Legacy Report J.G. van den Berg

Descendants of Johannes van den BergFirst Generation


1. Johannes van den Berg .

General Notes:Opgave Richard Davies dd september 2001

Johannes married Geertruijda van Bronkhorst.


Children from this marriage were:

+ 2 M    i. Johannes Gerardus van den Berg was born on 13 Nov 1762 in Utrecht, The Netherlands and died on 8 Apr 1842 in Djakarta, Java, Indonesia.

Second Generation (Children)


2. Johannes Gerardus van den Berg (Johannes1) was born on 13 Nov 1762 in Utrecht, The Netherlands and died on 8 Apr 1842 in Djakarta, Java, Indonesia.

General Notes:IGV 1997-10
Landmonsterrol van Java Noordoostkust 1798 door A.A. Lutter.
Inleiding:
Dit document is bijlage nr. 6 van een missive d.d. Semarang 3 april 1799 die J.F baron van Reede tot de Parkeler schreef (medeondertekend door Fischer, A.A. Cassa, J. Rubenkoning, C.P. Wieling, A. v[an] Lugtenburg en J. Knops) aan de commisarissen-generaal Sebastiaan Comelis Nederburgh,
Pieter Gerardus van Overstraten en Johannes Siberg en de raden van Indië. Het was het antwoord van een schrijven hunnerzijds van 9 november 1798 waarin werd verzocht om “een beknopte en secrete, doch niettemin accuraate beschrijving van den tegenwoordigen staat der respective etablissementen, zoo
ten aanzien van het commercieel bedrijf als met betrekking tot dezelver innerlijke gesteldheid met relatie tot de fortificatien en magazijnen, den staat van den land en zeetroepen, het getal en den toestand der politique dienaaren en de gesteldheid en de dispositien der Indische vorsten, en derzelver gezindheid
omtrent de maatschappij , . . “. Deze opgave bevat alle personen, boven de rang van soldaat, die in dienst zijn van de “commissarissen-generaal” en zich bevinden op Java’s Noordoostkust. De opmaak van deze lijst is dezelve als die van de landmonsterrollen, waarvan overigens de laatste met een opgaaf van
dienaren op Java’s Noordoostkust uit 1790 dateert.
1. Naam
2. plaats van herkomst
3. Wanneer in dienst en in welke functie.
4. Huidige functie en/of rang.
Naamrol der Politieke- en Commercieele Bedienden,
zodanig als dezelve onder ultimo december 1798 in waaren weezen zijn besonder als.
Djokjakarta
1. Johannes Gerardus van den Berg
2. van Uitrecht
3. 1775 voor jong assistent in dienst aangenomen
4. prov. opperkoopman en eerste resident

The Java Half-Yearly Directory for 1815:
-List of Inhabitants Europeans and Decendants of Europeans 1 juli 1815
Batavia and its Environs:
J.G. van den Berg, Member European Orphan Chamber, Weltevreden

Dossier CBG van den Berg van Saparoea
Hij liet zicht in 1814 scheiden

Naamlijst der Europesche Inwoonderen op het Eiland Java: Batavia
1817 J.R. van den Berg (is JG)
1818 J.G. van den Berg
1820 J.G. van den Berg
1822 Johannes Gerardus van den Berg
1823, 1824, 1825, 1826 J.G. van den Berg
1830 J.G. van den Berg
1833 tot en met 1842 J.G. van den Berg

Johannes married Maria Elisabeth Coert on 21 Oct 1786.   The Official Coert Homepage


Children from this marriage were:

+ 3 M    i. Johannes Rudolf van den Berg was born on 11 Oct 1789 in Djokjakarta, Indonesia and died on 16 May 1817.
+ 4 F    ii. Anna Louise van den Berg was born in 1792 in Djokjakarta, Indonesia and died on 8 Aug 1825 in Passy (Parijs), France.
+ 5 M    iii. Arend Florentinus van den Berg was born on 13 Jan 1793 in Semarang, Java, Indonesia.
+ 6 M    iv. Carel Lodewijk van den Berg was born on 14 Sep 1798 in Djokjakarta, Indonesia and died in 1873 in Djokjakarta, Indonesia.

Third Generation (Grandchildren)


3. Johannes Rudolf van den Berg (Johannes Gerardus2, Johannes1) was born on 11 Oct 1789 in Djokjakarta, Indonesia and died on 16 May 1817.

General Notes:FamilySearch International Genealogical Index (LDS) Batch nr 8121262,
Source Call No. 1260937 sheet 17 type film

Dossier van den Berg van Saparoea (Ned. Indie) bij CBG te Den Haag
Komt om bij aanslag 16-5-1817 te Saparoea
Resident van Saparoea (Molukken), vermoord (en echtgenote en 2 kinderen) aldaar 16 mei 1817

Johannes married Johanna Christina Umbgrove, daughter of Johan Lubbert Umbgrove and Constantia Cornelia Alting, on 18 Aug 1810 in Amsterdam, The Netherlands.


Children from this marriage were:

+ 7 M    i. Johannes Lubbert van den Berg was born on 3 Feb 1812 in Djokjakarta, Indonesia.
   8 M    ii. Johannes Gerardus van den Berg was born on 6 Dec 1813 in Djokjakarta, Indonesia and died on 16 May 1817.

General Notes:FamilySearch International Genealogical Index (LDS) Batch nr 8121262,
Source Call No. 1260937 sheet 16 type film

Dossier van den Berg van Saparoea (Ned. Indie) bij CBG te Den Haag
Komt om bij aanslag 16-5-1817 te Saparoea

   9 M    iii. Johannes Rudolf van den Berg was born on 23 Aug 1815 in Djokjakarta, Indonesia and died on 16 May 1817.

General Notes:FamilySearch International Genealogical Index (LDS) Batch nr 8121262,
Source Call No. 1260937 sheet 16 type film

Dossier van den Berg van Saparoea (Ned. Indie) bij CBG te Den Haag
Komt om bij aanslag 16-5-1817 te Saparoea

4. Anna Louise van den Berg (Johannes Gerardus2, Johannes1) was born in 1792 in Djokjakarta, Indonesia and died on 8 Aug 1825 in Passy (Parijs), France.

General Notes:FamilySearch International Genealogical Index (LDS) Batch nr 2170504,
Source Call No. 1553927 sheet 95 type film

FamilySearch International Genealogical Index (LDS) Batch nr 2170506,
Source Call No. 1553927 sheet 23 type film

Bronnenpublicaties van de IGV (Indische Genealogische Vereniging) IGV-Brp3bron
HET GERECONSTRUEERDE HUWELIJKSREGISTER VAN DJOKJAKARTA 1817-1905
[12.09.1824 Huibert Gerard Nahuys, geb. Amsterdam 28 maart 1782, resident
van Djokjakarta, weduwnaar van Aleyda Johanna Catharina Geertruy de Vries, zoon
van Petrus Comelis Nahuys en Catharina de Saint Amand; met Anna Louise van den
Berg, geb. Djokjakarta 1792, weduwe van Robbert Christiaan Nicolai d’Abo, doch-ter
van Johannes Gerardus van den Berg en Maria Elisabeth Coert]
[RA -- ; Nederland3 Adelsboek 42 (1949). 2261

Anna married Robbert Christiaan Nicolai D'abo, son of Erland Nicolai D'abo and Elisabeth Douglas, in 1806 in Soerabaja, Java, Indonesia.


Children from this marriage were:

   10 M    i. Robbert Douglas D'abo was born on 7 May 1815 in Batavia, Java, Indonesia.
+ 11 M    ii. Gerard Louis D'abo was born on 13 Jul 1819 in Soerakarta, Indonesia and died on 13 Oct 1905 in Arnhem, The Netherlands.
   12 M    iii. Arend Cornelis Florentinius Anne H. D'abo was born in 1823 in Padang, Sumatra, Indonesia.

Anna next married Huibert Gerard Nahuys, son of Petrus Cornelis Nahuys and Catharina De Saintamand, on 12 Sep 1824 in Djokjakarta, Indonesia.

5. Arend Florentinus van den Berg (Johannes Gerardus2, Johannes1) was born on 13 Jan 1793 in Semarang, Java, Indonesia.

General Notes:FamilySearch International Genealogical Index (LDS) Batch nr 2170506,
Source Call No. 1553927 sheet 23 type film

IGV 1988-1
EUROPESE INWONERS VAN WEST-JAVA IN 1813 medegedeeld door P.A. Christiaans
De indeling is als volgt:
1. Naam en voornaam Berg, A.T. van den
2. Geboorteplaats Samarang
3. Datum van aankomst hier te lande 12 juli 1812
4. Thans woonachtig Batavia
5.*
6. Huidig beroep assistant in the H.C. Treasury and Civil Paymaster's Office
7. Opmerkingen ----
8. Datum Batavia 18 nov. 1813
*5. Bij welke authoriteit op dit eiland. Aangezien de opgave in vrijwel
alle gevallen dezelfde is, nl. "van dit gouvernement", wordt dit in
de onderstaande lijst weggelaten.

The Java Half-Yealy Directory for 1815:
-List of Inhabitants Europeans and Decendants of Europeans 1 juli 1815
Batavia and its Environs:
A.F. van den Berg, first assistant General Treasury, Molenvliet

Naamlijst Djokjokarta 1840 en 1842
Naamlijst Batavia 1844 tot en met 1847 en 1850

Naamlijst en Burgelijke Stand Padang:
RA NI 1828: jaar 1827 Berg, A.F. van den Berg schoolopziener Schoolwezen Padang
NL. 1828 NL. 1835. Afdeeling Batoe Sangkar Berg, Arend Florentinus van den
NL. 1840 Padangsche Bovenlanden (Batos Sangkar) Berg, A.N. (moet zijn A.F) van den
NL. 1828. Berg, J.F. van den (moet zijn A.F)

BS: aangiften geboorten nog te plaatsen Berg, Johanna Sophia van den b. 1841 maart 8

Dossier van den Berg (SIFA, A.R.A Den Haag) dec 1999
Dossier van den Berg van Saparoea (CBG Den Haag) aug 2001
Berg, Arend Florentinus van den
1800: Aangesteld tot klerk voor Indie door de minister van Marine en Kolonien
Maart 1819: Toegevoegd als ambtenaar aan de kommissaris en resident van Padang
O.I. Naamboekje 1820: Ontvanger In en Uitgaande Rechten te Padang
O.I. Naamboekje 1821: Assistent resident en secretaris te Padang
Ind. Besl. 20.11.1822 No 11: Ontslagen en hem het ongenoegen der regering kenbaar gemaakt
Ind. Resolutie 9.6.1834 No 20: Belast met het civiel gezag in de Padangsche Bovenlanden
Jav. Crt 1836 No 91: Eervol ontslag en toekenning wachtgeld tot aan wederplaatsing. Verlof verleend naar Nederland
Verb. 1.6.1838 No 8: Voorschot ad F. 1200,-- verleend.
Verbalen over 1844 en 1845: Meerdere retrocacta nopens zijn reclames wegens zijn ontslag etc.
Ind. Besl. 4.3.1846 No 3: Geen nader onderzoek is mogelijk in de zaak van den Berg terzake het gebeurde te Padang in 1822
Ind. Besl. 12.3.1846: Wegens achterstallig wachtgeld f. 13100,-- uitbetaald.
Ind. Besl. 31.7.1846 No 31: Hem f. 1365,-- teruggegeven als contributie aan het civiel weduwen en wezen fonds, door hem betaald, welke contributie ook ingehouden is op het achterstallige wachtgeld.
Jav. Crt 1847 No 99 en Ind. Besl. 8.12.1847 No 9: Resident van Riouw
Jav. Crt 1849 No 60 en Ind. Besl. 24.7.1849 No 1: Ontheven van de vervulling van deze betrekking wegens ongeschikheid.
Jav. Crt 1850 No 36 en Ind. Besl. 1.5.1850 No 1: Ontslagen uit 's-lands dienst zonder recht op pensioen. Onderstand ingetrokken
Ind. Besl. 22.11.1849 No 4: Tijdelijke onderstand van f. 300,--/maand
Jav. Crt 1851 No 6: Vertrek naar Nederland
Ind. Brief no 481 a/1 dd 31.7.1852. Heeft tijdens de Padrische Oorlog ammunitie verkocht aan onze vijand. Heeft herhaaldelijk getracht alsnog pensioen te verkrijgen. Dit is steeds afgewezen, hoe wel het bewijs van de munitie verkopen niet geleverd kon worden. Hij heeft elf jaar wachtgeld genoten en heeft slechts 7 jaar en 8 maanden actief gediend.
No 3092 f. 462,--

Arend married Cornelia Maria D'abo, daughter of Erland Nicolai D'abo and Elisabeth Douglas, on 27 Jan 1814 in Batavia, Java, Indonesia.


Children from this marriage were:

   13 M    i. Carel Hoorns van den Berg .

General Notes:BS: Voltrokken huwelijken Padang: 1836

plaatsing onder voorbehoud ( op geboorteplaats)

Carel married Anna Francina Landtrehr in 1835 in Padang, Sumatra, Indonesia.

+ 14 M    ii. Jan van den Berg was born on 7 May 1815 in Batavia, Java, Indonesia.
   15 F    iii. Anna Louisa Florentina van den Berg was born on 17 Sep 1820 in Padang, Sumatra, Indonesia.

General Notes:FamilySearch International Genealogical Index (LDS) Film nr 183573
Page No. 905 Reference Nummer 32038

BS: Voltrokken huwelijken Padang: 1838

HET HERV. DOOPREGISTER VAN SEMARANG / 1851 IGV Brp4bron
238. Françoise Louise Alberthe [RA 1852, 406]
geb. Semarang 16 maart 1851, ged. Salatiga 23 november 1851; ouders:
Gerardus Elbertus Tolsma en Arma Louise Florentia van den Berg; extr. verl.
9 december 1851.

266. Laurence [RA 1853, 438] geb. Salatiga 16 mei 1852, ged. Salatiga 13
februari 1853; ouders: Laurens Anton Abbink en Maria Jacoba Allegonda
Wilhelmina van der Ven, geh. lieden; getuigen: Gerard Elbert Tolsma en
Anna Louisa Florentia van den Berg; extr. verl. 4 maart 1853

Plaatsing onder voorbehoud (op geboorteplaats)

Anna married Gerardus Elbertus Tolsma.

Anna next married Henrij Burnabij Lautier on 20 Apr 1837 in Padang, Sumatra, Indonesia.

   16 M    iv. Douglas van den Berg was born in 1827 in Padang, Sumatra, Indonesia.

General Notes:BS: Aangiften geboorten Padang: 1828

plaatsing onder voorbehoud ( op geboorteplaats)

   17 M    v. Willem van den Berg was born in 1832 in Padang, Sumatra, Indonesia.

General Notes:BS: Aangiften geboorten Padang: 1833

plaatsing onder voorbehoud ( op geboorteplaats)

   18 F    vi. Anna Jacoba van den Berg was born on 13 Feb 1833 in Padang, Sumatra, Indonesia.

General Notes:BS: Aangiften geboorten Padang: 1834

plaatsing onder voorbehoud ( op geboorteplaats)

   19 F    vii. Carel Hendrik van den Berg was born on 26 Sep 1836 in Padang, Sumatra, Indonesia.

General Notes:BS: Aangiften geboorten Padang: 1837

plaatsing onder voorbehoud ( op geboorteplaats)

6. Carel Lodewijk van den Berg (Johannes Gerardus2, Johannes1) was born on 14 Sep 1798 in Djokjakarta, Indonesia and died in 1873 in Djokjakarta, Indonesia.

General Notes:Naamlijst Djokjokarta
1817 geen van den Berg
1818 C.L. van den Berg en R.C.N D'Abo
1820 C.L. van den Berg
1822 Carel Lodewijk van den Berg
1823, 1824, 1825, 1826/145 C.L. van den Berg
1830, 1840 tot en met 1850, 1857, 1860, 1863

Bronnenpublicaties van de IGV (Indische Genealogische Vereniging) Brp3bron
HET GERECONSTRUEERDE HUWELIJKSREGISTER VAN DJOKJAKARTA 1817-1905
24.03.1830 Carel Lodewijk van den Berg, oud 32 jaar, [geb. Djokjakarta 14 sept. 1798, élève van de Javaanse taal, [zoon van Johannes Gerardus van den Berg en Maria Elisabeth Coert]; met Maria Magdalena Baumgarten, oud 21 jaar, [geb. Djokjakarta 15 okt. 1809, dochter van Friedrich Wilhelm Baumgarten en Maria Petronella Coenraad]. Getuige: Willem Driessen, oud 65 jaar, gepensioneerd le luitenant der infanterie. [RA 1831, 1721]

HET GERECONSTRUEERDE HUWELIJKSREGISTER VAN DJOKJAKARTA 1817-1905
25.08.1830 Johannes Wilhelmus van Groll, oud 33 jaar, [geb. Amsterdam
19 april 1797], waarnemend controleur der indirecte belastingen, [zoon van
Gerhardus van Grol1 en Catharina Geertruida Breton]; met Esther Andriene van
Stralendorff, oud 26 jaar, [geb. Breda 4 dec. 1803, dochter van Joachim Diederik
Abraham van Stralendorff en Esther Jeanne van Goor den Gosterlingh]. Getuige:
Carel Jan Gdenthal, oud 36 jaar, adjunct-onderinspecteur 2e kl. der militaire
administratie en Carel Lodewijk van den Berg, oud 32 jaar, élève voor de inlandsche
talen.
[RA 1831, 172; Jb CBG 34 (19801, 192-130; De Indische Navorscher 2 (19891, 161

Banjoemas
1839/34 Personeel in de Binnenlanden afdeeling Bandjarnegara: assisten-resident

HET GERECONSTRUEERDE HUWELIJKSREGISTER VAN DJOKJAKARTA 1817-1905
27.08.1844 ten overstaan van Wilhelmus Petrus Hieronimus Koeken, assistent-resident. Jan Carolus Philips, oud 28 jaar, opziener 3e kl. bij de indigocultuur; met Christina Pietemella Steven, oud 19 jaar, [geb. Djokjakarta . . jan. 1825, dochter van Comelis Philippus Steven (Steeven) en Johanna Frederica Schreuel]. Getuigen: Carel Lodewijk van den Berg, oud 46 jaar, gepensioneerd assistent-resident; Comelis van der Errelen, oud 27 jaar, apotheker 3e kl. [RA 1845, 2671]

Djokdjokarta
1848/65 C.L. van den Berg, waarnd. translateur voor de javaansche taal
1857/86 gepensioneerd ass. resident, wd. translateur javaansche taal
1857/297 ouderling kerkeraad der Prot. Gemeente
1860/104 gepensioneerd ass. resident, wd. translateur javaansche taal

HET GERECONSTRUEERDE HUWELIJKSREGISTER VAN DJOKJAKARTA 1817-1905
16.02.1861 George Lodewijk Alexander Briët, geb. [Batavia] 27 juni 1832,
assistent bij de civiele apotheker, zoon van Paul Pierre Briët, gepensioneerd majoor, en Grietje Elisabeth Frölich; met Maria Petronella Baumgarten, geb. [Djokjakarta] 18 juni 1841, dochter van Johannes Comelis Baumgarten, landhuurder, en de Javaanse vrouw Sinah. Getuigen: Carel Lodewijk van den Berg, oud 63 jaar, gepen-sioneerd assistent-resident, aangehuwd oom van de comparante; Martinus Albertus Fredericus Begeman, oud 43 jaar, landhuurder.
[RA 1862, 17; Nederland% Patriciaat 53 (19671, 311

Djokdjokarta
1863/516 Alphabetische lijst der personen, aan wie vergunning is verleend tot de inhuur van gronden in de rijken van Djokdjokarta en Soerakarta, na de uitvaarding van het reglement in het staatsblad 1857 no 116,
Djokdjokarta Berg, C.L. van den

Djokdjokarta
RA 1824/7 Eleve voor de Inlandsche Talen te Djokjakarta bij Departement van Inlandsche Zaken.
RA 1825 als bij 1824
RA 1830 Eleve voor de javaansche Taal en secretaris Sub-Comissie van Landbouw.
5 juni 1863 gepensioneerd assistent-resident
7 augustus 1865 gepensioneerd assistent-resident
27 april 1871 gepensioneerd assistent-resident, Maria Baumgarten overleden
8 juli 1873 gepensioneerd assistent-resident, Maria Baumgarten overleden

Carel married Maria Magdalena Baumgarten, daughter of Friedrich Wilhelm Baumgarten and Maria Petronella Coenraad, on 24 Mar 1830 in Djokjakarta, Indonesia.


Children from this marriage were:

   20 M    i. Lodewijk Gerard F. R. W. Chr. van den Berg was born on 29 Dec 1830 in Djokjakarta, Indonesia.

General Notes:Naamlijst Djokjakarta 1848, 1849, 1860, 1863

RA 1863/516
Alphabetische lijst der personen, aan wie vergunning is verleend tot de inhuur van gronden
in de rijken van Djokdjokarta en Soerakarta, na de uitvaarding van het reglement in het
staatsblad 1857 no 116
Soerakarta, Berg, L.G.F.R.W.C van den

Bronnenpublicaties van de IGV (Indische Genealogische Vereniging) Brp3bron
HET GERECONSTRUEERDE HUWELIJKSREGISTER VAN DJOKJAKARTA 1817-1905
07.08.1865 Lodewijk Gerard Florentius Rudolph Willem Christiaan van den
Berg, geb. [Djokjakarta] 29 dec. 1830, administrateur, zoon van Carel Lodewijk van
den Berg, gepensioneerd assistent-resident, en Maria Magdalena Baumgarten, overleden;
met Celestina Helena Gaebel, geb. [Salatiga (Semarang)] 5 aug. 1848, dochter
van Fredrick Christian Gaebel, gepensioneerd ritmeester, en de Javaanse vrouw
Samirah. [RA 1866, 171]

HET GERECONSTRUEERDE HUWELIJKSREGISTER VAN DJOKJAKARTA 1817-1905

Lodewijk Gerard Florentius Rudolph Willem Christiaan, administrateur
RA 1866, 171]

Lodewijk married Celestina Helena Gaebel, daughter of Frederich Christiaan Gaebel and Samirah, on 7 Aug 1865 in Djokjakarta, Indonesia.

   21 F    ii. Catharina Emelia Magdalena van den Berg was born on 9 Mar 1835 in Djokjakarta, Indonesia.

General Notes:Bronnenpublicaties van de IGV (Indische Genealogische Vereniging) Brp3bron
HET GERECONSTRUEERDE HUWELIJKSREGISTER VAN DJOKJAKARTA 1817-1905
05.06.1863 Lambertus Petrus Justinianus Louwaars, geb. [Bagelen] 1 dec. 1831,
zoon van Johannes Comelis Louwaars en Petronella Jacoba van Zitter, beiden overleden;
met Catharina Emelia Magdalena van den Berg, geb. [Djokjakarta] 9 maart
1835, dochter van Carel Lodewijk van den Berg, gepensioneerd assistent-resident, en
Maria Magdalena Baumgarten. [RA 1864, 161]

04.07.1883 [RA: 30.07.18831 ontbonden het huwelijk bestaan hebbende tussen
Lambertus Petrus Justinianus Louwaars en Catharina Emelia Magdalena van den
Berg. [RA 1884, 2151]

Catharina married Lambertus Petrus Justinianus Louwaars, son of Johannes Comelis Louwaars and Petronella Jacoba Van Zitter, on 5 Jun 1863 in Djokjakarta, Indonesia. The marriage ended in divorce.

   22 M    iii. Otto Arend Oscar van den Berg was born on 27 May 1836 in Djokjakarta, Indonesia.

General Notes:Bronnenpublicaties van de IGV (Indische Genealogische Vereniging) Brp3bron
HET GERECONSTRUEERDE HUWELIJKSREGISTER VAN DJOKJAKARTA 1817-1905
gezworen translateur in de Javaanse taal, RA 1874, 198

Naamlijst Djokdjokarta 1857, 1860, 1863

Japara
RA 1850/58 Mr. O. van den Berg, ambtenaar 1ste kl. ter beschikking van de resident.

HET HUWELJJKSREGISTER VAN CHERIBON 1829-1860 IGV Brp2bron
27.10.1858 Frederik Helbos, geb. te Amsterdam, oud 30 jaar, adjudant -onderofficier
der infanterie, won. te Tomo (Preanger Reg.), zn. van Frederik Helbos
en van Maria Meggelina van Harde, beiden overleden, en Comelia Louisa Intveld,
geb. te Soerabaja, oud 19 jaar, zonder beroep, won. te Tengahtani (Cheribon), dr.
van wijlen William Intveld en van Wilhelmina Charlotta Ravel, overleden. Getuigen:
Franciscus Michael Stephanus van Zuijlen, kapitein der infanterie, won. te Pali-manan;
Mr. Oscar van den Berg, controleur le kl. bij de landelijke inkomsten en cultures, won. te Ploembon.

Djokdjokarta
RA 1860/104 eleve voor de javaansche taal
RA 1863/111 agent der Samarangsche wees en boedelkamer
RA 1863/290 lijst van nog in dienst zijnde Ambtenaren door Z.M. den Koning erkend
of benoemd na uitvaardiging van het Kon. Besluit van den 6den December 1842
no 59 (Indisch Staatsblad 3843 no 32)
Ambtenaar van de eerste klasse, Berg, Mr. Oscar van den ( 8 jan- 3849 nr 2)

HET GERECONSTRUEERDE HUWELIJKSREGISTER VAN DJOKJAKARTA 1817-1905 IGV Brp3bron
26.03.1870 Pieter Bernardus Lammers, oud 68 jaar, [geb. Djokjakarta], zoon
van Bemardus Lammers en Wilhelmina Driessen, beiden overleden en weduwnaar
van Catharina Johanna Baumgarten; met de Chinese vrouw [Sie] Pook, oud 48 jaar.
Getuige: Otto Arend Oscar van den Berg, oud 33 jaar, translateur van de Javaanse
taal. [RA 1871, 1881]

08.07.1873 Otto Arend Oscar van den Berg, oud 36 jaar, [geb. Djokjakarta
27 mei 18361, gezworen translateur in de Javaanse taal, zoon van Carel Lodewijk
van den Berg, gepensioneerd assistent-resident, en Maria Magdalena Baumgarten,
overleden; met Anna Sophia Carolina Pennekamp, oud 18 jaar, [geb. Tegal 11 juli
1854], dochter van Bernhard Pennekamp en Adriana Gerardina Dorothea Keidel,
beiden overleden.
[RA 1874, 198]

IGV 1996/9
Het Rooms-Katholieke trouwboek van Djokjakarta (1860) 1865-188 bewerkt door P.A. Christiaans.
[52] [Djocjocarta] Anno 1873 die 8 Julii praemissis proclamationibus antenuptialibus dispensatione
habita super impedimento disparitatis cultus catholici et acatholici coram me infra scripto rite
matrimonium contraxerunt Otto Arend Oscar van den Berg, ex Djocjocarta, acatholicus, et Anna Sophia
Carolina Pennekamp, ex Tegal, catholica. Praesentibus qua testibus T. Wieseman et M. Raaff.
[RA 1874, 198; BRP/3, 661

Otto married Anna Sophia Carolina Pennekamp, daughter of Bernhard Pennekamp and Adriana Gerardina Dorothea Keidel, on 8 Jul 1873 in Djokjakarta, Indonesia.

   23 F    iv. Wilhelmina Dorothea van den Berg was born on 5 Jan 1839 in Djokjakarta, Indonesia.

General Notes:Aangiften geboorten Djokjakarta 1840

plaatsing onder voorbehoud ( op geboorteplaats)

   24 M    v. Wilhelmus Johannes Ernst van den Berg was born on 25 Sep 1839 in Djokjakarta, Indonesia.

General Notes:Aangiften geboorten Djokjakarta 1840

plaatsing onder voorbehoud ( op geboorteplaats)

+ 25 M    vi. Robbert Christiaan Nicolai van den Berg was born on 1 Feb 1841 in Djokjakarta, Indonesia.
   26 F    vii. Maria Elisabeth van den Berg was born on 7 Nov 1842 in Djokjakarta, Indonesia.

General Notes:Aangiften geboorten Djokjakarta 1843

plaatsing onder voorbehoud ( op geboorteplaats)

   27 M    viii. Willem van den Berg was born on 16 Jan 1844 in Djokjakarta, Indonesia.

General Notes:Aangiften geboorten Djokjakarta 1845

plaatsing onder voorbehoud ( op geboorteplaats)

   28 M    ix. Carel Lodewijk George van den Berg was born on 2 Jan 1846 in Djokjakarta, Indonesia and died on 14 Dec 1916 in Djokjakarta, Indonesia.

General Notes:Bronnenpublicaties van de IGV (Indische Genealogische Vereniging) Brp3bron
HET GERECONSTRUEERDE HUWELIJKSREGISTER VAN DJOKJAKARTA 1817-1905
16.02.1901 Carel Lodewijk George van den Berg, [geb. Djokjakarta 12 jan. 1846, zoon
van Carel Lodewijk van den Berg en Maria Magdalena Baumgarten];
met de inlandse vrouw Marinten. [RA 1902, 360]


Grafschriften JAVA/ Djokjakarta Europeanen Ned. Indie
48. R.I.P. / Carel Lodewijk George van den Berg / (translateur / juru bahasa) / di Yogyakarta /
overleden 14 desember 1916 / Ny . Maria Marinten van den Berg / overleden 20 april 1925.

Carel married Maria Marinten.


Fourth Generation (Great Grandchildren)


7. Johannes Lubbert van den Berg (Johannes Rudolf3, Johannes Gerardus2, Johannes1) was born on 3 Feb 1812 in Djokjakarta, Indonesia.

General Notes:FamilySearch International Genealogical Index (LDS) Batch nr 8121262,
Source Call No. 1260937 sheet 16 type film

Dossier van den Berg van Saparoea (Ned. Indie) bij CBG in Den Haag
Overleeft aanslag 16 mei 1817 te Saparoea
Bij Kon. Besluit 8 september 1875 toegevoegd aan de naam : van Sapoea

Johannes married Constance Gerardine Castendijk.


Children from this marriage were:

   29 F    i. Henriette H.C.R.J. van den Berg van Saparoea was born on 8 Jun 1837 in Velp, The Netherlands.

Henriette married Florentin Charles Dufour on 29 Apr 1858 in Rheden, The Netherlands.

   30 F    ii. Jeannette R.C. van den Berg van Saparoea was born on 17 Mar 1833 in Velp, The Netherlands and died on 7 Dec 1870 in Dordrecht, The Netherlands.

Jeannette married Johannes Carel Den Bandz on 19 Aug 1859 in Velp, The Netherlands.

   31 F    iii. Constance G. van den Berg van Saparoea was born on 5 May 1840 in Velp, The Netherlands.

Constance married Marie Francois Jacques Phaff on 17 Oct 1860 in Rheden, The Netherlands.

+ 32 M    iv. Jean R. van den Berg van Saparoea was born on 12 May 1847.
+ 33 M    v. Marie G. van den Berg van Saparoea was born on 28 Nov 1848 in Velp, The Netherlands.
   34 F    vi. Antoinette H.C. van den Berg van Saparoea was born on 9 Nov 1851 in Rheden, The Netherlands.

Antoinette married Henri Louis Boogaard on 28 Nov 1872 in Velp, The Netherlands.

   35 F    vii. Francoise C. van den Berg van Saparoea was born on 24 Jun 1857 in Rheden, The Netherlands.

Francoise married Albert Johan Jacob Baron Van Styrum on 29 Apr 1879 in Velp, The Netherlands.

   36 M    viii. Robertus M. van den Berg van Saparoea was born on 19 Apr 1860 in Velp, The Netherlands.
11. Gerard Louis D'abo (Anna Louise van den Berg4, Johannes Gerardus2, Johannes1) was born on 13 Jul 1819 in Soerakarta, Indonesia and died on 13 Oct 1905 in Arnhem, The Netherlands.

General Notes:IGV 1996/9
Gerard Louis d’Abo [foto 50], geb. Soerakarta 13 juli 1819 (zoon van Robert Christiaan Nicolai
d’Abo en Anna Luise van den Berg), assistent-resident van Djokjakarta, overl. Arnhem 13 okt. 1905, tr.
Salatiga (Semarang) 19 april 1845 Geertruida Jacoba Eduardine Kulenkamp Lemmers [foto 511, geb.
Culemborg 17 juli 1825, overl. Arnhem 19 dec. 1906, dr. van Jan Hendrik Kulenkamp Lemmers en
Petronella Gerhardina Johanna Holmberg de Beckfelt.

Gerard married Geertruida Jacoba Eduardine Kulenkamp Lemmers, daughter of Jan Hendrik Kulenkam Lemmers and Petronella Gerhardina Johanna Holmberg De Beckfe, on 19 Apr 1845 in Salatiga, Java, Indonesia.


Children from this marriage were:

   37 F    i. Louise Christine D'abo was born on 19 Jan 1846 in Soerakarta, Indonesia.
   38 F    ii. Nicoline Cornelie D'abo was born on 17 Apr 1847 in Salatiga, Java, Indonesia.
+ 39 F    iii. Clara Erlandina D'abo was born on 24 Mar 1849 in Salatiga, Java, Indonesia.
   40 M    iv. Henry William Lenard D'abo was born on 15 Oct 1851 in Salatiga, Java, Indonesia.
   41 F    v. Gertrude Isoline D'abo was born on 19 Sep 1853 in Soerakarta, Indonesia.
+ 42 M    vi. Rudolf Louis Eduard D'abo was born on 9 Jul 1856 in Soerakarta, Indonesia.
   43 F    vii. Anna Hubertine D'abo was born on 27 Oct 1857 in Soerakarta, Indonesia.
   44 F    viii. Wilhelmina Dina Christina D'abo was born on 27 Aug 1860 in Semarang, Java, Indonesia.
14. Jan van den Berg (Arend Florentinus5, Johannes Gerardus2, Johannes1) was born on 7 May 1815 in Batavia, Java, Indonesia.

General Notes:The Java Half-Yealy Directory for 1815
List of Inhabitants Europeans and Decendants of Europeans 1 juli 1815
Births May 1815
on the 7th Mrs. C.N. de Abo, of a Son

Geen voornaam genoemd in H-Y directory: aanname Jan

FamilySearch International Genealogical Index (LDS) Film nr 1985522

Naamlijst Padang 1835, 1840, 1845

Jan married Sie-Bonie in 1834 in Padang, Sumatra, Indonesia.


Children from this marriage were:

   45 F    i. Maria van den Berg was born on 2 Apr 1835 in Padang, Sumatra, Indonesia.

General Notes:FamilySearch International Genealogical Index (LDS) Film nr 1985727

BS: Aangiften geboorten Padang: 1836

plaatsing onder voorbehoud ( op geboorteplaats)

   46 F    ii. Catharina van den Berg was born on 5 Apr 1837 in Padang, Sumatra, Indonesia.

General Notes:FamilySearch International Genealogical Index (LDS) Film nr 2034343

BS: Aangiften geboorten Padang: 1838

plaatsing onder voorbehoud ( op geboorteplaats)

25. Robbert Christiaan Nicolai van den Berg (Carel Lodewijk6, Johannes Gerardus2, Johannes1) was born on 1 Feb 1841 in Djokjakarta, Indonesia.

General Notes:Bronnenpublicaties van de IGV (Indische Genealogische Vereniging) Brp3bron
HET GERECONSTRUEERDE HUWELIJKSREGISTER VAN DJOKJAKARTA 1817-1905
27.04.1871 Robbert Christiaan Nicolai van den Berg, geb. [Djokjakarta] 1 febr.
1841, administrateur, zoon van Carel Lodewijk van den Berg, gepensioneerd assistent-resident,
landhuurder, en Maria Magdalena Baumgarten, overleden; met de Javaanse
vrouw Moeah, oud 25 jaar. [RA 1872, 1941]

Robbert married Moeah on 27 Apr 1871 in Djokjakarta, Indonesia.


Children from this marriage were:

   47 F    i. Maria van den Berg was born on 11 Oct 1864 in Djokjakarta, Indonesia.

General Notes:Bronnenpublicaties van de IGV (Indische Genealogische Vereniging) Brp3bron
HET GERECONSTRUEERDE HUWELIJKSREGISTER VAN DJOKJAKARTA 1817-1905
15.10.1883 Gerrit Broese, oud 31 jaar, [geb. Kampen 19 aug. 18521, opziener,
gehuwd geweest met Anna Dom, zoon van Jan Nicolaas Broese, overleden, en Wilhelmina
Lijsen; met Maria van den Berg, oud 19 jaar, [geb. Djokjakarta 11 okt. n1864], dochter van
Robert Christiaan Nicolai van den Berg, administrateur, en de inlandse vrouw Moeah.
[RA 1885, 2201]

Maria married Gerrit Broese, son of Jan Nicolaas Broese and Wilhelmina Lijsen, on 15 Oct 1883 in Djokjakarta, Indonesia.

   48 F    ii. Elisabeth van den Berg was born on 16 May 1873 in Djokjakarta, Indonesia.

General Notes:Bronnenpublicaties van de IGV (Indische Genealogische Vereniging) Brp3bron
HET GERECONSTRUEERDE HUWELIJKSREGISTER VAN DJOKJAKARTA 1817-1905
13.10.1893 Jules Edmond August Dezentjé, oud 27 jaar, [geb. Ampel (Soerakarta)
7 jan. 18661, huurder en administrateur, u~11 van Johannes Augustinus Dezentjé,
beheerder van een landbouwonderneming, en Engelina Florentina Willemsz; met Elisa-beth
van den Berg, oud 20 jaar, [geb. Djokjakarta 16 mei 1873], dochter van Robbett
Christiaan Niwlai van den Berg, administrateur, en de inlandse vrouw Moeah, over-leden.
(RA 1895, 297]

Elisabeth married Jules Edmond August Dezentje, son of Johannes Augustinus Dezentje and Engelina Florentina Willemse.


Fifth Generation (Great Great Grandchildren)


32. Jean R. van den Berg van Saparoea (Johannes Lubbert7, Johannes Rudolf3, Johannes Gerardus2, Johannes1) was born on 12 May 1847.

Jean married Emma Pauline Boogaert.


Children from this marriage were:

   49 M    i. Constant J.G.L. van den Berg van Saparoea was born on 14 Jun 1874 in Den Bosch, The Netherlands.
   50 M    ii. Paul J. van den Berg van Saparoea was born on 26 Apr 1877 in Venlo, The Netherlands.
   51 M    iii. Rudolph J. van den Berg van Saparoea was born on 14 Jun 1878 in Venlo, The Netherlands.
33. Marie G. van den Berg van Saparoea (Johannes Lubbert7, Johannes Rudolf3, Johannes Gerardus2, Johannes1) was born on 28 Nov 1848 in Velp, The Netherlands.

Marie married Adriana Theodora Schuurbocque Boeije on 6 Mar 1879 in Utrecht, The Netherlands.


Children from this marriage were:

   52 F    i. Constance G.J.L. van den Berg van Saparoea was born on 11 Jan.
   53 M    ii. Raymond P.J. van den Berg van Saparoea was born on 26 Apr 1883 in Terborg, The Netherlands.
   54 F    iii. Henriette C. van den Berg van Saparoea .
39. Clara Erlandina D'abo (Gerard Louis D'abo11, Anna Louise van den Berg4, Johannes Gerardus2, Johannes1) was born on 24 Mar 1849 in Salatiga, Java, Indonesia.

Clara married Petrus Marinus Cochius.


Children from this marriage were:

   55 M    i. Petrus Marinus Cochius was born on 27 Apr 1874 in Rijswijk, The Netherlands and died on 3 Jul 1938 in Trogen, Switzerland.

General Notes:Directeur glasfabriek Leerdam

Petrus married Harriet Elisabeth Selleger on 21 Jun 1906 in Vandoeuvres.

42. Rudolf Louis Eduard D'abo (Gerard Louis D'abo11, Anna Louise van den Berg4, Johannes Gerardus2, Johannes1) was born on 9 Jul 1856 in Soerakarta, Indonesia.

Rudolf married Adele Engeline Leonore Dezentje, daughter of Johannes Augustinus Dezentje and Engelina Florentina Willemse.


Children from this marriage were:

+ 56 F    i. Engelina Florentia D'abo was born on 10 Sep 1886 in Bojolak, Indonesia.
   57 M    ii. Gerard Louis D'abo was born on 18 Oct 1887 in Bojalali, Indonesia.

General Notes:www.bart.nl/~ftc

Beroep/titlel Directeur Cultuur Mijen Bares Tampir en Klein Getas

Gerard married Alice Marguerite Wagner, daughter of August Wagner and Lena Gysi.


Sixth Generation (3rd Great Grandchildren)


56. Engelina Florentia D'abo (Rudolf Louis Eduard D'abo42, Gerard Louis D'abo11, Anna Louise van den Berg4, Johannes Gerardus2, Johannes1) was born on 10 Sep 1886 in Bojolak, Indonesia.

General Notes:http://community-2.webtv.net/GenSleuth/HelderI/

1321. Jakob MOOLENBURGH stamboom

Engelina married Willem Lammert Dijkhuis.


Children from this marriage were:

   58 F    i. Adele Angeline Leonore Dijkhuis was born on 5 May 1911 in Batavia, Java, Indonesia.

Terug