Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky
Vnitřní energie, práce a teplo
Struktura a vlastnosti plynů
Kruhový děj s ideálním plynem
Struktura a vlastnosti pevných látek
Struktura a vlastnosti kapalin
Změny skupenství látek
Vznik elektrického proudu
Elektrický proud v kovech
Elektrický proud v polovodičích
Elektrycký proud v elektrolytech
Elektrický proud v plynech a ve vakuu
11. ELEKTRYCKÝ PROUD V ELEKTROLYTECH

Kapaliny, které vedou elektrický proud, se nazývají elektrilty. Vodivost elektrolytů podmiňují ionty Vložíme-li do elektrolytu dvě elektrody připojené ke zdroji stejnosměrného napětí, dojde k uspořádanému pohybu iontů (záporných k anodě, kladných ke katodě) - vznikne elektrický proud.

Děj, při kterém průchodem elektrického proudu elektrolytem nastávají látkové změny, se nazývá elektrolýza. Pro elektrolýzu platí Faradayovy zákony.

1. Faradayův zákon: Hmotnosti látek vyloučených na elektrodách jsou přímo úměrné celkovému elektrickému náboji, kterýj přenesly ionty při elektrolýze

m = AQ = AIt.


Konstanta A se nazývá elektrochemický ekvivalent látky

A = F -1.Mm. -1.

hodnoty A jsou pro některé látky uvedené v MFYChT; Faradayova konstanta F 9,652.104.mol -1, Mmje molární hmotnost a přirozený násobek elementárního náboje

2.Faradayův zákon: Hmotnosti různých prvků (nebo radikálů) vyloučených při elektrolýze týmž nábojem jsou chemicky ekvivalentní, přičemž

m ~ Mm. -1

Hmotnost mvyloučené látky určíme ze společného vyjádření obou Faradayových zákonů

m = Mm. -1.F -1.Q.F -1.Mm. -1.I.t.

1