วัตถุประสงค์   

            1. ต้องการให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับความสำคัญคุณสมบัติบทบาทหน้าที่ของผู้นำในระดับ ต่าง ๆ ในองค์การ ทฤษฎีภาวะผู้นำ ปัจจัยที่ทำให้ผู้นำมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมของบุคคล และกลุ่มงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาใน

2.สำรวจคุณสมบัติ ค่านิยมและภาวะการเป็นผู้นำของตนเอง

วันสอบปลายภาค ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย. 

ลักษณะวิชา   วัตถุประสงค์    เค้าโครงการสอน   การประเมินผล      การบ้าน  รายชื่อวิชา  รายงาน  หนังสือ  Home

 คำถาม/ข้อสงสัย

1