Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky
Vnitřní energie, práce a teplo
Struktura a vlastnosti plynů
Kruhový děj s ideálním plynem
Struktura a vlastnosti pevných látek
Struktura a vlastnosti kapalin
Změny skupenství látek
Vznik elektrického proudu
Elektrický proud v kovech
Elektrický proud v polovodičích
Elektrycký proud v elektrolytech
Elektrický proud v plynech a ve vakuu
9. ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH

Pro elektrický proud v kovech platí Ohmův zákon


I = U.R -1,

kde R je elektrický odpor té části obvodu, na které je napětí U Jednotkou elektrického odporu je ohm (). Ohmův zákon pro uzavřený obvod má tvar


I=Ue.(R +Ri) -1,

kde Ue je elektromotorické napětí zdroje, R vnější odpor a Ri vnitřní odpor zdroje. Pro odpor vodiče platí


R = .l.S -1,

kde l je délka vodiče o obsahu S příčného řezu vodiče a je měrný elektrický odpor látky, ze které je vodič. Jednotkou měrného elektrického odporu je .m.

Teplotní závislost odporu kovů vyjadřujeme pomocí vztahu


R = R0[1 + (t - t0)],

ve kterém R0 je odpor vodiče při teplotě t0, R odpor při teplotě t a je teplotní součinitel elektrického odporu. Jeho jednotkou je K -1.

Při sériovém spojení dvou rezistorů, které mají odpory R1 a R2, je výsledný odpor určený vztahem


R = R1 + R2,

při psralelním spojení vztahem


R -1 = R1 -1 + R2 -1.

Pro řešení složitějších elektrických obvodů (sítí) používáme Kirchhoffovy zákony


XXXXX

První z nich vyjadřuje , že algebrajický součet proudů v uzlu je roven nule. Druhý říká, že v jednoduchém uzavřeném obvodě je součet elektromotorických napětí Uei

Práci W konstantního proudu vypočítáme ze vztahu W = UIt, kde t je doba, za kterou se uvedená práce vykonala. Výkon konstantního proudu je dán vztahem P = UI.

1