Random Access Memory

           นิยมเรียกสั้นๆ ว่าแรม หมายถึงหน่วยความจำความเร็วสูง เป็นที่โปรแกรมและข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีโพรเซส เซอร์จะทำงานไม่ได้เลย เนื่องจากหน่วยความจำแรมเป็นเสสือนเครื่องกระดาษทด ที่เก็บข้อมูลทุกอย่างที่โพรเซสเซอร์ใช้ในขณะ กำลังทำงานอยู่

หน่วยความจำแรมที่ใช้ในปัจจุบัน คือ
DRAM (Dynamic RAM)
      เป็นหน่วยความจำที่มีการใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน มีวลจรคล้ายตัวเก็บประจุเพื่อจัดเก็บแต่ละบิตของข้อมูล ทำให้ต้องมีการ ย้ำสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปก่อนสูญหาย เรียกว่า การรีเฟรช(Refresh) มีข้อดี คือราคาต่ำ ข้เสียคือ ความเร็วไม่สูงนักเนื่องจากต้องมีการรีเฟรช ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา

SRAM (Static RAM)
      เป็นหน่วยความจำที่มีความเร็วสูง จะใช้พลังงานน้อยมาก โดยสามารถใช้พลังงานจากถ่านาฬิกาได้ถึงหนึ่งปี มีข้อเสียคือ ราคาสูง นิยมใช้เป็น หน่วยความจำแคช เพื่อเสริมความเร็วให้กับหน่วยความจำ

หน่วยความจำแคช (Cache Memory)
      ในระบบคอมพิวเตอร์จะมีอุปกรณ์บางส่วววนที่ทำงานช้า จึงมีการใช้วิธีนำหน่วยความจำแบบแรมมาเพิ่มความเร็วของอุปกรณ์ เหล่านั้น เรียกหน่วยความจำส่วนนี้ว่าาา หน่วยความมจำแคช สามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ
- แคชสำหรับหน่วยความจำ เป็นชนิดความเร็วสูงเป็นพิเศษมาเก็บคำสั่งและข้อมูลที่ใช้บ่อยๆ จากหน่วยความจำแรมปกติของระบบ
- แคชสำหรับอุปกรณ์ ออกแบบเพื่อเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์อื่นๆ

หน่วยความจำเสมือน (Virtual Memory)
      เป็นวิธีการนำพื้นที่ของหน่วยเก็บข้อมูลสำรองมาจำลองเป็นห่วยความจำ การใช้หน่วยความจำเสมือนจะทำให้สามารถใช้งานกับโปรแกรมขนาดใหญ่ มากๆ ได้ โดยไม่มีปัญหาเรื่องหน่วยความจำไม่เพียงพอ ระบบการทำงานจะแบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนๆ และคอมพิวเตอร์จะทำการสลับส่วนของโปร แกรมที่ยังไม่ได้ใช้ลงไปในหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง และสลับกลับมาในหน่วยความจำหลักเมื่อจำเป็นต้องใช้

กลับหน้าแรก
1