muDiyAda vazhiveNNai urikkEra tavittiDum pAdam


Krithi : svAmI umakku
Raga  : mOhana
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  svAmI umakku namaskAram tan-tiranilAda aDimai ennuDaiya indriyangaLilE arashu
  koNDumundiranaLikka mOhana madhusUdana murahari mukunda ramAramaNa

anupallavi:
  tAmIyumyaikku guNamUTTi attanmaiyAl ulagellAm tanai ATTi nAmIya bhEdangaL
  pala kATTi nATTiyangaL Aduginra nI paramETTi nAn mukhanukkirangi nI tandaruL
  jnAnamirEl unaik-kANbavudum Edu nanru enronrirundAl adu un cintanaiyumanri
  vEru poruLEdu anriyum unaik-kaNDa pinum kAmanai aNDina pErukkum arivum
  irukkAdu anja varummAyai vanjanaiyiDAdu tanjamenum pErik-konja varum krSNa

charanam:
  uruvAna meittavamE balanE uttamanE onrai eNNuvEn en gurunAthar pADum
  un guNam kETTu unnilum kUDak-kANudE enna sheiguvEn oru pOdum iDaiyarA
  satsangam vENum uLLUra pugazh pADi amudUra vENum iruLAna bhava
  mAyaimunamODa vENum un ezhil koNDa shuzhalenra nizhalADa vENum
  svIyatara bhAsa (shrI ranganAtha pancakam).

charanam1:
  svIyatara bhAsa canda maNiyukta phaNa maNDita bhujanga shayanam
  mEghavara vAsaka suvarNagiri saubhaga parabhavamanta ruciram
  lInakara canda bhuvanatrayamudAkara sucim adhika bhUSaNakaram
  naumi bhagavanta mukha mandahasa nandamati sundaram ananta shayanam

charanam2:
  rUpamava bOdham ati nUtana manOjnya madanam bhuvana mangaLakaram
  vAridhi sudhAkara sudhAkara sukhAdura sumAdhura sushIlana padam
  bhUtam ahatAtayam alankrta kaLEbaram akhaNDa karuNAlaya mukham
  naumi bhagavanta mukha manda hasa nandamati sundaram ananta shayanam

charanam3:
  rAcara carAcara parAdhika durAkrti murAdi paTu bhIkara tanum
  nArada varAdhinuta nIrada nibhAkara manOratha sumAdhupadam
  nAdayuta gIta paravEda nindAnaka sanAtana janAdhika vrtam
  naumi bhagavanta mukha mandahasa nandamati sundaram ananta shyanam

charanam4:
  siddhasura cAraNa sananda sanakAdaya munIndra gaNa ghOSaNaparam nitya
  nIya racanIya vacanIya rasanIya ramaNIya kamanIya para nIyadaparam
  padmadaLa bhAsa makaranda parihAsa nijabhakta bhava mOcanakaram
  naumi bhagavanta mukha mandahasa nandamati sundaram ananta shayanam

charanam5:
  hEma makuTAdi kaTakAbharaNa kankaNa samujvala manOhara dhanum
  gIta naTanAdaya kalAvrta sadAmuda niranjana su-mangaLakaram
  bhAgavata rAma caritAmala dhUriNa vacanAdi paripUritakaram
  naumi bhagavanta mukha mandahasa nandamati sundaram ananta shayanam


Krithi : tAm dhIm tarana
Raga  : nATa/gambhIranATa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  tAm dhIm tarana tAm dhina takiTa

anupallavi:
  tAm dhIm tarana tAm dhit takiTa tikir takiTa tadhingiNatOm tAm dhIm tarana tAm
  yamunA taTAka pankEruhapada sArisa sArisa sArisadaLa nayanAyata sAhasa mOhita jagatiha

charanam:
  tAmita tajjham taka tajjham takatika tajjham tAm niraja taTAkaadhika
  mrdula pada nikaTa tarangOttunga tADanga nirataka nirataka tAm

charanam1:
  mata bhujanga shira pAda yuga pANi dhrta madhuni nAda vENurava

charanam2:
  gOpAnganA kula vrta mAdhava madhusUdana hari sammadana
  pada naTana takatakana natajana parivrta sadaya muda hrdaya

charanam3:
  nirantarAnanda mukha kamalA ananta naTAnga padayugaLA madhu muraLIdhara
  harI laharI marIdhi sagIta manOramaNA vraja durandharA jalada shObhamAna dhara
  cigura mukuLa makuTa nIla shikhaNDaka mOhanAngA kALinga naTana

charanam4:
  mada madhukara madhu padaraLa sama nayana kamaladaLa calana muni
  hrdayam api cOra cAturA dayAkarA murAti bhIkarA surapati sannuta mOda
  vinAyaka naravara gIyamAna shAsanAdi bhUSa gOpabAla vESa sahacara


Krithi : tanakku nighar
Raga  : shuddhasAvEri
Tala  : rUpaka tALA

pallavi:
  tanakku nigharillAda svAmi engaL sarasa rAjagOpAla svAmi
  taru veNNaiyum pOdAdenru marupaDi oru tondaraviDum

anupallavi:
  vanattin mAmalar maNakka vIshi vandE ninrAlum (brndA)
  kanatta shAyaik-koNDaiyil tOghai kATTi ninrAlum
  manattin azhagellAm mukhattil kANudE vambu sheyya
  enru vandArppOl tONudE un guNattai eNNavum en manam
  nANudE koTravA en manam koLLaiyAip-pOghudE

charanam:
  engaL yashOdaikkippaDi oru piLLai EnO vandu pirandIrO OhO
  pongu pAlankaDal poittuyil tuittadum pOdAdenringu vandIrO AnAl
  angaiyil tangiDum tInguzhal EnO un azhagil mayangAdAr yArukkum tAnO
  pongum uvaghaiyum punnakai EnO pOdAk-kuraikkinda vambugaL tAnO


Krithi : tannam taniyAgha
Raga  : tODi
Tala  : cApu tALA

pallavi:
  tannam taniyAgha shenrALE rAdhai champaka valliyum kaNDALE adai
  dAmOdaranadu rAsa vilAsangaLiloru shankhai mighuttiDa taniyuDanE
  avanaruL arindiDadamAlamara latbhavana adODoLiya

anupallavi:
  punnai marattaDiyil pllAnkuzhalai Udi pon pOlum maDavArgaL tannuDanE ADi
  ennEram Aghiyum ennai ninaindArODi enna tAn AghaTTum pArppOmE enrODi

charanam1:
  eNNudE en manam anrAL sakhi eNNudE en manam enrAL
  innamudanna kuzhalisaiyai isaiyinukkEtta kaNNa saivai
  kannalum tOrkkum punnakaiyai karumukhilenum niramai karuNaiyin niraivai

charanam2:
  mazhai mEgham taru villoLi ena mayilin tOghaiyinai varisaiyura
  azhagura shAyak-koNDaiyil aNindu adu koNDu aDimai koNDu ninradai

charanam3:
  aLavilA mayil iyalAroDu arugi mukham aNaiya uLam koNDu
  taLamarnda karu neidal pUvena taruNattiru adarakkani idai innum
  tapta kAncana (narasimha pancakam).
  tapta kAncana suvarNa lOcana payAnakam tithi kulAntakam
  unnatam karala danta shObhamanukambhamAna ratnAmbaram
  cancalAdhika kaTOrambhana viTambanam rasana jAjvalam
  shankarAdi anugIyamAna narasimha rUpam anucintayE
  candra varNa suritAnga rOmam adhikAya mAvaraNa satyakam
  tATanam nikhila dishi dishim krta samIraNam praLaya raudrakam
  alpa madhyamam analpa vakSakam vikalpa mAna mati garjanam
  AnatAmara gaNEndra brahma narasimha rUpam anucintayE
  lOka khDaka vilOka lOhita paraspara shruti yugam param
  tvAta sAgra paripIDitApra paritIgaNam shaDa jaTAnibham
  bhAsakam vinuta pAsakam kanaka vAsakam kaulSa nAShakam
  bhAgadEya prahlAda pOSa narasimha rUpam anucintayE
  hUnga hUnga hasanam bhuvana kambham acani nAdaluLitam ghanam
  ghOra tApa bhavahara cArapada mAvaLI sUlaya nartanam
  yOgi mAnasa virAjitanakam apAra vIra paritAnanam
  tOSa rahita prahlAda pOSa narasimha rUpam anucintayE


Krithi : tavamonrum ariyda
Raga  : gaurImanOhari / vELAvaLi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  tavamonrum ariyAda pAmaratti padat-tALiNaikkE namaskAram
                   
(madhyamakalam)
  tAnAgi tan aruLODu tarAtalamengum uLLam puramODu tulangum
  taruNamA mazhai pOluvanda dayAnidhiyE un sannadhiyE perum

anupallavi:
  kuvalai nIla malar kOla vaNNA gOvinda dAmOdarAnanda kaNNA enak-
                    
(madhyamakalam)
  kUvi kurai turanda aDiyavar tammODu guNam kalandiDu tiruvE kaNDu
  koLLAdirukka mAyaiyenum tirai mUDi maraindiDum uruvE en
  AviyuDal poruL shumanda paramAnandak-karpakat-taruvE
  Adi anta naDuvilAdu ninriDum Ananda niraivE aravE

charanam:
  punaindAn oruvanai vEDamai nIngi buddhiyaTrAr meyyaik-kANAr adu
  pOlE un mAyaiyin tanmai ariyAdu puNNiyattAr mayangip-pOnAr
  munaindAr tavanirai munivarum yOgiyarum muTrum turandalaindu AnAr anda
  mOhanap-punnakaikku dAhamum mEliTTu mOr kaDaindu virkkum nilai gOpiyargaLAnAr
                    
(madhyamakalam)
  puriyAda mAyai undan lIlaiyallavO buddhiyaTra nAnumadaik-kaNDu koLLavO
  sariyAna tattuvangaL unnaiyallavO tAnAghak-koNDadenrAl nAnenna shollavO


Krithi : tAyE yashodE
Raga  : tODi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  tAyE yashOdE undan Ayar kulattuditta mAyan gOpAlakrSNan sheyyum jAlattai kELaDi

anupallavi:
  taiyalE lELaDi undan paiyanai pOlavE inda vaiyaghattil oru piLLai ayyayya nAn kaNDadillai

charanam1:
  kAlinil shilambu konja kaivaLai kulunga muttu mAlaigaL ashaiyat-teru vAshalil vndAn kAlasjaivum kaiyashaivum tALamODishaindu vara nIla vaNNak-kaNNanivan nartanamADinAn pAvanenru tAvi aNaittEn aNaitta ennai mAlaiyiTTavan pOl vAyil muttamiTTANDi bAlanallaDi un maghan jAlam migha sheyyum krSNan nAlu pErgaL kETka sholla nANamighavAgudaDi

charanam2:
  anroru nAl inda vazhi vanda virundiruvam ayarndu paDutturangum pOdinilE kaNNan tinradu pOghak-kaiyil irunda veNNaiyai anda virundinar vAyil niraittu maraindananE anda nindai mighu nondiDavum sheyyat-taghumO nanda gOpark-kinda vidam anda mighu piLLai pera nalla tavam sheidAraDi nAngaL enna sheivOmaDi

charanam3:
  engaL manai vAzha vanda nangaiyait-tannam taniyAi tungga yamunA nadip-pOghaiyilE kaNNan shalangaiyumillAdapadi pangayak-kaNNAl mayakki engengO azhaittu shenru nishi vandAn
  un maghan nAn enrAn sholli ninra pin tangu taDaiyinri veNNait-tArum enrAn
  ing-ivanaik-kaNDu iLa nangaiyaraip-peTravargaL Engi eNNit-tavikkinrAr nAngaL enna sheivOmaDi

charanam4:
  toTTililE piLLai kiLLi viTTadum avai alara viTTa kAriyam aghala veNNai tinrAn
  kaTTina kanrai avizhttu eTTiyum oLittu viTTu maTTilAt-tumbai kazhuttil mATTik-koNDAn
  viTTu viTTu ammE enrAn kanrinaip-pOlE aTTiyillAda mADum ammA enradE
  kiTTina kuvaLaiyODum eTTinAl un shelva maghaL paTTiyil karavaiyiDam pAlai-yUTTurAnaDi

charanam5:
  shuTri shuTri ennai vandu attai viTTu vazhi kETTAn cittattuk-keTTum varaiyil sholli ninrEn
  attuDan viTTAnO yArum Attankarai vazhi kETTAn attanaiyum sholli viTTu ninrEn
  vittaghamAi onru kETTAn nANamAgudE mukhattukku vazhi kETTu shaddamiTTANDi
  attanai iDam koDuttu mettavum vaLarttu viTTAi ittanai avanai shollik-kuttamillaiyEyaDi

charanam6:
  veNNai vENNai tArumenrAn veNNai tandAl tinru viTTu peNNait-tArum enru kETTuk-kaN aDikkirAn vaNNamAi niruttamADi maNNinaip-padattAl Etrik-kaNNilE iraittu viTTuk-kaLavADinAn paNNishaiyum kuzhalUdinAn kETTu ninra paNbilE arugil vandu vambugaL sheiDan peNNinattuk-kenru vanda puNNiyangaL kOTi kOTi eNNi unakkAghumaDi kaNNiyamAip-pOghudaDi

charanam7: 
  mundA nAl andi nErattil sondamuDan kiTTE vandu viddaigaL palavum sheidu viLaiyADinAn pandaLavAghilum veNNai tandAl viDuvEnenru mundughilait-toTTizuttup-pOrADinAn anda vAsudEvan ivan tAn aDi yashOdE mindanenat-toTTizhuttu maDimEl vaittEn vaittAl sundara mukhattaik-kaNDu cintaiyumayangu nEram antara vaikundamODu ellAm kATTinAn


Krithi : tEDi aruLa vandAn
Raga  : kharaharapriyA
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  tEDi aruLa vandAn dEvi tiru vEdavalli
  mukham kANa dEva dEvan tiruvallikkENi karaiyAga

anupallavi:
  nADit-tavamurum bhAgava munikkAga nalla tiru vEdavalli tanakkAga
  pADip-paravum toNDar bhakti tanakkAga bhaktiyillAdavarai shuTri vaLaittAga
  pakkuvamAna manamarind-orukaNam pAda malariNaiyin kAdaluravAga
  paNNArap-paTriya tava nilaiyenum puNNiyar tanakkAga
  ayarezhu-vuNumighu yadu ara munamaraiyiDu piNai shuDuvoliyadu ozhittga
  allikkENi ena sholliyAna kaNam taLLip-pOna vinai tAnu muDivAga

charanam:
  kaLLam ariyAda tannaik-kATTik-koDukka vanda gAna muni nAradaraik-kANa vandAnO
  kAdal valai virittu kattu mATTaiyum vaittu kaTTip-piDittAnavanai kANa vandAnO
  piLLaikkari mukhattan peTravan pittAnAn peNNaik-kaNDazhaikkavum kANa vandAnO
  dEvAdi dEvan teLLiya singan tEDit-tEDi inda tiruttalam kANa tiraikaDaliDaimunam
  alaindadu pOgha shikharamandarandanai shumandadu pOgha araNyan amararum
  paNIndu pOgha attanaiyum viTTu ingu antarangamAgha


Krithi : tEDik-kaNDEnE
Raga  : malayamAruta
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  tEDik-kaNDEnE manam tEDik-kaNDEnE tEniraiyu
  mA malarAnadu pOlum tiruvaruLAna sadguru malaraDiyait-

anupallavi:
  tEDik-kaNDEnE pADik-kaNDEnE shelvattuL shelvam enru kaNDu koNDEnE
  nIDiya mADhavam kUDinadu pOlE nEriNai ilAda guru malaraDiyiNait-

charanam:
  gAnamenrum nAdamenrum gati enrum vidhi enrum kAdArak-kETTu
  kETTalaindEnE edaiyO kAdArak-kETTu kETTalaindEnE jnAnam enin innadenru
  ariyAdu vINAgha nAnenrum pEi piDittalaindEnE vAnamum bhuviyum IraDi aLanda
  mAdhavan ivanenrarndEnE mati mukhamAnadu manamoDu vandena maTreduvum
  aTrAnEnE dAnamum tavamum OriDam vandE tanakkenru vandu kaNDEnE
  dayak-kaDalAna taLiriLamAna pughaliDamAna porp-padamAnadait


Krithi : tErEDum vIdiyilE
Raga  : nATa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  tErEDum vIdiyilE Idenna kOlam dEvaki kalyANa
  vaibhOgam vasudEvanukkum ivaLukkum maNakkOlam

anupallavi:
  pArODu viNNatirumpaDi nAdam paNNArnda muzhavam kaDalai pOla mOdum
  tErODu pin shellum andaNar Odum tiruvAna vEdam shellum nUru kAdam

charanam1:
  uDan pirandALukku oru kalyANam enru uLLUra kamsanukku Ashaiyum tONum
  dhiDam koNDu tErOTTiyai taLLiyE tAnum shErttup-piDittAnanda kudiraiyin shENam

charanam2:
  aDuttErip-piDitta maru kaNam tannil asharIri kETTadu immmaNap-peNNil
  eDutta eTTAm piravi kollumE unnai enradum kamsanum kudittAnE maNNil


Krithi : tEril vandAnO
Raga  : husEni
Tala  : rUpaka tALA

pallavi:
  tEril vandAnO (vElan) ingu nEril ninrAnO shIrOngum
  kSEtramAghiya shikkal singAra vElan nErAi iddikkil

anupallavi:
  pArijAta malar vAsam pakkam engum maNam vIshum anda
  kAriyam un kaigaL pEshum kandanukkun pEril OyAda nEsham
  
(madhyamakalam)
  kadamba malar mAlai tOLan kannik-kuratti maNavALan
  dhiDamADiya mayilEriya singAra vElavan ingu

charanam:
  pArkkuLam kIzh karai anru unnai pArttu mayangi nAn ninru
  yArkkum teriyAdu enru nI aghandai koNDADiyODi nanru nanru
  
(madhyamakalam)
  ahankAram shollAdaDi ahankAram pollAdaDi
  singAra vElan sheida tirisaman idu darishanam tara


Krithi : tErODum vIdiyil
Raga  : nATa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  tErODum vIdiyil Idenna kOlam dEvaki kalyANa
  vaibhoGam vasudEvanukkum ivaLukkum maNakkOlam

anupallavi:
  pArODu viN adirumpaDi nAdam paNNArnda muzhavam kaDal alai pOlE mOdum
  tErODu pin shellum andaNar Odum tiruvAna vEdam shellum nUru kAdam

charanam1:
  uDan pirandALukku oru kalyANam enru uLLUra kamsanukku Ashaiyum tONum
  diDam koNDu tErOTTiyait-taLLiyE tAnum shErttup-piDittAn anda kudiraiyin shENam

charanam2:
  aDuttErip-piDitta maru kaNam tannil asharIri kETTadu immaNap-peNNil
  eDutta eTTAm piravi kollumE unnai enradum kamsan kudittAnE maNNil


Krithi : ThEdariya selvamE
Raga  : Vasanthaa 	
Tala  : Aadhi
Pallavi:
  thEdariya selvamE - vaa
  thingaL sadaimudi gangai aNindhidum
  engal iRai tharum ingidhamE [thEdariya]

Anupallavi:
  needoLi mahEndhra neelamaNi kootti
  nErththi peRum makutam aaRaiyum sootti
  kooda un neRRiyidai sindhuram theetti
  kozhi neeRum kungumamum theetti muguram kaatti 
  koththodu maNam kadamba malar maalaiyum 
  muththamidum vagaiyaara kundham aravindha 
  makarandhamodu gandhamuRa vindhaiyaNi 
  mundhuRavumaaga kuRunagai adharam polivuRak 
  kaNda koLLaiyaaip pOna manam kooda adhiga maRai 
  vidhigaL pala nidhi aRiyumpadi muyala
  madhimukhan ninadhu kazhal padhiyavena engum 	[thEdariya]

CharaNam :
  maamanum unakku maragathath thottil 
  onRu makudam mEl sumandhu vandhaan poomagaL 
  unaik konji puNNiyam peRavenRu poRpudai veedu 
  aaRu thandhaaL sOman thalaikku aNidhaan 
  sundharath thandhaiyO vaamam irukka idam thandhaan 
  naamagaL thamizh thandhaaL naanmugan siram thandhaan 
  naan enna tharuvEnO endhaai gnaana paNditha 
  saravaNabavaguha naadha ena isai paada naama
  muRai paadum adiyavar agalaa gnaanamuRa engum [thEdariya]


Krithi : thU thU thU thU engaL
Raga  : bilahari
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  thU thU thU thU engaL tUmararkkaNNan pEril yArO kaN vaittirundAl

anupallavi:
  Udum kuzhal mElO kiLi pOl pEshum mozhi mIdO uLLam mOdum punnakai
  mIdO kaNNan munninravargaL cintai kalandu tannai marandu kaN vaittirundAl

charanam:
  nittam oru kaNDam vandu pizhaittAlum nEram pOvadu bhAram tAnE kuTram sholli enna
  payanO mAnE Ayar kulam vAzha vanda gOvindan ninra nilai kaNDu yArum kaN vaittirundAl


Krithi : tiruvaDi malarO
Raga  : kharaharapriyA
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  tiruvaDi malarO gurudEvan tEDi alainda enai nADi uvanda sadguru

anupallavi:
  tiruvaDi malarO tEnO pAlO shenru shenru kaDaindAr adu idutAnO
  oru poruL EdEnum uvamai sholvEnO anda uvamaip-poruLellAm avamai AghudE
                     
(madhyamakalam)
  taghumO idu alavO ena sangaiyara nEriDa shazhangaLurumE taLir
  mukha oLiyinai kaNDadum maranda tanmaiyilum adu aDangalurumE

charanam:
  kaNNinai karattinai karuNai mukhattinai kamalamenru shollap-pOgAdE anda
  kamalamO matiyenrAl AghAdE kaNNinai shollinaip-pADum vitaraNaiyai pazha marai nigar
  shollap-pOghAdE anda pazha marai nigar enrAl AghAdE taghumO .... agham kuLirum


Krithi : tuDukkuttanam ellAm
Raga  : kharaharapriyA
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  tuDukkuttanam ellAm ingE kATTAdE shonna shollait-taTAdE

anupallavi:
  kaDuttu mukham kATTa nenjamillai kANAdirundAlO mAperum tollai adai eDuttu shonnAl
  unakkinnam puriyavillai iLam kanru bhayam ariyAdennum shollai innum nAn taLLavillai

charanam1:
  koDuttu vaitta maharAjigaL ulaginil kuzhandaigaL peTravar ettanaiyO
  kuzhandaiyAga unai kANbadarkku nAn koDutta dAna dharmam ettanaiyO
  eDuttu shonnAlum unakkum puriyAdu iniyum piDivAdam piDittanaiyO
  enna sheivEnnu enakku teriyAdu yAru vandAlum taDukka muDiyAdu

charanam2:
  vaDakkE pOnAl angE yamunaiyin veLLam maduraip-pakkam kizhakkE vaLarudu kaLLam
  iDakkuk-kArarA pAr adO terkkilE paLLam eTTik-kUDa pArkkAdE mErkkilE taLLum


Krithi : tyAgarAja paramEshA
Raga  : cakravAka
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  tyAgarAja paramEshA (shrI) sharaNAgata varuNAlaya
  karuNAlaya kamalAlaya taTamakalA ArUr tyAgarAja paramEshA

samashti charanam:
  nAgamatiyoDu gangA nadi punainda jnAna varada bhuvanEshA
  
(madhyamakalam)
  nandi bhrngi mada maNI mAnoDu mucukundan indiranum matanga munivarum
  jnAniyar tozhum ajApA naTanat-tiru nAdamuzhanga vIdi viDanga ArUr


Krithi : udaja gOpa
Raga  : umAbharaNa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  udaja gOpa sundarA giridhara vUlUka lAlAna dAmOdarA murahara hari

anupallavi:
  vitakta kOpa vadUjana jIvana vENugAna vinOda vAdana

charanam:
  sadA madhura muralIgAna sudhArasa adarapAna samAna
  latA nikunja kuTIra nidAna rAja rAjagOpAla madhusUdana


Krithi : unnilum enakkoru
Raga  : Arabhi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  unnilum enakkoru uTrAr yAruNDO oLi mudalE shivamE
  uLLum puramu niraivAnadun aruLE uttamamAna maraitaru poruLE
  teLLam teLindiDu jnAnamun aruLE shen shaDaimati tannakkAnadu pughalE

anupallavi:
  tennam puliyUr tiruc-ciTrambalam mEvi tEDi vandOrukkAi ADiya pAdamE
  dhIttA kiTataka dhimitat-tirikiTa tikurtamAna naTmADiDumiraiyE
  vEdAkam murai viLanga varu tigazh v ighirtanE nenja nanniraivE

charanam:
  iDam tEDi unai nADi EttalAmenrAlO nI irukkumiDam mudukADAccE
  eyiruk-kuNavu tEDi EttalAmenrAlO eriyunanju uNarvAccE
  vaDamAna ponnAram vAngalAmenrAlO vALaravum elumbum paNiyAccE
  varamIyum tiramenru vandaNaindAlO piccai vAnguvadum ennalAccE
  diDamum nADi unai uravenru tEDa teLindadoru viSayam idu kANum
  sheyalum maridAna mAmanum tuNai toDar maghanum miDiyAnadu kANum
  naTanamumADi carAcaram engaNum nallavaiyAnadum karuNaiyAnAlum
  nADi vandaduvum inru tara vENum naNNiyam unadu pAdam puNNiyam pera vENumE


Krithi : urugAda manam
Raga  : tODi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  urugAda manam enna manamO (kETTu) engaL

(khaNDa gati)
  Udu kuzhal nAdamoDu kAdaluravAgi avan uLLamuzhudum kaLLam aLLinavaiyum
  kETTu urugAda manam enna manam-illai Ur vambu shumakkum durguNamO kETTu

anupallavi:
  virikanda mandAra malarAna vELai mellIrum IrAna paNNArum vELai
  ariyAna shidal enrAl Angoru vELai AnAlum manidarkkO Ayiram vELai
  
(madhyamakalam)
  adu taghum idu perum Ashaiyai maNandu Ashaiyai maNandu Udalil iNaindu
  poduvil uNarndiDa vaghai ariyAdurappukkina dettanai ettanaiyO
  nagu nagumenrivai jnAnamughandu arivAnadu mayangum attanaiyO
  nallavai arindu allana erindu mellana ezhundu mighupadamidenru

charanam:
  vaNangAda talai enna talaiyO illai vaNI vAzhum manai vAshal nilaiyO alladu
  aNangArin mukham kaNDa kalaiyO AnAL haribhakti enrAl vIshai enna vilaiyO
  (repeat madhyamakAla sAhityam)


Krithi : uyndadu uynda
Raga  : dEvamanOhari
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  uyndadu uyndaden manamE ini uvamai iladAna guru malaraDiyinai uNarndu teLindu kalanda marukaNamE

anupallavi:
  aimperum bhUtangaL aghanrE Odavum akhaNDa peruveLiyil en manam nADavum anbenum Aru karai
  puraNDODavum aDiyavar kUDavum kaLinaTam Adavum Ananda muraigaLum ninaindu parasukhamAga

charanam:
  nAnoru gOpiyAi AnEnE brndAvanattiDai pOnEnE tEnenum rAsattil shErndEnE engal dEva dEvanODu
  tiLaindu para sukhamaLindu oru manamAghavum rAdaiaghalAda kaNNanODu migha vaNNamAga
  naTamADavum nAnenumANavam Odavum jnAna veLiyil manam uyndadu nADavum Ananda kUttADavum


Krithi : vAcakamum marandu
Raga  : husEni
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  vAcakamum marandu pOnadE engaL mannavaniDam
  konjiDa vENumenru manattil ninaindu ninaindu punainda pala

anupallavi:
  vAcakam marandAlum vAkkinil vandAlum vanda vAcakamum kuzhari pOnadE
  engaL mannavanE kaNNA matimukahmE AruyirE azhagA enradum
  kannavanE mannA gatimadamE UruyirE kuzhagA enradu
  ennavan innamudAnavan magizhndu iLanaghai Adiyadum vanamadil
  innilaiyughandu tannilaiyil kaNNan innilaiyil shenru mozhindiDa vEnumenra

charanam:
  kanruDan pashuvellAm kAdaluDan aNaiyum karu vizhik-kaDalin karuNaiyilE nanaiyum
  anralarnda malar azhagu mukham nOkki ammE ammE enra shollonru punaiyum
  anda oru candamighu shol pOdumE idarkkenda vEreduvum IDAgumE
  AyinumE tagumE aramE idu en munamE ariyAdE puninda pala


Krithi : vADi tOzhi
Raga  : Arabhi
Tala  : k/aTa tALA

pallavi:
  vADi tOzhi annamE innamE avar varAda kAraNam nErAghap-
  pOi kaNDu varaTTum taruvEn kUli marakatamaNI mAlaiyADa tiru mukha
  maNDalam irupuram kuNDalam Ada varaTTum taruvEn kUli

anupallavi:
  pADip-pala maraigaL tEDinAlum ennE aDi munnODi pAindu tayir
  veNNaikku kAindu tiru naTanam shAindADum dAmOdaranaik-kaNDu

charanam:
  maDuvEri kudittAl lEsil ezhundirukka manam vArAdE mAdarasi
  annaiyODu konja munaindAl enna nEram pOrAdE mADu padam
  koNDADa pongara vErinAl enna ingitam konjum pOdAdE
  parimaLa mukha mOhana mandahAsam gOkula paramparaiyil vandadO
  dhanam taniyAi vandadO ghanam kuzhiya ninradO


Krithi : vallarI samAnE
Raga  : mALava
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  vallarI samAnE mAdhava kara shAkE ArOhita muraLI samAna lOlana

anupallavi:
  vallavI kusumita brndAvana mAdhava gAna sudhArasa bhAvita mOhana lOlana kOmaLa

charanam:
  pAda kaTaka nUpura maNi kiraNE padma daLa nikara kOmaLa caraNE pIta saurabha nava
  navAbharaNE vEda nigama sama nAda muraLIdhara mAdhava manasi vibOdha dyuti kanaka


Krithi : vanda pOdum
Raga  : bhairavi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  vanda pOdum varAda pOdum enda pOdum unakkinda cintanai EnO andak-
  kaLvan cintai kavarndAnO nanda gOpan tanda magan shondamuDan inda vazhi

anupallavi:
  mundu mOna nilai vandu uravADiDum shonda mAdhavan puri vindaiyO alla-
  danda mAdhavan ingu vandumE aruLinait-tandALE vanda vinadiyO
  
(madhyamakalam)
  AnAlum idu kELari mAdhavan arugAgiDum nEramidilE vandaDi paravum mAdar
  anangamenum nirai kUTTamadilE tEnAgi kuzhalUdum azhagu naDaiyALina naghai
  mukhamE kOlAhala nija rAjagOpAlan munnilaiyil nIyum nAnum shenrAga vENum avan

charanam:
  vAnamO kaNNan enrum mAmugil kanai kaDalum vENavarai pArttirukka vENum AnAl
  gAnamum kaiyumAga kaNNane vandu ninradAnavuDan Idedarkku vENum gAna mAmayil
  kuyil gAnamum kiLi mozhiyum kaNNan vandu nirkkum varai vENum mOnamum pindu kaghai
  mOhamum kATTu mukhamum mundavum ivai edarkku vENum AramuDan p[UttoDuttu
  aNiyavum vENum Anavarai uLLattinil Adaravu vENum shIrenavum mangaLa nIr shindum
  varai tAnirundu shenru azhaittu vara anda cintaiyara vENum


Krithi : VandhaarOdee
Raga  : Bilahari 	
Tala  : misra chaapu
Pallavi:
  vandhaarOdee ----  neela vaNNath thirumEni koNda 
  kaNNapuraththaarum ingE [vandh]

Anupallavi:
  senthaamaraiyannam innam sirikkudhE
  sikhaNdi innam thOgai virikkudhE
  mundhaanaaL sonna sollum kaadhil olikkudhE 
  mOgaththil en eNNam ellaam thaththaLikkudhE

madhyama kaalam
   mudivilladha vEdhangaLum muRaiyidu padham koNdu 
   manam kaNdu muraLeeyenum aLi isaiyaal uLam aLandhu 
   varu naayagan kadi kamazhum malar ankoththodu soodiyum 
   kana nikaram koNdaiyai thoNdarkkena vaLarththa naayagan 
   yadhu kula naayagan en naayagan paramaanandham 
   tharu nandha kumaaran sindhai peRa vandha 
   kichOran navaneedham kaLavidu chOran [vandhaa]


Krithi : vaiyam aLandu
Raga  : nAdanAmakriyA
Tala  : t/tripuTa tALA

pallavi:
  vaiyam aLandu vAnaLanda mAdhavA varadA-bhya karam taru karu mughil varNa

anupallavi:
  sheyyat-tAmarai shIraDi koNDu shIriya kALiya mElADiyadu kaNDu uyyat-tAnAshai kaNDu uLLam
  kaNDu urimai pera tAnumADiyadu uNDu ulagIrEzhaiyum uNDu uLa mAyaiyara darishanam adu taru
    (jati)
  tAm tajjhaNu tiki tajjhaNu dhimi dhimi dhir rI taiya tAm tajjhaNu tiki tajjhaNu Nantam Nantam
  pArijAta gandham kiTat-taka tirija muNandari kugu kundam jhantari tiri tillAna
  dhittaLngu taiyat-taiya dhit jayata kajjayata dhiri chaiyat-taiya bhuvanangaLum uyya


Krithi : vanamAli svAgatam
Raga  : nATakuranji
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  vanamAli svAgatam tE vanaja nayana niduvana suguNA O vana

anupallavi:
  sanaka sanAdi muni gaNArcita suguNA candra vadanA krta tAkiTa taka jhaNanta
  taka jhONutaka kiTataka tari kiTatOm takatari kiTataka tAkiTa taka jhaNanta taka
  jhoNutaka kiTataka tarikiTatOm tattOm taka tOm taka tiri tOm taka tari kiTtaka tAka
  tAm ta sa* ni dha ni sa* sa* ni ni dha ni ma ma ga sa sa ni kiTataka tarikiTatOm
  tAm ta sa* ni dha ni sa* sa* ni ni dha ni ma ma ga sa sa ni kiTataka tarikiTatOm
  tAm ta sa* ni dha ni sa* sa* ni ni dha ni ma ma ga sa sa ni kiTataka tarikiTatOm
  sa ma ga mA ; ma ga ma ni dha guNAnga taka taLAngu taka tOm ta

(khaNDagati)
  tattit dhrkam dhrka tataka tillAnA tattit dhrkam takadhrkam tataka tillAnA
  dhrkata tillAnA tadingiNat-tOm tAmta tillAna tadingiNatOm tAmtAmta tillAna tadingiNatOm

charanam:
  ati manOhara vaijayanti amalAdi sabhA bharaNA taraNA
  dyutikara miLita Ananda gOdhuLi yutAnanka sau-vadanA
  pada ghaTa kAvaLi racita galIr galIr ritinina tAnaka nartana
  
(madhyamakalam)
  bhAgadEya vadhUjana sukumAra parimaLa kuca mrga madayuta shObhana
  bhavya guNAlaya maNImaya bhUSaNa paTU muraLIdhara naTavara vESaNa
( repeat the jati--tAkiTa taka jhaNanta)


Krithi : vandaduvum pOnaduvum
Raga  : bilahari
Tala  : jhampa tALA

pallavi:
  vandaduvum pOnaduvum imaip-pozhudu AnAlum manamanrO kaLavAnadE tayirODu navanItam kaLaviDa

anupallavi:
  nanda gOpan sheida tavam nalladoru payanAgi inda vidamAga vandu inba muzhuk-kATTudaDi

charanam:
  kAlinil vazhinda tayir kamala malar kOlamiDak-kaiyin vazhi vArum veNNai-gAnakkuzhal mUDiyiDa nIla vaNNak-kaNNanivan neTTumizhttadamudAgi nenjamellAm pongi migha niravAgi AdaliDa


Krithi : vandAr guru
Raga  : Arabhi
Tala  : ADI tALA

pallavi:
  vandAr guru pUNya bhUmi mAdhavan shrI rAjagOpAla svAmi parama pAvanamAna mAdhavan
  tarumAmukhil nIla nAyakan karuNai mAmazhai sheyyum bOdhakan gAna vENu shrI varadAyakan

anupallavi:
  candAr paravum tavam shrI kurukSEtram syamantaka pancakam enum tiru tIrtham mundAr pindAr
  ilAr enap-pOTrum mUla vizhup-poruL kOla manattaghum mukundan aravindap-padamidO enrO

charanam1:
  vidUran ambikEyan virATan sudhAman vIDuman mantra nan nATan yudAman
  dhrupadan kripan kunti bhOjan varIman padinAlu kOTTu paNayamuLLa mAman

charanam2:
  kunti subhadrai kAntini rOhiNi kOsali dEvaki rukmiNi bhAmini
  nandini bhAnumati indirai mOdini lalita kalAvati rAdhikai ambikai
  sundari mitra vindai kALindini dhrupada rAjakumAri tilOttamai
  kantikai andari gAndhAri alakanandini enavaru sondamuLLavargaL

charanam3:
  kapila shuka giri samaka kalashabhava kucika suta hayavadana narapulaka vidhitanayar
  kAlava lOmaca gautama kartama kaNNuva rAma parAshara kashyapa
  gaNDu mrgaNDu vibhANDaka kuNDalar kAkapucuNDar sanandanar


Krithi : vandavarai
Raga  : tODi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  vandavarai vArum enrazhaittu maNipOlum mozhiyADi naghaiyADinAn anda manamODu uravAga maraiyADinAn cinnak-kuzhalUdinAn

anupallavi:
  sonda manai uDal poruL Avi inda tuyavan aDiyenru mEvi mundumoru nadik-kaDalinaittAvi vandu mOduvadalO ena Adura mEliDa mukundAyenakkUvi

charanam1:
  kai vaLaigaL tALamiTTuk-kulunga iru kAlaNigaL Idu sheyyat-tayanga
  maivarainda kaNNimaigaL tulanga mArudalAna ponnAbharaNangaLum mAladuvAna nilaiyilanga

charanam2:
  indavidam shollik-koNDE pOgalAm innum ettanaiyO piravigaL AgalAm
  nandan magizh maindan arugAgalAm nAdak-kuzhalishai Udak-kanivODu kAdark-kaDaliDai AdalAmenru


Krithi : vandE aruLa
Raga  : shrIranjani
Tala  : Adi

pallavi:
  vandE aruLavENum un varamO ishait-tiramO maTreduvAghilum ninaiyEn unaik-kANavum

anupallavi:
  mundiyorukAl vandu mukham kATTi ennai munnazhagil pinnazhagil muzhukkATTi oLi
  shindu muttenavE kurunaghaik-kATTi endan cintaik-koLLai koNDu iLanaDaik-kATTi
  shenra dishai iduvO aduvOyena cintai taDumAravum taghumO
  kanru magizh padam koNDu ingenaik-kANa varavum oru kaNamAgumO
  anru paDaviravilADiyadAl un azhagu padamiraNDum nOgumO
  onru idu kANum nanruyena-tONum endan manam nANum iniyAgavENum

charanam:
  indapaDiinnavaidham ezhundaruLAyenru enda pozhidAgilum kETTEnO
  enda nilaiyAnAl um ingezhundaruLAyEl enrO uynda pOga mATTAnO
  vandaruLum vazhi idu enrE tozhudaraTri vAyArap-pAdi magizha mATTEnO
  anda mighuganda malar aDukkaDukkAi toDuttu un azhagu tirumuDiyil shUTTEnO
  malaraNi tOghaiyODu tuLabamAra maNam kamazha vandAlum pOdumE
  alaiyiDu kaDal amaLipOlum rAsa naTanamODu vandAlum pOdumE
  pala yugamAga pala piraviyAga unadu ninaivAga kanavu nanavAga


Krithi : vandE nanda sutam
Raga  : kannaDamAruva
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  vandE nanda sutam sUnum vara vrajayuvati jana mAnasa
  sArasa bhAnum krSNam vandE anisham vandE nanda sUnum

anupallavi:
  sundara mukha viTambita shashAnkam svatantra cAra karuNApAngam
  
(madhyamakalam)
  brndAvana sukha caritam kairika candanAdi paritiktam
  sanandAdi munigaNa manOramaNa sarasAngamati muktam krSNam

charanam:
  lasata sitAyata nayanam madhuram lAvaNya taruNAruNAdharam
  sarasa muraLIrava nAda caturam sAdhu sanga bharitam shubha caritam
  
(madhyamakalam)
  kisalaya mrdu bhuja sangama marakata mAlA lOlakaram sura gaNa
  mauLi makuTavinimartta sarOruha padayugaLam krSNam


Krithi : vandE pirandAn
Raga  : maNirangu
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  vandE pirandAn kaNNan vandE pirandAn mADhavan dEvakiyODanait-tandE irundAn

anupallavi:
  manda mArutam mellana vIsha vAnavar meduvAi varNanai pEsha nandan manaiyellAm shakunangaL pEsha nammuDai vAsudEvan kNgaLum kUshak-kUsha

charanam1:
  vanamum iDamum abhaya varadangaL nOrkka maTravai shanka cakram Erkka talaiyai nITTi vasudEvanum pArkka angE shatakOTi sUriyargaL oLiyellAm tOrkat-tOrka

charanam2:
  talai vAsal vEppilai sheTrArum illai shariyAna maruttuvam pArttavar illai kalai sholli jAtakam kaNippArum illai engaL kaNNan pirappil andat-tollaiyE illai

charanam3:
  kannArak-kArargaL kaiyellAm valikka kaNakkut-teriyAmal nIngaLum vizhikka pinnAlE teriyum anda jAlargaL olikkap-peryOrgaL nAvellAm tuDiyAit- tuDikka

  (another version)

pallavi:
  vandE pirandAn mAdhavan kOsalaiyODanait-tandE irundAn

anupallavi:
  mandamArutam mellana vIsha vAnavar nanrAi varNanai pEsha
  mundura munivarkku shakunangaL pEsha mOkSattai ayOddhiyilE vila pEsha

charanam1:
  cittirai mAdam vaLar piraiyODa shErndadu navami punarvasuvODE
  ottadu kaTakam gurumatoyODE udayamum Anadu mUvar pinnODE

charanam2:
  shollik-kaLikkum anda shruti maraigaL shruti maraikkum irukkum muraigaL
  alladu adanODE Ana viri uraigaL attanaiyum rAma enriraNDE shollAga

charanam3:
  kallAga avam nIngiDa tAnuindadAga karmam ariyAda guhanum uyndadAga
  shollappOnAl vAnarak-kulam uyndadAga toNdar kulangaL ellAm koNDATTamAga


Krithi : vandE vAlmIki
Raga  : aThANA
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  vandE vAlmIki kOkilam vANIkara vINAgAna viramata ramaNIya kUjita
  madhuram varNita karNam manOhara rAghava mAdhurya cAturya caritam

samashti charanam:
  ninditApa ghana nIla su-dhanum nirAgaL carita nIla gaganam
  andhidAtikAnanda tapanam tat anumOdita prasanna vadanam
  ati rUDhita kavitA taru sadanam aparimita kutUhala yutavacanam
  daraNijA tanaya kusha lava krta anusangIta paramOnnata nitanam


Krithi : vandu kETpAr 
Raga  : rAgamAlikA 
Tala  : Adi tALA

pallavi:    (rAgA: hindOLa)
  vandu kETpAr illaiyO en manamAnadai oru shiruvan vandu vAri veNNaiyena vizhungurAnidai

anupallavi:
  nandagOpan tanakku shellap-piLLai AnAl naDandadu ennamO naLLiravu koLLai
  inda azhagil vEru peNgaLuDan shaLLi ennamO pO en manam tAn pOgudu koLLai koLLi

charanam1: (rAgA: aThANA)
  vandu pirakku munnE mAman kAttirundAn manamArap-peTravanO dattu tandirundAn
  vanda iDattil annai kaTTip-pOTTirundAn adai vaDDiyum mudalumAi pazhi vAnga vandAn

charanam2: (rAgA: bilahari)
  kAnak-kuzhal onru kannak-kOlAyAccu kannam vaitta iDam kAdugaLAyAccu
  Ana kAval aindum ADarangamAccu andandO en manamellAm koLLai koLLaiyAgap-pOccu


Krithi : vandu ninrAn
Raga  : simhEndramadhyam
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  vandu ninrAn manamariyAdoru tavap-palanaik-kAN tandu ninrAn kaNNan

anupallavi:
  vandu ninrAn manda naghai purindAn cintaiyinai ALavenru tEDi
  ninrAn kuntalak-koNDai mElE kOla mayil pIli vaittu mucukunda
  mannanadu cintanai shuzhala sundara vaDivuDan nanda gOpAlan

charanam:
  mAmalai onru tOLil kUTTi konjam makara kuNDalam ADa ADak-kATTi
  tAmArum iNaiyillA tanmai nATTi taLir karattAl avanukku mAmayakkam
  UTTi tAnUru tavamum idukArum Edum talaiyAi enna sheidamO shankaran
  ari ayan yArEnum enaiyuDan taDuttATkoLLavum uyndamO vAnODu
  bhuviyinum iDariyEnidu mangaLamena varum deivamO matiyum
  ariyAdu vizhiyum pulanAdu manamum teLiyAdu enavum aghalAdu


Krithi : vAngum enakku
Raga  : kAmbhOji
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  vAngum enakku iru kai (murugA) AnAl aruLai vazhangum unakku
  panniru kai engaL vaDivElA nIla mayilErum taNikai vaLar murugA

anupallavi:
  tAngum pugazhuDaiya taNikai malaikkadhipA taghumO
  oru kOTi shengai tandAlum adhikamAghumO murugA

charanam:
  onraiirakka vandAl onbadO murugA unnaruLai nAn ennenbadO enbun
  mozhi un sheikku ughandadO tiruppugazhinaik-kETTu manam kanindadO murugA


Krithi : vaNNam tigazh
Raga  : husEni
Tala  : rUpaka tALA

pallavi:
  vaNNam tigazh shOlai shUzhum malar mangai vAzhum
  kaNNapurattem patiyE kaNDu kai tozhudAl uNDu gatiyE

anupallavi:
  puNNiya vazhigaL shollum gAnangaL engengum pADi shellum
  eNNam palittiDa vazhiyum liDaiyAdu ingE anri adu engum kiDaiyAdu

charanam:
  mukti tarum perum bhakti enru muttam tarum kaDal alaiyE
  mundi garuDagiri enru pEr koNDu mUzhgi kiDakkoru malaiyE
  eddishaiyum pugazh nitya puSkaraNi ennum tIrthat-tiru nilaye
  iravum paghalum irangi nIrADinAl eTTip-pOghum vinai tolaiyE


Krithi : varamonru
Raga  : SaNmukhapriyA
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  varamonru tandaruLvAi vaDivElA varamonru tandaruLvAi
  vaDivElA engaL marakata mAmayilErum Arumukha vaDivElA

anupallavi:
  "param" enra shollukkoru poruLE parattil "param" enra
  shollukkoru poruLE iLam paccaikku-micchaikkum naDupporuLE
  pala poruL kETTunai adu idu enAdu paTTenru oru poruL kETTiDuvEn anda

charanam:
  ponnum maNiyum endan buddhiyilE paTTavai puLittup-puLittup-pOccE
  EnenrAl undan punnakai ukham kaNDadAl AccE innum ulagamurum inbam
  enravai eppaDiyO marandu pOccE EnenrAl un Erumayil naTam kaNDadAlAccE
  munnum manamuruga murugA murugA enru mOhamIrit-talai shuTralAccE
  sholla vanda mozhi kUDa marandu tAn pOccE "ponnAr mEniyan" kAdil shonnAyE
(EdO) pOdumenru kETkavum AshaiyAccE
  
(madhyamakalam)
  punitamAna arupaDai vIDuDaiyAi pughu madkkaLiru naDaiyuDaiyAi
  initta naru vaingkalavai-yadanilum initta tinaiyinai shuvaiyuDaiyAi
  enakkumoru padam tandaruLa maNa maNakka varutamizharuLuDaiyAi
  annaiyilum shirandadAna aruLODu niraindadAna Arumukha vaDivElA


Krithi : varuNikka tiranillaiyE
Raga  : nAyaki
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  varuNikka tiranillaiyE mAdhavamuLa nanda gOpa maharAjanum yashOdaiyum
  anda mAdarashiyum kAdalODu kaNNanai vAri aNaittiDum shEdi anaittaiyum

anupallavi:
  daraNi mudalAna lOkam daraNi mudalAna padinAlu lOkam sAkhyam
  tattuvam pala pala yOgam param poruL iduvennum pazhamurai vEdam
  pArttadumillai engum kETTadumillai inda paravashattil vEronrum ninaivumillai

charanam:
  shalangai onru nUtanam kaTTiya nEram taLar naDai naDanda pOdolittan-akkAlam kalangi
  accam pOl en tAi enappADum kanronru turattudanna kaTTi aNaittiDum cittamanaittaiyum


Krithi : vAsudEvAya
Raga  : shahAnA
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  vAsudEvAya namO namastE 9shrI) sarva bhUtakSayAya

anupallavi:
  Asura mada haraNa krSNAya ananta shatyAya namO namastE
  bhAsaka bhAsakAya vrajEshAya bhava bhaya haraNa arNa caraNAya
  
(madhyamakalam)
  vAsita kanakAmbarAya niduvana vara rasa madhukara pramudita mukhAya
  rAsa lOka vraja yuvati janamukha navadaLa saurabha sanga tungAya

charanam:
  sharadutancita pATalI daLa saurap-parivAdi lOcanAya
  sakala vEda vEdAntATavi sharitApAvrta pAdAmbujAya
  parama karuNArasamaya vikasita pankEruha prasanna vadanAya
  bhAvarAga muraLI rava ninAda bhakta manOharaNAya krSNAya
  
(madhyamakalam)
  parimaLa ulapa lavanga sadanAya bhAgadEya jana madana madanAya
  bhujaga phaNamaNI taraLa padAnguLi bhUSaNa naTavara vESaNAya para


Krithi : veLLI nilavinilE
Raga  : aThANA
Tala  : rUpaka tALA

pallavi:
  veLLI nilavinilE anda teLLa nilai tanilE kaNNan vENugAnam pADinAn uLLam
  vENum vENumenru AdinAn anda vindai mukham kANa nangaiyarum angu kUDinAr

anupallavi:
  Allip-pozhiginra AnandamAna ayyanivai kaNDu pADinadAna
  uLLapaDitAnum uyvadumAna yOga mAyai angu nADinadAna

charanam:
  vELai tanil nishi vELaiyum uyya vENakalaigaLum yAvaiyum uyya
  nALaiyum pinnarum yAvarum uyya nADi vanda anda nangaiyar meyya
  shuttip-parai tarattO maram illai tUdu shenru vara tOzhanumillai viddai
  ennavenrAl shollavum vallai cinna vENugAnam anri vEronrum illai
  veNNaiyE kaLavADi (viruttam). rAgA: --
  veNNaiyE kaLavADi illai enranaiyO enru vizhi shivanduruTTik-kaNNA
  vErengum ashaiyAdE mellavum nazhuvAdE venjinam AravoTTEn enru
  kaN paDum kayirellAm aLandu nondu uLam vADa kANAda aLavu koNDAi
  gati tarum padam anja kai anja mei anja kaNNirai punalum kATTi
  aNNanai mukham nOkka avar taraiyoDum nOkka Auram peTra tandai
  nandanai nOkka avar vAnamai nOkka aDiyavar unai nOkka anji angu ninrAi
  kaNnanE inradai eNNilum eNNinEn karai kaDandaLavAghudE
  gati puriya vidhi paNiya nadiyinaDu maDuviniaDu kALinga naTana maNiyE


Krithi : vENugAna ramaNA
Raga  : tODi
Tala  : cApu tALA

pallavi:
  vENugAna ramaNA ati vitaraNa guNa mnipuNa

anupallavi:
  cANUra mura mada hara nanda nandanA sauvarNa lOla kuNDala dyuti vadanA

charanam:
  kAruNya kOmaLa shyAmaL nayanA kALindi taTa rUDha pallava nayanA
  cAru kalApa rAjita jita madanA saurabha valayita vanamAikA bharaNA


Krithi : vErEdum
Raga  : vasantA
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  vErEdum vaghai illaiyO
  
(madhyamakalam)
  vindaiyoDu citaiyiDam koNDaruLum nanda maindanai ivviDam vArAdu taDuttAgha

anupallavi:
  mArAdu nirirunda mAmAyaip-pOkki maraikOTi kaTrarinda kalaiyellAm nIkki
  ArAda kAdalai avanukkE Akki aDimaip-paTTamadantAnE ini enna bAkki
  
(madhyamakalam)
  AdaravuDan kaTra oLi paNiyum urai pozhiyum attanaiyum innavanukkAnadallavO
  antangirangum guNantattanantam maNattingu ninrAn uNarndadallavO
  kaNNAra oNNAda tiNNamallavO uNNAdurangAda vaNNamallavO
  gatiyumuLadO eninum taghudiyuLadO shiridu paghudi uLadO minji mighudi uLadO enakku

charanam:
  pollAda vinai bhAvam ellAm uravADi ippO pOi varuvEn enru shollAmal pOghudE
  pOdAk-kuraikku cinna pullAnkuzhal ishaiyO kAdArak-kETTu janma karmamum pOghudE
  allAda vazhiyellAm alaindu tirinda ennai Anandamennum shiraikkALAgha vaittadE
  azhagAna mukham kATTi aravADum padam kATTi aDimaip-paTTam tITTi Accu ini enna bAkki
  AdaravuDan enakku (repeat the madhyamakAla of the anupallavi and end)


Krithi : vIDasamavara jAlA
Raga  : vasantA
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  vIDasamavara jAlA mahanIya gOpAlA

anupallavi:
  naTana gOpa vadhU samEta naLina mrduLa rUpa ranga nagadhara nagadhara
  taka tOm tarikiTa tOm tAkiTajham tarikiTajham sa* ri sa* ni dha ma ga ma dha ni sa* ri

charanam:
  dvigaLE parishIlana kanakAmbara taraNA smita ruci rucirOdbhava ati adbhuta rAsa mahOtsava ramaNA

(khaNDagati)
  bhika nikara mukha kamala indu sama vindadhara manda hasini kamalini saha
  rAdhikAdanta ruci pIDita samujvala sanIrada sarOja daLan dyuti candra vadanA

(catusragati)
  kALinga naTanA tAm sa ga ma dha ni sa*sA* ni dha ma ga ma sa* sA* ni dha ma dha ni
  sa* sA* ni dha ni sa ri sA* sa ri sa ni sa vahita giri sahita naLina ruciradaLa nayana calana
  naTa tAm tadingiNa tOm taiya taka tadingiNa tOm taiya takatika tadingiNatOm


Krithi : Vidinthathu podi
Raga  : khamaas		
Tala  : Aadhi
Pallavi:
  vidindhathu pOdi - pO
  vindhai miga uLLa andha nandha 
  sukumaaranidam chindhai solli vaadi enRaal 
  mundhi ennai jOdikkiRaai [vidindhadhu]
 
Anupallavi:
  padiyaadha karu mugam koondhalaich chuRRi 
  mudiyaadhu mudinthoru thOgaiyinaik katti 
  kadiyaadhu kamazh mallik koNdaiyinai chuRRi 
  niRkum kaNNa puraththaan mayanga eNNamOdi kutti

CharaNam:
  kalaiththu oru kuzhal nilaiththu pinnalai kalaiththu 
  viduvadhumaai kavalaiyil oru kuzhal kai viral paRRi 
  gavanam paduvadhumaai kaNNaadi mun ninRu enna ennamO eNNi 
  kaN jaadaiyiduvadhumaai kanaga maNiyaaram thanaiyum 
  miga nErththi kai vaLaiyiduvadhumaai kaaNaadhavaL enRa 
  chiththamO kaLvanum neeyum poruththamO naaN pooNaadhu pOnaal 
  varuththamO kaNNapuraththaanin mEl kaadhal piththamO 


Krithi : vijayasE vijayasE
Raga  : sarasvati
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  vijayasE vijayasE sEvita vEda dhurandara yOgi gaNAntaranga turanga vihanga mangaLAnga

anupallavi:
  aja bhajita kucEla kanaka cEla iha arjunA karSa pravAra cElA pa dha sA* ni dha pa dha pA ma
  rI ri sa ri sA* ni dha sA* ; ; sa rI ma pa dha sA* ri ri sa ni dha sA* ; dha sa * ni dha pa ma pA , ma pa dha
  ma pa dha s* ma pa dha sa* ri ri ri sa* sa* sa* ni ni ni dha dha dha pa ma pa dha sa* rI sa* ni dha
  sa* nI dha pa ma sa rI ma pa dha

charanam:
  Ehi sarOruha daLa vara nEtrA Ehi dEvaki vasudEva putrA Ehi nIla kanakAnanda gAtrA
  Ehi candra sOdarI kalatrA Ehi vijaya mitrA sucaritrA Isha kAruNya vadana pavitrA
  VAhinIsha taraNa kEtu nicalana maNi parAka kanaka paTala pAtrA


Krithi : virundonru Agudu
Raga  : gaurimanOhari
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  virundonru Agudu pArum uLLE vENa iDam kiDakku vArum

anupallavi:
  arum tavamAna shuka muni IndAn AnandamAi oruvan uNDu magizhndAn
  tirumba tirumba kOTi kOTi pEruNDAr shIggiram vArum umakku nalla yOgam tAn

charanam1:
  IrAru vidhamAna bhAgam idarkku IDO iNaiyO naLa bhAgam ingu
  varAda pErgaLellAm kAkam vandirunda pErgaLukku nalla nalla yOgam

charanam2:
  shAttirak-kuzhambu konjam pODavO sandEhattukku konjam pODavO
  tAnAi mAttiram-iraNDiraNDu pODavO inda pandiyil innum enna sankOcamO

charanam3:
  kanNan narum kathaiyE pAyasam engum kAnak-kiDaikkAdiduvE nijam
  vaNNa vaNNa rAsa lIlayE rasam kaiyAl vAngi vAngi uNNum umkku ulagengum kaivasham


Krithi : vIkSitOham
Raga  : kEdAragauLa
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  vIkSitOham dhanyOham vEga vara tanaya kamala nayanE
  vidhinuta haripada vimala hrdayEna

anupallavi:
  sAkSi bhUta tapana sanga varEna sarvadA shrI rAma nAma smaraNEna
  janakasutA shishira vadana pAtra jaladha gagana vara sAdhu mitrENa

charanam:
  Atanga mukha vAlI tanayAdi ati dhIra gaNa Anata padEna
  sAdhaka vihasama tAraka paTanEna dAnava kula bhIkara mukha varEna
  samudita madhuvana sanga tungEna dasharatha dvitanaya sankaTa harENa
  sumukha bhakti viracita vacanEna sulabha manOhara sukrta racanEna


Krithi : viSamakkAra kaNNan
Raga  : cenjuruTi
Tala  : Eka tALA

charanam1:
  viSamakkAra kaNNan pollAda viSamakkAra kaNNan VEDikkaiyAi pATTu pADi
  vidham vidhamAi ATTamADi nAzhikkoru lIlai sheyyum nanda gOpAla krSNan

charanam2:
  nIla mEgham pOlE iruppAn pADinAlO nenjil vandu kuDiyiruppAn kOlap-pullAnkuzhal
  Udi gOpigaLai kaLLam Adi konjambOra veNNai tADi enru kETTu ATTamADum

charanam3:
  pakkattu vITTup-peNNai azhaippAn mukhAri rAgam enakkadu teriyAdenrAl nekkuruga
  kiLLi viTTu (avaL) vikki vikki azhum pOdu idANDi mukhAri enbAn

charanam4:
  kOlak-koNDu shAlai tuLaippAn adilE koTTum tayir aLLik-kuDippAn
  shOlaikkuLLE tOzharazaippAn avargaLukku toTTu toTTu sholli koDuppAn vegu
  sundaramAi mAmi oruvaL yashOdai vIDu sondamum koNDADi varuvAL
  tOrAyamAi anda mAmi tUkkik-koNDAl angavaLai toDAda iDangaLellAm toTTu tolaippAn

charanam5:
  veNNai pAnai mUDakkUDAdu ivan vandu vizhunginAlum kETkak-kUDAdu ivan ammA
  kiTTE shollakkUDAdu sholliviTTAl attahAsam tAnga oNNAdu shummA oru pEccukkAnum
  tiruDanenru sholli viTTAl un ammA pATTi attai tAttA attanaiyum tiruDarenbAn


Krithi : vittAram pEshi
Raga  : kmbhOji
Tala  : cApu tALA

pallavi:
  vittAram pEshi nEram vINAkkAdE mAnE ennai shaTrAghilum
  viDaDi mA......nE unakku nAn daNDam nUru kOTi sheivEnE

anupallavi:
  muttAra maNi ADa mundi vizhigaLADa mOh kuzhal UdurA.....nE
  ettAlum aDimai koL innishai un kAdil ErAda -dennavO ariyEnE
  tattA kiTa takajham pa dha sa* sa* sa* sa ni pa dhaA ; pA dhA
  sA* ; nI dhA ; ; ; ; ; ; sA nI dhA ; ; ; ; nI dhA , dhA , mA pA ; ; ; ; pA dhA
  dhrkaNa tOmka takadhina tAkatadhina takajhaNu taka dhiratAm pada
  nAdhrutaka tillAna dhrkatanA pada tirikiTataka tillAna dhrkatanA anda
  nArada mAmuni inkitam arinda vaNNamO...... ......  ...... pada
  nAdhrutaka tillAna dhrukatanA pada tirikiTa taka tillAna dhrkatanA
  adanAl idanAlum arAdaDi marupaDi unakkoru kOTi namaskAramaDi

charanam:
  kai vElai turandODi .....  .....  karavaigaL marandODi kavalaiyai kAvalai terindODi vandEnE
  vaivAr en mAmiyAr nAttiyAr ellOrum anda vazhakkinuk-kanjAdu vandEnE ..........
  meyyAi viDaDi enna vENDik kiDakku vAdam mEni urugudaDi vENu muraLI gItam
  taiyalAr tilakamE ..... shaTrE viDaDI pOdum sangItattukkum unakkum sariyAi Ayiram kAdam
  (repeat the jati of the anupallavi)


Krithi : yamunA taTa
Raga  : kuntalashrIkaNThi
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  yamunAtaTa vilAsa mAdhurI rasa cAturI dhUriNE vrSabhAnu sukumAri

anupallavi:
  samupAsita dAmOdara sammAnitE dattayitE kumuda jAra parivAdita kalA virAjita sumukhE
  rasa rasikE samakara rahitAnanda hari caraNa sharaNa bhakti vinidAyikE shubhajala

charanam:
  hariNAnupamAgrEsha cidAnada nAma vaibhavE parihAsa viparIta ratikara parasparAnanda shubagE
  dEna caraNArpita alaktakarAga samAlamba vikalE taraLa marakatODu maNImAlini jagadanAnanda
  guNashAlini kAla kara madana cara pariNAmakara kanjadasa ranjana caraNi


Krithi : yAmunIya
Raga  : Anandabhairavi
Tala  : k/tripuTa tALA

pallavi:
  yAmunIya tIra brndA kAnana tala ramaNA matIya hrdayAnanada vardana kara dAmOdara
  rAjagOpAlA sharada sArOruha daLa nayanA ruNAbha sadA manda hasanA rUpadhara

anupallavi:
  shyAma nIrada samAna paridAna mahAdAna kanaka vasana kSOma rallakA pAdalambAmbaradharaNa
  gOvardana giri dharaNa sadA malaya samIraNa latA pavana viharaNa kAlingapaNOnnaTanatA
  (madhyamalkAlam)
  AmOdita sura bhUsura naravara kaNNutapada pankEruha navabhUSaNa
  kanakatarOnnata mukuLIkrta nIlamayAnga ati dayAkara manOhara kalA nipuNa

charanam:
  gOpAnganA jana jIvana Ananda nanda nandana atimOha madhura madhura
  lIla kamanIya makara kuNDalOjvalita bahu madanAkAra mukha


Krithi : yArenna shonnAlum
Raga  : maNirangu
Tala  : Adi tALA

pallavi:
  yArenna shonnAlum anjAda nenjamE ayyan karuNaiyaip-pAdu rAga
  AlApanamuDanum pADu muDindAl aDavODum jatiyODum ADu
  arumaiyena vandap-piravigaLO pala Ayiram tandAlum varumO Adalin

anupallavi:
  nArada nAdamum vEdamum nANa nANak-kuzhal onru UduvAn
  nIradak-kaDalil ADa gOpiyarum pADa nEr nEr ena shollit-tAnADuvAn anda

charanam:
  tOlai arindu kani dUra erindu verum tOlait-tuNidoruvan tandAnallavO
  mElaip-piDi avalai vENumenrE terindu virumbi oruvan anru tandAnallavO
  kAlamellAm tavam irundu kanindu kani kaDittu shuvaittoruvaL tandAnallavO inda
  jnAlamum Ayiram shonnAlum nAm adai namak-kedarkku enru taLLi nAmamum Ayiram sholli sholli


Krithi : yArum illAda
Raga  : gaurimanOhari
Tala  : k/cApu tALA

pallavi:
  yArum illAda tavamAna sukha mAmunikku Ayiramum namaskAram padinAyiramum
  namaskAram agha niraivAghina tanmaiyODulAvi Ana poruLukkuDan tAnumuravAghi

anupallavi:
  kAriruLumAna bhava kAnakam kaDakka ena kaTrarinda jnAniyargaL nittam nittam uravAna
  vAri aruLAna vEda vAkkinuLLE sAramenna vaNNanai vazhangum oLi varNanaiyum mIravena

charanam:
  tAmarai pUtta mukham shAnta makaranda mukham tAnAyum harikathai tEn tangi eTkum
  shoTTum mukham nAmam ennum annam enda nALum nIngAdAna mukham nADi vandu prEmai
  tiru nangai vandu tangu mukham agha niraivAna tanmaiyODulAvi Ana poruLukkuDan tAnumuravAghi


Krithi : yOga tOgEshvari (fourth AvaraNam)
Raga  : Anandabhairavi
Tala  : khaNDa tripuTa (2 kaLai)

pallavi:
  yOga yOgEshvarI tripura vAsini yOjaya mAmapi tava pAda padma mUlE muni janAnukUlE shrI vidyA jnAna bhakti nAda gAna

anupallavi:
  tyAgEsha hrdayEshvari prasiddha caturdasha kONEshvari bhOga mOkSa varadAyaki sarva saubhAgya dAyaka cakrEshvari
  
(madhyamakalam)
  Agamadi sakala shAstrArtha rUpE akhila bhuvana pAlita vara pratApE
  nAgaratna tALa patra kanakAbhE natajana mana para karuNAyuta shObhE

charanam:
  sampradAya yOgini parivArE sadAshiva hrdaya vihArE amba hamsadhULikA talpa sArE mahAmAyA mantrArtha
  sArE EkAmra tarumUlE shrI kAncipura kSEtrE pavitrE tAmra varNAnga matanga muni putrE sucaritrE


Back to the lyrics page

Lyrics Compiled by Lakshman Ragde
Formatted by V Chandrasekaran         Last updated June 28th, 2003.

1