รวม  LINK  เว็บวิชาการ
โปรด CLICK เลือกกลุ่มเว็บที่ต้องการ

กลุ่มเว็บอาชีวศึกษาไทย
กลุ่มเว็บอาชีวศึกษาต่างประเทศ
กลุ่มเว็บการศึกษาทั่วไปไทย
กลุ่มเว็บการศึกษาทั่วไปต่างประเทศ
กลุ่มเว็บฐานข้อมูลงานวิจัย
HOME
กลุ่มเว็บอาชีวศึกษาไทย
001
รวม LINK เว็บธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา ของ สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
002
สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
003
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
004
ศึกษาข้อมูลกับสารานุกรมด้านการลงทุนไทย
005
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME
006
กรมอาชีวศึกษา
007
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
008
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
009
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
010
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
011
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
012
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
013
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
014
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
015
สาระน่าสนใจของแรงงานไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเว็บของโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
016
ข่าวสารและสาระความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลในองค์กรของ SiamHR.COM
017
Download ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี
018
ศึกษาข้อมูลและความรู้วิชาการเกษตรที่เว็บของ กรมวิชาการเกษตร
019
อ่านบทความ - งานวิจัยของสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
020
ข่าวสารและความรู้จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (ว.ส.ท.)
021
ติดตามสาระความรู้ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมที่เว็บ TechnologyMedia.COM
022
สาระน่ารู้ทางวิศวกรรมของ Thaiengineerin.com
BACK TO MENU
HOME
กลุ่มเว็บอาชีวศึกษาต่างประเทศ
001
ศูนย์วิจัยอาชีวศึกษาแห่งชาติของ University of California, Berkeley
002
ฐานข้อมูลอาชีวศึกษาของ ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education
003
เว็บของ Office of Vocational and Adult Education
004
เว็บอาชีวศึกษาของ University of Central Florida
005
ศูนย์วิจัยอาชีวศึกษาแห่งชาติออสเตรเลีย
006
สมาคมธุรกิจศึกษาแห่งชาติอเมริกา
007
วารสาร Journal of Vocational Education and Training สามารถ Download บทความที่ตีพิมพ์เกิน 12 เดือน ฉบับเต็มได้ฟรี
008
เว็บอาชีวศึกษาของ UNESCO's International Centre for Technical and Vocational Education and Training
009
วารสาร-งานวิจัยของ Virginia Polytechnic Institute and State University
010
ค้นหาข้อมูลอาชีวศึกษาจาก UNESCO/NCVER research database for technical and vocational education and training
011
ศึกษามาตรฐานทักษะของ The National Skill Standards Board
012
รวม LINK อาชีวศึกษาหลายสาขาของ DiscoverySchool.Com
013
การจัดอาชีวศึกษาในโรงเรียนของ State of Victoria (Department of Education & Training)
014
ข้อมูลอาชีวศึกษาของ Tennessee Department of Education Vocational-Technical Division
015
รวมทรัพยากรการสอนอาชีวศึกษาของ James Madison University
016
บทความการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาที่น่าสนใจของ National Assessment of Vocational Education (1994)
017
วารสารอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาของ Virginia Polytechnic Institute and State University
018
วารสารศึกษาศาสตร์ - เกษตร ของ Wageningen University and Research Centre
019
วารสารศึกษาศาสตร์ - เกษตร Online ของ Texas A&M University
020
การจัดการศึกษาเกษตรของ University of Georgia
021
ความรู้และข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
022
เรียนรู้เทคโนโลยีก้าวหน้าจาก LAB วิจัย และ Open Course Ware ของสถาบัน MIT.
023
เรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องยนต์กลไกและอุปกรณ์ไฮเทคที่ How stuff works.com
024
ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาคมอาชีวศึกษาแห่งสหรัฐฯ
025
อ่านบทความธุรกิจศึกษาจาก Balance Sheet ฉบับ Online ของ South-Western
BACK TO MENU
HOME
กลุ่มเว็บการศึกษาทั่วไปไทย
001
เรียนรู้การวัดผลและวิจัยการศึกษา กับ วัดผลจุดคอม
002
เรียนรู้การสร้าง CAI. กับ ThaiCAI.COM
003
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
004
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
005
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
006
แนวคิดและวิสัยทัศน์ของ การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์
007
กระทรวงศึกษาธิการ
008
เรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษากับ SRITHAI.COM
009
รู้จักการศึกษาผ่านเว็บกับ ThaiWBI.COM
010
แหล่งวิชาการและการทดลองของ ห้องสมุดวิทยพัฒน์
011
หาความรู้รอบตัวได้ที่ Viboon.COM
012
รวม LINK เว็บการศึกษาของ NECTEC
013
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
014
รวม LINK เกี่ยวกับสถิติ ในเว็บของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
015
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
016

ศึกษาข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการใหม่ได้ที่เว็บ คณะกรรมการอำนวยการเตรียมจัดระบบบริหารของส่วนราชการ
ตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ

017
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
018
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
019
ค้นคว้าความรู้ทางจิตวิทยาจาก วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
020
สาระทางการศึกษาของ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)
021
กรมวิชาการ ศธ. มีอะไรให้มากกว่าที่คิด
022
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
023
สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล
024
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
BACK TO MENU
HOME
กลุ่มเว็บการศึกษาทั่วไปต่างประเทศ
001
รู้จักการศึกษาของสหรัฐฯที่ U.S.Department of Education
002
ค้นหาสารพัดข้อมูลการศึกษาที่ Education World
003
รวม LINK การศึกษาของ Education Index
004
ค้นคว้าข้อมูลสถิติด้านการศึกษาของสหรัฐฯที่ National Center for Education Statistics
005
เรียนรู้มาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาของสหรัฐฯที่ The National Educational Technology Standards
006
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาของออสเตรเลีย
007
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาของ Virginia Polytechnic Institute and State University
008
ค้นหาข้อมูลการศึกษาหลากหลายได้ที่ The Office of Institutional Effectiveness
009
เว็บการศึกษาที่น่าสนใจของ Mid-Continent Research for Education and Learning
010
ความรู้วิชาสถิติเพื่อการตัดสินใจของ University of Baltimore
011
สารพัดความรู้รอบตัวที่คุณต้องการ หาได้ที่ about.com
012
ค้นห้าความรู้รอบโลกกับ Encyclopedia Britannica
013
รวมโครงการวิจัยและข้อมูลวิชาการของ TeacherNet ประเทศอังกฤษ
014
สถาบัน Smithsonian พิพิธภัณฑ์แห่งความรู้
BACK TO MENU
HOME
กลุ่มเว็บฐานข้อมูลงานวิจัย
001
ระบบข้อมูลงานวิจัยของ Canadian Education Research Information System
002
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ UMI.COM
003
ฐานข้อมูลการศึกษาของ ERIC
004
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยและต่างประเทศของศูนย์บริการสารสนเทศทางเทศโนโลยี (TIAC.)
005
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ Dissertation.com
006
ฐานข้อมูลงานวิจัยอาจารย์จุฬาฯ(ต้องลงทะเบียนก่อน)
007
ฐานข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของหอสมุด สจพ.
008
ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย
009
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
010
สถาบันวิทยบริการ (หอสมุดกลาง) จุฬา
011
สถาบันวิทยบริการ (หอสมุดกลาง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
012
รวมหอสมุดสถาบันการศึกษาทั่วไทยและทั่วโลก จากเว็บหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
013
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สกศ.
014
ค้นงานวิจัย การสร้างเครื่องมือวัดผลการศึกษา
015
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BACK TO MENU
HOME

 

 

1