Bấm vo đy để v nh

Nh Phượng vốn rất ơn sơ. Chờ bạn gh ến dệt thơ,gp lời!


Copyright © April, 2000-2006 Thy-Phượng. All rights reserved.

1