คำอธิบายรายวิชา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิชาดนตรีสากล ศ 31201
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
ศึกษาวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตก ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น การอ่านโน้ตสากล
ศึกษาแนวทางการใช้ การบำรุงรักษาและการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า
ทองเหลือง เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเคาะ รวมถึงเครื่องดนตรีประเภทอื่น ๆ ที่นักเรียนสนใจ
เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ชื่นชมในคุณค่าทางความงามความไพเราะความภาคภูมิใจ
และการแสดงออก ทางดนตรีสากลในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม
 
home
 
1