saite dar daste sakt mibashad  
roze eftetahe  saite  1  mehr mah saate  6   bad az zohr