กองโรงงานเครื่องจักรกล WORKSHOP DIVISION
www.oocities.org/workshopard
กองโรงงานเครื่องจักรกล
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย กลับหน้าแรก

รู้จักองค์กร ภารกิจ / นโยบาย ผลงาน กิจกรรม 5 ส. iso9002
งานเยาวชน งานคลังพัสดุ ประกาศ/คำสั่ง หน้าต่างข่าว สารสนเทศ อื่นๆ

กองโรงงานเครื่องจักรกล เป็นกองส่วนกลางในภูมิภาค สังกัดสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2517 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1357 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายบรรลือ วงศ์วัฒนะ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

แบ่งการบริหารเป็น 5 ฝ่าย คือ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายวางแผนและบริหารงานซ่อมและผลิต

ฝ่ายโรงงานซ่อม

ฝ่ายโรงงานผลิต

ฝ่ายคลังพัสดุ