ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้
กับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ สาระที่ 2 ดนตรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)
หน่วยการเรียนรู้
เรื่องที่
มฐ.ศ.2.1
มฐ.ศ.2.1
1. ประวัติดนตรีตะวันตก  
1
2
3
4
5
6
1
2
  - ความสำคัญของดนตรีตะวันตก
/
/
/
/
/
/
/
/
  - ความเป็นมาของดนตรีตะวันตก 6 ยุค
/
/
/
/
/
/
/
/
2. เครื่องดนตรีสากล
/
/
/
/
/
/
/
/
  - ประเภทเครื่องดนตรีสากลและวงดนตรีสากล
/
/
/
/
/
/
/
/
  - การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องเป่า
/
/
/
/
/
/
/
/
  - การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องกระทบ
/
/
/
/
/
/
/
/
   
/
/
/
/
/
/
/
/
3. การอ่านโน้ตสากล
/
/
/
/
/
/
/
/
  - โน้ตสากลเบื้องต้น
/
/
/
/
/
/
/
/
  - การอ่านโน้ตสากล
/
/
/
/
/
/
/
/
   
/
/
/
/
/
/
/
/
4. การเป่ารีคอร์เดอร์เบื้องต้น
/
/
/
/
/
/
/
/
  - รู้จักรีคอร์เดอร์
/
/
/
/
/
/
/
/
  - การฝึกรีคอร์เดอร์
/
/
/
/
/
/
/
/
  - บรรเลงเพลงรีคอร์เดอร์1
/
/
/
/
/
/
/
/
  - บรรเลงเพลงรีคอร์เดอร์ 2
/
/
/
/
/
/
/
/
  - บรรเลงเพลงรีคอร์เดอร์ 3
/
/
/
/
/
/
/
/
home
1