รายงาน

เรื่อง

โครงการ

การฝึกอบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ภาคเยาวชน นักเรียน นักศึกษา

นำเสนอ

ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

สภาทนายความ

จัดทำโดย กลุ่ม พญาแร้ง สีเหลือง

    รายชื่อคณะผู้จัดทำ

                นาย          ธนคม         รัตนเมธาวงศ์

            นาย          เอกภพ        วราภาสกุล

            นาย          สมาน          ตั้งทองทวี

       นาย          ณัฐพล         ทองคำ

             นาย          สุรชัย          เดชอัศวนง

              นาย          ชัยวัฒน์      สิทธิสุขสกุล

            นาย          เฉลิมพล      คงสุวรรณ์

              นาย          วิชิตบูรณ์     แก้วธนะสิน

      นาย           ศิริพงษ์        พิมพ์ดี

                                            นาย           นิพนธ์         พิชยพาณิชย์

                                           นางสาว     วรรณธิดา     เอกบุตร

     นางสาว      สุพรรษา        พุทธา

                                           นาง             วนิดา            แซ่ก๊วย

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของอบรมทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ ๕

๒๔ พฤษภาคม   ๒๕๕๑

 

หน้าแรก คำนำ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๑.๖ ๑.๗ ๑.๘ ๑.๙ ๑.๑๐ ๑.๑๑ ๑.๑๒ ๑.๑๓

สรุป

May 2008   copyright c wanida 

 
1