เค้าโครงการบรรยาย วิชาจิตวิทยาพื้นฐาน จ.501

วันอังคาร , พฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น.

ห้อง ศศ.201

กดคลิ๊กที่หัวข้อ การรับรู้ หรือ การเรียนรู้

ที่

หัวข้อ

อาจารย์ผู้สอน

ชั่วโมง

วันที่/เดือน 2544

1

บทนำและวิธีวิจัยทางจิตวิทยา/กระบวนการทางสมอง

อ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์

12

19, 20, 21 และ 22 มี.ค.

2

มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์

3

27 มี.ค.

3

บุคลิกภาพ

รศ.ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล

6

3 และ 5 เม.ย.

4

จิตวิทยาผู้ใหญ่ในการทำงาน

รศ.ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล

3

10 เม.ย.

   

สอบกลางภาค

3

12 เม.ย.

5

การจูงใจ

อาจารย์อรอนงค์ คัสซิ่นส์

6

17 เม.ย. & 19 เม.ย.

6

Health Psychology in Workplace

อาจารย์อรอนงค์ คัสซิ่นส์

3

24 เม.ย.

7

การรับรู้

รศ.สิริอร วิชชาวุธ

6

1,3 พ.ค.

8

Employee Assistant Program

ผศ.สุรินทร์ รณเกียรติ

3

10 พ.ค.

9

การเรียนรู้

รศ.สิริอร วิชชาวุธ

3

15 พ.ค.

    รวม      48  

หนังสืออ่านประกอบ 1. จิตวิทยาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคณะ

            สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542.    

           (มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

                         2. อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านจะแนะนำหนังสืออ่านประกอบให้ในชั้นเรียน

การประเมินผล ด้วยการสอบข้อเขียน มีการสอบ 2 ครั้ง คือ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

                             1. สอบกลางภาค เนื้อหาที่ใช้สอบ คือ บทนำและวิธีวิจัยทางจิตวิทยา  บุคลิกภาพ จิตวิทยาผู้ใหญ่ในการทำงาน EQ  มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน และกระบวนการทางสมอง

                             2. สอบปลายภาค เนื้อหาที่ใช้สอบคือ การรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ Health Psychology in Workplace และ Employee Assistant Program

วันสอบปลายภาค วันที่ 22 พฤษภาคม 2544  เวลา 18.00 - 21.00 น. 

 

1