จ.371 จิตวิทยาการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน รศ.สิริอร วิชชาวุธ

คำบรรยายลักษณะวิชา ศึกษาความจริงขั้นพื้นฐานและหลักการเกี่ยวกับการเรียนรู้ ชนิดของการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การวิจัย และการทดลองด้านการเรียนรู้ รวมทั้งปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนรู้

เนื้อหา

1. วิธีการศึกษาการเรียนรู้และวิธีการทำการทดลองปฏิบัติการ

2. ความหมายของการเรียนรู้ ประวัติการศึกษาการเรียนรู้

3. ทฤษฎีการเรียนรู้

    (1) Behavioral Approach

    (2) Social learning theories

    (3) Cognitive Approach

    (4) Humanist Approach

4. Behaviorism

-Ivan Petrovich Pavlov: Classical conditioning

- John Broadus Watson

- Erwin R. Guthrie

- Edward Lee Thorndike: Law of effect

-Clark L. Hull: Hull's system

- Burrhus Frederic Skinner: Operant conditioning

  5. Social learning: Albert Bandura theories

6. Cognitive theories เช่น

   - Donald Olding Hebb:Higher mental process

   - Edward ChaceTolman:Sign Learning

   - Kurt Koffka, Wolfgang Kohler and Max Wertheimer:Geatalt Psychology

   - Jerome Seymour Bruner: Categorizing

   - Jean Piaget: Genetic Epistemology

   - Information processing system - memory

  - Brain: Development, Learning and thinking

  - etc.  

7. ชนิดของการเรียนรู้

8. ลักษณะการเรียน

9. Humanistic approach: การเรียนรู้กับแรงจูงใจ

การประเมินผลการเรียน

  1. การสอบข้อเขียน      70%

      (1) กลางภาค   20 %   วันสอบ ......................................

      (2) ปลายภาค   50 %  วันสอบ ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย

           ลักษณะข้อสอบเป็นปรนัยและอัตนัย

2. การทำการทดลองปฏิบัติการ  20%

3. ทำกิจกรรมในชั้นเรียนและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 10 %  

การบ้าน

 แหล่งสืบหาความรู้เพิ่มเติม

 หนังสืออ่านเพิ่มเติม

 1. Theories of Human Learning: What the old man said. (4th ed.). G.R.Lefrancois (2000).Belmont:Wadsworth.

 2. Learning and Instruction:Theory into practice.(4th ed.) M.E.Gredler(2001)NJ:Prentice Hall.

 ประวัตินักจิตวิทยา  http://www.yahoo.com เป็นแหล่งสืบหาข้อมูลเบื้องต้นได้ดี

คะแนนสอบกลางภาค

Links  *****

Home  

1