การเคลื่อนที่แนวตรง

ปริมาณสเกลาร์

เป็นปริมาณที่บอกแต่ขนาดก็เข้าใจไม่ต้องบอกทิศทาง เช่น มวล ความหนาแน่น ปริมาตร เวลา งาน พลังงาน ฯลฯ
ปริมาณเวกเตอร์
เป็นปริมาณที่ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางจึงจะได้ความสมบูรณ์ เช่น การขจัด ความเร็ว ความเร่ง แรง ฯลฯ
การบวกและลบเวกเตอร์
ก) โดยวิธีการเขียนรูปให้หัวต่อหาง และวัดความยาวเป็นขนาดของเวกเตอร์
ข) โดยการคำนวณเขียนรูปคร่าว ๆ ตามวิธีข้อ(ก)ใช้กฏของ cosine หาขนาดของเวกเตอร์ลัพธ์ ทิศทางของเวกเตอร์ลัพธ์อาจใช้กฏของ sine การแตกเวกเตอร์ หรือกฏของ cosine ก็ได้
(1) ขนาดของเวกเตอร์ลัพธ์ R หาจากกฏของ cosine หรือกฏของ sine
(2) ทิศทางของเวกเตอร์ลัพธ์ อาจใช้ Law of sine ,Law of cosine และการแตกเวกเตอร์
การคูณเวกเตอร์
การคูณเวกเตอร์มี 2 แบบ คือ
(ก) การคูณแบบสเกลาร์(dot product) ผลลัพธ์ได้เป็นปริมาณสเกลาร์
(ข) การคูณแบบเวกเตอร์ (cross product) ผลลัพธ์ได้เป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทิศตั้งฉากกับระนาบของเวกเตอร์ที่มีทิศตั้งฉากกับระนาบของเวกเตอร์ที่คูณกับกฏมือขวา
การขจักคืออะไร
คือเวกเตอรืที่มีทิศพุ่งออกจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ระยะทางคืออะไร
ทางเดินจริงของวัตถุ เป็นปริมาณสเกลาร์ระยะทางกับการขจัดเรียกเป็นสิ่งเดียวกันได้เฉพาะเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเท่านั้น
ความเร็ว
การขจัดต่อหน่วยเวลา
(ก) ความเร็วเฉลี่ย เป็นการขจัดต่อเวลาในช่วงความยาวนาน
(ข) ความเร็นขณะใดขณะหนึ่ง เป็นการขจัดต่อเวลาในช่วงสั้น ๆ หรือเป็นความเร็วที่จุดใดจุดหนึ่งของการเคลื่อนที่
อัตราเร็ว
ขนาดของความเร็วหรือระยะทางต่อหนึ่งหน่วยเวลา
(ก) อัตราเร็วเฉลี่ย เป็นระยะทางต่อเวลาในช่วงยาวนาน
(ข) อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง เป็นระยะทางต่อเวลาในช่วงสั้น ๆ หรือขนาดของความเร็วที่จุดใด จุดหนึ่ง
ความเร่ง
ความเร็วที่เปลี่ยนไปต่อหนึ่งหน่วยเวลา
(ก) ความเร่งเฉลี่ย เป็นความเร็วที่เปลี่ยนไปต่อเวลาในช่วงยาวนาน
(ข) ความเร่งขณะใดขณะหนึ่ง เป็นความเร็วที่เปลี่ยนไปต่อเวลาในช่วงสั้น ๆ มากหรือคือความเร่งที่จุดใดจุดหนึ่งของการเคลื่อนที่
ความหน่วงคืออะไร
ความเร่งที่มีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ถ้าให้ไปทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่เป็นบวก ความหน่วงจะมีเครื่องหมายเป็นลบ นั่นคือความหน่วง เป็นความเร็วที่ลดลงต่อหนึ่งหน่วยเวลา
สมการการเคลื่อนที่ในแนวราบด้วยความเร็วคงที่
v =u + at
s = ut + 1/2at2
v2 = u 2 + 2as
สมการทั้ง 4 มีเวลาเป็นปริมาณสเกลาร์เพียงตัวเดียว ดังนั้น t มีค่าเป็นบวกเสมอ
สำหรับ u,t,a,s, เป็นปริมาณเวกเตอร์สามารถมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้ขึ้นอยู่กับทิศทาง
สมการการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
v = u + gt
h = ut + 1/2 gt2
v2 = u2 + 2gh
u,v,g,h ให้ยึดตามเวกเตอร์ u เป็นหลักโดยถือว่าเวกเตอร์ u เป็นบวกเสมอ ตัวอื่นมีทิศทางตาม u เป็นบวก ตรงข้ามกับ u เป็นลบ
หน้าต่อไป
1