Unit 2


Vocabulary


A-val
A-dom
E-yn
Ul-pan
A-na-khnu
Ar-ba
Ar-ba-ah
A-ron
A-tem
A-ten
Beyt-Se-fer
Bin-yan
Ga-dol
Gdo-lah
Di-rah
Hem
Hen
Hi-neh
Zol
Za-khar
Kha-nut
Ya-feh
Ya-fah
Ya-kar
Yeka-rim
Ye-sh
K-lum
Ki-se
Ka-mah
La-van
La-a-lot
Lir-tzot
Mi-tah
Ma-kom
Mak-rer
Neke-vah
O-leh
A-tik
Ir
Tza-rikh
Ko-mah
Ra-bim
Rahi-tim
Rekho-v
Rot-zeh
Shuk
Shul-khan
Sha-khor
Sh-khuna
Shem Et-zem
Sh-tey
Ta-nur
Back
Home

This Page hosted by get your own Free Home Page
1