รับเขียนโปรแกรม Pascal, C , BASIC, Visual Basic, Fortran, Assembly, Dbase, Foxbase, Foxpro For DOS, Foxpro For Windows, Visual Foxpro , Delphi