ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชาดนตรีสากล ศ 31201
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. รู้และเข้าใจยุคสมัยและวิวัฒนาการของดนตรีสากล
2. เห็นคุณค่า และชื่นชมในดนตรีสากลที่เป็นมรดกของมนุษยชาติ
3. จำแนกหน้าที่ของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทได้สอดคล้องตามหลักการ
4. จำแนกส่วนประกอบของเครื่องดนตรีที่กำหนดได้ถูกต้องเหมาะสม
5. ระบุวิธีใช้และบำรุงรักษาเครื่องเป่าได้ถูกต้องเหมาะสม
6. ระบุวิธีใช้และวิธีบำรุงรักษาเครื่องกระทบได้ถูกต้องเหมาะสม
7. รู้และเข้าใจในสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของโน้ตสากล
8. นักเรียนเคาะจังหวะตามโน้ตสากลที่กำหนดได้ถูกจังหวะ
9. นักเรียนอ่านโน้ตสากลที่กำหนดได้ถูกจังหวะและทำนอง
10. บอกความเป็นมาและรายละเอียดทางกายภาพของรีคอร์ดเดอร์ได้ถูกต้อง
11. ปฏิบัติการเป่ารีคอร์ดเดอร์ตามแบบฝึกที่กำหนดได้อย่างมีทักษะ
12. บรรเลงเพลงดอกไม้บานด้วยรีคอร์ดเดอร์ด้วยความชื่นชม
13. แสดงความคิดเห็นในสีสันของเสียงและรูปร่างของรีคอร์ดเดอร์ อย่างเห็นคุณค่า และชื่นชม
home
1