โครงการพัฒนาสวัสดิการภายในหน่วย กองพลทหารราบที่ 9

ารพัฒนากิจการด้านสวัสดิการ
* ร้านค้าพีเอ็ก (PX)
* อาหารกลางวันราคาถูก
* สหกรณ์ออมทรัพย์

* สหกรณ์น้ำมัน
* ส่งเสริมอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ
* ตัดเย็บเสื้อผ้าทหาร
* การเลี้ยงสัตว์
* ปลูกพักสวนครัว
* สหกรณ์โรงสีข้าว
* น้ำดื่มสะอาด

กรุณาเซ็นสมุดเยี่ยม อ่านสมุดเซ็นเยี่ยม

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมที่ ขอบคุณครับ

1

1