ข้อตกลงเบื้องต้นก่อนเข้าสู่บทเรียน
1. ศึกษาด้วยตนเองตามลำดับที่ได้จัดไว้ไม่ควรเรียนข้ามขั้นตอนถ้าไม่จำเป็น
2. ทำแบบฝึกหัดระหว่างบทเรียนทุกข้อ
3. มีความซื่อสัตย์ไม่หลอกตัวเองเมื่อทำแบบฝึกหัดยังไม่ผ่าน
หน่วยการเรียนรู้
3. โน้ตดนตรีสากล
1