หน้าหลัก ประวัติวิทยาลัย
เกี่ยวกับเรา

สถานที่ตั้ง

  1. เขต 1 ใช้เป็นสถานที่เรียนและสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 59 ถนนชวนะอุทิศ ตำบลวัดใหม่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 2 วาน 92 ตารางวา โทรศัพท์ 0-3933-0125 โทรสาร 0-3933-0125
  2. เขต 2 ใช้เป็นสถานทีเรียนแผนกวิชาเครื่องประดับและอัญมณี ตั้งอยู่เลขที่ 78 ถนนท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา โทรศัพท์ 0-3933-2210
  3. เขต 3 ใช้เป็นสถานที่พักอาศัยของครู-อาจารย์และพนักงานภารโรง ตั้งอยู่ที่ซอยท่าแฉลบ 11 ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่เศษ โทรศัพท์ 0-3933-2210

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสาพัดช่างจันทบุรีขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2535 บนเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งานเศษ เลขที่ 78 ถนนท่าหลวง อ. เมือง จ. จันทบุรี ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนช่างสตรีจันทบุรี มีอาคาร คสล.2 ชั้น อยู่ 1 หลัง และอาคารไม้ที่เก่าทรุดโทรมเพื่อใช้ปลูกสร้างอาคารเรียนต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องรื้อถอนอาคารเดิมทั้งหมด เนื่องจากเนื้อที่จำกัด ต่อมาความทราบถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอาทร จันทวิมล ซึ่งได้มาตรวจราชการในระยะนั้น จึงได้สั่งระงับการรื้อถอนอาคารดังกล่าวด้วย พิจารณาว่าอาคาร คสล. ยังอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาตลอด จนถึงครั้งสุดท้ายปี พ.ศ. 2535 ได้ใช้เป็นที่รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จึงได้สั่งให้หาพื้นที่ใหม่สำหรับก่อตั้งอาคารต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ นางสาววิจิตรา มาเจริญ ผู้ประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ในขณะนั้นได้ประสานงานกับทางจังหวัด อำเภอเมือง และสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อหาพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองและไม่ไกลชุมชนด้วย และด้วยความเห็นชอบของนายอำเภอ สภาเทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดสรรที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งพลงเหนือประมาณ 20 ไร่ ติดกับถนนชวนะอุทิศ ต. วัดใหม่ อ. เมือง จ. จันทบุรี เป็นที่ก่อสร้างอาคารดังกล่าวส่วนพื้นที่อีก 7 ไร่ ที่ทุ่งดอนคว้า ซอยท่าแฉลบ 11 ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นอาคารบ้านพักครูและข้าราชการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี รวมทั้งสิ้น 19 หน่วย

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปวช. ปวส. ระยะสั้นหลากหลาย และงานโครงการพิเศษ รวมทั้งหลักสูตรเสริมแกนวิชาชีพมัธยมศึกษาและการศึกษาเพื่อชุมชนต่าง ๆ หลักสูตรปี พ.ศ.2545 รวมทั้งการสอนเพื่อเด็กมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดการศึกษาสำหรับท้องถิ่น เป็นหลักสูตรโดยมุ้งเน้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนทั้งผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนคุณวุฒิ และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

ผู้บริหาร
ข้อมูลสถานศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
 
 
 
 
 
งานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
59 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร: 0-3933-0125, 0-3932-7490, 0-1295-1012
อีเมล์:
vcchanpoly@yahoo.com
1