โดย
Home ยา ผู้หญิง เด็ก เครื่องสำอาง ปฐมพยาบาล โรคทั่วไป อื่นๆน่าสนใจ สอบถามปัญหา
 
Tyramine-Containing Foods

Cheese/Dairy Products

American processed
Blue
Boursault
Brick,natural
Brie
Camembert
Cheddar
Emmenthaler
Gruyere
Mozzarella
Parmesan
Romano
Roquefort
Sour cream
Stilton
Yogurt
Meat/Fish
Beef , Chicken , Liver
Fish ( unrefrigerated, fermented )
Meats prepared with tenderizer
Fermented sausages
(bologna, pepperoni, salami, summer sausage )
Game meat
Caviar
Dried fish ( salted herring)
Herring, pickled, spoiled
Shrimp paste

Alcoholic Beverages ( Undistilled )

Beer and ale Red wine
(especially Chianti)
Sherry
Fruit/Vegetables
Avocados (especially overripe)
Yeast extracts ( Marmite, etc)
Bananas
Figs, canned (overripe)
Raisins
Soy sauce
Miso soup
Bean curd
Foods Containing Other Vasopressors
Fava beans (overripe) Caffeine Chocolate
Ginseng

 

Post a Message in My Message Board!

ถ้าท่านชอบ web  นี้ 
ท่านที่ต้องการสอบถาม เสนอแนะ เชิญครับ mailto:vichiena@yahoo.com
ขอขอบคุณ Geocities.com ที่ให้พื้นที่ฟรีสำหรับการจัดทำ Web Site นี้
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่สำคัญ discoveryhealth | mediconsult | mayohealth | medscape.com | healthylives | สมาคมแพทย์โรคผิวหนัง USA | fda.gov | my.yahoo.com

1