ให้นักศึกษานำดินสอเบอร์ 2B ขึ้นไป และยางลบดินสอ ใช้ทำข้อสอบ ในการสอบกลางภาค 1/52

จ.211 จิตวิทยาทั่วไป (Py. 211 General Psychology)

          ศึกษาประวัติและวิธีการทางจิตวิทยา พื้นฐานทางชีววิทยากับพฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย์ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ เชาว์ปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และ พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม

 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษญ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรม เพื่อ จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

                                                    

                                              เค้าโครงการบรรยาย

วันและเวลา  ทุกวันจันทร์ เวลา 9.30—12.30 น.

ผู้ประสานงาน รองศาสตราจารย์สิริอร วิชชาวุธและ อ.ดร. อุบลวรรณา ภวกานันท์

 

การประเมินผล

1. สอบข้อเขียน 90%

     ก. สอบกลางภาคเก็บคะแนน  25%   เนื้อหาข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 4 และในหนังสือจิตวิทยาทั่วไป บทที่ 1 2 3 และ บทที่ 5

       ข. สอบปลายภาค เก็บคะแนน 65 %    เนื้อหา หัวข้อที่ 1—10

                    โดยเนื้อหาหัวข้อที่ 1-4 เนื้อหาในหนังสือจิตวิทยาทั่วไปคือ  บทที่ 1 2 3 และ บทที่ 5 ประมาณ 15 และ

                    หัวข้อที่ 5– 10 และเนื้อหาในหนังสือจิตวิทยาทั่วไปในบทที่ 4 บทที่ 6-10  ประมาณ 85%

 

2. กิจกรรม 10 %     นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับการทดลองคนละ 4 ครั้ง   หรือ

                                  ผู้รับการทดลอง 3 ครั้ง บำเพ็ญประโยชน์ 1 ครั้ง หรือ

                                  ผู้รับการทดลอง 2 ครั้ง บำเพ็ญประโยชน์ 2 ครั้ง

  

 ** การเข้ารับการทดลอง นักศึกษาจะต้องลงชื่อเข้ารับการทดลองและเข้ารับการทดลองตามนัดหมาย มิฉะนั้นจะถือว่าขาดกิจกรรมใน ครั้งนั้น ๆ   การเข้ารับการทดลองเป็นไปตามที่อาจารย์ ดร. อุบลวรรณา ภวกานันท์กำหนด             

 

** การเขียนรายงานบำเพ็ญประโยชน์ ให้เล่าเหตุการณ์ของการไปบำเพ็ญประโยชน์ ข้อมูลของสถานที่ กิจกรรมที่ทำ วันเวลา ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรม  ชื่อนามสกุลและลายเซ็นของเจ้าหน้าที่เพื่อรับรองว่าได้บำเพ็ญประโยชน์จริง   ประโยชน์และความคิดที่อาจารย์ ดร. อุบลวรรณา ภวกานันท์เป็นผู้กำหนดนักศึกษาได้รับจากการบำเพ็ญประโยชน์และอื่น ๆ รวมทั้งวันส่งรายรายงานการบำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามที่อาจารย์ ดร. อุบลวรรณา ภวกานันท์กำหนด

        

 

ที่

หัวข้อ

อาจารย์ผู้สอน

วันที่ เดือน

1.

แนะนำจิตวิทยา

ดร. อุบลวรรณา ภวกานันท์

8,15 มิ.ย.

 

 จิตวิทยา ความหมาย แนวคิด วิธีการศึกษา

             จิตวิทยาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

 

 

2.

การรู้สึกและการรับรู้

ดร. อุบลวรรณา ภวกานันท์

22,29 มิ.ย.

 

การมองเห็น/การได้ยิน/การได้กลิ่น/การรับรส/

การรู้สึกสัมผัส การรับรู้พิเศษ

 

 

3.

พื้นฐานทางชีววิทยากับพฤติกรรม

รศ.ศันสนีย์ ตันติวิท

6,13ก.ค และ  20ก.ค

 

- การทำงานของระบบประสาทกับพฤติกรรม

  ระบบประสาทส่วนกลาง/ไขสันหลัง/สมอง

- วิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ศึกษาสมอง

- ส่วนสำคัญของสมอง

- หน้าที่และตำแหน่งต่าง ๆ บนเปลือกสมอง

- ระบบประสาทอิสระ

- พฤติกรรมผิดปกติเนื่องจากสมอง

 

 

4.

การเจริญเติบโต พัฒนาการและวุฒิภาวะ

รศ.ศันสนีย์ ตันติวิท

27 ก.ค

 

- วุฒิภาวะและการเจริญเติบโต

- วุฒิภาวะเกิดก่อนพฤติกรรม

- การพัฒนาบุคลิกภาพและสังคม

 

 

 

สอบกลางภาค

 

ประกาศของมหาวิทยาลัย

5

แรงจูงใจ

รศ.สิริอร วิชชาวุธ

3,10ส.ค

 

- ความต้องการทางกาย -แรงขับทางความหิว 

- จิตวิทยาของความหิว/โรคอ้วน

- แรงขับทางเพศ

- ความต้องการทางจิต

 

 

6

การเรียนรู้

รศ.สิริอร วิชชาวุธ

17 และ 24 ส.ค.

 

 

 

 

7

อารมณ์

อ. อรอนงค์ คัสซินส์

31ส.ค.

 

 

 

 

8

เชาว์ปัญญาและการทดสอบ

ให้นักศึกษาอ่านบทที่ 10 เอง

 ออกสอบด้วย

 

9

ทฤษฎีทางสังคม

อ. อรอนงค์ คัสซินส์

7 ก.ย.

 

 

 

 

10

บุคลิกภาพ

ดร. อุบลวรรณา ภวกานันท์

14,21 ก.ย.

 

 

 

 

 

สอบปลายเทอม

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

1