รายชื่ออาสาสมัคร

      รายชื่ออาสาสมัคร ( รวมทุกฝ่ายยกเว้นพิธีการต้อนรับ )

          1.   ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์

          2.   ฝ่ายพิธีการต้อนรับ

          3.   ฝ่ายพิธีเปิดปิด

         4.    ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร

         5.    ฝ่ายวิชาการ

         6.    ฝ่ายทุนและจัดสรร

         7.    ฝ่ายพยาบาล

         8.   ฝ่ายผู้นำ

         9.   ฝ่ายบริหาร

       10.   ฝ่าย CONGREX

       11.   ฝ่ายประเมินผล

       12.   ฝ่าย UN AIDS ฝ่าย SCHOLASHIP PROGRAM และฝ่าย SKILL BUILDING

       13.   ฝ่ายที่เหลือ

 

การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 วันที่ 11-16 กรกฎาคม 2547 ณ ประเทศไทย
 
  ประวัติความเป็นมา

 

วิสัยทัศน์ หัวข้อของการประชุม และสัญลักษณ์
  หน่วยงานรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัคร
  เอกสารประกอบการพิจารณาอาสาสมัคร

 

สวัสดิการของอาสาสมัคร  

 

ใบสมัครอาสาสมัคร 

 

กระดานข่าว ( Webboard )
 

www.aids2004.org

  www.aidsthai2004.org

คณะอนุกรรมการคัดเลือกและดูแลอาสาสมัคร การจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 15

กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 .พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์  02 -613-3951- 2   โทรสาร 02 - 222-1834

E-mail : volunteer@aidsthai2004.org