Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky
Vnitřní energie, práce a teplo
Struktura a vlastnosti plynů
Kruhový děj s ideálním plynem
Struktura a vlastnosti pevných látek
Struktura a vlastnosti kapalin
Změny skupenství látek
Vznik elektrického proudu
Elektrický proud v kovech
Elektrický proud v polovodičích
Elektrycký proud v elektrolytech
Elektrický proud v plynech a ve vakuu
5. STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

Pevné látky rozdělujeme na krystalické a amorfní. U krystalických látek soustava pravidelně rozložených částic v prostoru vytváří ideální krystalickou mřížku. Jejím základem je elementární buňka, která má v krychlové soustavě tvar krychle. Délka její hrany se nazýcá mřížková konstanta. Mezi nejdůležitější elementární buňky krychlové soustavy patří primitivní, plošně centrovaná nebo prostorově centrovaná.

Změna tvaru pevného tělesa způsobená účinkem vnějších sil se nazývá deformace. Pro pružnou deformaci v tahu (nebo v tlaku) platí Hookův zákon


n = E,

kde n = Fp.S -1 je normálové napětí způsobené silou pružnosti o velikosti Fp, která působí kolmo na plochu o obsahu S, = l.l1 -1 je relativní prodloužeí E je konstanta úměrnosti, která charakterizuje pružné vlastnosti látek (model pružnosti).

Maximální napětí, při kterém ještě nevzniká trvalá deformace, se nazývá mez pružnosti d. Napětí p, při kterém dojde k porušení soudržnosti látky, se nazývá mez pevnosti. V technické praxi nesmí napětí překročit povolené napětí dov = p.k -1, kde k je míra bezpečnosti.

Při změně teploty tělesa z pevné látky dochází k jeho teplotní riztažnosti.

Prodloužení tyče l při změně teploty je přímo úměrné počáteční délce l1 a přírustku teploty t:


l = l1t.

Veličina se nazývá součinitel teplotní délkové roztažnosti. Závislost délky tyče na její teplotě vyjadřuje vztah


l = l1(1 + t)

kde l1 je délka tyče při počáteční teplotě t1, l délka tyče při teplotě t a t = t - t1 je změna teploty tyče. Pro objemovou roztažnost platí analogické vztahy


V = ßV1t,

V = V1(1 + ßt),

Kde veličina ß je součinitel teplotní objemové roztažnosti. Pro izotropní látky je ß 3.

Závislost hustoty pevné látky na teplotě lze vyjádřit vztahem


= 1(1 + ßt),

kde n1 je hustota látky při počáteční teplotě t1, hustota látky přo teplotě t a t = t - t1 je změna teploty.

1