อำเภอวังชิ้น
 
     
 
 

 

  อำเภอวังชิ้น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของ จังหวัดแพร่ ห่างจาก อำเภอเมือง ประมาณ 76 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขา และป่าโปร่ง มีแม่น้ำยม ไหลผ่าน อาณาเขตทั้งหมด 1,216,960 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอแม่ทะ และ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ตำบลวังชิ้น เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก บนริมฝั่งแม่น้ำยม ขึ้นกับอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งเมืองขึ้นเมื่อใด ไม่ปรากฏ ทราบแน่ชัดเพียงแต่ เล่าสืบกันมาว่า บริเวณที่ตั้ง ตำบลวังชิ้น นั้นเดิมเป็นป่า และมีแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งมีความลึกมาก สัตว์ป่าจะลงมา ดื่มกินน้ำบริเวณนี้ เป็นประจำ จึงเรียกบริเวณนี้ ว่าวังจิ้น(เนื้อ) ตามภาษาพื้นเมือง หรือ "วังชิ้น" ตามภาษาทางราชการ
ตำบลวังชิ้น เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่าน เหมาะแก่การทำ การเกษตรกรรม

ตำบลนาพูน เป็นตำบลที่ อยู่ทางใต้สุด ของจังหวัดแพร่ และ เป็นตำบลแรกเริ่ม การก่อตั้งอำเภอวังชิ้น ประชากรส่วนใหญ่ อพยพมาจากถิ่นฐานอื่น เช่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ และอุตรดิตถ์
ส่วนใหญ่ เป็นเนินเขาเตี้ยๆ เป็นพื้นที่สวนป่าไม้สัก และมีที่ราบเป็นเขา สำหรับ ทำสวนส้มเขียวหวาน

ตำบลป่าสัก ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอวังชิ้น ห่างจากอำเภอวังชิ้น 19 กิโลเมตร มีป่าไม้เบญจพรรณขึ้นอยู่หนาแน่น โดยเฉพาะไม้สัก ซึ่งมีมากที่สุด จึงได้ชื่อว่าตำบลป่าสัก
เป็นพื้นที่ป่าเขา มีพื้นที่เกษตรกรรม น้อยมากประมาณ 30% อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยป่าไม้

ตำบลสรอย แยกมาจากตำบลป่าสัก มีการปกครอง 11 หมู่บ้าน โดยอาศัย ลำห้วยสรอย เป็นที่อยู่อาศัย
พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็น แม่น้ำราบลุ่ม เชิงดอย มีภูเขาและป่าไม้มาก มีพื้นที่เกษตร ประมาณ 40 % ของพื้นที่

ตำบลแม่พุง ปี พ.ศ.2514 ตำบลสรอยมีหมู่บ้านอยู่ในการปกครองถึง 15 หมู่บ้าน ต่อมาตำบลสรอย ได้แยกออกเป็นสองตำบลคือ ตำบลสรอย ออกเป็นตำบลแม่พุง เหตุที่ตั้งชื่อตำบลแม่พุงนั้น ตั้งตามชื่อลำน้ำแม่พุง
ภูมิประเทศ เป็นที่ราบระหว่างภูเขา ที่ราบสลับภูเขา มีแม่น้ำไหลผ่านตลอดปี

ตำบลแม่เกิ๋ง แยกมาจากตำบลแม่พุง มีจำนวนหมู่บ้านครั้งแรก 7 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยภูเขา เผ่ากระเหรี่ยง อพยพมาจาก ตอนใต้ประเทศจีน ตอนต้นรัชกาลที่ 5
ภูมิประเทศ เป็นที่ราบบางส่วน หมู่บ้าน อยู่เชิงเขา เป็นที่ราบสลับภูเขา

ตำบลแม่ป้าก ได้แยกจาก ตำบลแม่เกิ๋ง เดิมมีจำนวน 8 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่ เป็นชาวพื้นเมือง อพยพมาจาก อ. ลอง จ. แพร่ ปัจจุบันมี 10 หมู่บ้าน เป็นชาวไทยภูเขา 1 หมู่บ้าน
ภูมิประเทศ เป็นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ บางหมู่บ้าน อยู่บริเวณที่ราบชายเขา

 

หน้า 1 | หน้า 2

 
 
   
1