ตัวอย่าง แผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล ..( 1 สัปดาห์ )
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 1 สาระการเรียนรู้ย่อย ความหมายและประโยชน์ของบ้าน

    1. ชื่อกิจกรรม เคลื่อนไหวและจังหวะ
    2. จุดประสงค์
        1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้
        2. ปฏิบัติตามคำสั่ง
        3. สำรวจเอวและสะโพกของตนเองและเพื่อนได้
    3. สาระการเรียนรู้
         1. สาระที่ควรเรียนรู้
           - การปฏิบัติตามคำสั่ง
           - การสำรวจเอวและสะโพกของตนเองและเพื่อน
          2. ประสบการณ์สำคัญ
          - การปฏิบัติตามคำสั่ง
          - การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
    4. วิธีดำเนินกิจกรรม
        1. ให้เด็กเคลื่อนไหวกิจกรรมพื้นฐาน โดยเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตาม
จังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดในท่านั้นทันที
        2.ให้นักเรียนสำรวจร่างกายของตนเองโดยสังเกตหัว แขน ไหล่ มือ เอว สะโพก ฯลฯ
        3. ให้นักเรียนเคลื่อนไหวเอว และสะโพกอยู่กับที่
        4. นักเรียนเคลื่อนไหวเอวและสะโพกอยู่กับที่อย่างมีระดับ (สูง ต่ำ) ตามแบบครูอย่างช้า ๆ จากนั้น
ให้เด็กพักคลายกล้ามเนื้อในท่าที่สบาย
     5. สื่อ
         เครื่องเคาะจังหวะ
     6. การประเมิน
1. สังเกตการสำรวจร่างกาย
2. สังเกตการเคลื่อนไหวเอวและสะโพก

กิจกรรม 2 วันที่ 1

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 1 สาระการเรียนรู้ย่อย ความหมายและประโยชน์ของบ้าน

     1. ชื่อกิจกรรม เสริมประสบการณ์
     2. จุดประสงค์
       1. สนทนาและตอบคำถามได้
       2. กล้าแสดงความคิดเห็น
       3. ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูได้
     3. สาระการเรียนรู้
       1. สาระที่ควรเรียนรู้
         บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว เป็นที่พักผ่อน เป็นที่ที่ทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว
       2. ประสบการณ์สำคัญ
         - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
         - การร้องเพลง
     4. วิธีดำเนินกิจกรรม
         1. ครูสนทนาร่วมกับเด็กเกี่ยวกับความหมายของบ้าน และนำภาพครอบครัวอบอุ่นมาให้เด็กดู
         2. ครูสอนเด็กร้องเพลง “บ้านของฉัน” ครูและเด็กร้องเพลงร่วมกัน
         3. ครูและเด็กสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหา และความหมายของเพลงพร้อมกับนำภาพที่เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ตา ยาย มาร่วมวงสนทนาเพิ่มเติม
         4. เด็กและครูสรุปร่วมกันว่าบ้านคือสถานที่ที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกัน เป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่ พักผ่อนและป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ
     5. สื่อ
       เพลง “บ้านของฉัน”
     6. การประเมิน
       1. สังเกตการร้องเพลง
       2. สังเกตการสนทนา ซักถาม

กิจกรรมที่ 3 วันที่ 1

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 1 สาระการเรียนรู้ย่อย ความหมายและประโยชน์ของบ้าน

     1. ชื่อกิจกรรม สร้างสรรค์
     2. จุดประสงค์
       1. ใช้กล้ามเนื้อมือสัมพันธ์กับตา
       2. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
       3. อดทน รอคอย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
     3. สาระการเรียนรู้
       1. สาระที่ควรเรียนรู้
        การฉีกปะกระดาษเป็นรูปบ้าน เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กับตา ทำให้เด็กมีสมาธิและ ทำให้เด็กรู้จักปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
       2. ประสบการณ์สำคัญ
         การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม
     4. วิธีดำเนินกิจกรรม
        1. ครูและเด็กช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์
        2. ให้เด็กนั่งเป็น 3 – 4 กลุ่ม ครูแจกอุปกรณ์ เช่น กระดาษสีต่าง ๆ กาว และกระดาษที่มี
     โครงสร้างบ้าน ให้กับเด็ก
        3. ให้เด็กลงมือฉีกปะรูปบ้าน
        4. เก็บอุปกรณ์เข้าที่เมื่อทำงานเสร็จ
        5. นำเสนอผลงานของตนเอง
     5. สื่อ
       1. กระดาษ
       2. กาว กระดาษสีต่าง ๆ
     6. การประเมิน
       1. สังเกตความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ
       2. สังเกตการอดทน รอคอย เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
       3. สังเกตการกล้าแสดงออก

กิจกรรมที่ 4 วันที่ 1

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 1 สาระการเรียนรู้ย่อย ความหมายและประโยชน์ของบ้าน

    1. ชื่อกิจกรรม เสรี
    2. จุดประสงค์
       1. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
       2. คิดและจินตนาการได้
       3. แบ่งปันและรอคอยได้
       4. เด็กสังเกต คิด และแก้ปัญหาได้
    3. สาระการเรียนรู้
       1. สาระที่ควรเรียนรู้
         การเล่นตามศูนย์เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างอิสระ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ การรอคอย การแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม
       2. ประสบการณ์สำคัญ
         การเล่นตามศูนย์ต่าง ๆ
   4. วิธีดำเนินกิจกรรม
       1. ครูแนะนำชื่อและวิธีการเล่นตามศูนย์การเรียนรู้
       2. ให้เด็กเลือกเล่นตามศูนย์การเรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก เช่น
          - ศูนย์บ้าน - ศูนย์บล็อก
          - ศูนย์หนังสือ - ศูนย์ดนตรี
       3. เก็บของเข้าที่ เมื่อเลิกเล่นแล้ว
    5. สื่อ
       ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ศูนย์บ้าน ศูนย์บล็อก ศูนย์หนังสือ ศูนย์ดนตรี
    6. การประเมิน
      1. สังเกตการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
      2. สังเกตการคิดสร้างสรรค์ในการเล่น
      3. สังเกตความรับผิดชอบในการเก็บสิ่งของต่าง ๆ เข้าที่

กิจกรรมที่ 5 วันที่1

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 1 สาระการเรียนรู้ย่อย ความหมายและประโยชน์ของบ้าน

   1. ชื่อกิจกรรม กลางแจ้ง
   2. จุดประสงค์
     1. ฝึกกล้ามเนื้อใหญ่ / เล็ก
     2. มีความสนุกสนาน
     3. เล่นเครื่องเล่นสนามได้ถูกวิธีและปลอดภัย
   3. สาระการเรียนรู้
     1. สาระที่ควรเรียนรู้
       การเล่นเครื่องเล่นสนามที่ถูกวิธี ทำให้เด็กมีความปลอดภัยในการเล่น มีสุขภาพแข็งแรง และ
รู้จักแบ่งปันและรอคอย
     2. ประสบการณ์สำคัญ
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม
- การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
     4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูพาเด็กเดินแถวลงสนาม
2. ครูแนะนำชื่อเครื่องเล่นสนามแต่ละชนิด และการเล่นที่ถูกวิธี
3. ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามตามความสนใจ โดยครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
4. ล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน
     5. สื่อ
เครื่องเล่นสนาม
     6. การประเมิน
1. สังเกตการเล่นเครื่องเล่นสนามที่ถูกวิธี
2. สังเกตการแบ่งปันและรอคอยในการเล่น

กิจกรรมที่ 6 วันที่1

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 1 สาระการเรียนรู้ย่อย ความหมายและประโยชน์ของบ้าน

    1. ชื่อกิจกรรม เกมการศึกษา
    2. จุดประสงค์
1. เล่นเกมเรียงลำดับภาพบ้านจากเล็กไปหาใหญ่ได้
2. สังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
3. คิดหาเหตุผล ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
    3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
เรียงลำดับขนาดรูปภาพบ้าน เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กคิดและสังเกต รู้จักเปรียบเทียบ
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การจับคู่ จำแนก จัดกลุ่ม
- การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
    4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำเล่นเกมเรียบเรียงลำดับภาพบ้าน
2. ให้เด็กแบ่งกลุ่มแล้วเล่นเกมเรียงลำดับภาพบ้าน จากเล็กไปใหญ่ได้ และหมุนเวียนกันเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ
    5. สื่อ
เกมเรียงลำดับภาพจากเล็ก-ใหญ่
    6. การประเมิน
1. สังเกตความสนใจในการเล่นเกม
2. สังเกตความรับผิดชอบในการเก็บสิ่งของต่าง ๆ เข้าที่

ขึ้นวันที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 2 สาระการเรียนรู้ย่อย ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม เคลื่อนไหวและจังหวะ
2. จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้
2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. เป็นผู้นำและผู้ตามได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
- การฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
- การเป็นผู้นำและผู้ตาม
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การเป็นผู้นำและผู้ตาม
- การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ให้เด็กเคลื่อนไหวกิจกรรมพื้นฐาน โดยเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดท่านั้นทันที
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่ง เช่น ไปข้างหน้า , ไปด้านข้าง
3. แนะนำและสาธิตการเคลื่อนไหวร่างกาย
4. ให้อาสาสมัครออกมาทำหน้าที่เป็นผู้นำเคลื่อนไหว
5. สื่อ
เครื่องเคาะจังหวะ
6. การประเมิน
1. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการเป็นผู้นำและผู้ตาม

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 2 สาระการเรียนรู้ย่อย ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม เสริมสร้างประสบการณ์
2. จุดประสงค์
1. สนทนาและตอบคำถามได้
2. กล้าแสดงความคิดเห็น
3. บอกส่วนประกอบของบ้านได้
4. รู้จักค่าเลข 3
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
บ้านมีส่วนประกอบหลาย ๆ อย่าง มีประตู ฝาผนัง หลังคา หน้าต่าง บ้านสามารถสร้างด้วยวัสดุหลายชนิด เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ฟาง ดิน ฯลฯ
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูสนทนาพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับส่วนประกอบของบ้าน และวัสดุที่ใช้ก่อสร้างบ้าน
2. ครูเล่านิทานเรื่อง ลูกหมูสามตัว
3. ครูให้เด็กชูนิ้วแทนค่าจำนวนลูกหมู
4. ครูสนทนาร่วมกับเด็กเกี่ยวกับวัสดุแต่ละชนิดที่ลูกหมูใช้ในการสร้างบ้าน แล้วถามเด็กว่าใครอยากจะเป็นลูกหมูตัวไหน เพราะอะไร
5. เด็กและครูร่วมกันสรุปว่าวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านมีหลายชนิด เช่น อิฐ ไม้ ปูน ฟาง ไม้ไผ่ วัสดุแต่ละชนิดมีความแข็งแรงแตกต่างกัน พร้อมกับนำภาพบ้านที่ทำด้วยวัสดุต่างๆมาให้เด็กดูด้วย
5. สื่อ
นิทานลูกหมู 3 ตัว
6. การประเมิน
1. สังเกตการสนทนาเกี่ยวกับนิทาน
2. สังเกตการบอกวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้าน
3. สังเกตการตอบคำถาม

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 2 สาระการเรียนรู้ย่อย ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม สร้างสรรค์
2. จุดประสงค์
1. ฝึกกล้ามเนื้อมือสัมพันธ์กับตา
2. กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเอง
3. นำเสนอผลงานพร้อมบอกชื่อผลงานของตนเองได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การต่อเติมส่วนประกอบของบ้าน ทำให้เด็กรู้ว่าส่วนประกอบของบ้านมีอะไรบ้าง เช่น หน้าต่าง ประตู หลังคา ฝาผนัง และสามรถเขียนต่อเติมด้วยตนเองได้
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการต่อเติมส่วนประกอบของบ้าน
2. แจกกระดาษที่มีรูปภาพโครงสร้างของบ้านให้กับเด็ก
3. ให้เด็กต่อเติมส่วนประกอบของบ้านแล้วระบายสีให้สวยงาม
4. เก็บอุปกรณ์เข้าที่เมื่อทำงานเสร็จ
5. นำเสนอผลงานของตนเอง
5. สื่อ
1. รูปภาพโครงสร้างบ้าน
2. สีเทียน สีไม้
6. การประเมิน
1. สังเกตความสนใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม
2. สังเกตการใช้ทักษะทางภาษาในการนำเสนอผลงาน
3. สังเกตการกล้าแสดงออกและความเชื่อมั่นในตนเอง

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 2 สาระการเรียนรู้ย่อย ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม เสรี
2. จุดประสงค์
1. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
2. คิดและจินตนาการได้
3. แบ่งปันและรอคอยได้
4. เด็กสังเกต คิด และแก้ปัญหาได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การเล่นตามศูนย์เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างอิสระ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ การรอคอย การแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม
2. ประสบการณ์สำคัญ
การเล่นตามศูนย์ต่าง ๆ
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำชื่อและวิธีการเล่นตามศูนย์การเรียนรู้
2. ให้เด็กเลือกเล่นตามศูนย์การเรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก เช่น
- ศูนย์บ้าน - ศูนย์บล็อก
- ศูนย์หนังสือ - ศูนย์ดนตรี
3. เก็บของเข้าที่ เมื่อเลิกเล่นแล้ว
5. สื่อ
ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ศูนย์บ้าน ศูนย์บล็อก ศูนย์หนังสือ ศูนย์ดนตรี
6. การประเมิน
1. สังเกตการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
2. สังเกตการคิดสร้างสรรค์ในการเล่น
3. สังเกตความรับผิดชอบในการเก็บสิ่งของต่าง ๆ เข้าที่

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 2 สาระการเรียนรู้ย่อย ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม กลางแจ้ง
2. จุดประสงค์
1. พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
2. มีความสนุกสนาน
3. แบ่งปัน อดทน และรอคอยได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การเล่นน้ำเล่นทรายทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน รู้จักปรับตัวในการเล่นกับผู้อื่น รู้จักแบ่งปันและรอคอย
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การเล่นเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
- การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำวิธีการเล่นน้ำเล่นทราย พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเล่น
2. ให้เด็กนำอุปกรณ์ลงสนามและเล่นน้ำเล่นทรายตามความสนใจ โดยครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. ทำความสะอาดร่างกายก่อนเข้าห้องเรียน
5. สื่อ
1. ศูนย์น้ำ ศูนย์ทราย
2. อุปกรณ์ในการเล่น เช่น พลั่วตักทราย ที่ร่อนทราย ขัน ชั้น ฯลฯ
6. การประเมิน
1. สังเกตการแบ่งปัน อดทน และรอคอย
2. สังเกตความสนใจและความสนุกสนานในการเล่น

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 2 สาระการเรียนรู้ย่อย ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม เกมการศึกษา
2. จุดประสงค์
1. เล่นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์สร้างบ้านได้
2. สังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
3. จัดเก็บของให้เข้าที่ได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การคิดหาเหตุผลว่าสิ่งใดควรมาก่อนหลัง
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การสังเกต จำแนก จำดกลุ่ม
- การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำวิธีเล่นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์การสร้างบ้านได้
2. แบ่งเด็กเป็น 3 – 4 กลุ่ม เล่นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์การสร้างบ้าน และหมุนเวียนกันเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ
5. สื่อ
เกมเรียงลำดับเหตุการณ์การสร้างบ้านที่เริ่มสร้างจนถึงบ้านที่สร้างเสร็จสมบูรณ์
6. การประเมิน
1. สังเกตความสนใจในการเล่นเกม
2. สังเกตความรับผิดชอบในการเก็บสิ่งของต่าง ๆ เข้าที่

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 3 สาระการเรียนรู้ย่อย ห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม การเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้
2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. ทำท่าทางตามคำสั่งได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
- การเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่ง
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การทรงตัวและประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
- การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระ
2. เด็กเคลื่อนไหวเอวและสะโพกอยู่กับที่อย่างมีระดับและมีทิศทาง (สูง ต่ำ หน้า
หลัง ข้าง)
3. สมมุติห้องเรียนเป็นบ้าน เมื่อครูเอ่ยชื่องานบ้าน ให้เด็กแสดงท่าทางนั้น เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ฯลฯ จากนั้นให้เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อในท่าสบาย
5. สื่อ
เครื่องเคาะจังหวะ
6. การประเมิน
1. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการทำท่าทางตามคำสั่ง

 


แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 3 สาระการเรียนรู้ย่อย ห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม เสริมประสบการณ์
2. จุดประสงค์
1. สนทนาและตอบคำถามได้
2. บอกชื่อห้องต่าง ๆ ภายในบ้านได้
3. รู้จักตัวอักษร G
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
ในบ้านมีห้องต่าง ๆ แต่ละห้องมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น ห้องนอนใช้นอนหลังพักผ่อน ห้องครัวใช้ประกอบอาหาร เป็นต้น
2. ประสบการณ์สำคัญ
การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน และลักษณะการใช้งานในแต่ละห้อง
พร้อมภาพประกอบ
2. ให้เด็กออกมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองในการใช้ห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน
3. ครูสรุปร่วมกับเด็กเกี่ยวกับลักษณะและการใช้งานของห้องต่าง ๆ
4. ครูสนทนาเกี่ยวกับตัว G และให้เด็กเขียนตัวอักษร G ในอากาศ
5. สื่อ
ภาพห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน
6. การประเมิน
1. สังเกตการเล่าประสบการณ์ของตนเอง
2. สังเกตการสนทนาซักถาม
3. สังเกตการเขียนตัวอักษร G

 


แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 3 สาระการเรียนรู้ย่อย ห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม สร้างสรรค์
2. จุดประสงค์
1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ
2. ใช้กล้ามเนื้อมือสัมพันธ์กับตา เขียนเส้น
3. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การวาดภาพอิสระด้วยสีเทียน เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กับตา
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การเขียนภาพและการเล่นกับสี
- การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. แนะนำอุปกรณ์และวิธีวาดภาพด้วยสีเทียนให้เด็กฟัง
2. แจกอุปกรณ์ให้กับเด็ก
3. ให้เด็กวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน อย่างอิสระ
4. เก็บอุปกรณ์เข้าที่เมื่อทำงานเสร็จ
5. นำเสนอผลงานของตนเอง
5. สื่อ
1. กระดาษ
2. สีเทียน
6. การประเมิน
1. สังเกตความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ
2. สังเกตความสนใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม
3. สังเกตการเขียนเส้น

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 3 สาระการเรียนรู้ย่อย ห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม เสรี
2. จุดประสงค์
1. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
2. คิดและจินตนาการได้
3. แบ่งปันและรอคอยได้
4. เด็กสังเกต คิด และแก้ปัญหาได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การเล่นตามศูนย์เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างอิสระ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ การรอคอย การแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม
2. ประสบการณ์สำคัญ
การเล่นตามศูนย์ต่าง ๆ
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำชื่อและวิธีการเล่นตามศูนย์การเรียนรู้
2. ให้เด็กเลือกเล่นตามศูนย์การเรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก เช่น
- ศูนย์บ้าน - ศูนย์บล็อก
- ศูนย์หนังสือ - ศูนย์ดนตรี
3. เก็บของเข้าที่ เมื่อเลิกเล่นแล้ว
5. สื่อ
ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ศูนย์บ้าน ศูนย์บล็อก ศูนย์หนังสือ ศูนย์ดนตรี
6. การประเมิน
1. สังเกตการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
2. สังเกตการคิดสร้างสรรค์ในการเล่น
3. สังเกตความรับผิดชอบในการเก็บสิ่งของต่าง ๆ เข้าที่

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 3 สาระการเรียนรู้ย่อย ห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม กลางแจ้ง
2. จุดประสงค์
1. มีการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ / เล็ก
2. มีความสนุกสนานผ่อนคลายความเครียด
3. ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การเล่นจับให้ทัน ทำให้เด็กมีการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรง และให้เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การเล่นร่วมกับผู้อื่น
- การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
- การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูพาเด็กลงสนาม แล้วให้เด็กอบอุ่นร่างกายอย่างอิสระ จากนั้นครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกม “จับให้ทัน” ให้เด็กฟังแล้วให้เด็กลงเล่น
2. เด็กเล่นเกม “จับให้ทัน” โดยครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เด็กได้ยินสัญญาณหยุดเล่น ครูให้เด็กทำความสะอาดร่างกายและแต่งกายให้เรียบร้อย
4. เด็กเข้าแถวเรียงลำดับเข้าห้องเรียน
5. สื่อ
1. เกม “จับให้ทัน”
2. นกหวีด
6. การประเมิน
1. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตความสนใจและความสนุกสนานในการเล่น

 


แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 3 สาระการเรียนรู้ย่อย ห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม เกมการศึกษา
2. จุดประสงค์
1. สังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
2. เล่นเกมภาพตัดต่อได้
3. เก็บของเข้าที่เมื่อเลิกเล่นได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การเล่นเกมต่อภาพตัดต่อบ้านแสนสุข
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การแก้ปัญหาในการเล่น
- การเล่นเดี่ยวและเล่นเป็นกลุ่ม
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกมภาพตัดต่อ
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
3. ให้เด็กเล่นเกมภาพตัดต่อแล้วหมุนเวียนกันเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4. เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ
5. สื่อ
1. เกมภาพตัดต่อบ้านแสนสุข
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว
6. การประเมิน
1. สังเกตความสนใจในการเล่นเกม
2. สังเกตความรับผิดชอบในการเก็บสิ่งของต่าง ๆ เข้าที่

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 4 สาระการเรียนรู้ย่อย การรักษาความสะอาด

1. ชื่อกิจกรรม เคลื่อนไหวและจังหวะ
2. จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างมีทิศทางได้
2. เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
- การเคลื่อนไหวอย่างมีทิศทาง สูง , ต่ำ , หน้า , หลัง , ข้าง
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
- การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดในท่านั้นทันที
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวเอวและสะโพกอยู่กับอย่างมีระดับและมีทิศทาง (สูง ต่ำ หน้า
หลัง ข้าง)
3. ครูเคาะจังหวะช้า – เร็ว สลับกัน แล้วให้เด็กเคลื่อนไหวเอวและสะโพกอย่างระดับ และมี ทิศทางตามจังหวะช้าเร็ว
4. ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 3 ซ้ำ จากนั้นให้เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อในท่าสบาย
5. สื่อ
เครื่องเคาะจังหวะ
6. การประเมิน
1. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ
2. สังเกตการเคลื่อนไหวเอวและสะโพกอย่างมีระดับและทิศทาง

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 4 สาระการเรียนรู้ย่อย การรักษาความสะอาด

1. ชื่อกิจกรรม เสริมสร้างประสบการณ์
2. จุดประสงค์
1. ท่องคำคล้องจองบ้านหลังหนึ่งได้
2. บอกวิธีทำความสะอาดบ้านได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ เพื่อให้บ้านน่าอยู่และไม่ควรสวมรองเท้าเข้าบ้าน
2. ประสบการณ์สำคัญ
การฟังเรื่องราว คำคล้องจอง การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความเคารพความคิดเห็นผู้อื่น
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. สนทนาเกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้าน และข้อควรปฏิบัติในการทำให้บ้านสะอาด
2. ครูสอนเด็กท่องคำคล้องจอง บ้านหลังหนึ่ง และสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในคำคล้องจอง
3. ให้อาสาสมัครออกมาพูดประสบการณ์เกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้าน
4. ครูสรุปร่วมกับเด็กว่า บ้านต้องทำความสะอาดอยู่เสมอเพื่อให้บ้านน่าอยู่ และบอกวิธีทำ
ความสะอาดบ้านมีหลายวิธี เช่น ปัด กวาด เช็ด ถู
4. สื่อ
คำคล้องจอง บ้านหลังหนึ่ง
5. การประเมิน
1. สังเกตการเล่าประสบการณ์ของตนเอง
2. สังเกตการสนทนาซักถาม

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 4 สาระการเรียนรู้ย่อย การรักษาความสะอาด

1. ชื่อกิจกรรม สร้างสรรค์
2. จุดประสงค์
1. ใช้กล้ามเนื้อมือสัมพันธ์กับตา
2. มีความสนุกสนานคลายเครียด
3. นำเสนอผลงานพร้อมบอกชื่อผลงานของตนเองได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การระบายสีด้วยสีเทียน ทำให้เด็กสนุกสนาน คลายเครียด และทำให้เกิดสมาธิและยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนต่อไป
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อและผลงาน
- ชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมอุปกรณ์
2. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการระบายสีด้วยสีเทียน
3. ครูแจกอุปกรณ์และให้เด็กระบายสีภาพการทำความสะอาดบ้านอย่างอิสระ
4. เด็กช่วยกันเข้าที่ให้เรียบร้อย
5. เด็กนำเสนอผลงานโดยบอกชื่อและเรื่องราวจากผลงาน
6. ครูตรวจผลงาน และนำมาติดที่ป้ายแสดงผลงานเด็ก
5. สื่อ
1. ภาพการทำความสะอาดบ้าน
2. สีเทียน
3. กระดาษโรเนียว
6. การประเมิน
1. สังเกตความสนใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม
2. สังเกตการณ์ การนำเสนอผลงาน
3. ตรวจผลงาน

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 4 สาระการเรียนรู้ย่อย การรักษาความสะอาด

1. ชื่อกิจกรรม เสรี
2. จุดประสงค์
1. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
2. มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
3. แบ่งปันและรอคอยได้
4. สังเกต คิด และแก้ปัญหาได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การเล่นตามศูนย์เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างอิสระ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ การรอคอย การแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม
2. ประสบการณ์สำคัญ
- ช่วยพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ
- การเล่นร่วมกันและการคิดแก้ไขปัญหา
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำชื่อและวิธีการเล่นตามศูนย์การเรียนรู้
2. ให้เด็กเลือกเล่นตามศูนย์การเรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก เช่น
- ศูนย์บ้าน - ศูนย์บล็อก
- ศูนย์หนังสือ - ศูนย์ดนตรี
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลาเล่น
4. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
5. สื่อ
ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ
6. การประเมิน
1. สังเกตการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
2. สังเกตการคิดสร้างสรรค์ในการเล่น
3. สังเกตความรับผิดชอบในการเก็บสิ่งของต่าง ๆ เข้าที่

 


แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 4 สาระการเรียนรู้ย่อย การรักษาความสะอาด

1. ชื่อกิจกรรม กลางแจ้ง
2. จุดประสงค์
1. ฝึกกล้ามเนื้อใหญ่ / เล็ก
2. มีความสนุกสนานผ่อนคล้ายความเครียด
3. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามได้ถูกวิธีและปลอดภัย
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม
- การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. เด็กและครูสนทนาถึงข้อตกลงในการปฏิบัติตนเมื่อลงไปเล่นที่สนาม
2. เด็กเดินแถวลงสนาม ครูแนะนำชื่อเครื่องเล่นสนามแต่ละชนิดและการเล่นที่ถูกวิธี
3. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามตามความสนใจ โดยครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
4. ให้สัญญาณหยุดเล่นเดินทำความสะอาดร่างกาย และแต่งกายให้เรียบร้อย
5. เด็กเข้าแถวเรียงลำดับเดินเข้าห้องเรียน
5. สื่อ
เครื่องเล่นสนาม
6. การประเมิน
1. สังเกตการเล่นเครื่องเล่นสนามที่ถูกวิธี
2. สังเกตการแบ่งปันและรอคอยในการเล่น

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 4 สาระการเรียนรู้ย่อย การรักษาความสะอาด

1. ชื่อกิจกรรม เกมการศึกษา
2. จุดประสงค์
1. สังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
2. เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนได้
3. เก็บของเข้าที่เมื่อเลิกเล่นได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การจับคู่ภาพที่เหมือนกัน เป็นเกมที่ฝึกทักษะการสังเกตให้กับเด็ก และทำให้เด็กเกิด
ความสนุกสนาน
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
- การเล่นเดี่ยวและเล่นเป็นกลุ่ม
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
3. ให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน แล้วหมุนเวียนกันเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4. เก็บของเข้าที่เมื่อเลิกเล่น
5. สื่อ
1. เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว
6. การประเมิน
1. สังเกตความสนใจในการเล่นเกม
2. สังเกตความรับผิดชอบในการเก็บสิ่งของต่าง ๆ เข้าที่

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 5 สาระการเรียนรู้ย่อย พื้นที่และบริเวณรอบบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม เคลื่อนไหวและจังหวะ
2. จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. พัฒนาความคิดและจินตนาการ
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การทำท่าทางตามจินตนาการประกอบคำบรรยาย
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
- การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระ
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะและสัญญาณ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดแล้วทำท่าทางตามจินตนาการ “บ้านเราสวยงามน่าอยู่ เพราะเราช่วยกันปลูกต้นไม้ ดอกไม้ รดน้ำต้นไม้ พรวนดิน และเรายังช่วยกันทำความสะอาดบ้าน กวาดบ้าน ถูบ้าน”
3. ให้เด็กพักคลายในท่าที่สบาย
5. สื่อ
1. คำบรรยาย
2. เครื่องให้จังหวะ
6. การประเมิน
1. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการเคลื่อนไหวตามคำบรรยาย

 

ผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 5 สาระการเรียนรู้ย่อย พื้นที่และบริเวณรอบบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม เสริมประสบการณ์
2. จุดประสงค์
1. บอกชื่อสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณรอบบ้านได้
2. บอกลักษณะพื้นที่บริเวณบ้านได้
3. บอกลักษณะของรูป ได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
บริเวณรอบ ๆ บ้าน มีสิ่งต่าง ๆ มากมาย เช่น สนามหญ้า ต้นไม้ ดอกไม้ รั้วบ้าน ซึ่งต้องคอยดูแลให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การฟังเรื่องราว สนทนาพูดคุย
- การรับรู้และแสดงความรู้สึก
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูนำรูปภาพบ้านและบริเวณรอบบ้านมาให้เด็กดู และสนทนาประกอบรูปภาพ
2. ให้เด็กบอกชื่อต้นไม้ ดอกไม้ และสิ่งของที่ใช้ตกแต่งบริเวณรอบบ้าน
3. ให้เด็กทบทวนคำคล้องจองบ้านหลังหนึ่ง
4. ครูนำบัตรภาพรูป ให้เด็กดูและสังเกตลักษณะของรูป
5. ให้อาสาสมัครคนอื่นๆออกมาหยิบบัตร จนครบทุกคน
5. สื่อ
1. รูปภาพบริเวณบ้าน
2. รูป
6. การประเมิน
1. สังเกตการบอกสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณรอบบ้าน
2. สังเกตการบอกลักษณะรูป

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 5 สาระการเรียนรู้ย่อย พื้นที่และบริเวณรอบบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม สร้างสรรค์
2. จุดประสงค์
1. ใช้กล้ามเนื้อมือสัมพันธ์กับตาได้
2. มีความสนุกสนาน คลายเครียด
3. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การขีดเส้นตามรอยปะและการระบายสี ทำให้เด็กคลายเครียดและมีสมาธิ และยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนต่อไป
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม
- การเขียนภาพและเล่นกับสี
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมอุปกรณ์
2. ครูแนะนำการขีดเส้นตามรอยประภาพบ้านและวิธีระบายสี
3. ครูแจกอุปกรณ์และให้เด็กขีดเส้นระบายสี โดยครูคอยดูแลแนะนำอยู่ห่าง ๆ
4. เก็บอุปกรณ์เข้าที่เมื่อทำงานเสร็จ
5. นำเสนอผลงานของตนเอง
5. สื่อ
1. ภาพบ้าน
2. ดินสอ
3. สีไม้ สีเทียน
6. การประเมิน
1. สังเกตความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ
2. สังเกตความสนใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม
3. สังเกตการใช้ทักษะทางภาษาในการนำเสนอผลงาน

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 5 สาระการเรียนรู้ย่อย พื้นที่และบริเวณรอบบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม เสรี
2. จุดประสงค์
1. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
2. มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
3. แบ่งปันและรอคอยได้
4. เด็กสังเกต คิด และแก้ปัญหาได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การเล่นตามศูนย์เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างอิสระ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ การรอคอย การแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การเล่นอิสระ
- การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
- การเล่นในห้องเรียน
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำชื่อและวิธีการเล่นตามศูนย์การเรียนรู้
2. ให้เด็กเลือกเล่นตามศูนย์การเรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก เช่น
- ศูนย์บ้าน ( เล่นอิสระ) - ศูนย์บล็อก ( ต่อไม้บล็อกเป็นรูปบ้าน )
- ศูนย์หนังสือ ( ดูนิทานเกี่ยวกับบ้าน ) - ศูนย์ดนตรี ( เล่นอิสระ )
- เพิ่มศูนย์ให้ได้ 5 ศูนย์ขึ้นไป
3. เก็บของเข้าที่ เมื่อเลิกเล่นแล้ว
5. สื่อ
1. อุปกรณ์ต่าง ๆในศูนย์การเรียน
6. การประเมิน
1. สังเกตการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
2. สังเกตการคิดสร้างสรรค์ในการเล่น
3. สังเกตความรับผิดชอบในการเก็บสิ่งของต่าง ๆ เข้าที่

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 5 สาระการเรียนรู้ย่อย พื้นที่และบริเวณรอบบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม กลางแจ้ง
2. จุดประสงค์
1. ปฏิบัติตามข้อตกลงและคำสั่งได้
2. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
3. จำแนกรูปสามเหลี่ยมจากรูปอื่นได้
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การเล่นเกม วิ่งเก็บของ ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน ส่งเสริมการเล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การจำแนก
- การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกม วิ่งเก็บของ
2. ครูนำรูปภาพสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และรูปวงกลม ไปวางไว้กลางสนาม
3. แบ่งเด็กเป็น 3 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มแบ่งกันวิ่งไปเก็บรูปสามเหลี่ยมที่ครูวางไว้
4. กลุ่มใดเก็บได้มากที่สุด กลุ่มนั้นชนะ
5. ล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน
5. สื่อ
1. รูปภาพ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม
6. การประเมิน
1. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
3. สังเกตการจำแนกรูปสามเหลี่ยมจากรูปอื่น

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 5 สาระการเรียนรู้ย่อย พื้นที่และบริเวณรอบบ้าน

1. ชื่อกิจกรรม เกมการศึกษา
2. จุดประสงค์
1. สังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
2. เล่นเกมจับคู่รูปภาพกับเงาได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น
3. สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การเล่นเกมจับคู่รูปภาพกับเงา
2. ประสบการณ์สำคัญ
- การสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
- การเล่นเดี่ยวและเล่นเป็นกลุ่ม
4. วิธีดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่รูปภาพกับเงา
2. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
3. ให้เด็กเล่นเกมจับคู่รูปภาพกับเงา แล้วหมุนเวียนกันเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4. เก็บของเข้าที่เมื่อเลิกเล่น
5. สื่อ
1. เกมจับคู่รูปภาพกับเงา
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว
6. การประเมิน
1. สังเกตความสนใจในการเล่นเกม
2. สังเกตความรับผิดชอบในการเก็บสิ่งของต่าง ๆ เข้าที่

ภาคผนวก

เพลง บ้านของฉัน
(ศรีนวล รัตนสุวรรณ)

บ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากหลาย
พ่อ แม่ ลุง ป้า ปู่ ย่า ตา ยาย
อีกทั้งน้า อา พี่ และน้องมากมาย
ทุกคนสุขสบาย เราเป็นพี่น้องกัน


นิทาน เรื่อง ลูกหมูสามตัว
(กัมพุชนาฎ เปรมกมล , สุรินทร์ ช่วงโชติ)

มีครอบครัวหมูครอบครัวหนึ่ง มีลูกหมู 3 ตัว ต่อมาแม่หมูเห็นว่าลูกหมูทั้ง 3 ตัว โตพอที่จะออกไปรับผิดชอบตัวเองได้แล้ว แม่หมูจึงให้ลูกหมูทั้ง 3 ตัว ไปสร้างบ้านของตัวเองใหม่ ลูกหมูตัวที่ 1 สร้างบ้านด้วยหญ้าแห้งและฟาง ซึ่งใช้เวลาสร้างไม่นาน ลูกหมูตัวที่ 2 สร้างบ้านด้วยไม้ ซึ่งแข็งแรงมากกว่าบ้านฟาง ลูกหมูตัวที่ 3 สร้างบ้านด้วยอิฐ หิน ปูน ทราย เป็นตึกที่แข็งแรงมาก และใช้เวลาสร้างนาน วันหนึ่งสุนัขป่าผ่านมาเห็นลูกหมูอ้วนน่ากิน จึง เคาะประตูบ้านฟางให้ลูกหมูตัวที่ 1 เปิด ลูกหมูไม่เปิด หมาป่าโมโหก็เป่าลมจนบ้านฟางพัง ลูกหมูตัวที่ 1 วิ่งไปหาลูกหมูตัวที่ 2 ที่บ้านไม้ หมาป่าเคาะประตูเรียกให้เปิดเพื่อจะกินลูกหมู ทั้ง 2 เสีย เมื่อไม่เปิดประตูมันก็เป่าลมจนบ้านไม้พังไปอีก ลูกหมูทั้ง 2 รีบวิ่งไปหาลูกหมู ตัวที่ 3 ที่บ้านตึกคอนกรีต หมาป่าก็ไปเรียกให้เปิดประตู ลูกหมูสามตัวมีความกลัวมาก ไม่กล้าเปิด หมาป่าก็เป่าลมอีก แต่บ้านตึกแข็งแรงมาก มันเป่าลมจนเหนื่อย บ้านก็ไม่พัง มันจึงหาทางปีนลงทางปล่องไฟ ลูกหมู 3 ตัวก็จัดการเติมน้ำใส่กะทะใหญ่ใต้ปล่องไฟจนน้ำเดือด พอหมาป่าลงมาก็ตกลงไปในน้ำเดือดพอดี หมาป่าได้รับความเจ็บปวดมาก ลูกหมู 3 ตัว ก็อยู่ในบ้านที่แข็งแรงด้วยความผาสุกและปลอดภัย


เกมจับให้ทัน

จำนวนผู้เล่น ประมาณ 15 คน
อุปกรณ์ -
วิธีเล่น 1. ครูและเด็กร่วมกันกำหนดพื้นที่หรือขอบเขตในการเล่น จากนั้นครูหาอาสาสมัคร 3 คน ออกมาเล่นเป็นคนจับ แล้วให้เด็กที่เหลือ ยืนจับมือกันเป็น วงกลมล้อมรอบคนจับ 3 คนไว้
2. ครูให้เด็กทุกคนยืนเป็นวงกลมร้องเพลง จับให้ทัน พร้อมกันปรบมือ โยกตัวหรือย่ำเท้า ซ้าย – ขวา ประกอบเพลงอย่างอิสระ ดังนี้
“ จับให้ทันมาจับฉันเร็ว ๆ ไว ไว (ซ้ำ)
จับให้ทัน ฉันหรือใคร เธอจับได้ ฉันว่าเก่งเอย ”
3. เมื่อร้องเพลงจับให้เด็กที่เล่นเป็นคนจับทั้ง 3 คนวิ่งไล่จับคนที่ยืนล้อมรอบตนไว้ และให้คนอื่น ๆ รีบวิ่งหนีและแกล้งทำท่าหลอกล่อคนจับภายในเขตที่กำหนดไว้
4. ถ้าใครวิ่งหนีออกนอกเขตที่กำหนดจะต้องเปลี่ยนมาเล่นเป็นคนจับแทน ถ้าใครถูกคนจับได้ คนนั้นจะต้องเปลี่ยนมายืนในวงกลม และเล่นเป็นคนจับแทน

คำคล้องจอง บ้านหลังหนึ่ง
(ไม่ทราบนามผู้แต่ง)

ตัวฉันมีบ้านหลังหนึ่ง
เป็นที่พักที่พึ่งทุกเวลา
ฉันช่วยพ่อแม่
ปลูกผัก เลี้ยงปลา
กวาดบ้าน ถูบ้าน ดูงามตา
ช่วยกันรักษาให้น่าอยู่เอย


 
1