Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky
Vnitřní energie, práce a teplo
Struktura a vlastnosti plynů
Kruhový děj s ideálním plynem
Struktura a vlastnosti pevných látek
Struktura a vlastnosti kapalin
Změny skupenství látek
Vznik elektrického proudu
Elektrický proud v kovech
Elektrický proud v polovodičích
Elektrycký proud v elektrolytech
Elektrický proud v plynech a ve vakuu
1. ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY

Relativní atomová hmotnost je definována vztahem


Ar = ma.mu -1

kde ma je klidová hmotnost atomu a mu atomová hmotnostní konstanta definována jako 12 -1 klidové hmotnosti atomu nuklidu uhlíku 126C; mu 1,66.10 -27 kg.

Relativní molekulová hmotnost Mr je definována vztahem


Mr = mm.mu -1,

kde mym je klidová hmotnost molekuly.

Obsahuje-li těleso dané látky N částic, je látkové množství n tohoto tělesa dáno vztahem


n = N.Na -1,

kde Na 6,022.10x23x mol -1 je Avogadrova konstanta. Jednotkou látkového množství je 1 mol. Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik jednoduchých částic (např. atomů, iontů, molekul), kolik je atomů v nuklidu uhlíku 126C o hmotnosti 12g. Počet částic v tělese o látkovém množství 1 mol udává číselná hodnota Avogadrovy konstanty.

Molární hmotnost Mm je definována vztahem


Mm = m.n -1,

kde m je hmotnost tělesa z chemicky stejnorodé látky a n odpovídající látkové množství. Molární hmotnost Mm můžeme také určit pomocí vztahu


Mm = Mr.10 -3 kg.mol -1.

Molární objem Vm tělesa z chemicky stejnorodé látky za daných fyzikálních podmínek definujeme vztahem


Vm = V.n -1,

Kde V je objem tělesa za daných fzyikálních podmínek a n odpovídající látkové množství.

Celsiova teplota je definována vztahem


t = ({T} - 273.15)°C,

kde T je odpovídající termodynamická teplota. Převádíme-li Celsiovu teplotu na termodynamickou teplotu, používáme vztah


T = ({t} + 273.15)K.
1