ADC Analogue-to-Digital converter (Conversor analògic-digital) Converteix el so analògic amb digital)
Caixa de ritmes Dispositiu hardware i software en el que és possible programar línies de percussió i pistes de bateria substituint els instruments originals.
DAC 1.Digital AudioConverter (Conversor digital de audio) DAC és el nom genèric d’aquests conversors. 2. Hardware que converteix el so digital amb analògic.
DirectSound És part del conjunt d’aplicacions DirectX de Microsoft que mescla a temps real múltiples canals d'audio; control sobre volum, panorama, Etc.
DirectX Interface de programació estandar per a W98, que proporciona accés directe al hardware. La introducció de DirectX ha facilitat l’apacició d’excel.lents plug-ins d’efectes.
Drivers Fitxers que utilitza el sistema operatiu per controlar i accedir qualsevol dispolitiu hardware. Per exemple: els drivers controlen el funcionament d’una targeta de so.
DSP Processador Digital de senyal. És una eina que ens permet manipular el senyal d’àudio en forma digital. Les targes de so disposen d’un o més DSP encarregades de tractar el senyal d’àudio.
EQ Equalitzadors. Filtren distintes frequències d’un senyal d’audio.
Full-duplex Sistema que permet grabar i reproduïr en stéreo simultaniament.
Generador Paràmetre que es pot utilitzar per fer canvis en l’alçada, to i volum d'un soundfont. També hi inclouen filtres per a diversos efectes sonors.
Inserció Efecte en la ruta del senyal d’audio. Es poden insertar molts efectes: distorssions, equalitzadors,compressors etc.
MIDI Musical Instrument Digital Interface (Interfaç Digital per a Instruments Musicals). Mitjançant aquest mètode standart,  s'ìntercanvien missatges entre diferents instruments electrònics.
MIDI Event (Missatge)  És el senyal o ordre via MIDI que es transmet en un moment determinat. N’hi ha de molts tipus, canvi d’instrument, note-on, note-off, etc.
Panoràmica Direcció del so en el canal de sordida, altaveu esquerra o dret. El que solem dir so estereofònic.
Plug-in És un petit subprograma que afegeix característiques i funcions noves a un programa. Els plug-ins són completament independents i no depenen d’un programa anfitrió, per tant aquests poden ser utititzats per diferents programes que soportin aquest format.
Sample Mostra o exemple d’un so d’àudio digital que s’utilitza per crear la base d’un instrument.
Sampler Aparell que permet la reproducció i control via MIDI de Samples (segments o mostres de so “real”).
Seqüenciador Software que s’utilitza pera produïr música via MIDI i AUDIO. Els seqüenciadors disposen d’un munt de possibilitats: efectes, automatització de mescles, impressió departitures, editors de síntesi mitjançant avocaments del sistema exclusiu (SysEX) etc.
Seqüenciar Disposar de notes musicals o sons en un ordre temporal i estructura determinada, hi ha programes informàtics anomenats seqüenciadors que fan aquesta tasca.
Transductor Dispositiu que converteix la potència elèctrica d’una corrent en potència acústica o mecànica, o a l’inrevés. Per exemple: altaveus i micròfons
1