เครื่องคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดดิสก์
ซีพียู
การ์ดจอ
การ์ดเสียง
แรม
เมนบอร์ด
จอภาพและอุปกรณ
์ภายนอก

แรม (RAM)

 

หน่วยความจำหลัก หรือ RAM ย่อมาจาก Random Access Memory ซึ่งหมายถึงหน่วยความจำเข้าถึงกลุ่มแบบสุม่ การที่มักถูกเรียกว่าหน่วยความจำหลัก เนื่องจากการทำงานของเครื่อง RAM จะถูกใช้เป็นที่พักข้อมูล ก่อนที่จะส่งไปให้ CPU ทำการประมวลผลหลังจากประมวลผลแล้วข้อมูลจะถูกส่งมาพักที่ RAM อีก ก่อนที่จะส่งต่อไปแสดงผลยังจอภาพ RAM มีความเร็วในการทำงานสูง แต่มีข้อเสียคือ จะเก็บข้อมูลไว้ได้ขณะที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเท่านั้น ถ้าปิดเครื่องข้อมูลจะหายไป

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจะมีความเร็วมากน้อยแค่ไหน เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ 2 ตัวคือ ซีพียู ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดต่อความเร็วของคอมพิวเตอร์ สำหรับอุปกรณ์ที่มีผลต่อความเร็วของคอมพิวเตอร์อีกตัวก็คือ แรมที่กล่าวถึงนี้นั่นเอง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ซพียูมีการพัฒนาทางประสิทธิภาพและความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมากจนแรมตามไม่ทัน

โ ดยที่เนื้อที่ของหน่วยความจำหลักแบบแรมนี้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

1. Input Storage Area เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลนำเข้าที่ได้รับมาจากหน่วยรับข้อมูลเข้าโดย ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในการประมวลผลต่อไป
2. Working Storage Area เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการประมวลผล
3. Output Storage Area เป็นส่วนที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อรอที่จะถูกส่งไปแสดงออก ยังหน่วยแสดงผลอื่นที่ผู้ใช้ต้องการ
4. Program Storage Area เป็นส่วนที่ใช้เก็บชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการจะส่งเข้ามา เพื่อใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง ชุดดังกล่าว หน่วยควบคุมจะทำหน้าที่ดึงคำสั่งจากส่วน นี้ไปที่ละคำสั่งเพื่อทำการแปลความหมาย ว่าคำสั่งนั้นสังให้ทำอะไร จากนั้นหน่วยควบคุม จะไปควบคุมฮาร์ดแวร์ที่ต้องการทำงานดังกล่าวให้ทำงานตามคำสั่งนั้นๆ