index
copyright    VladyWorld TM    2005-2007,   Kyiv,   Ukraine
vlady7world@yahoo.com
+380 (44) 457 1472, +380 (50) 503 5469