กิจกรรมชาวอาชีวศึกษา
ประจำเดือนสิงหาคม 2545 ศึกษาดูงานด้านอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ - ชลบุรี
ประจำเดือนสิงหาคม 2545 จัดบรรยายวิชาการ เรื่องการปฏิรูปอาชีวศึกษา
ประจำเดือนสิงหาคม 2545 เยี่ยมเยียนวิทยาเขตกำแพงแสน
ประจำเดือนกันยายน 2545 สัมมนาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมุมมองอาชีวศึกษา
ประจำเดือนธันวาคม 2545 ศึกษาดูงานจังหวัดราชบุรี
ประจำเดือนธันวาคม 2545 ชาวอาชีวศึกษา สังสรรค์ปีใหม่ 2546
ประจำเดือนมกราคม 2546 ใหม่ที่นี่โครงการ 5
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ดูงานโรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูบริหารธุรกิจ
ประจำเดือนมิถุนายน 2546 กิจกรรมอาชีวะบัณฑิต
ประจำเดือนมิถุนายน 2546 เยี่ยมบ้าน ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
ประจำเดือนสิงหาคม 2546 ศึกษาดูงานจังหวัดสุรินทร์-นครราชสีมา
ประจำเดือนกันยายน 2546 ศึกษาดูงานอาชีวศึกษาประเทศยุโรปตะวันตก
BACK HOME
1