หน่วยการเรียนรู้/จำนวนชั่วโมง
รายวิชาดนตรีสากล ศ 31201
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่
เรื่องที่
คาบ
รวม
1. ประวัติดนตรีตะวันตก  
 
 • ความสำคัญของดนตรีตะวันตก
2
 
 • ความเป็นมาของดนตรีตะวันตก 6 ยุค
2
 

 

4
2. เครื่องดนตรีสากล

 

 
 • ประเภทเครื่องดนตรีสากลและวงดนตรีสากล
2
 
 • การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องเป่า
2
 
 • การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องกระทบ
2
 
 • การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องคีย์บอร์ด
2
 

 

8
3. การอ่านโน้ตสากลระดับพื้นฐาน

 

 
 • สัญลักษณ์และความหมายของโน้ตสากลระดับพื้นฐาน
8
 
 • การฝึกหัดอ่านโน้ตสากลระดับพื้นฐาน
10
  
18
4. การเป่ารีคอร์เดอร์เบื้องต้น

 

 
 • รู้จักรีคอร์เดอร์
2
 
 • การฝึกรีคอร์เดอร์
6
 
 • บรรเลงเพลงรีคอร์เดอร์1
4
 
 • บรรเลงเพลงรีคอร์เดอร์ 2
4
 
 • บรรเลงเพลงรีคอร์เดอร์ 3
4
 
  
20
home
1