ดนตรีพื้นเมืองสะล้อ ซอ ซึง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

บทเรียนผ่านเครือข่าย เรื่อง  ดนตรีพื้นเมืองสะล้อ ซอ ซึง

    หน่วยที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับดนตรีพื้นเมือง  
  มีเนื้อหา ดังนี้

    dia_bluve.gif ประวัติ ความเป็นมาของดนตรีพื้นเมืองล้านนา 
    dia_bluve.gif  ความสำคัญของดนตรีพื้นเมืองล้านนา
    dia_bluve.gif  ประโยชน์ของดนตรีพื้นเมืองล้านนา
    dia_bluve.gif  ประเภทของวงดนตรีพื้นเมืองล้านนา

  หน่วยที่  2  เครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนาวงสะล้อ ซอ ซึง

   มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะ ประเภท ส่วนประกอบและการใช้ ดูแล รักษาเครื่องดนตรีแต่ละชนิด ดังนี้

    dia_purple.gif   ซึง              dia_purple.gif สะล้อ                dia_purple.gif  ขลุ่ยพื้นเมือง
    dia_purple.gif   กลองพื้นเมือง(กลองป่งป้ง)

  หน่วยที่ 3  การเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองวงสะล้อ ซึง

   dia_red.gif  การอ่านโน้ตพื้นฐานดนตรีพื้นเมืองสะล้อ ซึง

   dia_red.gif  การเล่นซึงลูกสาม
   dia_red.gif  การเล่นซ
   งลูกสี่

จัดทำโดยครูวิไล   อหันตะ
โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
 Copyright (c) 2004  Wilai   Ahunta .  e-mail   wilai_ahunta@yahoo.com. All rights reserve.


1