รายงานสาธารณสุข
 
     
 
 

 

 

 
2545
2546
2547
2548 (ยังไม่ สิ้นสุด)
จำนวนผู้ป่วยใน
3,857
4,036
3,224
790
ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน
10.29
9.073
8.83
7.43
จำนวนวัน นอนโรงพยาบาลรวมทั้งปี
8,788
7,986
7,131
1,573
จำนวนวัน นอนโรงพยาบาล เฉลี่ยนต่อราย
2.28
1.99
2.21
2.00
อัตราการครองเตียง
70.81
62.72
65.12
37.52
         
จำนวนผู้ป่วยนอก
55,696
41,381
50,654
18,501
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน
4,986
6,453
7,461
1,084
ผู้ป่วยทันตกรรม
3,733
4,087
4,839
2,169

 

 
2545
2546
2547
2548 (ยังไม่ สิ้นสุด)
ผ่าตัดเล็ก (ห้องผ่าตัด + งานอุบัติเหตุ)
23 + ไม่มีข้อมูล
37 + 497
27 + 490
0+157
ผ่าตัดใหญ่ปรกติ
52
40
40
24
คลอดปรกติ
186
158
159
61
ผ่าตัดคลอด
7
3
2
4

 

 
2545
2546
2547
2548 (ยังไม่ สิ้นสุด)
เสียชีวิต ในโรงพยาบาลรวม
34
39
31
3
เสียชีวิต ที่ห้องอุบัติเหตุ
24
14
13
0
เสียชีวิต ในห้องผ่าตัด
0
0
0
0
เสียชีวิต ใน 48 ชม. หลังผ่าตัด
0
0
0
0
มารดาเสียชีวิต
0
0
0
0
ทารกแรกเกิด เสียชีวิต
0
0
0
2

 

ผู้ป่วยนอก
Upper respiratory tract infection
Dyspepsia
Myalgia
Dental caries
Essential hypertension
 
ผู้ป่วยใน
COPD
Dyspepsia
Normal delivery
Essential h ypertension
Diarrhea
 
 
   
1