บทความวิชาการ

ข้อเขียน - บทความ นิสิตปริญญาเอก สาขาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (PDF Format)
1. ความเป็นอาชีวศึกษา - สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
2. อาชีวศึกษาในบริบทของปรัชญา 1 - สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
3. นิยามภาพของการอาชีวศึกษา - สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
4. ปรัชญากับการวางโครงการศึกษานอกระบบ - สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
5. การจัดอาชีวศึกษาภายใต้บริบทสามด้าน - สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
6. ปัญหาการกำหนดทิศทางอาชีวศึกษาไทย - สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
7. การอาชีวศึกษาเพื่อพึ่งพาตนเอง - สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
8. อาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า - สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
9. เปรียบเทียบปรัชญาการศึกษา - สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
10. สรุปทฤษฎีอาชีวศึกษาของ Prosser - สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
11. ปัจจัยความสำเร็จของการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา - สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
12. อาชีวศึกษาภายใต้สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง - สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
13. การสอนทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์ - สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
14. คำตอบข้อสอบปลายภาค วิชานวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงทางอาชีวศึกษา
15. ชม Slide เรื่องทฤษฎีการจัดการอาชีวศึกษาของ Charles A. Prosser (ภาษาอังกฤษ)
16. ชม Slide เรื่องแนวคิดการจัดอาชีพศึกษาและเทคนิคศึกษาของ Prosser และ Mobley (ภาษาอังกฤษ)
17. แนวทางการสอนอาชีพศึกษาและเทคนิคศึกษาในระดับมัธยมในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ)
18. รูปแบบมาตรฐานวิชาการของการศึกษาเกษตรแห่งรัฐ Winconsin
19. บทสะท้อนของการพบนักปราชญ์ ศ.ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา-สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
20. ตัวอย่างการศึกษาโครงเรื่องและการวิพากษ์งานวิจัยเชิงคุณภาพ-สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
21. ตัวอย่างแบบฝึกหัด รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ-สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
22. รายงานการศึกษาข้อมูลการพัฒนาอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-5
HOME

 

1