กำหนดการสอนรายสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ปีการศึกษา  2545

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สัปดาห์

เรื่อง / เนื้อหา

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

ทักทาย hello, how are you? กล่าวคำล่า Good bye

ถามชื่อ What’s your name? How do you spell it?(your name)

บอกสิ่งของในห้องเรียน ที่อยู่ ใกล้ , ไกลตัว

กล่าวคำทักทาย Good morning  และ How are you?

รู้จักตัวพิมพ์ใหญ่ และ ตัวพิมพ์เล๊ก A – Z , a – z

ถามตอบด้วยประโยค Is this  a/an _____?  Is that a/an _____?

คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

ประโยคคำถาม What is this?

ประโยคคำสั่ง Stand up , Sit down

บอกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว มากกว่า 1 สิ่ง There are _____?

ประโยคคำถามWhat’s that? , What’s this?

บททบทวน

ทบทวนการใช้ This is a_____?  That is a _____?

How many _____ are there?

การใช้ On

การใช้  a , an

การใช้ have , has

ทบทวน

 

 

 

1