แรงสู่ศูนย์กลาง

ถ้าแรงลัพธ์เท่ากับศูนย์ ความเร็วของวัตถุจะมีค่าคงตัว เป็นไปตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน (law of inertia)ในการเคลื่อนที่ของวัตถุรอบแกนหมุนจะเกิดแรงสู่ศูนย์กลาง( centripetal force)

นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ได้ เช่น คาบของการหมุน(Period) ระยะระหว่างจุดแขวนเชือกกับแกนหมุน (Distance between suspension and exis of rotation) ความยาวของเชือก(Length of the strings) มวลของวัตถุ (Mass) เมื่อนักเรียนกด Enter โปรแกรมจะแสดงภาพการหมุนของวัตถุรอบแกนหมุน

ถ้านักเรียนเลือกปุ่ม Carousel โปรแกรมจะแสดงภาพการหมุนของวัตถุรอบแกนหมุน

ถ้านักเรียนเลือกปุ่ม Carousel with forces โปรแกรมจะแสดงภาพการหมุนของวัตถุรอบแกนหมุน พร้อมทั้งทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุ

ถ้านักเรียนเลือกปุ่ม Sketch โปรแกรมจะแสดง ทิศของแรงที่กระทำต่อวัตถุ

ถ้านักเรียนเลือกปุ่ม Numerical values โปรแกรมจะแสดงค่าต่าง ๆ เช่น ความถี่(Frequency) ความเร็วเชิงมุม(Angular velocity) รัศมีการหมุน(Radius) ความเร็ว(Velocity) น้ำหนักของวัตถุ(Weight) แรงสู่ศูนย์กลาง(Centripetal force) แรงดึงในเส้นเชือก(Tension in the string)


วีระศักดิ์ ประดิษฐ์ทอง

1