.
JS001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจาวาสคริปต์
  ความแตกต่างระหว่างจาวาสคริปต์
  
โปรแกรมแบบอินเตอร์พรีทเตอร์ กับ
      โปรแกรมแบบคอมไพเลอร์

  
คุณสมบัติที่สำคัญของจาวาสคริปต์
  
ประโยชน์ของจาวาสคริปต์
  
การนำเอาจาวาสคริปต์มาใช้งาน
  
สรุปความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยว   กับ
      จาวาสคริปต์

JS002 รูปแบบการเขียนจาวาสคริปต์
JS003 คำสั่งกำหนดเงื่อนไข
JS004 การเขียนฟังก์ชั่นแบบมี
         
 พารามิเตอร์

JS005 เทคนิคพิเศษสำหรับ
          
Internet Explorer และ รูปภาพ

JS006 การสร้างแบบฟอร์มเอกสาร
           (
Form )

JS007 การเขียนโปรแกรมเพื่ออ่าน
          
Source Code

JS008 สรุปคำสั่งจาวาสคริปต์
JS009 เทคนิคพิเศษ
          Test            
 


 
 
 

    
   
จาวาสคริปต์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจาวาสคริปต์

                  -                   จาวาสคริปต์ (JavaScript) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาเริ่มแรกโดยบริษัทเนสเคบ (Netscape) เพื่อสนับสนุนโปรแกรมบราวเซอร์ในลักษณะที่เป็น interpreter เริ่มแรกมีชื่อเรียกว่า ไลว์สคริปต์ (Live Script) ในขณะที่โปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบริษัทซันไมโครซิสเต็ม ซึ่งจะเรียกให้ต่างกันก็ได้ว่า จาวาแอบเพท (Java Applet) ทั้งจาวาสคริปต์และจาวาแอบเพทไม่ได้มีความสัมพันธ์แต่อย่างใด เพียงแต่ทุกโปรแกรมจะมีเทคนิควิธีการและการเขียนโปรแกรมที่มีรากฐานคล้ายคลึงกัน
                                                         

                                                                                                                                                                    

ความแตกต่างระหว่างจาวาสคริปต์ (JavaScript) กับจาวา (JAVA)
            
การที่เราจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างโปรแกรมจาวาทั้งสองลักษณะ ที่แท้จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่เรียกชื่อเหมือนกัน เราต้องทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างโปรแกรมที่แปล ทีละบรรทัดหรืออินเทอร์พรีตเตอร์โปรแกรมกับโปรแกรมที่เรียบเรียงสำเร็จ หรือคอมไพเลอร์โปรแกรม เพื่อจะได้เข้าใจการใช้งานของจาวาสคริปต์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโปรแกรมภาษาจาวาสคริปต์เป็นโปรแกรมในลักษณะที่เป็นโปรแกรมอินเทอร์พรีตเตอร์ สามารถอ่านและทำความเข้าใจโปรแกรมทีละบรรทัดหรืออาจเรียกได้ว่าแปลคำสั่งและทำงานตามคำสั่งทีละบรรทัด ซึ่งวิธีการเขียนโปรแกรมลักษณะนี้จะทำให้ทำงานได้ช้ากว่าปกติ ในกรณีที่โปรแกรมมีขนาดใหญ่และคำสั่งยาวมาก เพราะจะต้องแปลและทำงานตามคำสั่งทีละบรรทัด
                 

                                                                                                                                                                    

โปรแกรมแบบอินเตอร์พรีทเตอร์กับโปรแกรมแบบคอมไพเลอร์
             
ขณะที่โปรแกรมภาษาจาวาแอพเพทเป็นโปรแกรมในลักษณะที่เป็นโปรแกรมคอมไพเลอร์จะประมวลผลทั้งโปรแกรม โครงสร้างและคำสั่งในการเขียนโปรแกรมจะต้องเป็นลำดับมีขั้นตอนและถูกต้องตามหลักการของไวยกรณ์ภาษาโปรแกรม ถ้ามีการผิดพลาดจะทำให้โปรแกรมไม่สามารถทำงานได้ การเขียนโปรแกรมแบบคอมไพเลอร์เมื่อเขียนโปรแกรมจนเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะแปลงไฟล์ไปอยู่ในรูปแบบของไบนารี่ไฟล์เป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้ทันทีโดยจะอยู่ในรูปของไฟล์ที่มีนามสกุล .exe ซึ่งจะทำให้ไฟล์ที่ได้จากโปรแกรมประเภทคอมไพเลอร์มีอิสระที่จะทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ โดยไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรมอื่นใดอีกในการแสดงผลหัวใจสำคัญของโปรแกรมแบบคอมไพเลอร์ก็คือ เมื่อเปลี่ยนสภาพโปรแกรมที่สมบูรณ์ให้ทำงานในรูปแบบของภาษาเครื่องก็จะไม่มีใครทราบว่าโปรแกรมที่คอมไพเลอร์แล้วนั้นมีโค้ดโปรแกรมอย่างไร หรือที่เรียกกันว่าซอสโค้ดของโปรแกรมคืออะไรนั่นเอง
             จาวาสคริปต์อาจเรียกได้อีกลักษณะหนึ่งว่า ภาษาสคริปต์ เนื่องจากเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเสริมหรือร่วมกันกับภาษาโปรแกรมอื่น โดยเฉพาะจาวาสคริปต์จะทำงานโดยการใส่เสริมเข้าไปในภาษา HTML และจะทำงานโดยอาศัยโปรแกรมประเภทบราวเซอร์เท่านั้น ดังนั้น ข้อสำคัญในการใช้งานจาวาสคริปต์ก็คือ บราวเซอร์จะต้องยอมรับให้จาวาสคริปต์แสดงผลได้ด้วย ซึ่งความเป็นจริงบราวเซอร์แทบทุกรุ่นจนถึงปัจจุบันสามารถแสดงผลของจาวาสคริปต์ได้ทั้งสิ้น ทำให้การเขียนโปรแกรมด้วยจาวาสคริปต์เป็นที่นิยม


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

คุณสมบัติที่สำคัญของจาวาสคริปต์
                  
- การเขียนโปรแกรมสามารถทำได้ด้วยโปรแกรมอีดิเตอร์ ที่เป็นเท็กซ์โหมดได้ทุกประเภท   เช่น        
    
Note Pad Q edit  เป็นต้น
                   - การเขียนโปรแกรมจะแสดงผลได้กับบราวเซอร์เท่านั้น
                   - โปรแกรมที่เขียนด้วยจาวาสคริปต์จะทำงานกับเว็บเพจโดยตรงทันทีเนื่องจากจะโหลดพร้อมกับเว็บเพจที่
ถูกเรียกใช้งานโดยบราวเซอร์
                   - บราวเซอร์มาตรฐานสนับสนุนการทำงานของจาวาสคริปต์
                   - ภาษาโปรแกรมเป็นแบบอินเทอร์พรีตเตอร์ สามารถแสดงซ้อสโค้ดให้เห็นได้ในเว็บเพจโดยตรง หรือจะซ่อนให้เรียกใช้งานในเซอร์เวอร์ก็ได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไฟล์

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ประโยชน์ของจาวาสคริปต์

              
การสร้างเว็บเพจหหรือการสร้างโฮมเพจสามารถแสดงได้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป หรืออาจเขียนด้วยโปรแกรมภาษา HTML แต่โปรแกรมการสร้างเว็บเหล่านั้นไม่สามารถทำให้เว็บมี ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ เป็นเพียงการสร้างเว็บที่มีข้อมูลและเชื่อมโยงระหว่างเว็บได้เท่านั้น หรืออาจมีเทคนิคพิเศษบางประการสนับสนุนการทำงานของเว็บเพจ แต่ถ้าผู้สร้างต้องการที่จะให้เว็บเพจ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ มีการโต้ตอบและเทคนิคพิเศษต่าง ๆ เรียกร้องความสนใจ ทำให้ผู้ใช้ตื่นเต้นและสนใจกับเว็บมากยิ่งขึ้น ก็ต้องเขียนโปรแกรมสคริปต์เพิ่มเติมเข้าไปในหน้าของเว็บ โดยการสร้างสคริปต์ของจาวาเขียนเพิ่มเติมตามที่ต้องการสอดแทรกลงในซ้อสโค้ดของเว็บที่เป็น HTML ก็จะทำให้เว็บมีการทำงานที่แตกต่างจากการให้ข้อมูลธรรมดาทั่วไปเป็นเว็บที่มีชีวิตชีวาการศึกษา จาวาสคริปต์จะทำให้เว็บที่เราสร้างขึ้นสนใจและมีเทคนิคแปลกใหม่กว่าเว็บอื่นๆ ข้อสำคัญ ที่ควรเลือกใช้จาวาสคริปต์ก็เนื่องจากบราวเซอร์มาตรฐานทั่วไป เช่น ไมโครซอฟท์อินเทอร์เน็ต เอ็กพลอเลอร์ (Microsoft Internet Explorer) หรือ (Netscape) ออกแบบมาให้สนับสนุนการทำงานของจาวาสคริปต์ โดยสามารถทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยจาวาสคริปต์ ทำให้จาวาสคริปต์เป็นโปรแกรมสคริปต์ที่ได้รับความนิยม


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  การนำเอาจาวาสคริปต์มาใช้งาน
             
เนื่องจากการใช้งานจาวาสคริปต์ไม่ใช่การเขียนโปรแกรมที่ต้องเขียนต่อเนื่องขนาดยาว เป็นเพียงการเขี่ยนสคริปต์เป็นท่อนๆ หรือเฉพาะส่วนที่ต้องการนำไปใช้งานเท่านั้น จึงทำให้การนำจาวาสคริปต์ไปใช้งานสามารถทำได้ทั้งการเขียนด้วยตนเอง หรือการคัดลอกจากผู้ที่เขียนเอาไว้แล้วนำไปเสริมหรือเพิ่มในเว็บเพจที่ทำขึ้น เพียงแต่ผู้ใช้จะต้องมีความเข้าใจการแทรกสคริปต์ของ จาวาสคริปต์ลงไปในซ้อสโค้ดของเว็บเพจที่เขียนขึ้นโดยโปรแกรม HTML เท่านั้น ความรู้เบื้องต้นในการนำเอาจาวาสคริปต์ไปใช้งานก็คือ
                  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HTML
                  - การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
                  - การเปิดซ้อสโค้ดของเว็บเพจจากโปรแกรมสำเร็จรูปหรือด้วยโปรแกรมอีดิเตอร์
                  -การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เช่น ภาษาเบสิก ภาษาปาสคาล หรือภาษาซี จะช่วยให้ เข้าใจโครงสร้างการเขียนโปรแกรมของจาวาสคริปต์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 สรุปความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับจาวาสคริปต์
                  
- จาวาสคริปต์คนละตระกูลกับจาวา
                   - จาวาสคริปต์เป็นโปรแกรมสคริปต์ทำงานร่วมกันกับ HTML
                   - จาวาสคริปต์เป็นภาษาโปรแกรมเขียนด้วยโปรแกรมอีดิเตอร์

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
          Test            

All Right Reserved 2003  Support IE5.0 or Higher  Best Preview 800x600 Pixels
             แนะนำติชม: ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข : prachyanun@hotmail.com  

1