กองโรงงานเครื่องจักรกล WORKSHOP DIVISION
www.oocities.org/workshopard
ภารกิจ นโยบาย
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย กลับหน้าแรก

รู้จักองค์กร ภารกิจ / นโยบาย ผลงาน กิจกรรม 5 ส. iso9002
งานเยาวชน งานคลังพัสดุ ประกาศ/คำสั่ง หน้าต่างข่าว สารสนเทศ อื่นๆ

นโยบายคุณภาพ
เพื่อแสดงถึงข้อผูกพันด้านคุณภาพ และความมุ่งมั่นของกองโรงงานเครื่องจักรกล
ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศในด้านการบริการ จึงขอประกาศนโยบายคุณภาพ ดังนี้

“ เราจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โดยพัฒนาปรับปรุงการบริการด้านการซ่อมและด้านการผลิต เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ ด้วยระบบบริหารที่มีคุณภาพและทีมงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

การจัดองค์กร

กองโรงงานเครื่องจักรกล มีขอบข่ายการดำเนินงาน ดังนี้

1 บริการด้านการซ่อมแลกเปลี่ยนชุดส่วนประกอบเครื่องจักรกล และยานพาหนะ ให้แก่ จังหวัด รพช. และศูนย์ฯ รพช. การซ่อมต่าง ๆ ที่เกินขีดความสามารถของ จังหวัด รพช. และศูนย์ฯรพช.

2 บริการด้านการผลิตป้ายจราจร เครื่องสูบน้ำมือโยก เครื่องจักร เครื่องมือกลเครื่องทุ่นแรง ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานพัฒนาชนบทให้แก่หน่วยงาน รพช.

3 บริการด้านสนับสนุนการฝึกอบรมเยาวชนด้านช่าง ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล บริการด้านการขนส่งเครื่องจักรกล

กองโรงงานเครื่องจักรกล มีโครงสร้างองค์กรซึ่งแบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 ฝ่าย และมีคณะกรรมการคุณภาพ (Quality Management Representative Committee) ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล เป็นประธานคณะกรรมการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการคุณภาพมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ริเริ่มวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ

2. ชี้บ่งและบันทึกปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

3. ริเริ่ม แนะนำหรือจัดเตรียมวิธีแก้ปัญหาผ่านตามสายงาน

4. ทวนสอบ (Verify) การนำวิธีแก้ปัญหาไปใช้

5. ควบคุมกระบวนการขั้นต่อไปของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จนกระทั่งข้อบกพร่องหรือภาวะที่ไม่พึงประสงค์ได้รับการแก้ไข

6. ดูแลว่าข้อกำหนด ในคู่มือคุณภาพได้ถูกนำไปใช้และถือปฏิบัติ

และผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล ได้แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (Quality Management Representative : QMR) โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำ การนำไปปฏิบัติการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ และการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงาน ระบบคุณภาพต่อฝ่ายบริหาร เพื่อการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นตัวแทนของกองโรงงานเครื่องจักรกล ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในเรื่องเกี่ยวกับระบบคุณภาพของกองโรงงานฯ

ในการบริหารงานของกองโรงงานเครื่องจักรกล เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายคุณภาพเป็นที่เข้าใจและมีการนำไปใช้ จึง กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้ดังนี้

1ผู้บริหารระดับสูงจักให้การสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำนโยบายคุณภาพไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

2 ปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนในองค์กร ระลึกอยู่เสมอในเรื่องของคุณภาพ หรือสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังและต้องการ

3 บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน

4 ให้มีการทบทวนข้อตกลงเพื่อมั่นใจว่า กองโรงงานฯ เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้อง และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้

5 ระบุข้อกำหนดที่ต้องการในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการอย่างเพียงพอ

6 จัดทำวิธีการควบคุมขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้การบริการเป็นไปตามข้อกำหนด

7 เมื่อตรวจสอบความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือได้รับการร้องเรียนจากผู้รับบริการต้องมีการบันทึกไว้และดำเนินการแก้ไข รวมทั้งหาวิธีป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดซ้ำอีก

8 จัดให้มีการตรวจติดตามภายในทุกกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการประกันว่าระบบคุณภาพยังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล

9 จัดให้มีการรวบรวม การประมวลผล การรายงาน และการนำไปใช้ประโยชน์ของข้อมูลด้านคุณภาพ

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

1 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อบริการด้านการซ่อมและานการผลิต ของกองโรงงานเครื่องจักรกล โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9002 :1994

2 เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และพยายามแก้ไขปรับปรุงการบริการโดยดำเนินการตามระบบคุณภาพ ที่ได้จัดทำไว้เป็นเอกสาร

ทรัพยากร

กองโรงงานเครื่องจักรกล จัดเตรียมให้มีเครื่องจักร / อุปกรณ์ บุคลากร วัตถุดิบ ที่จำเป็นต้องใช้ภายในหน่วยงาน และจัดหาทรัพยากรดังกล่าวให้เพียงพอ รวมถึงการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

การทบทวนของฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารของกองโรงงานเครื่องจักรกล จะทบทวนและประเมินระบบคุณภาพของกองโรงงานเครื่องจักรกล ที่นำมาใช้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่ใช้ยังคงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลและจะบันทึกผลของการทบทวนและการแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งเก็บรักษาไว้ใช้ในการอ้างอิง ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่สรุปผลการทบทวนของฝ่ายบริหารหัวข้อการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร ควรมีหัวข้อต่อไปนี้