ประวัติความเป็นมา

               การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์เป็นการประชุมระดับโลกที่จัดขึ้นทุก 1-2 ปีโดยสมาคมโรคเอดส์นานาชาติ ( International AIDS Society , IAS ) มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโรคเอดส์ทุกระดับ    อาทิเช่น  ผู้นำรัฐบาล        นักวิชาการ      นักวิจัยชั้นนำทั่วโลกที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปัญหาโรคเอดส์ทั้งภาครัฐ     เอกชน    ประชาชน   ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ       สังคมศาสตร์ การเมือง   ชุมชน   รวมทั้งผู้ที่ติดเชื้อ   ผู้ป่วยเอดส์     และผู้ที่ได้รับผลกระทบ      

                การประชุมฯครั้งล่าสุด      เป็นการประชุมนานาชาติ  เรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14     จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-12 กรกฎาคม  2545  ณ เมืองบาร์เซโลนา     ประเทศสเปน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ  20,000 การประชุมนานาชาติเรื่องเอดส์   ครั้งที่ 15     ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยใน พ..  2547  เดิมกำหนดจัดขึ้นที่เมืองโตรอนโต  ประเทศแคนาดา    แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ที่เกิดขึ้นในประเทศซีกโลกใต้ทำให้คณะกรรมการจัดการประชุมได้ตัดสินใจเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมจากประเทศแคนาดามาเป็นประเทศในแถบเอเชีย   โดยเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดการประชุม ในวันที่  11 - 16  กรกฎาคม  2547     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ เรื่องโรคเอดส์   ครั้งที่ 15   เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2545  ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เตรียมการด้านสารัตถะ  (Substance) และได้ตั้งเป้าหมายที่จะให้เป็นการประชุมที่มีผู้เข้าประชุมจากทั่วโลกมากที่สุดประมาณ   20,000 - 30,000 คนเพื่อเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพของประเทศไทยในเรื่องของการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในการร่วมมือแก้ไขปัญหาเอดส์     โดยจัดให้มีการประชุมระดับผู้นำประเทศ    ทั้งในภาครัฐบาลและประชาชน

การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 วันที่ 11-16 กรกฎาคม 2547 ณ ประเทศไทย

 

  ประวัติความเป็นมา

 

วิสัยทัศน์ หัวข้อของการประชุม และสัญลักษณ์
  หน่วยงานรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัคร
  เอกสารประกอบการพิจารณาอาสาสมัคร

 

สวัสดิการของอาสาสมัคร  

 

ใบสมัครอาสาสมัคร 

 

กระดานข่าว ( Webboard )
 

www.aids2004.org

  www.aidsthai2004.org

คณะอนุกรรมการคัดเลือกและดูแลอาสาสมัคร การจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 15

กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 .พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์  02 -613-3951- 2   โทรสาร 02 - 222-1834

E-mail :volunteer@aidsthai2004.org