chỉ có duy nhất một mục đích - Liên Kết Mọi Người.
Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu
loneless September 16, 2007

당신은 사랑받기 위해 태어난 사람- bai`nay`ket' nhat'

2007-09-16 02:23:57 GMT
1