chỉ có duy nhất một mục đích - Liên Kết Mọi Người.
Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu
Entry for November 05, 2007

SG Wannabe - Partner for Life

2007-11-05 12:30:22 GMT
1